страница3/15
Дата29.01.2019
Размер4.45 Mb.

Утвърдил: танер али кмет на община антоново


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

7.Потенциално опасни обекти и критична инфраструктура в общината.

7.1.Определяне на потенциално опасните обекти на територията на общината.

 • Като потенциално-опасни обекти на територията на общината са :

 • Язовирите: „Ястребино”, „Долна Златица”, „Семерци”, „Еревиш”,

 • Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ с.Ястребино.

 • Промишлени обекти – 2 обекта включващи:

- Завод за пътни знаци и съоръжения гр.Антоново ;

- Временен склад за негодни пестициди в с.Семерци .№ по

ред


ОБЕКТ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕВид на опасните

Вещества


/ съоръжения /

Количества,Наличност /размер на с

съоръженията /Степен

на

риск1

2

3

4

5

І. ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

1.

ЗПЗС – АНТОНОВО

Бои,лакове,

РазредителиДо 100 кг.

Ниска

ІІ. СКЛАДОВЕ С ПЕСТИЦИДИ

1.

ОТРОВЕН СКЛАД

с.СЕМЕРЦИПестициди

12 000 кг.

Ниска7.2.Определяне на критичните места и опасностите които ги застрашават включват:

 • Далекопроводи

1.Електропроводната мрежа от 20 kV е общо 187 км.

2. Далекопровод „Отечество” – 220kw – 1 бр.- застрашени от скъсване на проводници в района на с.Разделци, с.Пиринец и с.Г.Златица

3. Далекопровод „Тича”– 110kw - 1бр - застрашени от скъсване на проводници в района на с.Разделци, с.Пиринец и с.Г.Златица


 • Далекосъобщения - Магистрални кабелни линии на БТК и Радио-релейна станция - при земетресение .

 • Водоснабдяване – водопроводни мрежи, ПСПВ-с.Ястребино

 • Хидротехнически съоръжения – язовири, напоителен открит канал преминава през землището на с.Любичево, с.Присойна и с.Разделци. Канала започва от язовир Ястребино и продължава за с.Априлово общ.Попово с дължина 13 км., широчина 5 м.и дълбочина 3,5м. с 4 бр. дюкери.

7.3. Определяне на критичната инфраструктура

7.3.1.Сектор енергетика, подсектор пренос на електричество:

Община Антоново се захранва от следните електропроводи:

1. ЕП – 20 kw Илиино – Антоново

2. ЕП – 20 kw Любичево – Антоново

3. ЕП – 20 kw Камбурово – Антоново

4. ЕП – 20 kw Пиринец – Антоново

5. ЕП – 20 kw Керамичен цех – Антоново

6. ЕП – 20 kw п/ст Омуртаг – Антоново

7. ЕП – 20 kw Черни бряг – Антоново

8. ЕП – 20 kw Орач – АнтоновоТабл. Електропреносна мрежа в община Антоново

Електропреносна мрежи

дължина в км.

мощност

трафопостове

187 км

20 kW

98 бр.

Табл. Брой трафопостове по населени места

по ред


Населени места

Брой

1.

Антоново

16 

2.

Банковец3.

Богомолско

 1

4.

Букак

 1

5.

Великовци

 1

6.

Вельово

 1

7.

Глашатай

 1

8.

Голямо Доляне

 0

9.

Горна Златица

 1

10.

Градинка

 0

11.

Греевци

 0

12.

Девино

 1

13.

Длъжка поляна

 1

14.

Добротица

 3

15.

Долна Златица

 1

16.

Дъбравица

 1

17.

Изворово

 2

18.

Калнище

 0

19.

Капище

 1

20.

Китино

 2

21.

Коноп

 1

22.

Край поле

 0

23.

Крушолак

 2

24.

Къпинец

 0

25.

Кьосевци

 3

26.

Любичево

 5

27.

Малка Черковна

 1

28.

Малоградец

 1

29.

Манушевци

 1

30.

Мечово

 2

31.

Милино

 1

32.

Моравица

 1

33.

Моравка

 2

34.

Орач

 1

35.

Пиринец

 1

36.

Поройно

 2

37.

Присойна

 1

38.

Пчелно

 1

39.

Равно село

 1

40.

Разделци

 2

41.

Свирчово

 1

42.

Свободица

 1

43.

Семерци

 3

44.

Слънчовец

 1

45.

Стара речка

 2

46.

Старчище

 1

47.

Стеврек

 3

48.

Стойново

 1

49.

Стройновци

 1

50.

Таймище

 1

51.

Тиховец

 1

52.

Трескавец

 4

53.

Халваджийско

 1

54.

Чеканци

 2

55.

Черна вода

 1

56.

Черни бряг

 2

57.

Шишковица

 1

58.

Язовец

 1

59.

Яребично

 1

60.

Ястребино

 5

 

Общо:

98

Мрежата от ниско напрежение е 198 км. Районът е тежък за обслужване и поддържане, особено през зимния период. Има необходимост от закупуване на трафомашини от 250 kw и подмяна на електропроводите на вътрешните мрежи в много от населените места.

7.3.2.Сектор Транспорт.Разпределение на пътната мрежа в община Антоново.


Клас

Обхват

Дължина км.

Вид настилка

І

София – Варна

22.1

Асфалт

ІІІ

Антоново - Попово

13.7

Асфалт

ІІI

Моравица – Стражица

2.5

Асфалт

ІІІ

Илийно - Стеврек

24.4

Асфалт

ІІІ

Добротица – Присойна – Любичево

9.8

Асфалт

ІІІ

Антоново – Орач – Стойново – Пчелно

15.6

Асфалт

ІІІ

Капище – Банковец – Длъжка поляна – Стара речка

12.0

11.3


Асфалт

Трошокаменна настилка


Общо І+ІІІ

111.4
ІV

Иванча – Пиринец - Семерци

10

Асфалт

ІV

Попово – Антоново – Язовец

1

Асфалт

ІV

Пиринец – Семерци – Долна Златица

2.2

Асфалт

ІV

Пиринец – Семерци – Горна Златица

1.4

Асфалт

ІV

Антоново - Омуртаг – Изворово

4.1

Асфалт

IV

Антоново – Омуртаг - Ястребино

1.9

Асфалт

ІV

Антоново – Ястребино – къща музей

2

Асфалт

ІV

Граница В. Търново - Черни бряг

6.2

Асфалт

ІV

Клон Черни бряг

1

Асфалт

ІV

Клон Девино

2.2

Асфалт

ІV

Антоново - Омуртаг – кв. Еревиш

5.3

Асфалт

ІV

Антоново - Шишковица

2.4

Асфалт

ІV

Антоново – Омуртаг – Божица

1

Асфалт

ІV

Антоново – Омуртаг – Поройно

6

Асфалт

ІV

Антоново – Омуртаг – Кьосевци- Стойново

5.4

Асфалт

ІV

Трескавец

2.3

Асфалт

ІV

Коноп

2.6

Асфалт

ІV

Долно Китино - Горно Китино – Цветница

3.2

Асфалт

ІV

Стеврек – Малко Доляне

5.3

Асфалт

ІV

Стеврек – Черна вода

7

Асфалт

ІV

Стеврек – Черна вода – Равно село

5.7

Асфалт

ІV

Великовци – Слънчовец

4.5

Асфалт

ІV

Свирчево

6.1

Асфалт

ІV

Милино

3

Асфалт

ІV

Тиховец – Букак

4.5

Асфалт

ІV

Тиховец

3.3

Асфалт

ІV

Велево

2.8

Асфалт

ІV

Ястребино

1.8

Асфалт

ІV

Стара речка – Богомолско

8.1

Асфалт

ІV

Ст. речка – Мечово – Край поле

3.6

Асфалт

ІV

Халваджийско - Дл. поляна

6.7

Асфалт

ІV

Малоградец – Висино

1.6

Асфалт

ІV

Свободица – Малка черковна

1.7

Асфалт

ІV

гр. Антоново

3

Асфалт
Общо ІV клас

128.9Общо І+ІІ+ІІІ+ІV

240.3


7.3.3. Сектор информационни и комуникационни технологии:

1.Електронни съобщителни мрежи-

1.1.Осигуряване на мобилни телекомуникации - на територията на община Антоново са монтирани радио съоръжения и техническо оборудване на следните мобилни оператори: • Мобилтел- 4бр.

