страница7/15
Дата29.01.2019
Размер4.45 Mb.

Утвърдил: танер али кмет на община антоново


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

10.1.Медицинско осигуряване – първа долекарска помощ ще се осигурява от съседи, близки, които са открили пострадалия. Те подават сигнал на телефон 112 и до общината (кметството). Кметът на общината координира първоначалните дейности по предоставяне на медицинска помощ до пристигане на екипи на ЦСМП - координира използване на целия наличен медицински ресурс в общината: общопрактикуващи лекари, и др. дейности по здравеопазването към общината /към детските и учебните заведения/. Медицинското осигуряване се извършва от центъра за спешна медицинска помощ, който е основна съставна част от единната спасителна система и от мобилни екипи на болницата в гр.Търговище и гр.Омуртаг. При възникване на земетресение се очаква да има много пострадали хора на територията на всички общини в област Търговище и ще има остър недостиг на медицински специалисти. Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване по време на спасителните работи ще се въвежда от съседни незасегнати територии чрез оперативния център на ПБЗН-Търговище, по искане на кмета на общината. Изведените хора, които имат наранявания ще се настаняват във временни пунктове за оказване на медицинска помощ и преценка за транспортиране до болнично заведение. Подходящите сгради са: здравна служба – Антоново и здравните пунктове в съставните населени места на общината. При недостиг на места за настаняване в горепосочените сгради ще се изграждат временни пунктове на разстояние до 500 м от районите с най-много пострадали хора. Най-тежко пострадалите хора ще се транспортират до МБАЛ-Търговище. При недостиг на линейки на ЦСМП за транспортиране на пострадалите ще се използват подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица. При необходимост на пострадалите ще се оказва първа психологическа помощ за справяне със ситуацията, особено при загуба на близки. Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските екипи и стационарната болнична база се подава от МБАЛ-Търговище до общинския щаб.

Отговорни длъжностни лица:

- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари, органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.

Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси - общопрактикуващи лекари в общината, работници за пренасяне на пострадалите;

- материални ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки, автомобили, оборудване и др.;10.2.Транспортно осигуряване

Транспортното осигуряване след земетресение се организира с цел превозване на хора, храни и оборудване от първа необходимост. Чрез общината се организира транспорт за извозване на пострадалите хора до болнично заведение при недостиг на специализиран транспорт на ЦСМП; за евакуиране на инвалиди, възрастни хора, бременни и майки с деца до местата за временно настаняване; извозване на необходимо оборудване – легла, маси, столове, хранителни продукти от първа необходимост, бутилирана минерална вода, облекла; извозване на отпадъчни материали /включително и с биологичен произход – трупове на мъртви животни/ до временни пунктове, извън населените места до пристигане на екипи от екарисаж за неутрализирането им. Освен автомобили на общината могат да бъдат привлечени автомобили на физически и юридически лица.

Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи осигуряването на транспорта:

-Зам.кмет на община; -отговорника по Транспортно обслужване, домакин”10.3.Подготвяне, разкриване и оборудване на временни медицински, снабдителни, разпределителни и др. пунктове (в сгради, собственост на общината, предварително уточнени или изграждане на палаткови лагери) - подходящите места за временно настаняване на пострадали хора са в сградите – общинска собственост по населени места.

Информация за сградите с обществено предназначение на територията на община Антоново - Приложение №2.1. Преди да се вземе решение за настаняване на хора в конкретна сграда, се изпраща комисия от експерти от общината и външни експерти /ако има такива/ за оглед на сградата, т.е. извършва се визуална проверка за наличието на увреждане по сградата. Ако заключението на комисията е, че сградата отговаря на изискванията за безопасност се извършва възстановяване /осигуряване/ на ел.захранването и водоснабдяването /ако са прекъснати/, осигуряване на оборудване /легла, постелъчен инвентар /отопление /според сезонните нужди / - доставка на отоплителни ел.уреди или печки на твърдо гориво и отоплителни материали. При необходимост палатков лагер може да бъде изграден на футболното игрище в гр.Антоново. Общината не разполага с палатки и ако изграждането на палатков лагер е единственото възможно решение – палатките трябва да бъдат набавени като външна помощ от БЧК, ГД ПБЗН-МВР или чуждестранна помощ.

Отговорни длъжностни лица:

- Зам.кмет – координира дейностите по оборудване на временните пунктове;

- Директор на дирекция „ФСДУС” - уточнява необходимите финансови средства, одобрява заявките;

- Секретаря на общината – осигурява транспортните средства, горива материали и оборудване от складовете на общината;

Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси - работници за товаро-разтоварни работи и строителни работници;

- ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки и др.; механизация и оборудване – автомобили за извозване на легла, маси, столове, постелъчен инвентар, отоплителни уреди /при необходимост/.

