страница13/15
Дата29.01.2019
Размер4.45 Mb.

Утвърдил: танер али кмет на община антоново


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
за защитата на населението и националното стопанство при възникване на промишлени

аварии в Община АНТОНОВО


АНТОНОВО

Актуализиран 2015 г.

І.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ

НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА

ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ С ОТДЕЛЯНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА.

1.Определение за промишлени аварии. Промишлената авария е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, образуване на пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплахи за живота и здравето на населението. На територията на общината в предприятията се съхраняват и използват в производствения процес силно отровни, лесно запалими и взривоопасни суровини, материали и химикали, което ги прави потенциално опасни източници на химическо заразяване при възникване на крупна производствена авария. При възникване на крупна производствена авария на територията на обектите, загубите от хора и материални ценности ще бъдат значителни. Ще се образува обширна зона на химическо заразяване, в която с най-голяма вероятност биха попаднали и близките населени места. Производствените цехове и складовете за съхранение представляват потенциална опасност от възникване на пожари и експлозии, предвид взривоопасния характер на съхраняваните в тях вещества. Предизвиканите разрушения от крупна промишлена авария ще бъдат с непредсказуеми последствия, както за територията на предприятието, така и за засегнатите обекти извън него.

Потенциална опасност от възникване на промишлени аварии с отделяне на химически опасни и токсични вещества представляват обектите, които съхраняват, експлоатират, произвеждат и транспортират леснозапалими течности и газове, взриво и пожароопасни продукти. Такива са бензиностанциите и газостанциите, трасетата на магистралните продуктопроводи за газообразни химически продукти. Това налага да се вземат спешни мерки за оповестяване на работниците и служителите от съответния обект за станалата авария, оповестяването на населението в прилежащата зона, осигуряване на 100% с ИСЗ работниците и служителите от потенциално опасният обект и извършване при необходимост на евакуационни мероприятия.1.1.Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо изготвяне на експертизи. Критичните и потенциално опасни обекти , които създават опасност от възникване на промишлени аварии на територията на Община Антоново са :

  • Бензиностанциите и газостанциите;

  • Склад за негодни пестициди – с.Семерци - препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

  • ЗПЗС” – П.Миланов възможен взрив от ресивери за сгъстен въздух със зона на разрушение в радиус 50 метра. Засяга 3 цехови сгради в завода;

  • При големи пътни катастрофи свързани с разливане на ПОВ се създава огнище с химическо заразяване /ОХЗ/ с размери до 4-5 дка и безвъзвратни и медицински загуби.

  • Възможен е разлив на живак от преминаващи МПС и създаване на ОХЗ с размери до 30-40 кв.метра площ с медицински загуби.1.2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. – с разпореждане на Кмета на общината се изграждат комисии за изготвяне на експертизи от наличните общински специалисти и привлечени специалисти от РСПБЗН , както и собственици на обектите създаващи бедствена ситуация.

IІ.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ

БЕДСТВИЯ.

1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално състояние.

Отговорни длъжностни лица

- Кмет на общината;

- гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ»;
2.Превантивни дейности за намаляване на риска;

1.Изграждане и поддържане в готовност на система за управление, наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване на населението за потенциалните опасности от възникване на аварии с отделяне на опасни вещества.

2.Предварително прогнозиране на последствията от възникнали промишлени аварии, в зависимост от вида, количеството, вредното въздействие и разпространение на отделените промишлени отровни вещества.

3.Навременно оповестяване на работниците, служителите и на населението от засегнатите и застрашените райони за възникналата авария и за предприетите мерки за нейното ликвидиране.

4.Привличане на допълнителни сили и средства: Създаване на групировки от сили и техника в районите на възникнали аварии с отделяне на промишлени отровни вещества за провеждане на СНАВР.

5.Осигуряване на работниците, служителите и населението от застрашените зони на заразяване от промишлени отровни вещества с индивидуални средства за защита. В общината за работници и служители от потенциално опасните обекти (чрез работодателите) и за неработещото население – ученици, деца, възрастни и безработни се осигуряват индивидуални средства за защита, които се съхраняват в определените складове.

6.Необходим е непрекъснат контрол на съхранението и работата с химическите и петролни продукти както и на отпадните продукти получени при работа.
3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.