 • Глобул /теленор/- 1бр.

 • БТК /Виваком/– 4бр.

На територията на общината има добро покритие на мобилните мрежи на Мобилтел, Виваком и Теленор в общинския център и известно затруднение при осъществяване на мобилните връзки в с.Велево.

Има автоматично телефонно избиране на всички населени места в общината.

1.2.Осигуряване на стационарни телекомуникации - Територията на община Антоново се обслужва от 7 АТЦ, съответно в гр. Антоново и селата Стеврек, Таймище, Любичево, Добротица, Моравка и Изворово. Наличният капацитет на АТЦ е показан в Таблица №11Табл. Капацитет на АТЦ в община Антоново

АТЦ

Наличен капацитет (постове)

Използвани постове

Свободни постове

Антоново

1200

900

300

Стеврек

100

100

-

Таймище

100

100

-

Любичево

100

100

-

Добротица

200

150

50

Моравка

400

310

90

Изворово

200

190

10

 Общо

2300

1850

450


7.3.4.Сектор пощенски и куриерски услуги:

Територията на Община Антоново се обслужва от 8/осем/ броя пощенски станции с 12/дванадесет/ куриери.7.3.5.Сектор Водни системи:

1.Язовири и хидротехнически съоръжения:   • Ястребино - 5000 дка

   • Долна Златица - 8.408дка

   • Семерци -48.717дка

   • Еревиш - 8.713дка

   • Открити напоителни канали – 1 бр.с дължина 13 км.

2.Водоснабдяване и канализация:


Водопроводни мрежи

Дълж. в км.

Водоеми

Помпени станции

км.

бр.

куб.м

бр.

Мощност л/ч

286

75

4164

32

65

Общите загуби на вода в системата са 61.65% и са главно за сметка на амортизираната и неефективно изградена преносна мрежа. Полезно използваната вода на човек от населението е средно 65 л/час в денонощие. Водата е с не особено добри качества.За целта е изградено в с.Ястребино пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/, за да се задоволят напълно нуждите на Общината.
Населени места

Улична мрежа (км)

Водопр.

мрежа (км)Отн. дял

Общо подадено количество м3/1 мес

Полезно използвана вода на човек л/ч.мес.

Кан.

мрежа км


Отвеждане на отпадни води

1

Антоново

23

12.5

52

7740

2234

10

смесено

2

Кв.Божица

7

3

42.8

60

49

-

-

3

Кв.Еревиш

10.8

3.8

27

460

53

-

-

4

Семерци

11.3

6.3

64

350

337

-

-

5

Банковец

5

2

40

50

36

-

-

6

Богомолско

1.6

1

62

50

36

-

-

7

Букак

1.4

1

71

40

29

-

-

8

Великовци

1.2

1

83

80

75

-

-

9

Велево

5.2

4

76

80

69

-

-

10

Глашатай

2.8

1

35

50

38

-

-

11

Горна златица

7.3

5

68

100

79

-

-

12

Девино

2.7

2

74

130

118

-

-

13

Длъжка поляна

3.2

3

93

100

76

-

-

14

Добротица

12.1

8

66

500

261

-

-

15

Изворово

12

8

65

5000

215

-

-

16

Капище

2.5

2

74

130

116

-

-

17

Китино

10.1

6

59

800

123

-

-

18

Коноп

4.1

3

73

350

289

-

-

19

Крушолак

2.5

2

74

120

92

-

-

20

Кьосевци

13

6

46

560

512

-

-

21

Любичево

20

12

67

270

219

-

-

22

Малка черковна

2.6

1

38

-

-

-

-

23

Малоградец

7

5

71

110

110

-

-

24

Мечево

1

-

-

-

-

-

-

25

Моравица

6.4

4

62.5

300

153

-

-

26

Моравка

9.8

7

77

800

202

-

-

27

Орач

9.5

6

63

130

111

-

-

28

Пиринец

9

3

34

90

77

-

-

29

Поройно

15

5

25

60

43

-

-

30

Присойна

10

3

27

30

8

-

-

31

Пчелно

12.4

5

40.3

35

31

-

-

32

Разделци

20.8

12

57

700

310

-

-

33

Стара речка

5

2

40

140

44

-

-

34

Старчище

3

3

100

130

127

-

-

35

Стеврек

7.2

5.5

76

700

696

1.5

Септ.яма

36

Стойново

2.4

1

41

35

33

-

-

37

Стройновци

1.1

1

95

15

12

-

-

38

Таймище

5.5

4.4

72

400

368

-

-

39

Трескавец

11

9

81

2400

729

1.5

Септ.яма

40

Халваджийско

1.1

1

98

30

24

-

-

41

Чеканци

2.3

2

95

20

18

-

-

42

Черна вода

3.3

2

60

150

127

-

-

43

Черни бряг

5

4

80

300

280

-

-

44

Шишковица

3.2

2

62

60

50

-

-

45

Яребично

2.9

1

1

34

10

-

-

46

Ястребино

5

4

80

650

556

-

-

47

Язовец

11.1

2

18

-

-

-

-

48

Дъбравица

1.5

1

66

60

50

-

-

49

Свободица

1.9

1

52

60

54

-

-

50

Милино

1.5

1

66

120

115

-

-

51

Долна златица

16

3

18.7

20

20

-

-
Общо

355.3

197.5
245417.3.6.Сектор земеделие и храни.

 • Земеделие

Земеделски територии

дка

Ниви

Трайни насаждения

Естествени ливади

Мери, пасища

Гори и полезащитни пояси

Полски пътища и прокари

Непригодни земи (скали, пясъци и др.)


175365

847


54068

43000


-

34

2,5


 • Осигуряване с хранителни продукти:

Най-разпространената форма на търговия е в смесените магазини за продажба на хранителни, битови и промишлени стоки. Смесен магазин има във всяко населено място и най-много на брой – в общинския център. Заведенията за хранене в общината са малко на брой - на територията на общината има два ресторанта и едно заведение, в които се предлага хранене с дневно меню, а храненето по поръчка на клиента е ограничено до скара. Най-разпространената форма на бързо хранене е към заведения от типа кафе-бар.


 • Гори и ловни стопанства

Горски територии

Площи в дка/хек

Иглолистни гори

Широколистни и високостеблени гори

Гори за реконструкция

Издънкови гори

Горски пасища

Сечища


Поляни

Ниви в т.ч. дивечовъдни

Трайни насаждения

Дворни места

Горски пътища и просеки

Скали, сипеи, ями, пясъци и др.622 хек.

241,9 хек.

568,7 хек.

1503 хек.

1,5 хек.

2,8 хек.


152 хек.

-

847 дка-

3,6 хек.


2,5 хек.

7.3.7.Сектор Здравеопазване:

 • Медицинска и болнична помощ.

Здравното обслужване е затруднено поради лошите транспортни връзки между населените места в Общината; липсата на техника; липсата на квалифицирани кадри; ниската здравна култура на населението, липсата на финансови средства за обезпечаване на персоналното лечение. Най-големият проблем за община Антоново в системата на здравеопазването е недостатъчният брой квалифицирани специалисти, които да заемат необходимите за територията 5 индивидуални лекарски практики. До този момент са заети само 2 от тях, въпреки обявяването на свободните места в национален аспект. Това, от своя страна, би довело до неоптимална обхванатост на населението със здравна помощ, което особено за община Антоново е много неблагоприятно, поради съществуващата ниска здравна култура на голяма част от малцинственото население и повишения здравен риск.

Табл. Лекарски практики

Населени места

Брой население

Брой лекарски

практики

От тях

Вместоположение

заети

незаети

Община Антоново

7060

5

2

3

МЦ – І - Антоново

За задоволяване на пълната потребност от медицинско обслужване Медицинският център си сътрудничи с, ОБ – Омуртаг и РБ – Търговище.

