страница2/15
Дата29.01.2019
Размер4.45 Mb.

Утвърдил: танер али кмет на община антоново


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

АНТОНОВО

Актуализиран 2015 г.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА:

 

Актуализиран: август 2015 година 

СЪДЪРЖАНИЕ

СТР.

А.

ОСНОВЕН ПЛАН

3

І.

ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА

3

ІІ.

 ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

4

ІІІ.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

17

ІV.

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

24

V.

 МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

25

VІ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ

26

VІІ.

СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІV,V, и VІ

30

VІІІ.

НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

30

ІХ.

РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ

31

Х.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ

35

Б.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ

34

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.9,АЛ.2 ОТ ЗЗБ

1.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

34

2.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ

59

3.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

79

СПЕЦИФИЧНИ ПЛАНОВЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.9,АЛ.2 ОТ ЗЗБ

4.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ

100

5.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕГОНАВЯВАНЕ, ОБЛЕДЯВАНЕ

И СВЛАЧИЩА117

6.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ

135

7.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ АТАКИ

146

В.

ПРИЛОЖЕНИЯ

155

 
 

А.ОСНОВЕН ПЛАН 

І.ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА

1.Основание за разработване на плана.

Планът за защита при бедствия в община Антоново е разработен на основание и в изпълнение на чл. 9, ал.10 и чл. 65 от Закона за защита при бедствия.

2.Цел на плана.

Целта на плана е да създаде оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията от възможните за общината и най-често проявили се бедствия и крупни аварии и успешно осъществяване на СНАВР във възникналите огнища на поражения, за ограничаване загубите, защитата на населението и националното стопанство и безаварийна работа на производствените мощности.

Също така да се създаде организация за работа и действия на ръководителите на институциите при възникване на бедствия застрашаващи живота и здравето на населението.

3.Основни задачи.

1.Създаване организация за своевременно оповестяване и събиране на членовете на кризисния щаб.

2.Изграждане и поддържане в готовност на система за управление, наблюдение и контрол, незабавно информиране и оповестяване на населението и силите на единната спасителна система за създалата се обстановка.

3.Създаване на групировка от сили и средства за провеждане на СНАВР в огнището на поражение.

4.Осигуряване на необходимите защитни съоръжения, ИСЗ, ваксини и медикаменти за профилактика в максимално кратки срокове за тяхното използване.

5.Въвеждане на радиационен, химически и биологически контрол за замърсеността на околната среда и строго спазване на санитарно-хигиенните и растителнозащитни мероприятия.

6.Поддържане на реда и сигурността в бедстващите райони и опазване на държавното и личното имущество на гражданите.

7.Създаване условия за бързо привеждане на общината за работа при опасност или възникване на бедствена ситуация.

8.Осигуряване на регулярни прогнози за времето и прогнози за разпространение в атмосферата на радиоактивни или токсични вещества.

9.Създаване на резерви от финансови и материални средства за провеждане на СНАВР и ликвидиране на последиците от бедствия.4.Връзка с други планове.

5.Въвеждане на плана в действие.

При възникване на критична ситуация на територията на общината Плана за защита при бедствия се въвежда в действие по разпореждане на Кмета на общината, а при негово отсъствие от неговия заместник.При бедствени ситуации съгласно чл.49, ал.1 от Закона за защита при бедствия, Кмета на общината, обявява със заповед „Бедствено положение” за цялата или за част от територията на общината в зависимост от зоната и обхвата на бедствието, като копие от заповедта изпраща до Областния управител и на министъра на вътрешните работи /МВР/. При възникване на крупни производствени аварии в обекти (фирми) работещи с ПОВ, аварийния план на обекта (фирмата) се въвежда в действие с разпореждане на ръководителя на обекта (фирмата), след което се донася до Кмета на общината, а той до Областния управител. При възникване на критична ситуация на територията на общината, СНАВР се организират и ръководят от изграден Кризисен щаб и се

провеждат със силите на единната спасителна система, подчинените органи за управление и придадените поделения от МО. Силите на единната спасителна система и придадените сили получават задачи от ръководителя на Кризисния щаб,за провеждането на СНАВР, а управлението им се осъществява от непосредствените им командири и началници.По решение на Кмета на общината, за провеждане на СНАВР, може да се привлече за оказване на помощ и населението от района, обхванат от бедствието (аварията) както и от съседни или др. райони.