3.1. Определяне на необходимостта от изграждане /модернизация на съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.За оповестяване се използва системата “ТКО”/подсистеми сирени С 40/ ,телефони и GSM. Необходимо е системата за оповестяване да бъде модернизирана и да обхваща отделните кметства в общината.

3.2. Набелязване конкретни мерки за изграждане или модернизация. В момента общинската администрация не е в състояние самостоятелно да изгради или модернизира система за мониторинг и ранно оповестяване.

3.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване дейността. Дирекция “УТЕОП“4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.

Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и провеждане на обучението.

4.1.Цялостната организация по подготовката на органите за управление, силите за реагиране и населението се извършва от гл.специалист „ЗН” на общината под непосредственото ръководство на Заместник кмета. Обучението на органите за управление се извършва чрез организиране и провеждане на щабни тренировки и учения на общинско ниво и във фирмите и обектите на общината, като особено внимание се обръща на потенциално опасните обекти и тези попадащи в евентуални зони на бедствие.

Силите за реагиране на общинско ниво се обучават по програмата за обучение за работещи спусната от МВР по фирми и обекти и практически, чрез провеждане на обектови учения. Обучението на учениците се извършва в учебните заведения по “Указание на Министъра на образованието и науката от 04.09.2002 г” и “Учебна програма за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ”. Обучението на населението се извършва на доброволен принцип /чл.17 от ЗЗБ/ и чрез изнасяне на материали по местните средства за масово осведомяване.

4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, силите за реагиране и населението при бедствия / аварии. Ежегодно в обектите от националното стопанство, училищата и детските градини в общината се организират и провеждат практически занятия и учения с участието на силите от единната спасителна система , доброволните формирования и личния състав на обектите.

4.3. Източници на финансиране. При организирането и провеждането на занятия и учения на общинско ниво и в училища и детски градини, финансирането на мероприятията се осъществява от общинския и държавния бюджети. За участието на силите от единната спасителна система и техниката участваща в тези учения финансирането е от МВР.


ІII. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.

А.Предупреждение и оповестяване.

Информация за възникнала промишлена авария се получава от телефон 112, оперативния център на ПБЗН в гр.Търговище, кметове на населени места и кметски наместници, граждани, които са забелязали аварията. Информацията се получава от дежурния при ОбСС-Антоново и се предава на кмета на общината.1.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението

1.1.Оповестяване по националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението

При възникване на промишлена авария кметът на общината може да поиска оповестяване по националната система за ранно предупреждение. Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Начините за оповестяване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са представени в т.ІХ от плана. Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на сирени в продължение на 3 минути, последван от указания по местния радиовъзел в гр.Антоново за поведение на населението.

В останалите населени места, начинът на оповестяване е по преценка на кметовете и кметските наместници: вой на сирени, удари по звучащи предмети, камбанен звън, изпращане на оповестители.

На територията на общината има монтирани 11бр. електро-механични сирени С 40 с местно и централно задействане: гр.Антоново – 3 бр.: монтирани на: сградата на пощата, сградата на БКС и сградата на ЗПЗС, с.Стеврек -2 бр. - на покрива на старото и новото кметство; с.Таймище – 1 бр. - на покрива на кметството; с.Ястребино – 1 бр. – на покрива на „НДК”; с.Изворово – 1 бр.- на покрива на кметството; с.Добротица -1бр - на покрива на кметството; с.Трескавец – 1бр. на покрива на кметството и с.Моравка – 1бр.на покрива на старото кметство.Оповестяването при промишлена авария в общината се извършва от дежурния при ОбСС по схема, както следва: Приложения: №6, №7 и №7.1


2.1.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет;

Място на аварията; КМЕТСТВО

Оперативен дежурен при ОбСС ОБЩИНА Антоново

06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330

Кмет на общината: 0886540838, Зам.кмет ;

Гл.специалист”ЗН и ОМП”; 0885731201

Други сили и средства на общината, юридически и физически лица;

Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации;

Членове на щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;

Кметове на кметства и кметски наместници;

Връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни връзки в община Антоново: мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както следва:

1. Оповестяване на дежурния при ОбСС и ЕЕНСП.