 • Лекарствени средства – 1бр.аптека –„Тибея”

8. Финансов сектор.

 • Банка ДСК

 • “Централна кооперативна банка”

 • “D”Банк

 • Три броя банкомати


9. Икономика.

9.1.Сектор органи на държавното и местното управление, имащи функция за управление при кризи:

1. Общинска администрация;

2. Районно полицейско управление;

3. Районно служба пожарна безопасност и спасяване;

4. Център за спешна медицинска помощ;

5. Районна ветеринарномедицинска служба.


9.2.Фирми, обекти, производствени и училищни сгради, учреждения и здравни заведения.

9.2.1.Обекти криещи опасност от пожари с последващо отделяне на токсични газове.

 • „ЗПЗС”- П.Миланов - гр.Антоново

 • Бензиностанция и газо-станция „Йоана” – гр.Антоново

 • Бензиностанция и газостанция „Петрол АД” – гр. Антоново

 • Бензиностанция „ШЕЛ” България – София – с.Кьосевци

 • Газо-станция „ШЕЛФ-ГАЗ”- Русе с.Кьосевци

 • Бензиностанция „СИМИ” ЕООД – гр.Елена с.Стеврек

 • Бензиностанция „ЕЛИЦА” - с.Моравка

 • Цех за сушене на плодове с.Ястребино

9.2.2.Учреждения, училищни сгради, здравни заведения.

 • Медицински център -І гр.Антоново

 • СОУ „Св. Кирил и Методий” - гр.Антоново

 • Основно училище - с.Трескавец

 • Основно училище - с.Стеврек

 • Основно училище - с.Изворово

 • ЦДГ- с.Стеврек

 • ЦДГ- с.Таймище

 • ЦДГ- с Трескавец

 • ЦДГ – с Изворово

 • ЦДГ – гр.Антоново

 • НДК- с.Ястребино

­­

ІІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА АНТОНОВО

1.Анализ на възможните бедствия в община Антоново и оценка на риска (прогноза за последиците от тях върху населението, икономиката, инфраструктурата и околната среда). Съгласно чл.2 от Закон за защита при бедствия (ЗЗБ) «Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото».

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО СА ВЪЗМОЖНИ СЛЕДНИТЕ БЕДСТВИЯ: - земетресения , наводнения, повишена радиоактивност, снегонавявания и обледявания, свлачища, суша , градушки, пожари, епидемии по хората , животните и растенията, ПТП с изтичане на ПОВ, терористични действия.Същността и последствията от най-характерните бедствия и аварии се заключават в следното:1.1.ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

Земетресенията се характеризират със своята непредвидимост, особено по отношение на времето, поради което причиняват големи по размер негативни последици - жертви и пострадали сред населението, материални щети и др. От сеизмологична гледна точка България е разположена в Алпо-Хималайския сеизмичен пояс, характеризиращ се с висока сеизмичност. Въпросът за същинското прогнозиране - едновременното определяне на силата, мястото и времето на земетресението, все още няма еднозначно решение в световен мащаб. Сеизмичната опасност не може да бъде контролирана, но сеизмичният риск може да бъде управляван и намален. Намаляването на сеизмичния риск се осъществява преди всичко чрез подобряване на устройственото планиране и инженерно-техническото проектиране, изграждането и експлоатацията на строежите. Територията на общината е характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като “втори ранг земетръсно-опасни участъци” по Земята. Тази територия попада под въздействието както на вътрешни (Горнооряховската сеизмична зона), така и на външни за страната сеизмогенни райони (Вранчански район – Румъния, Мраморно-морски район – Турция) с очаквана интензивност до 8-ма по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник./Приложение №3.1/На базата на установеното сеизмично райониране на страната, територията на общината попада в VІІІ зона по дванадесетстепенната скала /МШК/. При възникването на разрушително земетресение на територията на общината ще се създаде възможно най-сложната обстановка: • Пълни или частични разрушения на сгради. Най-много поразени и затрупани се очакват в гъсто населената градска част. Почти всички пострадали ще се нуждаят от разкриване изпод развалини и спасяване от вторични фактори на поразяване, като пожари, взривове, наводнения и др. аварии. На много места ще се активизират стари свлачища. Ще има недостиг от техника, оборудване и спасители за провеждане на СНАВР.

 • Голяма част от обектите от националното стопанство ще излязат от строя за продължителен период от време, а поради къси съединения и повредени инсталации в някои обекти е възможно да възникнат пожари и обгазяване с токсични газове. Гасенето на масовите пожари ще бъде затруднено, а димът и евентуалните токсични газове ще представляват сериозна опасност за населението.

 • Ще бъде нарушена дейността на основните инфраструктурни системи – електроенергийната, водопроводни и канализационни мрежи, телефонни и др. комуникации, пътища.Електроенергийната система в общината ще бъде нарушена. Очакват се разрушения в различна степен по електропроводите 20 и 110 кВ, като в по-голям обем те ще бъдат по електропроводите 20 кВ. Част от трафопостовете също ще излязат от строя.

 • Водопроводната мрежа ще излезе от строя и ще бъде нарушено водоснабдяването на населението. Повреди се очакват в 48 бр. водоеми. Питейната вода ще бъде силно замърсена. Също така в част от резервоарите ще се получат пропуквания. Допълнителни трудности ще има и с основните магистрални водопроводи .

 • Нарушена ще бъде дейността на автомобилния транспорт. Разрушения ще получат пътища и част от пътните съоръжения. Възможни са пропуквания по язовирната стена на язовир Ястребино.

Ще се наруши съобщителната система вследствие на:

 • Разрушаване на АТЦ, въздушната и подземната телефонна мрежа.

 • Повреди по кабелно електропреносна мрежа /КЕМ/.

 • Блокиране на GSM връзките.

Значителни загуби ще понесе животновъдството. Ще възникне голям обем от ветеринарно-санитарни и екарисажни работи и клане на животни по необходимост.

Ще има недостиг на храни, питейна вода, лекарства, постеловъчен материал, посуда и на места за настаняване на останалите без подслон. В засегнатите райони е възможно да възникнат епидемии в резултат на пълното разстройване на санитарно-хигиенните условия на живот и консумиране на храни с изтекъл срок на годност.

Ще зачестят проявите на мародерства и кражби в засегнатите райони.

Възникването на бедствието ще доведе до масова паника сред населението, което ще доведе до увеличаване на броя на жертвите и ще затрудни спасителните работи.


1.2.НАВОДНЕНИЯ

При обилни и продължителни валежи, и интензивно снеготопене, както и в резултат на преливане на язовирите през язовирните стени на територията на общината могат да възникнат наводнения, които да създадат условия за нарушаване на транспортните връзки и нормалния ритъм на живот, както на населението, така и на обектите от националното стопанство.Наводненията в община Антоново се характеризират с: наводнени подземни и полуподземни жилищни сгради, стопански постройки, промишлени обекти, разрушени язовирни и подпорни стени, пътища и пътни съоръжения, нарушени водоснабдяване и електроснабдяване. Като цяло релефът на общината не позволява задържане на водата, вследствие на което да има трайно залети площи. Обилните валежи могат да доведат до активизиране на стари свлачища, наводняване на отделни сгради поради липса или недобре почистена отводнителна система. Другото, което може да се случи по време на наводнения (интензивни валежи или снеготопене) е заливане и затлачване с наноси на определени пътни участъци и мостове, което ще доведе до временно прекъсване на движението. Язовирите на територията на община Антоново незастрашават населени места в общината. Язовир Ястребино е потенциално опасен за Велико Търновска област за което се наблюдава от Басейнова дирекция и Гражданска защита. Причините за скъсване на язовирните стени могат да бъдат – обилни валежи, интензивно снеготопене, силно земетресение, неправилна експлоатация или терористичен акт. От реките преминаващи през населени места единствено „Стара река” при висока преливна вълна може да наводни няколко къщи и дребни ферми по поречието си в с.Стара речка и в с.Стеврек.


