страница6/15
Дата29.01.2019
Размер4.45 Mb.

Утвърдил: танер али кмет на община антоново


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
При определяне на възможния разрушителен ефект на земетресението върху сгради тежест имат следните фактории: общо състояние и поддържане на сградния фонд, земетръсна неосигуреност на конструкции, изградени преди 1987г. (преди 1987г. действат нормативни документи за земетръсна осигуреност в строителството, при които общината попада в територия с по-ниска степен на земетръсно въздействие); степен на износване, поради вибрации и изложеност на постоянни природни и техногенни въздействия, периодично наводняване на основите на сградите при проливни дъждове и снеготопене (около които няма изградени водоплътни тротоари) или изградени от кирпичен материал. При едно сравнение между картите за сеизмично райониране на страната се забелязва тенденция за повишаване на интензитета на земетръсно проявление по райони, т.е. въпреки определената VІІІ-а степен за общината, не е изключено да има земетресение с по-голям интензитет и респективно по-голям разрушителен ефект. При земетресение от VІІІ степен в общината ще възникне сложна обстановка, ще има поражения в различна степен на инфраструктурни обекти и съоръжения. Ще има умерени до силни повреди на жилищни и стопански сгради:

- големи пропуквания на стени, частични срутвания на стени и покриви на кирпичени и каменни постройки;

- малки пропуквания на стени и частично срутване на комините на тухлени сгради;

- пукнатини в мазилката при постройките с подсилена конструкция

Очаква се да има затрупани хора и много ранени, които се нуждаят от помощ. Ще има обща тревога сред населението. Земетресението може да предизвика вторично усложняване на обстановката и проявяване на комплекс от негативни ефекти: спиране на електро и водоподаването, локални наводнения на сгради, пожари /увреждане на котли на парни инсталации, промишлени инсталации под налягане, разрушаване на комини на сгради /особено през отоплителния сезон/, късо съединени в ел.мрежата, при скъсване на ел.проводници, авариране на ел.машини и съоръжения, оставени да работят без надзор.

Очакваните поражения по основните комунално съоръжения са, както следва:

2.Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения.

2.1.Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо изготвянето на експертизи.

Като потенциално-опасни обекти на територията на общината са :

Язовири: „Ястребино”, „Долна Златица”, „Семерци”, „Еревиш”, „Пиринец”

Промишлени обекти – 2 обекта включващи: Завод за пътни знаци и съоръжения гр.Антоново

и склад за негодни пестициди- с.Семерци
№ по

ред


ОБЕКТ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕВид на опасните

Вещества


/ съоръжения /

Количества,

Наличност

/размер на с

съоръженията /Степен

на

риск1

2

3

4

5І. ПРОМИШЛЕНИ

ОБЕКТИ1.

ЗПЗС – АНТОНОВО

Бои,лакове,

РазредителиДо 100 кг.

Ниска
ІІ. СКЛАДОВЕ

С ПЕСТИЦИДИ
1.

КМЕТСТВО с.СЕМЕРЦИ

Пестициди

12 000 кг.

Ниска


2.2. Критичните места и опасностите които ги застрашават включват:

1.Транспорт -


Категория на пътя

Дължина в /км/

Относителен дял/%/

Инж.техническа

характеристика

Съпътстваща инфраструктура

Първокласен

22

8,4

Много добра

-

Второкласен

-

-

-

-

третокласен

127

44,41

средна

Част.изградена

Четвъртокласен

135

47,20

задоволителна

липсва

Селскостопански надлези – 1 бр.

Селскостопански подлези – 4 бр.

3.Електроснабдяване – силни повреди ще се получат по основните далекопроводи – 110 КV, 220 КV и разпределителната подстанция в Антоново и електросъоръжения; аварии ще има и по електропроводите ниско напрежение и трафопостовете в населените места.

