• 2.Причини за възникване.
 • ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ АТАКИ. 1.Възстановяване /изграждане на съоръжения.
 • 2.Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения.
 • 3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.
 • 4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.
 • 5.Дейности за намаляване на риска
 • ІІІ.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
 • ІV.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
 • При терористичен акт свързан с пожар
 • При терористичен акт свързан с използуване на ПОВ
 • При терористичен акт свързан с разрушаване на язовирни стени
 • V.СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІV, V и VІ.
 • VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 • 1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия.
 • 1.2. Щаб за координация.
 • 1.3. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия
 • 1.4. Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.
 • VІІ. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ.
 • Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”.
 • VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ. І.Информация за екипите на единната спасителна система
 • ІV.Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.
 • ИЗГОТВИЛ: Хюсеин Ахмедов Гл.специалист в дирекция „АПИО” • страница15/15
  Дата29.01.2019
  Размер4.45 Mb.

  Утвърдил: танер али кмет на община антоново


  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  АНТОНОВО

  Актуализиран 2015 г.

  І.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ АТАКИ В ОБЩИНА АНТОНОВО.

  1.Терористични действия. Тероризмът е вид обществен конфликт, явление в обществения живот. Различава се от обикновената криминална престъпност по своите цели. Целта на тероризма се постига с резултата получен вследствие на извършването на едно или повече престъпления. Експерти в областта на тероризма го характеризират, като насилие с политически цели, за осъществяване на политически, религиозни и етнически интереси. Тероризмът е политически мотивирана криминална престъпност в национални и международни условия, провеждащ се от организирани групи и с организирани средства. Той засяга пряко или косвено не само конкретна жертва (обект) на престъпния акт, но и неопределен брой лица (обекти), които не са преки участници в конфликта.Вероятноста за терористични действия в община Антоново е незначителна – на територията на общината няма обекти от стратегическо значение. Възможни са криминогенни действия (терористични актове), насочени към физически и юридически лица. Обектите, които могат да станат обект на терористична атака са: комунално-енергийни мрежи: помпени станции, ПСПВ с.Ястребино, мостови съоръжения, производствени предприятия , сгради за обществено обслужване – административни сгради, училища, детски градини, читалища (при организирани празнични прояви, концерти), църковни и молитвени храмове (по време на християнски празници или петъчни молитви), търговски обекти, зърносушилни и стопански обекти на земеделски производители и кооперации. В резултат на тези действия е възможно да бъдат предизвиквани - запалвания на стопански постройки на земеделските кооперации, зърносушилни и МПС; запалвания на масиви с ечемик и пшеница; запалвания в горски масиви. Като следствие от терористични действия в областта и страната може да има биологично заразяване на хора и животни – преднамерено разпространение на биологични агенти;

  2.Причини за възникване. Главната причина за възникване на тероризма е невъзможността да се привлекат широки маси от населението за постигане на целите на организациите, водещи борба за или срещу някакво явление в обществото.

  Други причини, способстващи за възникването на тероризма и за провеждането на терористични акции са въоръжените конфликти, недоволството от политическата система в държавата и света, недоволството и несъгласието с определени политически решения и търсене на определени възмездия за нанесени поражения в минало време.  ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ АТАКИ.
  1.Възстановяване /изграждане на съоръжения.

  1.1.Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане.

  Със Заповед на Кмета на общината се определя комисия, която извършва оглед и предварителна оценка на мащабите и характера на последствията при терористичен акт и определя върху кои обекти са възможни посегателства и каква опасност за населението представляват те. Определят се и критериите на които трябва да отговарят по изискванията на нормативните документи.

  1.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане.

  Изградената комисия под ръководството на Зам. Кмета на общината по стопанските въпроси съвместно с представители на собствениците на обектите определят приоритетните такива за възстановяване и изграждане, като се изхожда от важността на същите и опасностите които създават, както и тези които застрашават обекти необходими за осигуряване жизнената дейност на общината .

  1.3.Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността.

  Цялостната организация по възстановяването и изграждането на съоръженията се поема от Директора на Дирекция „УТЕОП”.