2. Оповестяване на кмета на общината.

3. Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС за извършване на оповестяване.

4. Оповестяване на членовете на щаба, доброволното формирование и другите сили и средства на общината (ръководители на публични и стопански организации за организиране защитата на работещите и постоянно пребиваващите хора и/или юридически и физически лица, които разполагат с техника, необходима за извършване на неотложи аварийно-възстановителни работи).

За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на ПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС-Търговище и от дежурния при ОбСС-Антоново. Дежурният при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане - членовете на общинския щаб, кметовете на кметства и кметските наместници, доброволците.

2.2.Оповестяване чрез радио средства и телевизия – предаването на гласова информация за целите на ранното оповестяване на населението на гр.Антоново ще се извършва с мегафони, а в останалите населени места кметовете на кметства и кметските наместници ще назначават оповестители.

2.3. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване чрез оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в общината.

3.Разузнаване на обстановката

Разузнаването е необходимо за целите на планирането и провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи. Чрез разузнаването се определя:

1.Място на възникване, вид и скорост на разпространение, посока на вятъра и размерите на ОХЗ;

2.Вид на опасните вещества. Наличието на ОХВ, които има вероятност да нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване. Релефът на местността и очакваното разпространение на ПОВ с възможността за разпространението му към населени места.

3.Вид на ефектите от аварията.Пътищата и подстъпите за придвижване на механизираните средства за ликвидиране на аварията;

4.Обем на аварията. Състоянието на мрежите и съоръженията от техническата инфраструктура в района на аварията;

5.Възможност за ликвидиране на аварията.

Разузнаването се извършва от специализирани сили на РС„ПБЗН” и се подпомага от сили и средства на общината, в т.ч от доброволното формирование на общината за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. До пристигане на екип на РС”ПБЗН на мястото на аварията, се извършва първично разузнаване за: вида на ОХЗ, местност, обхват, посока на разпространение.Б.Временно извеждане на населението .

1.Длъжностни лица , които могат да разпореждат временно извеждане. Временното извеждане на населението се налага в два варианта:

А) при възникване на критична ситуация за територията на цялата община.Много малка е вероятността за възникване на такава ситуация поради малките количества химически продукти на територията на общината.

Б) при възникване на критична ситуация на отделните места, длъжностните лица могат да бъдат няколко, но най-често са тези които са в застрашения район , а това е ръководителят на място отговарящ за организирането и провеждането на СНАВР или други специалисти от РД “ПБЗН”, РС”ПБЗН”, РУП , както и делегирани длъжностни лица от общината.

2.Случаи, в които се разпорежда временно извеждане

Временно извеждане се организира тогава, когато са обгазени или застрашени от обгазяване отделни квартали или отделни населени места.

3. Маршрути за временно извеждане. Маршрутите за временно извеждане се определят в зависимост от конкретната ситуация. Определят се маршрути преминаващи далеч от източника на обгазяване и срещу посоката на вятъра или перпендикулярно.

4.Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за извеждането и грижите за хора, нуждаещи се от специална помощ / тези в неравностойно положение

Грижите за хора нуждаещи се от специална помощ, тези които са в неравностойно положение и нямат близки които да им окажат помощ се организира от служителите на Дирекция “УТЕОП ” в общината.

5.Места за временно настаняване при бедствие.

5.1.Определяне на подходящи места за временно настаняване / използване на сгради предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери/ Поради вероятния малък брой нуждаещи се от временно настаняване , ще се използват празните общински сгради.ПРИЛОЖЕНИЕ№2.1

5.2.Оценка на наличното оборудване и недостигащото. Краткия срок за пребиваване на временно настанените не изисква допълнително оборудване на местата за временно настаняване.

5.3.Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за осигуряване на наличното оборудване. В случай на необходимост , отговорник за осигуряване оборудването на местата за настаняване на останалото без подслон население е Секретаря на общината.

5.4. Разчет на недостигащото оборудване. По предварителна прогноза отделни хора от населението на общината ще останат без подслон. Наличното оборудване е достатъчно.

5.5.Длъжностни лица от общинската администрация, управляващи местата за временно настаняване са Секретаря на общината и кметовете по населени места.6.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща

6.1.Отговорно длъжностно лице от общинската администрация координиращо нуждите от храна, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация координиращо нуждите от храна, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др. е Директора на Дирекция “УТЕОП” в общината.