Преносни проводи -

1. ЕП – 20 kw Илиино – Антоново

2. ЕП – 20 kw Любичево – Антоново

3. ЕП – 20 kw Камбурово – Антоново

4. ЕП – 20 kw Пиринец – Антоново

5. ЕП – 20 kw Керамичен цех – Антоново

6. ЕП – 20 kw п/ст Омуртаг – Антоново

7. ЕП – 20 kw Черни бряг – Антоново

8. ЕП – 20 kw Орач – Антоново

9. ЕП – 220 kw - Тича

10.ЕП – 110kw – Родина

Далекопровод – 220kw – 1 бр.- застрашени от скъсване на проводници в района на с.Разделци, с.Пиринец и с.Г.Златица

Далекопровод – 110kw - 1бр -застрашени от скъсване на проводници в района на с.Разделци, с.Пиринец и с.Г.Златица

4.Водоснабдяване – силни повреди на кладенците тип “Раней”, част от тях се очаква да бъдат разрушени, което ще доведе до промяна на дебита и качеството на водата; възможно е да има прекъсване на магистралните водопроводи и прекъсване на селищни водопроводни мрежи; прекъсване на напорния и хранителния водопровод на водонапорни кули, пропуквания и срутвания на водоеми и водни кули. При аварии в ел.съоръжения (скъсване на подземни и надземни ел.проводи и аварии в трафопостове) ще спре експлоатацията на помпените станции в гр.Антоново и населените места.

4.1. Водоизточници и водопроводни мрежи:


1.Водоизточници – 220бр.

2.Помпени станции – 32 бр.

3.Външна водопроводна мрежа – 197,5 км.

4.Улична водопроводна мрежа – 355 км.

5.Канализационна мрежа – 13 км.

6.Водоеми - 75 бр.
    1. 4.2.Хидротехнически съоръжения – язовири

1.Яз. Ястребино - 5000,000дк

2.Яз. Еревиш - 35,713дк

3.Яз.Семерци - 48,717дк

4.Яз.Пиринец - 5,730дк

5.Долна Златица- 8,408дк.

5.Далекосъобщения - силни повреди се очакват да получат АТЦ в общината и областта; възможно е да се получи прекъсване на основните магистрални кабели към Търговище, Омуртаг, Попово и др.населени места (в т.ч. и на оптичния кабел). Очаква се да има повреди по съоръженията на мобилните оператори в общината, които осигуряват покритие на мобилната мрежа. Възможни са свличания на пръст и камъни по пътните платна. Рискът от възникване автопроизшествия по време на труса е голям.

6.Вторични поражения.При възникване на земетресение с магнитуд 7 - 8 степен по скалата на МШК ще се създаде сложна обстановка, която ще засегне всички аспекти на обществения живот и икономика на общината:

1.Ще има голям обем от спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, които трябва да се изпълнят в кратки срокове;

2.Недостиг на сили и средства от Единната спасителна система и общината за провеждане на СНАВР (ще имат най-вероятно големи загуби). Спасителните работи ще се организират и провеждат с използване на оцелелите сили и средства, и основно с привлечени сили и средства от други области / Русе, Разград, Велико Търново, Шумен и др. / и с такива, които ще бъдат предоставени от други държави;

3.Много увредени публични и частни жилищни сгради и много ранени хора, нуждаещи се от откриване и спасяване. Възможни са и човешки загуби; ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

4. Разрушения и аварии по В и К, енергийната и комуникационните мрежи Възможно е спиране на енерго и водоподаването към населените места;

5.Блокиран достъп до населените места, затрупвания по улици, което ще затрудни провеждането на СНАВР.

6.Възможно е да възникнат вторични огнища на поражения - пожари в населените места, взрив, обгазяване, които да застрашат в по-голяма степен живота на пострадалите хора (могат да възникнат пожари и да се получи обгазяване на жилищни и производствени сгради, при къси съединения от нарушение в производствения цикъл и използвано ел.оборудване и др., както и наводнения на жилищни и обществени сгради, поради повреди във ВиК – съоръженията.

7.Риск от възникване на епидемии, поради неспазване на санитарно-хигиенните норми.

8.Голяма част от производствените предприятия ще спрат дейността си за продължителен период от време (възможно е нарушаването на производствения цикъл да доведе до пожари, промишлени авари);

9.Разрушенията на промишлени инсталации, пречиствателни съоръжения и др., могат да нанесат поражения на околната среда.

10.Ще има дълъг възстановителен период.

ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално състояние: прогнозиране, анализиране и оценка на риска от земетресения.