10.3.1.Оценка на наличното оборудване и недостигащото

В общината няма достатъчно оборудване за обзавеждане на помещенията и адаптирането им в места за временно настаняване на хора, останали без подслон: няма легла, постелъчен инвентар, маси и столове за хранене могат да се осигурят от столовата база на училищата, заведенията за обществено хранене и развлечение, читалищата и пенсионерските клубове във всички населени места.

Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на наличното оборудване и недостигащото

- кметове и кметски наместници;

- Секретаря на общината;

10.4.Предоставяне на храна, напитки, облекла на пострадалите хора

Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на общината

- Секретар на общината – за привличане на допълнително оборудване от БЧК, Агенцията за чуждестранна помощ и др.

- Директор на дирекция „ФСДУС” - за доуточняване на необходимите финансови средства за осигуряване на храна и стоки от първа необходимост на пострадалите хора;

- Директор на директор на дирекция „УТЕОП” за връзка с доставчиците и разпределяне на доставките по пунктовете за временно настаняване.

- членове на щаба;

Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;

- механизация и оборудване – автомобили за извозване на храните.10.4.1.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща

Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други:

- директор на дирекция „УТЕОП”

- директор на дирекция „ФСДУС”

- ст.счетоводител;

- домакин”;

- кметове и кметски наместници;
10.4.2.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други: разчетът ще бъде изготвен според конкретната необходимост, в зависимост от броя на пострадалите граждани, нуждаещи се от храни, вода и медицински изделия. Разчетът за изхранване на населението на общината – ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Договорени споразумения с доставчици:

Предвидено е да бъдат изготвени предварителни договорни споразумения за осигуряване на стоки и материали от първа необходимост в следните области:

 доставка на хляб – от производители в областта и от съседни области;

 доставка на питейна вода – с водоноски на В и К; бутилирана минерална вода;

 доставка на хранителни стоки от първа необходимост – пакетирани храни, консерви, трайни продукти и др.продукти за влагане в приготвянето на топла храна;

 горива за МПС – на територията на общината има три бензиностанции на „Петрол” Русе, „ШЕЛ”България и „Йоана”;

 горива за отопление – дърва и въглища;

 механизация и оборудване.

Фирмите-доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип, като определящо при избора е съотношението – качество на разумна цена. Изборът на доставчик е съгласно проведените процедури по ЗОП за избор на изпълнител – доставчик на стоки. В останалите случаи, когато общината няма проведена процедура за избор на изпълнител – ще се използват процедурите и договорните споразумения на учебните и детските заведения за доставка на хранителни продукти, както и възможностите на търговската мрежа.

При възникване на конкретна необходимост от стоки и материали – ще бъдат подписвани двустранни договори между кмета на общината и определената фирма-изпълнител по договора.10.4.3.Изготвяне на обобщена заявка за снабдяване (с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти), съгласуване с кмета на общината и изпращане на заявката до фирмите – доставчици.

Заявките за осигуряване на храна, вода, медикаменти, оборудване, облекла и транспортни средства се изпращат от кметовете и кметските наместници на засегнатите населени места, а за общинския град се изготвят на база извършена оценка на нуждите. Всички заявки се обобщават, според броя на пострадалите хора и разчета за наличното и недостигащото оборудване.

Отговорни длъжностни лица: -Директор на Дирекция ”АПИО”;

-директор на дирекция „ФСДУС”; -директор на дирекция „УТЕОП” -Домакин.10.4.4.Осигуряване на товаренето, транспортирането и доставката на оборудването до местата за временно настаняване на населението

В разчета на транспортните средства, с които ще се извозват стоките от първа необходимост се включват всички автомобили на общината, и привлечените от физически и юридически лица, които не са включени към момента в неотложни аварийно-възстановителни дейности.

Отговорни длъжностни лица:

- зам.кмет на общината;

- домакин.

Необходими средства и ресурси:

-ресурси – автомобили – товарни микробуси, камиони и работници за извършване на товаро-разтоварни работи.10.4.5.Разпределяне на храна, напитки и облекло на пострадалите – осъществява се от отговорници на местата за временно настаняване, определени със заповед на кмета на общината. Разпределянето е по опис, в съответствие с подадените в общината заявки и утвърдената обобщена заявка за снабдяване.

За оперативност при разпределяне на помощите, същите ще се предоставят на главата на семейството или домакинство.