6.2Длъжностни лица извършващи оценка на нуждите от храни , вода,

медицински изделия, лекарствени продукти и др.

Длъжностните лица, които извършват оценка на нуждите от храна, вода,

медицински изделия и лекарствени продукти са служителите от Дирекция

Икономическа политика, хуманитарни дейности ”.

6.3.Разчет за три дни на нуждите от храна, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др.(Приложение №8).

По време на спасителните работи личния състав на силите получават безплатна храна. Храната се подготвя от налични ресторанти и столове или временни пунктове, развърнати в общината. Реда за поднасяне на храната е в зависимост от условията за работа. Ако същите позволяват,топла храна се поднася на местото за работа,а при неблагоприятни условия храненето се извършва на пункта за приготвяне или се приготовлява в сух вид. Техническото осигуряване на техниката се извършва от водачите и стационарните технически работилници,на фирмите и обектите, чиято собственост е автомобилната и инженерната техника. Техниката привлечена за участие в СНАВР се явява със заредени с ГСМ резервоари,които им осигуряват най-малко едно денонощие работа.В хода на СНАВР зареждането става от автоцистерни с ГСМ в района за работа.

Дирекция “УТЕОП” към общината организира;

- Организира развръщането на временни подкрепителни пунктове.

- Организира изнасянето и извличането на затрупани хранителни и нехранителни стоки.

Медицинските изделия и лекарствени продукти се организират и осигуряват от Заместник кмета .

6.5. Законност и ред. Длъжностно лице отговарящо за реда и законността.

Поддържането на реда и законността в общината при възникване на промишлено замърсяване(обгазяване) са възложени на Заместник кмета.

Координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни органи и длъжностно лице от общинската администрация отговарящо за реда и законността.

Осъществява се с органите на УП под ръководството на Началника на УП и указанията на Заместник кмета на общината. Силите определени за опазване на реда и законността се изнасят в района на аварията и изпълняват следните основни задачи:

-Организират комендантската служба в заповядани района и по пътищата.

-Отцепване на пострадали жилищни сгради и стопански обекти.

-Осигуряване охраната на магазини,складове и жилищни домове на населението.

-Усилване охраната на обществени сгради и обекти от HС и такива съхраняващи документи от особена важност.

-Предотвратяване на паника сред населението и възстановяване спокойствието и обществения ред, борба с мародерите

-Въвеждане ред по бензиностанциите.

-Осигуряване условия за въвеждане силите на РД „ПБЗН“

-Hабелязване на мерки за недопускане на аварии и катастрофи.7.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината.

7.1.Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата.

Дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата се ръководи от специалистите на Дирекция “УТЕОП

7.2.Отговорни лица, ангажирани за: определяне местата и обектите за възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване на възстановителните работи. Размера на щетите възникнали в резултат на промишленото заразяване налага необходимостта от изграждане на комисии от специалисти с които общината не разполага, и се налага да се направи искане до МВР и МРРБ за командироване на такива от страната. Важността на обектите за възстановяване се определя въз основа на целесъобразността от тяхното използуване, а именно:

1.Възстановяване транспортната инфраструктура – пътища и техните съоръжения.

2.Обекти определящи жизнената дейност на общината и осигуряващи стоки от първа необходимост.

3.Обекти на здравеопазването и образованието.

4.Жилищни и стопански сгради.

7.3. Ред за координация на дейностите

1.Разузнаване на заразените райони.

2.Дегазация на определени обекти и инфраструктура.

7.4.Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо дейностите по възстановяването, качеството на изпълнението им и законосъобразното разходване на отпуснатите финансови средства. Дейностите по възстановяването, качеството на изпълнение на възложените дейности и законосъобразното разходване на отпуснатите финансови средства се възлагат на Директора на Дирекция “ФСДУС” .8.Подпомагане / неотложна помощ/ на засегнатото население

8.1.Вътрешно за общината подпомагане

8.2.Длъжностни лица от общинската администрация отговорни за подпомагане на засегнатото население. Цялостната дейност по организиране подпомагането на засегнатото

население с храни, подслон, стоки от първа необходимост се осъществява от служителите на Дирекция “УТЕОП” под непосредственото ръководство на Заместник кмета.