2. Поддържане на общинските сгради за социални дейности, учебни и детски заведения, сгради за административни дейности, читалища, клубове на инвалида и пенсионера, музеи, и складове за съхранение на имущество за защита на населението в добро техническо и експлоатационно състояние.

2.1.Изготвяне на технически паспорт за всеки обект – общинска собственост.

2.2.Организиране на периодични комисии за обследване и контрол за техническа изправност на общинските сгради с обществено предназначение и изготвяне на експертни доклади и становища /от инженер - конструктори/.

2.3.Планиране на средства по бюджета на общината за извършване на текущи и основни ремонти, след техническа обосновка на необходимостта по т.2.2, и за паспортизация на обектите – общинска собственост.

2.4.Картотекиране на сградите и съоръженията, които поради техническото състояние, в което се намират (опасност от саморазрушаване) застрашават живота и здравето на преминаващите хора и могат да доведат до пътно-транспортни произшествия

2.4. Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси – работници–строители към общината, строителни материали и оборудване; автомобили за транспорт на хора и материали;

-финансови средства за заплащане на услуги на фирми – изпълнители на ремонтни дейности; заплащане на експертизи за конструктивно обследване на състоянието на сградите.

3.Спазване на изискванията за устройство на територията, инвестиционно проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, съгласно закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове

4.Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за извършване на дейности по защита при бедствия – осигуряване на обучение на доброволците, оборудване, лични предпазни средства, застраховка.

4.1.Необходими средства и ресурси: ежегодна застраховка на всеки доброволец; работно облекло и обувки – съгласно нормативите за предоставяне на лични предпазни средства и облекло /през 2-3 години/; индивидуални средства за защита, заплащане на лицензиран обучител.

5.Обучение на ръководните органи в общината, на щаба и населението за поведение и действие при опасност и при възникване на земетресение

Обучението на органите на изпълнителната власт за защита при бедствия е задължително /чл.14, ал.2 от ЗЗБ/. Те организират обучението на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по защита.

Обучението на населението за начините на поведение и действие, и изпълнение на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кмета на общината като обучение по желание /чл.17 от ЗЗБ/.

6. Отговорни длъжностни лица в общината:


  • Кмет на общината;

  • Зам.Кмет на общината

  • Директор на дирекция „УТЕОП”

  • Директор на дирекция „ФСДУС” - за финансово осигуряване на дейността.

  • външни експерти. - гл.архитект на общината;

  • ръководител дейност „Чистота”

  • еколог;

  • гл.архитект на общината;


ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Дейностите за защита на населението, които се изпълняват от общината са:1.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и на населението

1.1.Оповестяване по Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са представени в т.ІХ от плана.

Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на сирени в продължение на 3 минути, последван от указания с подвижни мегафони за поведение на населението, въведени временни ограничения за движение по пътищата и др.

На територията на общината има монтирани 11бр. електро-механични сирени С 40 с местно и централно задействане: гр.Антоново – 3 бр.: монтирани на: сградата на пощата, сградата на БКС и сградата на ЗПЗС, с.Стеврек -2 бр. - на покрива на старото и новото кметство; с.Таймище – 1 бр. - на покрива на кметството; с.Ястребино – 1 бр. – на покрива на „НДК”; с.Изворово – 1 бр.- на покрива на кметството; с.Добротица -1бр - на покрива на кметството; с.Трескавец – 1бр. на покрива на кметството и с.Моравка – 1бр.на покрива на старото кметство. Оповестяването при земетресение в общината се извършва от оперативните дежурни при ОбСС по схема, както следва: Приложения:,№6, №7 и №7.1Място на поражението (кметство)

Оперативен дежурен при ОбСС ОБЩИНА АНТОНОВО

06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330

Кмет на общината: 0886540838; Зам.кмет ;

Гл.специалист”ЗН и ОМП”: 08865731201;

Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации;

Членове на щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;

Кметове на кметства и кметски наместници;

Други сили и средства на общината, юридически и физически лица;

Връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни връзки в община Антоново: мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както следва:

1. Оповестяване на дежурния при ОбСС.

2. Оповестяване на кмета на общината.

3. Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС

за извършване на оповестяване.