Отговорни длъжностни лица:

- ст.експ.”Приходи от населението”; - мл.експ.”Приходи от населението”;

- кметове и кметски наместници;

10.4.6. Изхранване и временно настаняване на пострадалите домашни и селскостопански животни – изведените животни се отвеждат до годни за обитаване стопански сгради или ферми. В тях ще се създават условия за временно отглеждане /изхранване/.

Отговорни длъжностни лица:

- Директор на дирекция „УТЕОП”;

- еколог;

Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси – работници в общината;

- материали – фуражи, вода, транспортни средства.

11.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи и дейности по ликвидиране на щетите след земетресение.

11.1. Инженерно осигуряване

Основните усилия на инженерното осигуряване след земетресение се насочват за разчистване на пътищата, осигуряване на подстъпи до разрушените и полуразрушените сгради, под които може да има затрупани хора; временно укрепване на сградите, в които ще се извършват неотложни аварийно-възстановителни работи. При необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи - кметът на общината може да поиска помощ от местни физически и юридически лица, които разполагат с необходимата механизация. Кметът на общината може да поиска допълнителни сили и средства от единната спасителна система чрез Областния управител и Оперативния център ПБЗН. Автомобилите, които се явяват да извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи трябва да бъдат заредени с горива за извършване на дейност за едно денонощие.

Отговорни длъжностни лица:

-Зам.Кмет;

- гл.специалист ЗН, ОМП, ЗРКИ»;

-домакин - осигуряване на транспортни средства и горива за автомобилите на общината и ЕСС.11.2.Отстраняване на повреди по КЕМ

Отстраняването на повредите по комунално-енергийните системи се извършва от аварийни групи на дружествата – ВиК ООД и Енерго Про АД. Аварийните групи отстраняват приоритетно аварии по съоръженията, които застрашават живота на гражданите или екипите, участващи в НАВР. Те възстановяват електрозахранването и водоподаването на сгради за временно настаняване, здравни служби, административни сгради на общината и кметствата, фирми, които ще осигуряват изхранване на населението; В и К - съоръжения). Впоследствие отстраняват останалите повреди до пълно възстановяване на системите.

Отговорно длъжностно лице, координиращо дейностите:

- Зам.кмет на общината.11.3.Идентифициране и погребване на загинали:

При наличие на загинали хора се извършва констатиране на смъртта от лекар и се издава смъртен акт от общината до 48 часа от констатацията. Общинската администрация създава условия за идентификация на загиналите, уведомява близките, ако живеят извън общината. В случай, че има хора, починали по време на извозването им до болнично заведение или след откарването им в болница, процедурата по тяхното идентифициране се организира от служба "Български документи за самоличност» към МВР и сектор ГРАО, които издирват и известяват близките. Информацията за имената и броя на загиналите се подава на представителя на РУ на МВР в общинския щаб. Общината създава организация за своевременно погребване на загиналите хора - извършва служебно погребение на социално слаби хора, и на хора, които нямат близки родственици или ако близките не са се отзовали и не са извършили погребението.

Отговорни длъжностни лица в общината:

- кмет на общината; - секретар на общината; - кметове на кметства и кметски наместници;

-директор на дирекция „АПИО”; -началник на отдел „ГРАО”;

11.4.Санитарна обработка след земетресение

11.4.1.Обезвреждане на трупове на умрели животни – кметът на общината отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за необходимостта от екарисажна дейност за обезвреждане на труповете на умрели животни.

11.4.2.Почистване и дезинфекциране на сгради

Отговорни длъжностни лица в общината:

- кмет на общината; - секретар на общината;

- кметове на кметства и кметски наместници; - домакин;

-официален ветеринарен лекар;

11.5.Осигуряване на реда и законността след земетресение

При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на общината отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за осигуряване на специализирани сили и средства на МВР.

Редът и законността в общината се осигуряват от ПУчастък-Антоново. При земетресение силите и средствата на РУП-Търговище ще се разпределят между всички нуждаещи се общини в област Търговище.

Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването на реда и законността:

-зам.кмет на общината.

12.Предоставяне на възстановителна помощ – възстановителната помощ за пострадалите от бедствие лица се предоставя при условия, по ред и в размери, определен с правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. На основание чл.56, ал.1 от закона за защита при бедствия комисията взема решение за отпускане на целеви средства от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Средствата се предоставят за:

1.разплащане на непредвидени разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове сили и средства на единната спасителна система;

2.финансиране на неотложни възстановителни работи;

3.предоставяне на възстановителна помощ;12.1.Изготвяне на подробна оценка за нанесените щети – извършва се за всеки обект поотделно със заповед на кмета на общината от общински комисии, които включват техници и експерти: инженер-конструктор и лицензиран оценител. Дейностите по оценка на щетите включват документиране - попълване на бланка за оценка на щетите и фото заснимане на обекта.