1.3.РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ, СЛЕДСТВИЕ НА АВАРИИ В АЕЦ ИЛИ НА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Въпреки строгите мерки за сигурност при работата на различните видове ядрени реактори и наличието на автоматизирани системи за управление, контрол и защита, практиката по експлоатацията им показва, че е възможно възникването на ситуации, които са съпроводени с аварийно изпускане на радиоактивни вещества в околната среда.

Опасност от радиоактивно замърсяване в община Антоново може да възникне, както при аварийна ситуация в АЕЦ “Козлодуй” така и в АЕЦ”Черна вода” Румъния /Приложение№3.4/

съпроводена с изпускане в околната среда на радионуклеиди, така и при трансгранично радиоактивно замърсяване, вследствие на ядрена или радиационна авария в други страни, а също и при инциденти с транспортни средства (автомобили, ж.п. вагони, плавателни средства и самолети), превозващи радиоактивни материали.Радиационната авария представлява нарушаване границите на безопасна експлоатация, при което радиоактивни продукти или йонизиращи лъчения излизат извън пределните норми и се налага прекратяване на нормалната работа на съдържащи източници на йонизиращи лъчения устройства и оборудване. При обща авария радиоактивните продукти се разпространяват извън пределите на площадката АЕЦ, което е предпоставка за облъчване на населението, намиращо се на значителни разстояния от мястото на аварията, често пъти до хиляди километри. Община Антоново попада в 200 километровата зона на отдалеченост от АЕЦ Черна вода, Р Румъния и на 250км от АЕЦ Козлодуй. В зависимост от посоката на вятъра и движението на радиоактивния облак може да се получи замърсяване с радиоактивни вещества и горещи частици. На територията на общината ще се установи силно завишаване на радиационния фон 20 - 30 пъти над допустимите норми. При такава радиационна обстановка ще се наложи провеждане на мероприятия за защита от радиационно замърсяване на хората, животните, растенията, водата, и хранителните продукти. Ще е необходима подготовката на населението за адекватно радиохигиенно поведение.

Най-опасни за човека са: Йод 131, Цезий 137 и Стронций 90. Рязкото увеличаване на замърсеността на въздуха, почвата, водоизточниците, храните и фуражите с радионуклеиди ще наложи да се вземат спешни мерки за защита на населението, да се определят поведението и действията на хората в условията на повишена радиация при строг дозиметричен контрол.

При възникване на авария в един от реакторите на АЕЦ Козлодуй, община Антоново не е застрашена от попадане в зоните с висока мощност на дозата (0,15 – 0,05 Sv), а също така не е застрашена и от попадане в зони с по-ниска мощност на дозата – до 0,05 Sv на радиоактивно замърсяване. Естественият радиоактивен фон на територията на общината е средно около 0.2 µS/h (0.02mR/h). Той не оказва вредно въздействие върху хората.Трансгранично замърсяване в резултат на авария в АЕЦ на съседни или други страни.

На територията на Европа има 207 действащи АЕЦ . при авария в някоя от тях, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в атмосферата и при неблагоприятна за Република България метеорологична обстановка е възможно част от замърсените радиоактивни въздушни маси да достигнат и да замърсят части от територията на страната.

Такава авария може да има много сериозни последствия извън площадката на авариралата атомна централа, хранилище за отработено ядрено гориво или завод за ядрено гориво.

Аварията в такива обекти, разположени на повече от 600 км. от България не предполага предприемането на неотложни защитни мерки, като евакуация или укриване например.

Въпреки това аварията може да има сериозно въздействие върху хранителната верига в някои случаи изискващ контрол на национално ниво на храните и водоизточниците. Възможно е да има влияние и индиректно чрез вноса на храни и суровини от страни, които са били замърсени и от възможно замърсени транспортни средства, преминали през засегнатите страни.Трансгранични ефекти могат да възникнат и от обект, намиращ се на брега или в близост до големи водни площи. Радиоактивни вещества, изпуснати от такива обекти могат да бъдат пренесени на големи разстояния от водните течения.

Трансгранични ефекти могат да възникнат и в случаите на пожар, включващ радиоактивни вещества или при разтопяване по погрешка на радиоактивен източник в пещите на металургично предприятие.

При трансграничен пренос ще се наложи да се вземат специални мерки за осигуряването на радиационната защита на населението.
1.4.СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ
Зимата е сезон, който се характеризира с ниски температури, снежни виелици и бури, заледявания и обледявания. Съществува опасност от измръзване на хора, животни и растения.

През зимния сезон в община Антоново се създават условия за формиране на трайна дебела снежна покривка, образуване на преспи, затрупване на пътища и превозни средства, при което се затруднява медицинското обслужване и снабдяването на населението с хранителни продукти.Част от населените места остават изолирани и с нарушени телефонни връзки, електроснабдяване и водоснабдяване, вследствие на скъсани проводници и невъзможност на аварийните групи да достигнат до местата на авариите.

При обледяване натрупания лед върху проводниците увеличава тяхното тегло и често те се скъсват или се огъват и чупят поддържащите ги стълбове.Съществува опасност от свличане на снежни маси от покриви и стрехи на сгради.

При заледяване се нарушава нормалното движение на транспортните средства и се създава опасност от възникване на пътнотранспортни произшествия. По улиците възниква опасност от множество подхлъзвания и падания на хора с чести счупвания на крайниците.

При циклично топене и замръзване под стрехите на сградите се образуват ледени висулки, които при откъсване могат да предизвикат нещастни случаи.

На територията на общината най-често непроходими поради снегонавявания са следните направления от пътната мрежа:І клас -22,900км.

София – Варна наклона при „Партизански дол”с.Божица и наклона в с. Моравица където стават често ПТПІІІ клас-100,3км.

Отсечките: – Разделци - хижа Долец, с.Любичево – с.Моравка – с.Китино, Добротица –Присойна, Таймище – Вельово.ІV клас -135км.

Отсечката преди и след с.Пиринец и отсечката между с.Моравка и с.Коноп, отсечката за с.Милино,При ниски температури се образуват заледени участъци както следва:

І клас – отсечката между с.Моравица и гр.Антоново и в гората след с.Кьосевци

ІІІ клас – отсечката от кантона до разклона на с.Семерци, наклона в началото и след с.Присойна, наклона преди с.Любичево, наклона между с.Разделци и с.Добротица, отсечката между с.Таймище и с.Вельово, отсечката за с.Коноп

ІV клас – отсечката между с.Моравка и с.Коноп, наклона преди с.Халваджийско
1.5. СВЛАЧИЩА, ЗАСУШАВАНИЯ, ГРАДУШКИ, ГРЪМОТЕВИЧНИ И ВЕТРОВИ БУРИ

1.5.1.Свлачища - /ПРИЛОЖЕНИЕ№9/

Свлачището е процес, при който се нарушава устойчивостта на огромни количества земни маси и се създават предпоставки за придвижването им. Обикновено се активизират при проливни и продължителни дъждове или интензивно снеготопене т.е при повишаване нивото на подпочвените води. Свлачищни райони, застрашаващи пътни участъци и водостоци има в района на с.Стеврек, с.Стара речка, с.Дъбравица, с.Милино, с.Дл.Поляна, с.Еревиш срещу кънпинга , с. Коноп и с.Разделци.1.5.2.Засушавания

Климатичните особености на общината, като част от североизточна България създават възможност за възникване на продължителни засушаванията.

Наличието на малкото източници на питейна вода в региона е причина някои населени места да са на режимно водоподаване. През определен период от време се появяват дълготрайни засушавания, възникващи през лятото и есента, които предизвикват спадане на почвената влага, ниски селскостопански добиви и косвено влияят върху масовите горски и полски пожари. Създава се изключително тежка обстановка, която се изразява в недостиг на вода за санитарно-хигиенни, питейни и пожарогасителни нужди. Всички населени места в общината преминават на тежък режим на водоподаване. Изпитва се нужда от транспортиране на питейна вода с водоноски.