4. Оповестяване на кметове на кметства и кметски наместници, членове

на щаба, доброволно формирование и другите сили и средства на общината (ръководители на публични и стопански организации за организиране защитата на работещите и постоянно пребиваващите хора и/или юридически и физически лица, които разполагат с техника, необходима за извършване на неотложи аварийно-възстановителни работи).

За начало на оповестяването се счита времето на оповестяване от дежурния при ОбСС-Антоново. При земетресения кметът на кметство или кметският наместник докладва обстановката на дежурния при ОбСС. Дежурният при ОбСС незабавно докладва на кмета на общината и по негово разпореждане продължава оповестяването за събиране на щаба, доброволците, юридическите и физическите лица, определени за участие в неотложните аварийно-възстановителни работи. Приложения:,№6, №7 и №7.1

1.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет;

В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:

- изградена вътрешна централа тел.06071/2222

- факс връзка – телефон: /06071/2428;

- интернет връзка, с възможности за електронен подпис на ел.документи:

e-mail: info@antonovo.bg;

Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита на населението ще се публикува на официалния сайт на общината:

Оповестяването по телефона на длъжностните лица, които имат задължения по плана за действие при земетресение ще се извършва от дежурния при ОбСС, по разпореждане на кмета на общината В дежурната стая на ОбСС са монтирани следните телефони:

06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330
1.3.Оповестяване чрез радио средства и телевизия – предаването на гласова информация за целите на ранното оповестяване на населението на гр.Антоново ще се извършва по мегафони, а в останалите населени места кметовете на кметства и кметските наместници ще назначават оповестители. Националната телевизия и радио също ще излъчват съобщения за обстановката в страната и предприетите мерки за защита.

1.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване чрез оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в общината.

2.Разузнаване на обстановката в общината - събирането на информация за планиране на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи се осъществява в два условни етапа:

2.1.Разузнаване на първи - предварителен етап- за добиване на оперативна информация за обстановката в зоната на поражение. Започва с регистрирането на земетресението и непосредствено след първоначалното затихване на първия трус. Информацията за обстановката през предварителния период за разузнаване (5-7 минути след регистриране на земетресението) се добива от органите на Геофизическия институт към Българската академия на науките, излъчва се по Българското национално радио и по Националната телевизия, получава се от Оперативния център на ПБЗН и от оперативния дежурен при ОблСС-Търговище. До 20-та минута се получава информация за параметрите на земетресението (епицентър и интензитет). На този предварителен етап се създава организация за събиране на актуална информация – извършва се разузнаване на обстановката и мащабите на разрушенията – кметът на общината изпраща експертни групи – служители от служба УТ в общината, които да огледат града и да извършат - визуален оглед за степента и характера на разрушенията:

- да определят маршрути за придвижване до зоната на поражение, състояние на пътищата - да обозначат непроходимите улици и да набележат обходни маршрути за движение на автомобилите на ЕСС, които ще участват в неотложни аварийно-възстановителни работи;

- да маркират на карта местата, където е възможно да се намират застрашени хора, животни и културни ценности /местата с най-големи разрушения/ и т.нар. зони за приоритетна намеса, в които трябва незабавно да започнат неотложни аварийно-възстановителни работи.

- огнищата на пожари;

- степента на разрушение на елементите от мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура – състояние на обектите от критичната инфраструктура.

Кметовете и кметските наместници извършват разузнаване на обстановката в населените места, за които отговарят.

Резултатите от разузнаване на обстановката, събрани от всички източници се докладват на дежурния при ОбСС. Оперативният дежурен при ОбСС докладва на кмета на общината.

2.2.Разузнаване на втори – последващ етап - за добиване на оперативна информация с цел осигуряване действията на силите при провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи. Започва непосредствено след привеждане в готовност на всички сили и средства.

Извършва се основно от оперативните групи на специализираните формирования на ЕНЕРГО ПРО, В и К, Виваком, РЗИ, ОПУ, които подават актуална информация в общинския щаб, както следва:а/ за състоянието на Комунално енергийната мрежа (КЕМ) - осъществява се от екип на Енерго Про, В и К и Виваком. Установяват повредите по основните съоръжения. Резултатите докладват на общинския щаб чрез своите представители и на ръководителя на място.