8.3.Дейности за осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа необходимост на нуждаещите се. Дейностите които се извършват при осигуряване на храна , вода и други

стоки от първа необходимост на пострадалите се свеждат до:

- организиране изхранването на населението и селскостопанските животни.

- осигуряване необходимите лекарствени средства и дегазиращи вещества.

- осигуряване на необходимото количество не заразена вода за пиене и битови нужди.

Цялостната дейност по осигуряването на подслон, храна, вода и други стоки от първа необходимост се координират с Щаба за ИОПЗБ и кметовете на населени места от съответното кметство.

8.4.Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, определящо най-необходимото за нуждаещите се. Длъжностното лице от общинската администрация, определящо най- необходимото за нуждаещите се е Заместник кмета.

8.5. Ред за извършване на спешни доставки след бедствие.

Редът за извършване на спешни доставки на лекарства, храни и дрехи след бедствие се определя в зависимост от степента на пораженията , от това какви са пораженията, пострадалите ранени и климатичните условия. Решение за доставяне се взема от Кмета на общината.

8.6. Отговорни лица за доставките и разпределението им. Отговорно лице за осигуряване на доставките и разпределението им е Заместник кмета.

8.7.Външно за общината подпомагане

8.8.Ред за изготвяне на заявките / исканията Реда за изготвяне на заявките се определя в зависимост от нуждите породили се след възникване на бедствието, климатичните условия и местата за настаняване. Приоритетно ще се изготвят заявките за стоки от първа необходимост.

8.9.. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за изготвянето на заявките

Длъжностното лице от общинската администрация, отговорно за изготвянето на заявките е Заместник кмета и Дирекция „ФСДУС“

8.10..Определяне на местата в областта за изпращане на заявките. Заявките се изпращат до Щаба за ИОПЗБ на Община Антоново.

8.11..Определяне местата в общината за получаване на помощите. Мястото където ще се получават пристигнали помощи от други общини, БЧК, фондации и чужбина е Дирекция “УТЕОП ” към общината , където се изготвя списък на пристигналите помощи.

8.12.Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането.

Отговорни длъжностни лица за разпределението, раздаването и отчитането на пристигналите помощи са специалистите от звеното за подпомагане към общината под непосредственото ръководство на Заместник кмета. Същите изготвят списъци на пристигналите помощи , разпределят ги според нуждите на нуждаещите се и ги раздават срещу подпис.

8.13. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо външното и вътрешно подпомагане. Координирането на дейностите по вътрешното и външно подпомагане се осъществява от Заместник кмета.
ІV.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.

1. Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за справяне с бедствията /ОЦ на РДПБЗН/.

1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия.

Общинския съвет по сигурност се привежда в готовност - 30 мин.от подаването на сигнал "БЕДСТВИЕ" в работно време и 60 мин.от подаване на сигнала в извън работно време.Членовете на ОбСС заемат работните си места в залата на общината стъкмени и осигурени с пособия и справочни материали.

Кмета на общината (секретаря) проверява наличието на членовете на ОбСС , след което ги запознава с обстановката и иска от специалистите членове на ОбСС предложения за мерки за защита на населението , животните и растенията както и мерки за работа в условия на повишена радиоактивност .В случай че на територията на общината има разпилени или изтекли радиоактивни вещества при възникнала промишлена авария за добиване на точна

и вярна информация и за непосредствено ръководство на СНАВР в района на бедствието се изпраща оперативна група в състав в зависимост от конкретната обстановка.

Непосредствено ръководство на СНАВР в района на бедствието /"място на намеса"/ се изпълнява от ръководител на място съгласно чл. 31 от ЗЗБ. За нуждите на оперативната група се придава за ползване служебен автомобил. формированията на РДПБЗН се привеждат в готовност от Ч+2.00 до Ч+4.00. Сборно място за явяване на обектовите формирования е в районите на съответните обекти. Командирите на формирования проверяват личния състав и техниката, получават задачи за изнасяне към района на бедствието за извършване на СНАВР.