12.2.Подготвяне на подробни план-сметки за възстановяване на нанесените щети (по обекти) и обобщаване по населени места. Директор на дирекция „УТЕОП”;

12.3.Подготвяне на искане на средства до МКВП при МС за разплащане на непредвидените разходи за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствие за включените чрез ОЦ сили и средства на единната спасителна система; за финансиране на неотложни възстановителни работи и за предоставяне на възстановителна помощ на населението /за строителни материали или строително-ремонтна дейност на единствени жилища на граждани/.

Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на Министерството на здравеопазването и др.). В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план за защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, договор или др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети действия, включени сили и средства на единната спасителна система). Към искането се прилагат:

- справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;

- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити или държавни предприятия;

- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета на общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на извършените разходи.

Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените сили и средства на единната спасителна система.

Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на община;

- Секретар на община – привличане на средства от други източници: БЧК и др.

- ръководител дейност „ЧИСТОТА”, директор на дирекция „УТЕОП” – изготвя количествено-стойностна сметка за необходими строителни материали, съгласно оценка за нанесените щети по обекти.

- Директор на дирекция „ФСДУС” - изготвят финансова обосновка на разходите на общината за участие в спасителните операции и извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; изразходваните средства за осигуряване на дейностите на единната спасителна система и привлечените допълнителни сили и средства.

- Домакин - осигурява платежните документи за закупени горива и др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в НАВР; заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; закупено оборудване, храни и напитки за предоставяне на неотложна помощ на населението.

- гл.специалист ЗН, ОМП, ЗРКИ - извършва окомплектоване на исканията до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.12.4.Организиране изпълнението на решенията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при МС за разходване на отпуснатите целеви средства по предназначение.

Отговорни длъжностни лица за предоставяне на помощи на населението:

- Кмет на община или зам.Кмет;

- Секретар на община – привличане на средства от други източници: БЧК и др.

- Директор на Дирекция МПТТТ - уточняване на процедурата и провеждане на процедура за избор на доставчик на стоки и услуги;

- Директор на дирекция „ФСДУС”- контрол за целевото предоставяне и изразходване на средствата.

- гл.специалист ЗН, ОМП, ЗРКИ - окомплектованост на документацията по предоставяне на помощта – двустранно подписани протоколи за приемане-предаване, фото заснимане и др.

- ръководител дейност „ЧИСТОТА” – контрол при разпределяне на помощите – строителни материали.

- гл.счетоводител - изготвя финансово досие на всеки обект и подготвя отчет до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за целевото изразходване на средствата.

Необходими средства и ресурси:

-транспортни средства за извозване на строителните материали до пунктовете за раздаване.

12.4.1.Места за предоставяне на строителни материали на населението:

Местата за предоставяне на помощите по населени места са, както следва:гр.Антоново

-двора на БКС; - в двора на кметствата и кметските наместничества по населени места;ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.

1.Основни мероприятия и задачи, които се изпълняват от ОД „ПБЗН” (РС „ПБЗН”):

1. Дейностите по защита на населението след земетресение се координират от ръководител на място, определен съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Ръководител на място е началникът на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.

Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на ЕСС при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на участващите екипи от ЕСС.2. ОД”ПБЗН” (РС”ПБЗН) извършва спасителни, неотложни аварийно-възстановителни работи в зоната на поражение и дейностите, както следва.

Разузнаване и оценка на обстановката;

Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;

Извеждане на пострадали от труднопроходими, опасни и недостъпни места;

Осигуряване въздух на затрупани хора;

Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;

Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони;

Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо оборудване;

Спасяване на пострадали при катастрофи;

Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности;

Извличане на аварирала техника;

Осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности;

Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими участъци.

Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система се извършва издирване на пострадали;

Извършване на първична сортировка на пострадалите;

Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите;

Извеждане на пострадали и застрашени хора.

3.Областният управител

Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта (съгласно чл.64, ал.1 от ЗЗБ):

-създава щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия; -при възникване на бедствие на територията на областта въвежда със заповед в изпълнение областния план за защита при бедствия;

- може да обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея.

- координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това;

-организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия

Областният управител разпорежда да бъде временно изведено населението на засегнати от бедствието селища от една община в друга община от областта в случай на пълни разрушения на сгради и инфраструктура. Населението, което ще бъде временно изведено от засегнатите селища ще бъде настанено в пригодени помещения в училища, физкултурни салони, общежития, кметства и др. за осигуряване на минимални условия за живот. От резерва на ОД ПБЗН ще се предоставят палатки за устройване на полеви лагери. Местата за разполагане на полевите лагери ще се определят от кмета на общината по предложение на специалистите общинска собственост и устройство на територията.