б/ за състоянието на транспортните мрежи - осъществява се от групи на ОПУ за републиканската пътна мрежа, а за четвъртокласната и уличната пътна мрежа от оперативна група от общината;

в/ за състоянието на язовирните стени – извършва се от оперативна група от общината;

г/ за състоянието на социални заведения: дом за стари хора и център; кризисен център за деца – изпраща се оперативна група от общината;

Кметовете на населени места предават информация за нанесените щети на територията на кметствата на дежурния при ОбСС.

Отговорни длъжностни лица от общината за разузнаване:

- Директор на Дирекция «УТЕОП»;

- ръководител на дейност „Чистота”;

- Гл.специалист »ЗН, ОМП, ССИ»; еколог»;

- представител на РУП;

- кметове на кметствата и кметските наместници на населените места.

Необходими средства и ресурси:

-ресурси – високопроходими автомобили.2.3.Разузнаване за целите на провеждане на НАВР – извършва се от екипа на ОУ”ПБЗН” при пристигане на мястото на поражение за определяне на:

• Маршрути за предвижване до зоната на поражение;

• Местата за устройване на странични и магистрални проходи;

• Местата на сградите с масово пребиваване на хора и тези, в които незабавно трябва да започнат издирвателни и спасителни работи; ПРИЛОЖЕНИЕ №2

• Степента на разрушение на елементите от комунално-енергийните мрежи (КЕМ) и вторичните поражения, които са предизвикали;

• Огнищата на пожари;

• Наличието на замърсяване с радиоактивни източници, ПОВ, причинители на биологично заразяване;

• Сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване;

• Наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във въздуха над допустимите стойности;

• Състоянието на пътища и пътни съоръжения;

• Състоянието на хидротехнически съоръжения; ПРИЛОЖЕНИЕ №3

• Състоянието на хвостохранилища;

• Състоянието на жп мрежа, летища и пристанища;

• Местата, удобни за развръщане на временни пунктове за спешна помощ;

• Подходящи места за съхранение телата на загиналите;

• Местата на вертолетните площадки; /футболни стадиони/гр.Антоново, с.Трескавец, с.Разделци, с.Стеврек, с.Ястребино

• Местата за устройване на палаткови лагери; ПРИЛОЖЕНИЕ №12

• Местата за развръщане на походни кухни;

• Пунктовете за раздаване на храна, вода, медикаменти и други;

• Местата за развръщане на полеви болници;

• Степента и характера на разрушенията;

• Наличието на живи хора под разрушенията;

• Възможността за използване на различните видове средства за комуникация;

• Местата, удобни за развръщане на пунктове за управление (ПУ);

• Откриването на проекти, схеми, чертежи или друга подобна информация за разрушените сгради;

• Оцелелите, които могат да дадат полезна информация;

• Състоянието на епидемиологичната обстановка;

• Удобните места за развръщане на пропускателни пунктове от и към зоната на поражение;

• Наличието на социални заведения, които биха могли да функционират и изпълняват задачи по ликвидиране на последствията;

• Наличието на обекти, на които незабавно трябва да се осигури охрана;

• Състоянието на обекти, които биха могли да предизвикат екологично замърсяване на околната среда;

• Състоянието на социални заведения за пребиваване на хора с психични увреждания, възрастни, деца, лишени от родителски грижи, места за лишаване от свобода;

• Състоянието на обекти от национално значение.

По данните от проведеното разузнаване ръководителят на място извършва оценка на обстановката, поставя задачи на екипите и определя реда за провеждане на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи.3.Събиране на щаба и въвеждане в изпълнение на плана за защита при бедствия, в частта „Земетресения”.

Кметът на общината със заповед въвежда в изпълнение плана за защита при бедствия, в частта „Земетресения”.4.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината – съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.

При данни за затрупани и застрашени хора в общината, които се нуждаят от спасяване (откриване и извеждане), медицинска помощ; увреждане на жилищни и обществени сгради и множество хора, останали без подслон; аварии в комунално-енергийни мрежи и съоръжения, чрез които се предоставят основни услуги на населението – спиране на енергоподаването и водоподаването към населените места; локални пожари; риск от възникване на епидемии и недостиг на сили и средства в общината за справяне с усложнената ситуация, кметът на общината със заповед обявява бедствено положение. В заповедта за обявяване на бедствено положение се посочват:

1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото положение;

2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;

3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;

4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите;

5.органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки;

6.начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие, но не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на общината след съгласуване с областния управител/.