1.5.3.Градушки

Общината е разположена в микрорайон, в който често падат градушки с унищожителен характер, в различни размери, които нанасят предимно загуби на селското стопанство и по-рядко щети на сгради. Градушки с унищожителен характер падат най-често през периода май-юни-юли.1.5.4.Смерчовете не са характерно явление за общината. Те са природно явление, което може да се класифицира като бедствие и да се анализира като заплаха, поради високата интензивност на протичане. Те могат да нанесат поражения върху всички живи същества, които се намират на открито, незащитено място. Когато се прояви в населено място, смерчът може да застраши живота и здравето на хората и да нанесе значителни щети на нестабилни и неукрепени конструкции, и сгради. Има риск от падане на елементи от покривни конструкции, рекламни табла; пренасяне (или изхвърляне) на предмети, счупени прозорци и др.

1.6. ПОЖАРИ

Предпоставка за възникване на големи пожари на територията на общината има във фирмите и обектите работещи с леснозапалими вещества, бензиностанциите и газо-станциите • Бензиностанция “Петрол” АД №6404 - гр.Антоново

 • Бензиностанция „Топливо- АД” – Русе – гр.Антоново

 • Бензиностанция „СИМИ” ЕООД-гр.Елена – с.Стеврек

 • Бензиностанция „ШЕЛ”България – София – с.Кьосевци

 • Бензиностанция „Елица” - с.Моравка

 • Бензиностанция и газ станция „Йоана” – гр.Антоново

 • Газ станция „ШЕЛФ-ГАЗ”- Русе - с.Кьосевци

 • „ЗПЗС”- П.Миланов - гр.Антоново

 • Биопрограма ЕАД гр.Антоново

 • Цех за сушене на плодове с.Ястребино

 • Склад за негодни пестициди с.Семерци

Особено опасни се явяват токсичните газове, които се отделят при горенето на платове и пластмаса. Отделя се фосген, циановодород, въглероден оксид и др.

При пожари в гореизброените обекти е възможно да има като последствия загинали и пострадали хора, загуба на материални ценности и замърсяване на околната среда.

Причините за горските пожари са небрежност от страна на туристи, гъбари и пастири, мълниите, а понякога и неконтролираното палене на стърнища. Не са изключени и умишлени палежи. В община Антоново горите са съставени изключително от широколистни видове и имат смесен характер – цер, благун, летен и зимен дъб, бук, габър, ясен, клен и др. разположени на сухи и пресечени местности до които водят черни тесни и с големи наклони пътища. Всичко това до голяма степен затруднява локализирането и ликвидирането на възникнали пожари. При възникване на пожар в горски и полски масиви опасност представлява унищожаването на дървесината, влиянието върху околната среда и евентуалното преминаване на пожара в населени места. Продължителните засушавания са предпоставка за възникване на множество горски пожари, които през последните години нанасят сериозни поражения върху горите в общината.
1.7. БИОЛОГИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ

Съществуващите производствено икономически условия и структура на селското стопанство в общината и влошената международна епизоотична и епифитотична обстановка, недостатъчния контрол при търговията и вносно-износния режим с живи животни и продукти от животински и растителен произход създават условия за възникване на огнища от биологично заразяване.Огнищата на биологично заразяване са територията с намиращите се на нея хора, животни, съоръжения и материални ценности подложени на непосредственото въздействие на бактериални токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни заболявания сред хора, животни и растения.

Възникването на ОБЗ може да стане чрез вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни хора, животни или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Не е изключена и диверсия - най-често се заразяват водоизточници, скаладови помещения, фуражи и земеделски площи.Размерите на ОБЗ зависят от биологичните агенти, техните количества и методите на условия, от годишния сезон и характера на времето в момента на появяването им. приложение, от плътността на населените места, от наличието на възприемчиви животни и растения, от метеорологичните условия.
1.8. ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ

На територията на Община Антоново няма големи промишлени предприятия, които да представляват заплаха за възникване на големи промишлени аварии. През територията на общината преминава основен поток от транспортни средства, превозващи ПОВ, гориво-смазочни материали, които при пътнотранспортни произшествия ще създадат условия за замърсяване на околната среда и са заплаха за живота и здравето на населението.При разлив на 25 т. хлор отровният облак може да проникне в смъртоносни концентрации до 8,8 км., а в поразяващи концентрации до 40 км. Ще се наложи да се вземат спешни мерки за оповестяването на населението в прилежащите зони, а при необходимост и евакуационни мероприятия.


1.9.ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ

Тероризмът е вид обществен конфликт, явление в обществения живот. Различава се от обикновената криминална престъпност по своите цели. Целта на тероризма се постига с резултата получен вследствие на извършването на едно или повече престъпления. Експерти в областта на тероризма го характеризират, като насилие с политически цели, за осъществяване на политически, религиозни и етнически интереси. Тероризмът е политически мотивирана криминална престъпност в национални и международни условия, провеждащ се от организирани групи и с организирани средства. Той засяга пряко или косвено не само конкретна жертва (обект) на престъпния акт, но и неопределен брой лица (обекти), които не са преки участници в конфликта.Вероятноста за терористични действия в община Антоново е незначителна – на територията на общината няма обекти от стратегическо значение. Възможни са криминогенни действия (терористични актове), насочени към физически и юридически лица. Обектите, които могат да станат обект на терористична атака са: комунално-енергийни мрежи: помпени станции, ПСПВ с.Ястребино, мостови съоръжения, производствени предприятия , сгради за обществено обслужване – административни сгради, училища, детски градини, читалища (при организирани празнични прояви, концерти), църковни и молитвени храмове (по време на християнски празници или петъчни молитви), търговски обекти, зърносушилни и стопански обекти на земеделски производители и кооперации. В резултат на тези действия е възможно да бъдат предизвиквани - запалвания на стопански постройки на земеделските кооперации, зърносушилни и МПС; запалвания на масиви с ечемик и пшеница; запалвания в горски масиви. Като следствие от терористични действия в областта и страната може да има биологично заразяване на хора и животни – преднамерено разпространение на биологични агенти;Причини за възникване. Главната причина за възникване на тероризма е невъзможността да се привлекат широки маси от населението за постигане на целите на организациите, водещи борба за или срещу някакво явление в обществото.

Други причини, способстващи за възникването на тероризма и за провеждането на терористични акции са въоръжените конфликти, недоволството от политическата система в държавата и света, недоволството и несъгласието с определени политически решения и търсене на определени възмездия за нанесени поражения в минало време.


Задачи на терористичните организации:

 • Постигане на загуба на доверие в държавната институция от страна на населението;

 • Политическа, социална и икономическа дестабилизация на държавата;

 • Предизвикване на репресии от страна на държавата;

 • Сплашване на политически лица, държавни служители, съдебни органи, населението или част от него;

 • Достъп до средствата за масова информация за деклариране на целите на терористичната организация. Извоюване на престиж на равностоен партньор за преговори с държавата;

 • Снабдяване с финансови средства;

 • Освобождаване на задържани съмишленици.


Вероятни обекти на терористичен акт:

 • Тероризъм със задействане на взривни устройства в сгради с масово пребиваване на хора и на места за провеждане на масови мероприятия (сгради на общинска администрация, училища, градини, религиозни храмове, автогара, поликлиника, заведения за обществено хранене и др.)

 • Създаване на огнища на биологично заразяване;

 • Въздействие върху училища и финансови институции;

 • Предизвикване на ПТП и залагане на взривни устройства по автобуси и пътни съоръжения;

 • Взривяване язовирни стени;

 • Прекъсване на телекомуникации, въздействие върху водохранилища, водоизточници и вододайни зони;


2. ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ

1. В общината е възможно възникването на различни по вид бедствия аварии и катастрофи, които могат да предизвикат значителни загуби в човешки и материални ресурси и да окажат неблагоприятно влияние на националната сигурност. Прогнозирането на възможните събития показва, че тяхното проявление ще доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в района на бедствията, ще се нарушат жизнено важни системи за управление и нормалното функциониране на обектите в общината. Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение и радиационни аварии в АЕЦ.