ІІ.ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

1.Физикогеографска характеристика на общината.

Община Антоново е разположена в Североизточна България, в югозападната част на Търговищка област. На север, североизток и изток граничи с общините Попово, Търговище и Омуртаг(Търговищка област), на югоизток – с община Котел (Сливенска област), а на югозапад и на северозапад – с общините Елена, Златарица и Стражица (Великотърновска област). Община Антоново се явява гранична за споменатите три области. В посочените граници заема площ от 472 кв.км. Територията се намира в пред-балкана. В пределите на общината се включват нископланинската област Сланник, Антоновските възвишения, долините на Голяма река и Стара река. Върху характера на релефа в района оказва влияние граничното положение между две физикогеографски области-Дунавската равнина и Стара планина. Той е предимно хълмист, разнообразен от равнини, долини разширения и ниско планински възвишения, силно разчленени от ерозионните процеси на течащите води на Стара река, Голяма река и техните притоци.2.Климатична характеристика на общината.

Климатът в община Антоново е умереноконтинентален. Продължителността на слънчевото греене е 2250часа средно годишно. На юг, поради по-голямата надморска височина, средната годишна температура е около 7 градуса, а в северната част тя е около 11градуса.Летните температурни максимуми в северната част са 40 градуса, а в южната 37 градуса. Със специфични черти се отличава климатът в долината на Стара река. В резултат на циркулацията на въздушните маси зимата тук е мека, почти без сняг, а пролетта настъпва рано.Това създава добри възможности за целогодишен отдих. Ветровете в община Антоново са слаби, до умерени. Преобладаващи са западните ветрове, които са носители на главните влажни въздушни маси. Средната годишна абсолютна влажност на въздуха е около 6,5мм. През зимата тя е най-ниска (3,5мм), а през юли е най-висока (около 12,6мм).

Средногодишните валежи в общината на юг достигат 900мм, а на север-600мм.Годишния минимум е през февруари, а годишния максимум-през юни. Средния годишен брой на дните със снеговалеж е 50. Наличието на късни пролетни и ранни есенни слани е крайно неблагоприятно за овощарството и зеленчукопроизводството. При нахлуване на студен фронт в края на пролетта и в началото на лятото често падат и градушки.

3.Демографска характеристика на общината.

В общината живеят общо 7060 души населяващи 58 населени места от които 1/един/ град и 57 села. От тях 22% живеят в гр.Антоново останалите 78% живеят в селата.

Населено място

Брой население

Гъстота на насел.