Членовете на Щаба за ИОПЗБ след получаване на Указанията и задачите за изпълнение от Кмета на общината, всеки в рамките на своята компетентност и законосъобразно привеждат в готовност своите сили и им поставят конкретни задачи според създадената обстановка за провеждане на СНАВР в района на бедствието.

1.2. Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия ОбСС осъществява управлението на СНАВР от предварително оборудвано работно място-зала на съветника в общината, или от оборудван изнесен ПУ. Със Заповед Кмета на общината се създава Щаб за ИОПЗБ. В състава на Щаба се включват ръководители и специалисти от общинска администрация, от ведомствата, управленията и фирмите експлоатиращи инфраструктурата: Заседанията на щаба се организират от гл.специалист „ЗН” в общината

по разпореждане на Кмета на общината.

1.3. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия:

Силите и средствата за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия включват:

Силите на Единната спасителна система в състава на която са , щатните сили на РС”ПБЗН” УП-Антоново и ЦСМП.

1.3.1. Сили и средства за реагиране на застрашените обекти / търговски дружества, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел/

1.3.2. Доброволни формирования Доброволното формирование на общината е в състав от 10 души.

1.3.3. Сили и средства на общината За участие в СНАВР се привлича инженерна, автомобилна и специализирана техника от регистрираните в общината собственици юридически и физически лица в състав съгласно Приложение № 4

1.3.4.Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на общината .

Към настоящия момент сили и средства от държавните структури на

територията на общината функционират само силите на Полицейски участък -Антоново

1.3.5.Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел

На територията на общината действуват следните аварийни групи:

- Аварийна команда “В и К”

- Аварийна група – “Енерго - про”

1.4.Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

Реда и начина за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината се определя от Регионална дирекция “ПБЗН” -Търговище – чрез ОЦ по искане на Кмета на общината.


V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV

Източниците за финансиране по плана за защита при промишлени аварии на територията на община Антоново са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет. Когато финансирането на дейностите при промишлени аварии са за сметка на бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и законосъобразността на разходите).VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.

Координацията на съставните части на единната спасителна система в област Търговище се осъществява чрез оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението - Търговище.Оперативния център извършва следните дейности:

1. Приема и оценява информацията за възникнала промишлена авария;

2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;

3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при възникнала промишлена авария;

4. По искане на ръководителя на място организира включване на предвидените в плана съставни части на Единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост. Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.

Оповестяването на съставните части от Единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, Интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Търговище.

Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на промишлената авария. Ръководител на място е Директора на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище, или оправомощено от него длъжностно лице.

Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.

Основните функционални задължения на всеки един член на общинския

щаб са:

. Набира, анализира и обобщава информация за ситуацията в общината;

. Изготвя оценка на щетите;

. Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;

. Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и координира изпълнението на решението;

-Подготвя и изпраща информация до областния щаб,след съгласуване с кмета на общината.


VІІ. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при промишлена авария на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”.

Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.

Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, доброволната спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникване на пожар те ще получат съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!

Внимание, промишлена авария! Внимание, промишлена авария! Внимание, промишлена авария!”

Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от голям пожар с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.

 Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.

 Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение за реагиране при промишлена авария.

 Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени. Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОУ ПБЗН Търговище, по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище.

При възникване на голяма промишеленна авария, изискващ координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Областния управител, Кмета на засегната община, Ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при ОУ ПБЗН Търговище.


VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.

І.Информация за екипите и средствата на единната спасителна система –

Доброволни формирования - ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ,№10.1 и ПРИЛОЖЕНИЕ№11

ІІ.Информация за специализираната и тежка техника –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4Списък на инженерната техника в община Антоново, за провеждане на СНАВР при БАК

ІІІ.Време за готовност за реагиране:

 На основните сили на единната спасителна система – до 3 (три) минути след получаване на сигнала.

 На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

 На доброволното формирование към общината– до 30 (тридесет) минути след получаване на сигнала.

 На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

ІV.Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

Реда и начина за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на общината се определя от дирекция “ОУПБЗН” Търговище чрез оперативния център (ОЦ) по искане на кмета на общината.Изгогвил:

Хюсеин Ахмедов

Гл.специалист в дирекция „АПИО”

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Утвърдил: танер али кмет на община антоново