  2.Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения.

  2.1.Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо изготвяне на експертизи. Критичните и потенциално опасни обекти, които могат да бъдат обект на терористичен акт и е необходимо изготвянето на експертизи са :

  1. При организиране терористична акция със задействане на взривни устройства в сгради с масово пребиваване на хора или разпространяване на йонизиращи радиоактивни източници по метода на така наречената „мръсна бомба”в сградите на: общинската администрация, средните и основните училища – ЦДГ, религиозните храмове, читалища , МЦ-І и финансовите институции – банка ДСК,Кооперативна банка и „D”банк

  2. Посегателство и кражби от склада за негодни и забранени за употреба пестициди и растително защитни препарати – временният общински склад

  3. Прекъсване на телекомуникации, въздействие върху водохранилища, водоизточници , вододайни зони и хидротехнически обекти застрашаващи от заливане населени места и обекти от транспортната инфраструктура – яз. „Ястребино”

  2.2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи – с разпореждане на Кмета на общината се изграждат комисии за изготвяне на експертизи от наличните общински специалисти и привлечени специалисти от РСПБЗН, както и собствениците на обектите попадащи в обзора на терористичнен акт.


  3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.

  3.1.Определяне на необходимостта от изграждане /модернизация на съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.

  На настоящия етап се ползва изградената система за оповестяване ТКО от системата АСО осигуряваща връзката от ГДПБЗН МВР до област и община. Необходимо е изграждане на нова система за оповестяване на базата на сателитните и безжични връзки. За тази цел има изградена национална стратегия за модернизиране на АСО и по точно от ОЦ на ПБЗН към общинския център и от там към кметствата като връзката трябва да бъде двупосочна.

  3.2.Набелязване конкретни мерки за изграждане или модернизация. Общината има готовност за съдействие и осигуряване на подходяща база за изграждане на нова система за оповестяване и модернизиране на съществуваща такава по изискванията на специалистите по свръзките от ГДПБЗН МВР

  3.3.Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване дейността. В момента общинската администрация не е в състояние самостоятелно да изгради или модернизира система за мониторинг и ранно оповестяване , а съдействие ще се окаже от специалисти в общината ръководени от секретаря на същата.

  4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.

  4.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и провеждане на обучението. Цялостната организация по подготовката на органите за управление, силите за реагиране и населението се извършва от Главния специалист „ЗН” на общината под непосредственото ръководство на Зам. Кмета по стопанските дейности.Обучението на органите за управление се извършва чрез организиране и провеждане на щабни тренировки и учения на общинско ниво и във фирмите и обектите на общината, като особено внимание се обръща на потенциално опасните обекти и тези попадащи в евентуални зони на бедствие.Силите за реагиране на общинско ниво се обучават по програмата за обучение за работещи спусната от ГДПБЗН МВР по фирми и обекти и практически чрез провеждане на обектови учения.Обучението на населението се извършва на доброволен принцип и чрез изнасяне на лекции по местните средства за масово осведомяване.

  4.2.Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, силите за реагиране и населението при бедствия / аварии.

  Ежегодно в обектите от националното стопанство, основните и средни училища и детските градини в общината се организират и провеждат практически занятия и учения с участието на силите от единната спасителна система , доброволните формирования и личния състав на обектите. Особено внимание се обръща на тези които попадат в зоната на бедствието.

  4.3. Източници на финансиране. При организирането и провеждането на занятия и учения на общинско ниво и в училища и детски градини, финансирането на мероприятията се осъществява от общинския и държавния бюджети. За участието на силите от единната спасителна система и техниката участваща в тези учения финансирането е от ГДПБЗН МВР.

  5.Дейности за намаляване на риска – Намаляването на риска при терористичен акт се осъществява от органите на полицията и нейните структори развити в ПУ, РПУ и ОДП.