2. За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и ликвидиране на последствията е необходимо планиране и съгласуване на мероприятията по защитата на населението между отделните обекти и кризисните щабове за координиране съобразно даваните за страната указания от МВР.

3. Характера на последствията от вероятните замърсявания изисква готовност за използване на точно определени сили и средства за защита на населението и HС и провеждане на предварителни мероприятия за намаляване на вредното въздействие от тях. 4. Обемът и спецификата на СНАВР налагат поддържането в готовност на доброволни

формирования, сили и средства от единната спасителна система, фирмите и обектите на централно подчинение, БЧК и др.

5.За своевременното провеждане на мероприятията за ликвидиране на последствията, защитата на населението и осигуряване на условия за живот в общината е необходимо създаване на запаси от материални,технически и финансови средства и регламентиране на реда и начините за използването им.

6.Важно значение за успешната защита на населението имат превантивните дейности и особенно такива които позволяват да се прогнозира появата и/или развитието на бедствените явления, както и отстраняване на предпоставките за аварии и катастрофи.

7.При възникване на ОБЗ от особена важност е своевременното провеждане на профилактика, лечение и дезинфекция. Необходимо е да се определят границите на ОБЗ от противоепидемичните и епизоотичните сили.ІV.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
Общи мерки за намаляване на риска от бедствия и защита на населението (превантивни мерки) в общината:

1. Непрекъснат процес на анализ, оценка и прогноза за характера и последствията от най-често проявяващите се бедствия – разработване и актуализиране на общинския план за защита при бедствия.

2. Установяване на критичната инфраструктура и изготвяне на оценка на риска за всеки обект. 3. Поддържане в добро състояние на общинските и местните пътища, общинските сгради, предпазните съоръжения –диги, отводнителни канали, отводнителни съоръжения по улиците и др..

4. Упражняване на строг контрол за спазване на действаща нормативна уредба при териториално-устройственото планиране, инвестиционното проектиране, изграждане и експлоатацията на строежите.

5. Осигуряване на запаси от индивидуални средства за защита за работниците и служителите в общината и за населението в общината (за неработещото население, защото собствениците, управителите или изпълнителните членове на търговски дружества и еднолични търговци са задължени да осигурят ИСЗ за работниците и служителите си съгл. Чл.13, ал. 2, т.2 и т.4 от ЗЗБ).). Поддържане на запасите от индивидуални средства за защита в добро състояние (обновяване, обработване, контрол) и на склада, в който се съхраняват.

6. Поддържане в добро състояние на противопожарните хидранти и на достъпа до тях.

7. Провеждане на мероприятия за усвояване на плановете за защита – организиране на учебен сбор на председателя на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствие

ежегодно проиграване на плановете за защита; организиране на задължителни обучения за

служителите в общината за действие при бедствие и/или извънредна ситуация.

8. Поддържане на непрекъснато денонощно дежурство в общината за оповестяване при опасност и при възникване на бедствие, пожар и извънредна обстановка; изпълнение на функциите на пост за радиационно наблюдение и оповестяване (ПРНО).

9. Формиране и поддържане на сили и средства за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на общината – осигуряване на обучение, защитно облекло, застраховка и заплащане на труда на доброволците. 10. Създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и извършване на НАВР – съгласуване на планове за действие.

11. Осигуряване на финансови и материални средства за окомплектоване, обучение и поддръжка в постоянна готовност на органите за управление, общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и силите за реагиране, доброволното формирование.

12. Организиране на обучения за информиране на населението за възможните бедствия на територията на общината за правилата за действие и поведение при възникването им.

Конкретните мерки за намаляване на риска от бедствия и защита на населението са разписани в специализираните планове – приложение към плана за защита при бедствия.


V. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. Мерките за защита при бедствия са комплекс от организационни и технически мероприятия, за намаляване или недопускане вредното въздействие от факторите, съпровождащи различните бедствия и включват:

 • изграждане/ модернизация на системите за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на населението. Основават се на:

 • информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции;

 • информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и явления;

 • информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни повиквания 112;

 • хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от НИМХ;

 • международен обмен на информация и данни;

 • планиране осигуряването на временно извеждане на населението, животните,

разсредоточаване на материални ценности от предполагаеми застрашени общински територии;

 • осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;

 • осигуряване на временно снабдяване с питейна вода, храни, подслон и други

необходими средства за пострадалото населението от общината;

 • изготвяне на наръчници и обучение на населението за реагиране при бедствия;

 • провеждане на учения за изграждане на практически умения и навици за реагиране

на населението при бедствия.

VІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.

Отговорните структури за намаляване на риска от бедствия са всички министерства и ведомства, областни администрации, общини, центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, които имат задължения по извършване на превантивната дейност по чл. 6 от Закона за защита при бедствия и по изпълнение на плановете за защита при бедствия, включително юридически лица и еднолични търговци, доброволни формирования и формирования на въоръжените сили. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР е национална специализирана структура за пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия по реда на Закона за МВР и Закона за защита при бедствия. Дейностите по защита на неселението по т.V от плана се изпълняват от единната спасителна система.1.Съставни части на единната спасителна система.

а.Основни съставни части на единната спасителна система са:

 • ОД "Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР;

 • ОД на МВР;

 • Центрове за спешна медицинска помощ. Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.

б.Другите съставни части на единната спасителна система са:

 • Министерства и ведомства;

 • Общини

 • Търговски дружества и еднолични търговци;

 • Юридически лица с нестопанска цел, включително доброволните формирования;

 • Въоръжените сили

Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при поискване, съгласно плановете за защита при бедствия (чл.23, ал.1 от ЗЗБ).

При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система, в това число и община Антоново организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за защита при бедствия (чл. 24 от ЗЗБ). Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи с разрешение на министъра на отбраната въз основа на искане от съответния държавен орган, съгласно плановете за защита при бедствия на съставните части на единната спасителна система (съгласно чл.23, ал.2 от ЗЗБ).Плановете за защита при бедствия уреждат взаимодействието между частите на единната спасителна система и осигуряват възможност за поетапно привличане на сили и средства в съответствие с развитието на бедствието.2.Основни дейности на ОД „ПБЗН”

ОУ ПБЗН осъществява дейностите по защита на населението при опасност и възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, извършва спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, и дейности по ликвидиране на щетите в зоната на поражение: • Разузнаване и оценка на обстановката;

 • Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;

 • Извеждане на пострадали и застрашени хора.

 • Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;

 • Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони;

 • Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо оборудване;

 • Спасяване на пострадали при катастрофи;

 • Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности;

 • Извличане на аварирала техника;

 • Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими участъци.

 • Транспортиране на бременни жени, болни и хора на хемодиализа с високо проходима техника;

Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система ОД ПБЗН извършва: издирване на хора; ликвидиране на щетите;

3.Областният управител

Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта (съгласно чл.64, ал.1 от ЗЗБ):

-създава щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия;

-при възникване на бедствие на територията на областта въвежда със заповед в изпълнение областния план за защита при бедствия;

- може да обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея. - координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на

територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това;

-организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия

4.Кметът на общината

4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:.

1.Организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия;

2.Осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие;

3.Планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението;

4.Представя на областния управител ежегоден доклад за дейността по защитата при бедствия;

5.Създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб, щабовете към министрите и областния щаб.4.2. При възникване на бедствие на територията на общината кметът:

1. Въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;

2. Може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи)

3. Извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;

4. Може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;

5. Може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;

6. Може да поиска координация от областния управител;

7.Организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица

8.Организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;

9.Организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия. Кметът на община, когато осъществява ръководство и координация на спасителните

и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпраща на МВР писмена информация за тяхното протичане.

4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:

1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;

3. предприемане на други необходими мерки.

Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от директора на дирекция „УТЕОП”.