4. Кметът на общината.

4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:

Най-важните функции на кмета на общината при възникване на земетресение са:

- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия;

- планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението;

- създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб, щабовете към министрите и областния щаб.

4.2. При възникване на бедствие на територията на общината, съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ, кметът:

1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;

2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи);

3. извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;

4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;

5. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;

6. може да поиска координация от областния управител; 7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица

8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;

9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия.

Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на МВР писмена информация за тяхното протичане.

Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл.65 от Закона за защита при бедствия.

4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:

1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;

3. предприемане на други необходими мерки.

Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от директора на дирекция „ОА”.

Когато кметът на общината може да поиска координация на СНАВР от областния управител – обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация Търговище по факс с номер 0601/62358 при дежурните в ОЦ на ОД ПБЗН по факс номер 0601/88112 и на факс с номер 0601/6-25-71 при дежурния по Областен съвет по сигурност. Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките. Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция „ФСДУС”, подпомаган от гл.спец.”Финансово-счетоводна дейност” в общината.4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани

предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет5.Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)

ЦСМП организира и осигурява:

1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.

2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пострадалите в болница.

3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.

4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в които се извършват трансплантации.

5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация до екипите.

6.Осигуряване на специализиран транспорт за:

а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;

б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;

в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни заведения.

6.Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните и здравните заведения в област Търговище като:

 създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;

 формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;

 осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;

 организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия от пожар;

 формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита от пожари;7.Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.

При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област Търговище) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е Директорът на ОД на МВР Търговище. В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:

правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;

правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;

свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната от земетресението;

правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.

При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:

временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;

забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии. Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за МВР и включва:

 отцепване (изолиране) на района;

 осигуряване на обществения ред и организация на движението;

 осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;

 осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;

 осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОУ ПБЗН за провеждане на аварийно-спасителни дейности;

 оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на пострадалите;

 извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други престъпления;

 организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, където е извършена евакуация;

 оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;

 провеждане на следствено-оперативни мероприятия.

8.Силите на единната спасителна система от други области, включени в неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните ръководители.

9.Комунално-енергийни дружества – Енерго Про и ВиК

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите. С приоритет се възстановят авариите в сгради за социални дейности, здравеопазване, възстановяват и изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на пострадали хора.10.Търговски дружества за комуникационни услуги – фиксирани мрежи, мобилни оператори, интернет –доставчици: Виваком, М-тел и Теленор

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и осигуряване на покритие на мрежите.11. Българският червен кръст (БЧК) може да осигури имущество за незабавно подпомагане на пострадали хора при бедствия. БЧК има централна база в с.Долни Лозен (Софийска община) и 3 между областни складови бази в Русе, Добрич и Бургас. Складовите бази разполагат с резерв от имущество от първа необходимост за подпомагане на 5 000 човека бедстващо население. Подпомагането чрез БЧК се извършва при бедствие, чрез искане на председателя на общинската организация на БЧК до Областен съвет на БЧК-Търговище /телефон 0601-6-22-50/.

V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV

Източниците за финансиране по плана за защита при земетресения на територията на община Антоново са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет.

Когато финансирането на дейностите при земетресения е за сметка на бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и законосъобразността на разходите).

VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА .

Координацията на съставните части на единната спасителна се осъществява чрез оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението - Търговище.Оперативния център извършва следните дейности:

1. Приема и оценява информацията за възникналото земетресение;

2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;

3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при земетресение;

4. По искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител организира включване на предвидените в Плана за защита при земетресение съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост.

Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможност за последващо прослушване. Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Търговище.Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на земетресението. Ръководител на място е Началникът на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище, или оправомощено от него длъжностно лице. Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.

Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:

 Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;

 Изготвя оценка на щетите;

 Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;

 Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и координира изпълнението на решението;

 Подготвя доклади за промените в обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението;

 Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с кмета на общината.VІІ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при земетресение на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”.

Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.

Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, доброволната спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникване на земетресение те ще получат съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!

 Внимание, земетресение!  Внимание, земетресение!  Внимание, земетресение!";

Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация - конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.

 Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.


 Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в

конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение за реагиране при радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване.

 Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени. Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОД ПБЗН Търговище, по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище. При земетресение, изискващо координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Областния управител, Кмета на засегнатата община, Ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при ОУ ПБЗН Търговище.
VІІІ.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ
І.Информация за екипите на единната спасителна система – ПРИЛОЖЕНИЕ №11

Доброволни формирования - ПРИЛОЖЕНИЕ №10 и №10.1

ІІ.Информация за специализираната и тежка техника –

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Списък на инженерната техника в община Антоново, за провеждане на СНАВР при БАК

ІІІ.Време за готовност за реагиране:

 На основните сили на единната спасителна система – до 3 (три) минути след получаване на сигнала.

 На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

 На доброволното формирование към общината– до 30 (тридесет) минути след получаване на сигнала.

 На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

ІV.Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

Реда и начина за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на общината се определя от дирекция “РДПБЗН” Търговище чрез оперативния център (ОЦ) по искане на кмета на общината.ИЗГОТВИЛ:

Хюсеин Ахмедов

Гл.специалист в дирекция „АПИО”

за защита на населението и националното стопанство при

наводнение в Община АнтоновоАНТОНОВО

Актуализиран 2015 г.

І. ИЗВОД ОТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

1.Същност на явлението и опасности. Наводнението е временно заливане с вода на значителна територия в резултат на действията на природни сили или разрушени хидротехнически съоръжения – язовирни стени, диги и др. Наводненията са стихийни бедствия, които се пораждат преди всичко от силно нарастване на речния отток, вследствие на обилни и проливни дъждове, интензивно снеготопене или ледови заприщвания по реките.

При обилни и продължителни валежи, и интензивно снеготопене, както и в резултат на преливане на язовирите през язовирните стени на територията на общината могат да възникнат наводнения, които да създадат условия за нарушаване на транспортните връзки и нормалния ритъм на живот, както на населението, така и на обектите от националното стопанство. Наводненията в община Антоново се характеризират с: наводнени подземни и полуподземни жилищни сгради, стопански постройки, промишлени обекти, разрушени язовирни и подпорни стени, пътища и пътни съоръжения, нарушени водоснабдяване и електроснабдяване. Като цяло релефът на общината не позволява задържане на водата, вследствие на което да има трайно залети площи. Обилните валежи могат да доведат до активизиране на стари свлачища, наводняване на отделни сгради поради липса или недобре почистена отводнителна система. Другото, което може да се случи по време на наводнения (интензивни валежи или снеготопене) е заливане и затлачване с наноси на определени пътни участъци и мостове, което ще доведе до временно прекъсване на движението. Язовирите на територията на община Антоново незастрашават населени места в общината. Язовир Ястребино е потенциално опасен за Велико Търновска област за което се наблюдава от Басейнова дирекция и ПБЗН. Причините за скъсване на язовирните стени могат да бъдат – обилни валежи, интензивно снеготопене, силно земетресение, неправилна експлоатация на хидротехнически съоръжения или терористичен акт. От реките преминаващи през населени места единствено „Стара река” при висока преливна вълна може да наводни няколко къщи и дребни ферми по поречието си в с.Стара речка и в с.Стеврек.

Най-висок е рискът от наводнения в централната и западната част на с.Стеврек и в южната част на с.Стара речка. Отделни случаи на наводнения могат да възникнат, поради неизправност и авария на В и К – съоръжения в сгради. Наводнения могат да възникнат при проливни дъждове и да засегнат територии, извън регулацията на населените места като застрашат живота на хора, които се намират там към момента

При възникване на наводнение ще има усложняване на обстановката - необходимост от провеждане на спасителни дейности – извеждане на застрашени хора, животни и имущество и голям обем от неотложни аварийно-възстановителни работи. Като изключително належащо в случая е прочистването на речните корита от дървесна и храстовидна растителност на реките Голяма река и река Стара река..Прочистването е мероприятие чието ежегодно провеждане намалява вероятността от причиняване наводнение по поречието на реките при поява на високи води. Река Голяма река поема оточните води на язовир Ястребино, а река Стара река поема оточните води на топящите се снегове от балкана.2.Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения.

2.1.Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо изготвяне на експертизи.

2.1.1.Язовири и хидротехнически съоръжения:

При възникване на наводнение на територията на общината най-големи щети ще се получат в заливните зони на потенциално опасните хидротехнически обекти.   • Ястребино - 5000 дка – напоителни системи

   • Долна Златица - 8.408дка - общински

   • Семерци - 48.717дка - общински

   • Еревиш - 35.713дка - общински

Като потенционално опасен на територията на Общината е картотекиран язовир:"Ястребино”- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

2.1.2.Реки: река Стара река която наводнява няколко дребни фермери по поречието на с.Стара речка и с.Стеврек.