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.

Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на областния управител и на министъра на вътрешните работи.

5.Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при земетресения

ОУ”ПБЗН” извършва спасителни неотложни аварийно-възстановителни работи в зоната на поражение и дейностите, както следва.

• Разузнаване и оценка на обстановката;

• Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;

• Извеждане на пострадали от труднопроходими, опасни и недостъпни места;

• Осигуряване въздух на затрупани хора;

• Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;

• Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони;

• Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо оборудване;

• Спасяване на пострадали при катастрофи;

• Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности;

• Извличане на аварирала техника;

• Осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности;

• Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими участъци.

• Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система се извършва издирване на пострадали;

• Извършване на първична сортировка на пострадалите;

• Оказване на до лекарска помощ на пострадалите;

• Извеждане на пострадали и застрашени хора.При земетресение с Магнитуд 7 и по- висока степен по скалата на МШК ще има голям обем от спасителни и аварийно-възстановителни работи, които трябва да се извършат в кратък период от време /с всеки изминал час шансовете за оцеляване на хората под руините намаляват/. Ще има недостиг на хора, сили и средства за провеждане на СНАВР. Спасителните работи започват с оказване на помощ и взаимопомощ от съседи и близки, от доброволци от доброволното формирование, служители и работници в общината. В зоната на поражение от земетресение НАВР се провеждат във взаимодействие с основните съставни части на общината. Кметът на общината организира и координира действията по спасяване на хора чрез изпращане на оперативни групи от служители в общината и доброволци на местата с поражения. При пристигане на екип на ОД ПБЗН - ръководителят на място поема ръководството на дейностите – поставя задачи на екипите и определя реда за провеждане на НАВР, следи за спазването на безопасните условия на труд и организира взаимодействието със силите на Единната спасителна система и с кмета на общината. При провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възможност се използват плановете на сградите и съоръженията или се привличат в помощ лица, които живеят или работят в тях. Разчистването на разрушенията се извършва отгоре надолу, като техниката не се въвежда върху разрушенията и с нея не се извършва директно разчистване. За спасяване на хора под затрупванията се устройват проходи /хоризонтални и вертикални/. При направата на проходите трябва да се запазва максимално придобитата форма на разрушението, а където се налага разширяване или пробиване на отвори, следва да се вземат необходимите мерки за укрепване на конструкцията и предпазване на пострадалите от нараняване. Възможно е и устройване на вертикални шахти за достигане до затрупаните. Укрепването на конструкциите най-често се извършва с помощни материали /дървен материал и др./. При опасност от вторични земни трусове и при неустойчиви конструкции, при които устройването на проходи и шахти е невъзможно, спасителните дейности се извършват чрез последователно разчистване, с основно внимание към местата с локализирани хора. За издирване на хора под разрушения периодично се преустановяват всякакви дейности и работа с машини за установяване на подавани сигнали от затрупани хора. При откриване на затрупани хора се установява контакт за изясняване на точното им местонахождение, здравословно състояние и обстановката около тях. Тази информация е необходима за подготовка на екипа за извършване на спасителните дейности.

При откриване на затрупани хора е възможно спасителните дейности да се извършат на ръка без използване на механизация. Най-често така се действа при монолитно строителство и непосредствена близост до пострадалия. При спасителните дейности не се извършва насилствено отделяне на елементи, които не са освободени, както и не се теглят кабели, въжета, парчета арматура и др. При спасяване на пострадали хора от разрушени сгради могат да се използват алпийски техники за спасяване. Дейностите се извършват от служители на ОД ПБЗН, преминали курс и защитили квалификация за работа с алпийска техника за спасяване.

В дейностите могат да бъдат включени и придадени мобилни екипи на министерство на отбраната. Кметът на общината създава организация за непрекъснатост на дейностите по откриване и спасяване на оцелели хора: осигуряване на осветление през тъмната част на денонощието, храна и вода на спасителните екипи и място за почивка /на работилите до 12 часа/, осигуряване на допълнителни сили и средства от единната спасителна система за усилване на наличните чрез оперативния център на ПБЗН; осигуряване на горива за техниката на участниците в спасителните работи. При недостиг на сили и средства кметът на общината може да привлече допълнителни сили и средства от физически и юридически лица в общината, които разполагат с необходимата механизация и да поиска чрез ОЦ ПБЗН и областния управител допълнителни специализирани сили и средства от незасегнати райони.