Когато кметът на общината поиска координация на СНАВР от областния управител – обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация Търговище по факс с номер 0601/8-90-12 при дежурните в ОЦ на ОУ ПБЗН. Получените материални запаси ще се съхраняват в залата на общината и в другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките. Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция „ФСДУС”, подпомаган от старши експерт.”Финансово-счетоводна дейност” в общината.4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани

предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет5.Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)

ЦСМП организира и осигурява:

1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.

2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пострадалите в болница.

3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.

4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в които се извършват трансплантации.

5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация до екипите.

6.Осигуряване на специализиран транспорт за:

а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;

б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;

в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни заведения.
6.Управление, организация и ресурсно осигуряване на здравната помощ на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните и здравните заведения в област Търговище като:


 • създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;

 • формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;

 • осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;

 • организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия;

 • формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

7.Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини. При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област Търговище) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е Директорът на ОД на МВР Търговище.

В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи: • правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;

 • правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;

 • свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната от бедствие, пожар или извънредна ситуация;

 • правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.

При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:

 • временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;

 • забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.

Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за МВР и включва:

 • отцепване (изолиране) на района;

 • осигуряване на обществения ред и организация на движението;

 • осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;

 • осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните ценности

8.Силите на единната спасителна система от други области, включени в неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните ръководители.

9.Комунално-енергийни дружества – Енерго Про и ВиК

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите. С приоритет се възстановят авариите в сгради за социални дейности, здравеопазване, възстановяват и изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на пострадали хора.10.Търговски дружества за комуникационни услуги – фиксирани мрежи, мобилни оператори, интернет – доставчици: Виваком, М-тел и Теленор.

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и осигуряване на покритие на мрежите от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация; • осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОУ ПБЗН за провеждане на аварийно-спасителни дейности;

 • оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на пострадалите;

 • извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други престъпления;

 • организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, където е извършена евакуация;

 • оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;

 • провеждане на следствено-оперативни мероприятия.


11. Българският червен кръст (БЧК) може да осигури имущество за незабавно подпомагане на пострадали хора при бедствия. БЧК има централна база в с.Долни Лозен (Софийска община) и 3 между областни складови бази в Русе, Добрич и Бургас. Складовите бази разполагат с резерв от имущество от първа необходимост за подпомагане на 5 000 човека бедстващо население. Подпомагането чрез БЧК се извършва при бедствие, чрез искане на председателя на общинската организация на БЧК до Областен съвет на БЧК-Търговище /телефон 0601/6-22-50/.

VІІ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV

Източниците за финансиране по плана за защита при бедствия на територията на община Антоново са общинският бюджет и републиканският бюджет. Когато финансирането на дейностите е за сметка на бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и законосъобразността на разходите).VІІІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

Координацията на съставните части на единната спасителна се осъществява чрез оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението - Търговище.1.Оперативния център на РДПБЗН:

1. Приема и оценява информацията за възникнало бедствие, пожар или извънредна ситуация;

2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;

3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението за възникнало бедствие; 4.По искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител

организира включване на предвидените в Плана за защита при бедствие съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост.

5. Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.

6. Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Търговище.

2.Ръководител на място.

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на бедствието (мястото на намеса) се извършва от ръководител на място. • Ръководител на място е Началникът на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице, освен в случаите на епидемии и епизоотии.

 • Ръководител на място при епидемии и епизоотии. Директорът на РЗИ или Директорът на ОД”БХ”.

При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на участващите екипи от ЕСС.

3. Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия

Поименният състав на общинския щаб се определя със заповед на кмета на общината. Общинският щаб осъществява взаимодействие с щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и с националния щаб.

Основните функционални задължения на членовете на общинския щаб са:

Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са: • Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;

 • Изготвя оценка на щетите;

 • Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;

 • Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и координира изпълнението на решението;

 • Подготвя доклади за промените в обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението;

 • Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с кмета на общината.

ІХ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ.

1.Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването (съгласно чл.11, ал.1 от ЗЗБ) се основават на:

1. информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции;

2. информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и явления;

3. информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112;

4. хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от Националния институт по метеорология и хидрология, Агенцията за проучване и поддържане нивото на река Дунав и други;

5. международен обмен на информация и данни.

Тази информацията се предоставя безвъзмездно на МВР и на министрите в рамките на тяхната компетентност. В страната е изградена комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”. Редът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на единната спасителна система и населението при опасност или възникване на бедствие е регламентиран в наредба на Министерски съвет.

2.Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”.

При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на национално, областно и общинско ниво, кметство и населено място се извършва ранно оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС, и на населението.2.1.Ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС:

При необходимост от координация на национално ниво – ранното предупреждение и оповестяване се разпорежда от Министъра на вътрешните работи или от упълномощени от него длъжностни лица, включително по искане на компетентния с оглед характера на бедствието министър, направено чрез НОЦ на ГДПБЗН. В останалите случаи - ранното предупреждение и оповестяване се извършва по разпореждане на главния секретар на МВР, директора на ГДПБЗН - МВР или началниците на съответните ОД”ПБЗН”. Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС се осъществява от ОЦ на ГДПБЗН - МВР.

При необходимост от координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение иоповестяването се извършва по заповед на областния управител, кмета на засегнатата община или началника на съответното ОД ПБЗН, съгласно плановете за защита при бедствия. Заповедта се изпълнява от съответния ОЦ и се информира НОЦ.

Искането/разпореждането за ранно предупреждение и оповестяване трябва да съдържа информация за опасността или за бедствието, както и за органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС, които следва да бъдат уведомени. Искането/разпореждането следва да се потвърди впоследствие в писмена форма. С разпореждането за ранно предупреждение или оповестяване се определят групите за оповестяване и длъжностните лица за оповестяване, както и начинът на свързване. На общинско ниво групите за оповестяване са:

1. кметът и общинската администрация;

2. щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;

3. кметът или кметският наместник;

4. съставните части на ЕСС на общинско ниво (в т.ч. доброволците);

5. общата група, включваща лицата от групите по т. 1 - 4.

Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС са алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.

Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в групите при опасност от възникване или за възникнало бедствие или въздушна опасност.

Съобщенията се изпращат при:

1.Тренировка;

2.Опасност от възникване на бедствие (наводнение) или авария в АЕЦ;

3.Бедствие, пожар и извънредна ситуация. Информация за начина на алармиране чрез националната система за ранно предупреждение и информиране е представена в Приложение. № 6,№7 и №7.1

2.2.Ранно предупреждение и оповестяването на населението

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация. За едновременното предупреждение и оповестяване на големи групи хора за предстоящо или настъпило бедствие е предвидено да се излъчва национален сигнал за тревога. Сигналът е непрекъснат вой на електронни/акустични сирени с продължителност от 3 (три) минути (± 10 s) със скокообразно изменение на честотата през 2 (две) секунди (± 0,2 s) с честота от 700 (± 20) до 1000 (± 30) Hz.

Националният сигнал за тревога е придружен от гласова информация, която включва предварително записани съобщения - единни за страната - за вида опасност, и последващи съобщения за конкретната ситуация. Предварително записаните съобщения по кабелната телевизия се излъчват няколкократно във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от ……………е! Опасност от …………….! Опасност от ……………………..! ( посочва се вида на опасността: наводнение; пожар; химическо замърсяване; биологично замърсяване; радиоактивно замърсяване; ураган; снежни бури, снегонавяване и обледяване).

Последващите съобщения трябва да съдържат информация за конкретната ситуация:

1. информация за характеристиките на бедствието - произход, мащаби, прогноза за развитие;

2. указания за поведение и действия на населението.

За край на тревогата се излъчва национален сигнал за край на тревогата: сигналът е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни /акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz.

След подаване на сигнала за край на тревогата се излъчва няколкократно гласова информация със съобщение във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Край на тревогата! Край на тревогата! Край на тревогата!".При необходимост се излъчва и допълнителна информация.

При опасност или възникване на бедствие на национално ниво, ранното предупреждение и оповестяването на населението се разпорежда от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от него длъжностни лица, включително по искане на компетентния с оглед характера на бедствието министър, направено чрез НОЦ на ГДПБЗН - МВР.