  ІІІ.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
  Непосредствено след възникване на кризисната ситуация органите на РПУ и ОДП във взаимодействие с органите на местната власт и подразделения на МО отпочват действия за предотвратяване или ограничаване до минимум развитието на терористичната акция. Действията на специализираните органи се заключава в:

  А. Дейност в изпълнителния период на кризисни ситуации в резултат на масови безредици и терористични действия:

  - До организирането на специализирана охрана на мероприятието наблюдението на обстановката се извършва със силите на СОТ и КАТ, оперативните служби пренасочват сили и средства в района с цел долавяне на признаци за подготовка на противоправни действия.

  - В зависимост от плана и конкретната обстановка разполагането на силите става дискретно или чрез демонстрация на сила.

  - Не се допуска влизането в нерагламентирани контакти, воденето на неслужебни разговори, воденето и обръщането с гръб към участващите в акта.

  - Употребата на физическа сила и помощни средства става по команда на съответните ръководители, освен в случаите на неизбежна отбрана.

  - В хода на мероприятието се води активно наблюдение за действието на участниците в акта и техния брой.  Б. При възникване на инциденти и формиране на неконтролируема тълпа ръководителя на специализирана група предприема следните действия:

  - Информира висшестоящото ръководство, прокуратурата и държавната администрация.

  - Отцепва и блокира района.

  - Призовава участниците в акта да прекратят незаконните действия.

  - Търси съдействието на прокуратурата и кмета на населеното място.

  - Въвежда предварително подготвените групи за неутрализиране и задържане на участниците в акта.

  - Предприема мерки за извеждане на деца, бременни и ранени от мястото на инцидента.

  Действията на терористичните организации са свързани с дейности определящи се със задействане на взривни устройства в сгради с масово пребиваване на хора и в градския автотранспорт и железопътния транспорт, прекъсване на телекомуникации, въздействие върху водохранилища, водоизточници , вододайни зони и хидротехнически обекти застрашаващи от заливане населени места и обекти от транспортната инфраструктура , саботажи в промишлените обекти работещи с промишлени-отровни вещества или разпространяване на йонизиращи радиоактивни източници, предизвикване на пожар и др. Действията на силите на единната спасителна система и влизането в огнищата на поражение става след съгласуване и разрешение на специализираните органи на РПУ и ОДП извършили допълнителен оглед за евентуално поставени вторични взривове.


  ІV.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
  Организацията на работа на силите на единната спасителна система по провеждането на спасителни и аварийни дейности в огнищата на поражение и дейностите на специалистите от общинската администрация по възстановяване нормалния живот в общината се определят от изготвените вече планове за действие при различни критични ситуации, а именно:
  При терористичен акт свързан с пожар – въвежда се в действие специализирания план за действие при пожари
  При терористичен акт свързан с взривяване на сгради – въвежда се в действие специализирания план за действие при промишлени аварии съпроводени с взрив
  При терористичен акт свързан с използуване на ПОВ – въвежда се в действие специализирания план за действие при промишлени аварии съпроводени с разлив на ПОВ
  При терористичен акт свързан с разрушаване на язовирни стени – въвежда се в действие специализирания план за действие при наводнение
  При терористичен акт свързан с разпространяване на йонизиращи радиоактивниизточници – въвежда се в действие специализирания план за действие при радиационна авария или трансграничен пренос на радиоактивни вещества.
  V.СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІV, V и VІ.
  Източниците за финансиране по плана за защита при терористични атаки на територията на община Антоново са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет.Когато финансирането на дейностите при терористични атаки е за сметка на бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и законосъобразността на разходите).
  VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
  1. Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за справяне с бедствията / ОЦ/

  1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия. Кризисният щаб се привежда в готовност - 20 мин.от подаването на сигнал"Стихия" в работно време и 40 мин.от подаване на сигнала в извън работно време.Членовете на щаба заемат работните си места в залата на общината стъкмени и осигурени с пособия и справочни материали. Кмета на общината (секретаря) проверяват наличието на членовете на щаба, след което ги запознава с създалата се обстановка. За добиване на точна и вярна информация и за непосредствено ръководство на СНАВР в района на бедствието се изпраща оперативна група в състав:

  1. Зам. Кмета по стопанските дейности

  2. Директор на Дирекция УТЕОП

  3. Гл.специалист по „ЗН”

  4. Ръководител дейност „ЧИСТОТА”

  5. Началник РПС

  6. Началник отдел ХД

  7. Представител на РУ на МВР

  8. Представител на РСПБЗН

  9. Представител от ЦСМП

  и др.специалисти по решение на Кмета на общината.