1

Антоново

1669
2

Божица

6
3

Еревиш

57
4

Банковец

13
5

Букак

14
6

Къпинец

1
7

Тиховец

3
8

Малка черковна

1
9

Свободица

27
10

Вельово

89
11

Великовци

62
12

Слънчовец

1
13

Горна Златица

17
14

Долна Златица

12
15

Пиринец

6
16

Девино

19
17

Шишковица

30
18

Длъжка поляна

58
19

Яребично

2
20

Халваджийско

6
21

Дъбравица

5
22

Добротица

274
23

Язовец

13
24

Присойна

4
25

Изворово

437
26

Капище

106
27

Китино

79
28

Коноп

161
29

Крушолак

46
30

Голямо доляне

2
31

Свирчово

41
32

Кьосевци

80
33

Поройно

15
34

Стойново

32
35

Малоградец

62
36

Милино

52
37

Глашатай

30
38

Моравица

213
39

Моравка

221
40

Любичево

339
41

Орач`

73
42

Равно село

52
43

Стройновци

3
44

Разделци

272
45

Семерци

238
46

Стара речка

40
47

Богомолско

24
48

Мечево

4
49

Старчище

143
50

Стеврек

469
51

Чеканци

55
52

Таймище

227
53

Пчелно

12
54

Трескавец

794
55

Черна вода

92
56

Манушевци

2
57

Черни бряг

102
58

Ястребино

38
Общ брой: 7060

До 1946г. населението на Общината непрекъснато е увеличавало своя брой. Липсата на изявен притегателен център в годините на индустриализацията е изиграла своята роля и след 1946г. населението започва да намалява. Динамиката в изменението на населението на Общината е представена на следната таблица:Както се забелязва в периода 1946 – 2014г. населението на община Антоново е намаляло три пъти и половина В сравнение с други общини това обезлюдяване е сравнително силно. Основната причина за намаляване на населението е миграцията към големите градове на страната и в чужбина, а също така и към по–близките общински центрове Омуртаг, Търговище, Попово, Елена, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец и др.4.Стопанска характеристика на общината. Промишлеността в общината е слабо развита. Тук в Антоново работят завод за пътни знаци и съоръжения с около 15 работници, Биопрограма с около 14 работници и цех за сушене на плодове с 10 работника. На територията на общината има условия за развитие на животновъдство, трайни насаждения, култивирано отглеждане на билки, диворастящи плодове.Запазената природа, меката зима и чистите речни води в общината са добра предпоставка за развитие на селски, екологичен и ловен туризъм. Привлекателни зони за краткотраен отдих са: крайбрежието на язовир Ястребино, с удобните си плажни ивици и възможностите, които предоставя за риболов и водни спортове, поречието на река Стара река в района на с.Стара речка с новите минихотели за отдих и почивка.

Основни сектори на икономиката в общината:

1.Дърводобив

2.Лека промишленост

3.Транспорт

4.Селско горско и ловно стопанство

5.Търговия

6.Металообработване

7.Туризъм

Основни работодатели в общината:

1.РПК”Единство” град Антоново

2.Завод за пътни знаци и съоръжения

3.Бензиностанция „ШЕЛ”

4.”Биопрограма”-АД

5.”Тузлушки гори” –ЕООД

6.”Медицински център –І”

7.Цех за сушене на плодове с.Ястребино

8.”ВИК”-Антоново

9. ПСПВ- с.Ястребин

10.Бензиностанция и газостанция „Петрол”АД

11.Бензиностанция и газостанция „Йоана”

12.НДК -Ястребино

13.”Биоелит”с.Таймище

5.Водностопанска характеристика на общината.

5.1.Водоснабдителни и канализационни системи; Водоснабдяването на населените места и стопанските обекти се осъществяват от „ВИК” ООД – град Търговище, експлоатационен район град Антоново. На територията на общината е изградена една пречиствателна станция за питейни води в село Ястребино и една пречиствателна станция за отпадни води в град Антоново. Водоснабдени са 48 населени места с 30 помпени станции. Канализационна мрежа има в гр.Антоново и частично в три населени места.

5.2.Напоителни и отводнителни системи;

Напоителен открит канал преминава през землището на с.Любичево, с.Присойна и с.Разделци. Канала започва от язовир Ястребино и продължава за с.Априлово общ.Попово с дължина 13 км. и широчина 6 м. с 4 бр. дюкери.5.3.Хидроенергийни обекти - в община Антоново няма.

5.4.Корекции на реки и брегозащитни съоръжения (защитни диги и подпорни стени с височина над околния терен); защитни диги има в с.Стеврек.

5.5.В отделна група трябва да се систематизират наличните в територията на общината язовири, независимо от техния размер или начин на ползване. ПРИЛОЖЕНИЕ№3

6.Транспортна характеристика на общината. Tранспортната система на община Антоново се формира от мрежата и съоръженията на шосейния транспорт. Изградената пътна мрежа включва общо 257,4км., от които 22км. първокласен път /ГП -4 – София – Варна /; 100,3км. третокласни пътища и 135 км. местни общински пътища – ІV-ти клас.Общата гъстота на пътната мрежа е 198,5км. /1000кв.км. и е значително по-ниска от средната за страната-336км./1000кв.км. На територията на Общината е развит само автомобилният транспорт. Развитието на пътната мрежа е силно повлияло от основния транспортен коридор, формиран от първокласен път І - 4 – София – Варна, който разсича територията на Общината в посока запад – изток с дължина 22 км.Третокласни пътища с важно стопанско значение на територията на Общината са: Антоново – Попово – Русе; Омуртаг – Стеврек – Елена, а също така и пътя Омуртаг – Попово в отсечката Моравка – Коноп.Четвъртокласната пътна мрежа е с дължина 143 км. и има подчертано локално значение. Така формираната транспортна система на община Антоново е предпоставка за едно перспективно развитие на Общината като транспортно – комуникационен център с регионално и национално значение.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Утвърдил: танер али кмет на община антоново