Кметът на общината може да поиска координация на неотложните аварийно-възстановителни работи от областния управител.

Отговорни длъжностни лица за изпълнение на дейностите на общината:

- Кмет на общината;

- кметовете и кметските наместници на населени места:

- членове на общинския щаб;

Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси - обучени доброволци; работници в общината, специализирани екипи на

В и К, ЕНЕРГО ПРО; сили и средства на единната спасителна система.

- механизация и оборудване – автомобили за извозване на доброволците и пострадалите, горива за автомобилите, участващи в спасителните операции.

6.Материално осигуряване на неотложните аварийно-възстановителни работи - предвидено е да се осъществява от фирмите и ведомствата, чиито сили участват в спасителните дейности. Същите трябва да бъдат оборудвани с материали, инструменти, апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от предназначението им. В началото на спасителните работи - транспортната и специалната техника трябва да бъде заредена с гориво от фирмите и ведомствата, като в последствие ще се зарежда в бензиностанцията, с която общината има сключено предварително споразумение. Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице ще уведоми физическото лице или търговската организация за необходимостта от участие в неотложните аварийно-възстановителни работи, и за осигуряване на някои от дейностите:

- осигуряване на трайни, пакетирани хранителни продукти за предоставяне във временните подкрепителни пунктове за населението и за силите от единната спасителна система;

- осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/ за осигуряване на силите и средствата на единната спасителна система;

- механизация за разчистване на сгради и пътища.

В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи. Длъжностните лица, отговарящи за материално-техническото осигуряване непрекъснато наблюдават и своевременно реагират на измененията в обстановката.

Техническото осигуряване на повредена техника при провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи се осъществява от местни организации (в т.ч. стационарни технически работилници, бази, автосервизи и др.). При повреждане на техниката се организира извеждането й - малки неизправности се отстраняват на място от мобилни ремонтни работилници. Създават се условия за непрекъснатост на неотложните аварийно-възстановителни работи, като се осигурява зареждане на техниката на място.7.Извършване на непрекъснат обмен на информация с оперативния център на ПБЗН за координиране на дейностите със съставните части на единната спасителна система – извършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка. Членовете на щаба подпомагат кмета на общината при изработване на необходимите разчети и вземане на решения. Те организират изпълнение на взетото решение чрез: подготовка на необходимите разпореждания, свеждане до знанието на подчинените структури и координират изпълнението на решението. Подготвят доклади за промените в обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението, които изпращат до областния щаб.

Отговорни длъжностни лица от общината:

- Кмет на общината;

- членове на общинския щаб;

- дежурен при ОбСС.8.Извършване на възстановителни работи след земетресение

8.1.Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане са в съответствие с приоритетите на плана за защита при бедствия:

 значение на обекта за осигуряване на силите и средствата, участващи в провеждането на НАВР и населението с услуги от първа необходимост – ел.захранване, вода, комуникации, горива;

 значение на обекта във връзка с настаняването и изхранването на пострадалото население, както и на социални заведения;

 за обекти, определени като потенциално опасни или представляващи критична инфраструктура.8.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане:

 защитно укрепване на сгради, в които е установено, че има затрупани хора, с цел да се осигури безопасната работа на спасителните екипи. Разчистване на отломки и изграждане на тунели, проходи по улици и други защитни съоръжения;

 укрепване на сгради с минимални поражения /от публичния сектор/, необходими за дейността на щаба; сгради с ключово значение за функциониране на местната комунална мрежа и услуги - подстанция, помпена станция – Антоново; „ПСПВ”Ястребино; сгради, които могат да се използват за временно настаняване на хора, останали без подслон;

 укрепване на сгради с непрекъснат цикъл на работа: ЦСМП, Кризисен център за деца или евакуация към общински сгради с по-малки поражения;

 укрепване на училища, детски градини, сгради, предоставени на РС ПБЗН, РУП – Антоново и др.