  Определените сили,средства и формированията на ПБЗН се привеждат в готовност от ч + 2 до ч + 4. Сборно място за явяване на обектовите доброволни формирования е в районите на съответните обекти. Командирите на формирования проверяват наличието на личния състав и техниката, получават задачи за инколониране и изнасяне към района на бедствието за извършване на СНАВР.Членовете на КЩ след получаване на Указанията и задачите за изпълнение от Кмета на общината, всеки в рамките на своята компетентност и законосъобразие привеждат в готовност своите сили и им поставят конкретни задачи според създадената обстановка за провеждане на СНАВР в района на терористичния акт. Действията на силите провеждащи СНАВР се заключават до:

  1.Спасителните работи по откриване и извеждане на пострадалите се осъществява със силите на единната спасителна система и от доброволни групи от населението на общината незасегнати от акта.

  2.Отсраняването на авариите по КЕМ се осъществява със силите на "Е-ОН, В и К, БТК

  3.Оказването на първа помощ на пострадали граждани се осъществява със силите на СHМП и санпостове, а за специализирана, квалифицирана медицинска помощ от екипи и силите на МЦ-І.

  4.Осигуряването на настаняване на останали без подслон граждани се организира от Зам.кмета на общината, съвместно с органите на БЧК, в незасегнати обществени сгради, в съседи, приятели и др. фургони (палатки) като се прави заявка до ГДПБЗН МВР. Hеобходимите одеяла, облекла и обувки се осигуряват от Дирекция СА съвместно с органите на БЧК.

  5.Изхранването на личния състав на силите участващи в СНАВР и населението се осъществява от Дирекция СА към общината.
  1.2. Щаб за координация. От особено значение при такива кризисни ситуации е взаимодействието между кризисния щаб , РПУ и поделенията на МО. Щаба поддържа постоянна връзка с горепосочените структури и координира действията на силите и средствата съгласно плановете за взаимодействие.

  1.Силите на Районно полицейско управление

  - група за специализирани действия - обезврежда със собствени сили и средства терористичната група .

  - Осигуряват отцепване на района, оказване на помощ на лица пострадали от престъпления, както и на лица намиращи се в безпомощно състояние в сградите обект на тероризъм. При разрушаване на сгради вследствие на терористични актове поемат охраната на имуществата на гражданите и специализираните администрации. - За участие в ликвидиране на кризата се привличат 70% от състава на Регионално звено Полиция, 50% от състава на РСПБЗН 100% от състава на Регионално звено БОП и необходимия резерв от Регионално звено Сигурност.

  - Предварително разработения план за охрана на обществения ред и оперативните действия при ликвидиране на терористичния акт се конкретизират групите, техния състав, задачи, ръководители, начин на взаимодействие и свръзка. При необходимост се пренасочват сили и средства от други РПУ в РДВР, както и се търси съдействие от други съседни РДВР.

  2. Сили от институциите влизащи в състава на Кризисния щаб.

  При терористичен акт с разрушаване на сгради, складове с пестициди, нарушаване на телекомуникациите и др. се задействуват плановете за взаимодействие с институции и учреждения имащи отношение по защитата на населението.Кризисния щаб осъществява управлението на САР от предварително оборудвано работно място-залата на общината, или от оборудван ПУ. При необходимост може да бъде изграден и подвижен ПУ, като бъде изпратена оперативна група под ръководството на ръководителя на место за непосредствено ръководство на СНАВР. За ръководител на место се определя длъжностно лице – специалист в област, която е засегната от терористичния акт- взрив, пожар, наводнение, разпространяване на йонизиращи радиоактивни източници, ПОВ и т.н.Това се налага от териториалният обхват на бедствието, големите щети, които могат да се получат при него и от необходимостта за непосредствено ръководство на САР в участъците или обектите за работа, както и за своевременно подаване на информация до обектите за работа, както и до висшестоящите органи – област и ГДПБЗН МВР. В състава на КЩ са включени Зам. кметовете на общината, Секретаря на общината,Гл.специалист „ЗН”, Ръководителите на ЕНЕРГО ПРО, В и К, РПУ, РСПБЗН, ЦСМП . Заседанията на щаба се организират от Гл.специалист „ЗН” по разпореждане от Кмета на общината.