Ранното предупреждение и оповестяването на населението извън горепосочените случаи се извършва по заповед на началника на съответното ОДПБЗН.

За целите на оповестяването в община Антоново се поддържа денонощно дежурство, което се осъществява от 5 оперативни дежурни при ОбСС (Дейност „Отбрана и сигурност”), които осъществяват дежурство по график. При опасност от бедствие или настъпило бедствие, пожар и извънредна ситуация в община Антоново оповестяването на населението ще се извърши чрез задействане на сиренната система (на базата на ЕМС С-40) - вой на сирени в продължение на 3 минути. Извършва се по разпореждане на кмета на общината от: дежурния при ОбСС – за гр.Антоново и кметовете на кметства и кметските наместници или определени от тях длъжностни лица.

На територията на общината има монтирани 11 бр. електро-механични сирени С 40 с местно и автоматично задействане: • гр.Антоново – 3 бр.: /автоматични/монтирани на сградата на общината, ЗПЗС и БКС;

 • с.Стеврек -2 бр. – на покривите на новото и старото кметство;

 • с.Таймище – 1 бр. - на покрива на кметството;

 • с.Ястребино – 1 бр. - на покрива на НДК;

 • с.Изворово – 1 бр.на покрива на кметството;

 • с.Добротица – 1бр. на покрива на кметството;

 • с.Трескавец – 1 бр. на покрива на кметството;

 • с.Моравка – 1 бр. на покрива на старото кметство;

Кметовете на кметства и кметските наместници трябва да задействат сирената, с която разполагат, а при невъзможност за задействане (авария), оповестяването трябва да се извърши с камбанен звън или др. удари по звучащи предмети.

След задействане на сирените се предава главна информация за опасността или възникналото бедствие, пожар или извънредна ситуация.

Населението на общината се информира чрез мегафонни устройства от автомобили на РУП и общината, изпращане на оповестители по квартали и др. начини, определени от кмета на общината, кметовете и кметските наместници. На следващ етап гражданите ще бъдат информирани за предприетите защитни мерки в общината: места за временно настаняване, ред за оказване на медицинска помощ и начин за снабдяване с храни, вода и стоки от първа необходимост.


 • Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на община;

- кметове на кметства и кметски наместници;

- дежурен при ОбСС – оповестяване по телефона;

- гл.специалист ЗН, ОМП, – подготвяне на информация за населението;3.Стационарни и мобилни телефони, интернет

В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:

- изградена вътрешна централа тип ASDN чрез тел.06071/2222;

- факс връзка – телефон: /06071/2428;

- интернет връзка, с възможности за електронен подпис на ел.документи:

e-mail: info@antonovo.bg; ПРИЛОЖЕНИЕ№5

Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита на населението ще се публикува на официалния сайт на общината;

Оповестяването по телефона ще се извършва от дежурния при ОбСС, по разпореждане на кмета на общината при опасност или възникване на бедствие, пожар или извънредна ситуация. В дежурната стая на ОбСС са монтирани следните телефони:

06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330

По телефона ще бъдат информирани:

- органите за управление (зам.кмет, кметове и кметски наместници); ПРИЛОЖЕНИЕ №7

- членовете на общинския щаб (за събиране на щаба и въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия); ПРИЛОЖЕНИЕ №7.1

- доброволците (за извършване на защитни дейности и неотложни аварийно-възстановителни работи); ПРИЛОЖЕНИЕ№10

- ръководители на публични и стопански организации за организиране защитата на работещите и постоянно пребиваващите хора или за предоставяне на техника и оборудване за извършване на неотложи аварийно-възстановителни работи;ПРИЛОЖЕНИЕ№4 и №8

При авария на дадено комуникационно съоръжение ще се използват възможностите на останалите за пренос на данни. При невъзможност за оповестяване чрез технически средства ще се изпращат предварително определени куриери – за гр.Антоново – техници на ПУ.

4.Радио средства и телевизия – предаването на гласова информация за целите на ранното оповестяване на населението на гр.Антоново ще се извършва с коли на „Участък полиция” Антоново чрез мегафони а в останалите населени места кметовете на кметства и кметските наместници ще назначават оповестители. Националната телевизия и радио също ще излъчват съобщения за обстановката в страната и предприетите мерки за защита.

5.Проводна свръзка за осигуряване на връзка между общинския щаб и областния щаб за изпълнение на плана за защита.

След оповестяването на членовете на общинският щаб и заемане на определените работни места, ще бъдат изградени преки телефонни връзки с областния щаб в гр.Търговище. Те ще бъдат изградени на работното място на общинския щаб – кабинета на кмета на общината.6.Технически комплекс за оповестяване /ТКО – АСО/

На територията на Община Антоново е изградена и функционира специализирана система за оповестяване: ТКО-АСО /технически комплекс за оповестяване-автоматична система за оповестяване/, изградена в дежурната стая на ОбСС:

Подсистема ЩД /щабове далечни/

ТКО-ЩД в община Антоново е изградена на две нива, както следва:А. Ниво "ОбСС в общината- ОбСС в съседни общини от региона "- 1 бр.

Б. Подсистема "Сирени"

Сиренната система е изградена на базата на ЕМС С-40. На територията на общината са монтирани електро-механични сирени С 40 от които: три броя са на автоматично задействане и 8 броя са на местно задействане описани в т.2.2.7. Организация на оповестяването и отговорни длъжностни лица

За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на ПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС-Търговище и от дежурния при ОбСС-Антоново. Дежурният при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане - членовете на общинския щаб, кметовете на кметства и кметските наместници, доброволците. При техническа невъзможност за оповестяване, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване чрез предварително определени оповестители. Членовете на щаба трябва да заемат работното си място до 30 минути от оповестяването. При възникване на бедствие, пожар или извънредна ситуация на територията на общината дежурният при ОбСС получава от кмета на засегнатото кметство актуална информация за обстановката и незабавно докладва на кмета на общината. По разпореждане на кмета на общината, дежурният при ОбСС продължава оповестяването на щаба, доброволците, юридическите и физическите лица, определени за участие в неотложните аварийно-възстановителни работи. При техническа невъзможност за оповестяване по телефона, дежурният ще изпрати оповестители – техниците на ПУ в общината (Дейност ”Други дейности по ОМП”). Дежурните по фирми и учреждения оповестяват своите формирования, а за резултатите докладват на дежурния при ОбСС.

Членовете на общинския щаб ще извършват постоянен обмен на информация с Оперативния център на ПБЗН и областния щаб за размера на бедствието: засегната територия, предварителна оценка за нанесените щети, брой застрашени хора, предприети мерки за защита на населението и др. Схемите за оповестяване са представени в приложение, както следва:

- Схема за оповестяване на съставните части на Единната спасителна система –Приложение № 7.

- Схема за оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината при опасност и при настъпване на бедствие, пожар или извънредна ситуация - Приложение № 6.


Х. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ

Информация за екипите и средствата на съставните части на единната спасителна система, които ще се използват при бедствия, пожари и извънредни ситуации е предоставена в специализираните планове. Планът за защита при бедствия на община Антоново се разглежда ежегодно на заседание на Общинския съвет по сигурност и щаба за въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия, като се провежда и тренировка за усвояването му.

Всички членове на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия имат право на достъп, разглеждане и актуализиране на плана при промяна на условията и законовите и подзаконовите норми. ПРИЛОЖЕНИЕ№11
Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ КЪМ ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Планът за защита при бедствия се изготвя по части за всяка от опасностите, специфични за община Антоново.
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.9, АЛ.2 ОТ ЗЗБ:

1.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ

2.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

3.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ И ОПАСНОСТ ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ

 • СПЕЦИФИЧНИ ПЛАНОВЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.9, АЛ.2 ОТ ЗЗБ:

4.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ

5.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ

6.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОМИШЛЕННИ АВАРИИ

7.ПЛАН ЗА ЗІАЩИТА ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Утвърдил: танер али кмет на община антоново