 възстановяване на прекъснато електрозахранване в публични сгради, годни за обитаване и определени за временно настаняване на хора, останали без подслон;

 прекъсване на водоподаването от замърсени източници /ако има такива/ и осигуряване на незамърсена питейна вода за населението. До възстановяване на нормалното водоподаването ще се доставя вода чрез водоноски на В и К и бутилирана минерална вода;

Преценката за техническото състояние на сградите, след земетресение и годността им за обитаване се извършва чрез обследване на сградите и изготвяне на експертни заключения от инженер-конструктори. В експертизата се определя вида на необходимата възстановителна и/или укрепителна дейност. При експертна оценка за невъзможно възстановяване и укрепване на сграда – се предприемат всички мерки за евакуиране на живеещите / работещите в сградата и настаняването им в безопасни сгради. Населението останало без подслон ще се настанява в общински сгради за временно пребиваване.

Дейностите по възстановяване и изграждане ще се извършват на втори етап, след приключване на неотложните аварийно-възстановителни работи, при изготвена оценка на щетите и ще включват:

 възстановяване и изграждане на сгради от социалната и образователната инфраструктура, сгради за обществено обслужване;

 възстановяване на увредена пътна инфраструктура, отводнителни канали и др.съоръжения;

 подпомагане процеса на възстановяване и изграждане на увредени жилища на граждани, молитвени домове /църкви и джамии/ - общински комисии ще извършват оценка на нанесените щети, ще правят преценка за годност на обитаване на жилищата и дават препоръки за приоритетни укрепителни /възстановителни/ работи. Ще се изготвят мотивирани искания до междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.8.3.Ограничаване и ликвидиране на вторичните ефекти от земетресение

След земетресение могат да възникнат вторични ефекти, които да застрашат живота и здравето на гражданите. Могат да възникнат запалвания от различен характер, които да се локализират на няколко места /населени места/ едновременно. В този случай, след уведомяване на РС”ПБЗН” за възникналия пожар се извършва разчистване на срутвания по улиците осигуряване на достъп до мястото на пожара и до противопожарните хидранти. Гасенето на възникналите пожари в населените места се извършва от РС"ПБЗН"- Антоново. Изпълняват се комплексни дейности, заложени в общинския план за защита при бедствия в частта защита при пожар. След пристигане на противопожарния автомобил се определя характера на пожара и се извършват действия по локализиране и гасене. При необходимост от пожарогасене на няколко места едновременно с приоритет е потушаването на пожар в /или в близост до/ потенциално-опасни обекти и обекти от критичната инфраструктура, както и в сгради, предвидени за временно настаняване на хора. За осигуряване на противопожарните автомобили с вода се привличат авто и прикачни цистерни, собственост на земеделски кооперации, фирми и физически лица. При необходимост от евакуация на хора от горните етажи на сгради с паднали стълбища ще се използват автостълби /вишки/ на екипите на Енерго Про, РС»ПБЗН» и дейност „Чистота”. Като вторичен ефект след земетресение може да възникне авария в АЕЦ – Козлодуй или Черна вода и да има повишено изхвърляне на радиоактивни елементи в атмосферата. В тези случаи наред с останалите дейности се предприемат мерки за радиационна защита на населението и участниците в НАВР, съгласно общинския план за защита при бедствия в частта защита при радиоактивно замърсяване. След земетресение има риск от възникване на епидемия – нарушаване на санитарно-хигиенните правила, свързани с липса на вода (прекъсване на водопроводи и замърсяване на водоизточниците), наличие на затрупани (мъртви) животни и необходимост от клане на ранени животни и неутрализация на трупове на мъртви животни. Дейностите, които се извършват при възникване на епидемия се ръководят от Началника на Регионална здравна инспекция.10.Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица.

Основната задача на логистиката след земетресение е оптимизация на процесите: доставка на необходимите стоки и материали на точното място и време, при зададени количества и качество, с минимални усилия и разходи. Съгласно чл.55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.

Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на общината и включва:

1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;

3. предприемане на други необходими мерки.

Логистичната подкрепа при земетресение включва:

- битово обслужване и настаняване на пострадалите в определени места за временно настаняване; - снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;

- транспортно обслужване; - медицинско обслужване;

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Утвърдил: танер али кмет на община антоново