  1.3. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия:

  Силите и средствата за реагиране и ликвидиране на последиците при терористичния акт включват: Силите на единната спасителна система в състава на която са , щатните сили на ГДНСГЗ в лицето на ОАСД -Търговище, РСПБЗН- Антоново и ЦСМП – Антоново.

  1.3.1. Сили и средства за реагиране на застрашените обекти / търговски дружества, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел/.

  На територията на общината действат аварийни групи на В и К, ЕНЕРГО ПРО и БТК

  1.3.2. Доброволни формирования 10 човека – ПРИЛОЖЕНИЕ №10

  1.3.3. От регистрираните собственици на инженерна техника от юридически и физически лица включващи : ПРИЛОЖЕНИЕ№4  • Багер – 1бр. от БКС-Антоново .

  • Булдозери - 1 бр –от БКС - Антоново

  • Автогрейдер – общо 1 бр. от”Пътинженерингстрой-ТТ” Търговище-базата в Антоново

  • Трактори с ремаркета 2бр. от БКС-Антоново

  • Леки автомобили с висока проходимост от рода на Лада Нива – 2 бр от общината.

  • Мотопомпа за отводняване – 1 бр от ГДПБЗН МВР

  • Багер товарач 1бр.- ВИК-Антоново

  • АТС-712 – 2 бр. от ГДПБЗН МВР

  1.3.4.Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на общината.

  Към настоящия момент сили и средства от държавните структури на територията на общината функционират само силите на РПУ-Антоново , РСПБЗН и ЦСМП .

  1.3.5.Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел.

  На територията на общината действуват аварийни групи на В и К, Е-ОН и БТК.

  1.4. Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината. Реда и начина за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината се определя от ОДПБЗН на област-Търговище – чрез ОКИЦ по искане на Кмета на общината.
  VІІ. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ.
  Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при терористичен акт на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”.

  Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.

  Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, доброволната спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникване на терористичен акт те ще получат съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!


  • Внимание, терористичен акт! Внимание, терористичен акт! Внимание, терористичен акт!

  • Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от терористичен акт с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.

   Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.

   Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение за реагиране при терористичен акт .

   Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени

  лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.

  Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОУ ПБЗН Търговище, по разпореждане на Началника на областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” Търговище. При възникване на радиоактивно замърсяване, изискващо координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Областния управител, Кмета на засегната община, Ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при ОД ПБЗН Търговище.


   1. Схеми за оповестяване –ПРИЛОЖЕНИЕ №6, №7 и №7.1  VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.
  І.Информация за екипите на единната спасителна система –

  Доброволни формирования - ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ,№10.1 и ПРИЛОЖЕНИЕ№11

  ІІ.Информация за специализираната и тежка техника –

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4Списък на инженерната техника в община Антоново, за провеждане на СНАВР при БАК

  ІІІ.Време за готовност за реагиране:

   На основните сили на единната спасителна система – до 3 (три) минути след получаване на сигнала.

   На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

   На доброволното формирование към общината– до 30 (тридесет) минути след получаване на сигнала.

   На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

  ІV.Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

  Реда и начина за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на общината се определя от дирекция “ОДПБЗН” Търговище чрез оперативния център (ОЦ) по искане на кмета на общината.  ИЗГОТВИЛ:

  Хюсеин Ахмедов

  Гл.специалист в дирекция „АПИО”

  Личен състав

  (брой)


  Техника

  (брой)  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Утвърдил: танер али кмет на община антоново