3.Застрашени населени места и обекти:

3.1.Яз.Ястребино- в землището на общината застрашава да разруши 2бр.помпени станции по поречието на Голяма река, 3бр.мостове намиращи се на третокласен път Добротица – Любичево, третокласен път Антоново – Попово и четвъртокласен път Семерци – Иванча заедно с пътищата, също така и застрашава ЕП-20kv.Попово – Божица. Язовира е потенциално опасен за Велико Търновска област където ще нанесе огромни щети на гр.Стражица за което се наблюдава от Басейнова дирекция и Гражданска защита. Причините за скъсване на язовирните стени могат да бъдат – обилни валежи, интензивно снеготопене, силно земетресение, неправилна експлоатация или терористичен акт.

3.2.Река Стара Река - застрашава да наводни няколко дребни ферми по поречието си в района на с. Стеврек, 3бр. мостове в с.Стеврек, 2бр.телени моста в района на с.Стара речка и с.Богомолско. Кара дере и Ак дере се явяват притоци на Стара река които също застрашават 2бр. помпени станции и 2бр. мостове намиращи се на четвъртокласен път Антоново-Дл.Поляна.

3.3.Язовирите общинска собственост не застрашават населени места на територията на Община Антоново.
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално състояние: прогнозиране, анализиране и оценка на риска от наводнения – непрекъснат процес на събиране на актуална информация за състоянието на предпазната дига в с.Стеврек и отводнителните канали в с.Стара речка и пътни отводнителни съоръжения, диги на водоеми в населените места на общината. Организиране на комисии за обследване и контрол за техническа изправност на съоръженията.

 • Отговорни длъжностни лица за изготвяне на оценка на риска от наводнения:

- Зам.Кмет;

- Директор на Дирекция «УТЕОП»;

- главен архитект на общината;

- гл.специалист.»ЗН, ОМП, ЗРКИ»;

- ръководител на дейност „ЧИСТОТА”

- еколог»;

- външни експерти.


 • Необходими средства и ресурси:

- ресурси- служебен автомобил за извършване на проверките на място.
2. Поддържане на защитните съоръжения в добро експлоатационно състояние: почистване на дигите от дървета и храсти; на отводнителните канали и пътни съоръжения от наноси и отпадъци – това е дейност, която трябва да се извършва ежегодно – пролетно и есенно почистване. Организиране на инцидентно почистване при получаване на информация за риск от наводнения.

 • Отговорни длъжностни лица:

- Зам.Кмет;

- Директор на Дирекция «УТЕОП»;

- гл.специалист.»ЗН, ОМП, ЗРКИ»;

- ръководител на дейност „ЧИСТОТА”

- „еколог”;

- секретар на община- осигурява транспортните средства.
 • Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси- работници, които да почистват отводнителните съоръжения;

- механизация и оборудване – храсторез, моторен трион – резачка; трактор с ремарке или микробус-пикап за извозване на отстранените храсти, дървета, отпадъци; въжета, ръкавици, гумени ботуши.


3.Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за извършване на дейности по защита при бедствия ПРИЛОЖЕНИЕ№10 осигуряване на обучение на доброволците, оборудване, лични предпазни средства, застраховка.

 • Отговорни длъжностни лица:

- гл.специалист »ЗН, ОМП, ЗРКИ»;

-Директор на дирекция »ФСДУС» - за финансово осигуряване на дейността
 • Необходими средства и ресурси: ежегодна застраховка на всеки доброволец; работно облекло и обувки – съгласно нормативите за предоставяне на лични предпазни средства и облекло /през 2-3 години/; индивидуални средства за защита, заплащане на лицензиран обучител.


4.Обучение на ръководните органи в общината, на щаба и населението за поведение и действие при опасност и при възникване на наводнение

Обучението на органите на изпълнителната власт за защита при бедствия е задължително /чл.14, ал.2 от ЗЗБ/. Те организират обучението на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по защита.

Обучението на населението за начините на поведение и действие, и изпълнение на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общини като обучение по желание /чл.17 от ЗЗБ/


 • Отговорни длъжностни лица в общината:

-кмет на общината;

- гл.специалист »ЗН, ОМП, ЗРКИ»;


ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

1.Предупреждение и информиране – това са най-неотложните мерки за намаляване на въздействието от всяко бедствие. Предупреждение за продължителни, обилни дъждове и опасност от наводнение се получава от оперативния център на ПБЗН в гр.Търговище на база прогностични данни и информация от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. При опасност от наводнение навременното предупреждение е изключително важно за намаляване на риска за хората и размера на щетите; създаване на предварителна организация в общината, координиране на действията на силите и средствата на единната спасителна система и населението.

2.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението.

2.1.Оповестяване по Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението при наводнения в общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Начините за оповестяване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са представени в т.ІХ от плана. Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на сирени в продължение на 3 минути, последван от указания с мегафони в гр.Антоново за поведение на населението. В останалите населени места, начинът на оповестяване е по преценка на кметовете и кметските наместници: вой на сирени, удари по звучащи предмети, камбанен звън, изпращане на оповестители.

На територията на общината има монтирани 11бр. електро-механични сирени С 40 с местно и централно задействане: гр.Антоново – 3 бр.: монтирани на: сградата на пощата, сградата на БКС и сградата на ЗПЗС, с.Стеврек -2 бр. - на покрива на старото и новото кметство; с.Таймище – 1 бр. - на покрива на кметството; с.Ястребино – 1 бр. – на покрива на „НДК”; с.Изворово – 1 бр.- на покрива на кметството; с.Добротица -1бр - на покрива на кметството; с.Трескавец – 1бр. на покрива на кметството и с.Моравка – 1бр.на покрива на старото кметство.Оповестяването при наводнение в общината се извършва от дежурния при ОбСС по схема, както следва: Приложения:№6, №7 и №7.1

Застрашена от наводнение територия и/или място на наводнение

(кметство)

Оперативен дежурен при ОбСС ОБЩИНА АНТОНОВО

06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330

Кмет на общината: 0886540838; Зам.кмет ;

Гл.специалист”ЗН и ОМП” 08865731201;

Други сили и средства на общината, юридически и физически лица;

Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации;

Членове на щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;

Кметове на кметства и кметски наместници;

За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на ПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС-Търговище и от дежурния при ОбСС-Антоново. Дежурният при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане - членовете на общинския щаб, кметовете на кметства и кметските наместници, доброволците.


2.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет;

В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:

- изградена вътрешна централа тел.06071/2222

- факс връзка – телефон: /06071/2428;

- интернет връзка, с възможности за електронен подпис на ел.документи: ПРИЛОЖЕНИЕ№5

e-mail: info@antonovo.bg;

Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита на населението ще се публикува на официалния сайт на общината:

Оповестяването по телефона на длъжностните лица, които имат задължения по плана за действие при наводнение ще се извършва от дежурния при ОбСС, по разпореждане на кмета на общината. В дежурната стая на ОбСС са монтирани следните телефони:

06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330

2.3.Оповестяване чрез радио средства – предаването на гласова информация за целите на ранното оповестяване на населението на гр.Антоново ще се извършва с мегафони, а в останалите населени места кметовете на кметства и кметските наместници ще назначават оповестители.

2.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване чрез оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в общината.

3.Разузнаване на обстановката

Кметът на общината назначава със заповед работна група, която да огледа водосборната дига и отводнителните канали в с.Стеврек, с.Стара речка и други застрашени обекти в населените места, за които има постъпили сигнали от кметовете. Ако има наводняване на местата, където е възможно да се намират застрашени хора, животни и културни ценности работната група извършва разузнаване за състоянието на пътищата и подстъпите към наводнените райони. • Отговорни длъжностни лица за разузнаване на обстановката:

- Зам.Кмет;

- Директор на Дирекция «УТЕОП»;

- гл.специалист.»ЗН, ОМП, ЗРКИ»;

- ръководител на дейност „Чистота”, „еколог”;

- представител на УП;


 • Необходими средства и ресурси: служебен, високопроходим автомобил.


4. Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

При опасност от наводнение и възникване на наводнение общинския щаб се събира в кабинета на кмета на общината и се запознава със събраната информация до момента. Кметът на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия в частта „План за действие при наводнение”.5.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината – съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.

При наводняване на територии в община Антоново, в които има застрашени хора, животни и материални ценности, аварии и прекъсване на основните комунално-енергийни мрежи, кметът на общината може да обяви бедствено положение. В заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено положение се посочват:

1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото положение;

2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;

3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;

4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите;

5.органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки;

6.начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие, но не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на общината след съгласуване с областния управител/.

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.

Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на областния управител и на министър на вътрешните работи.

6.Оперативна защита при наводнение - ръководи се и се извършва от ОД»ПБЗН».

6.1.Извършване на спасителни операции - спасителните работи започват с оказване на помощ и взаимопомощ от съседи и близки на застрашените хора, от доброволците и служители и работници в общината и кметствата.

Кметът на общината организира и координира действията по спасяване - извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от залетите зони до пристигане на екип на ОД „ПБЗН”. При пристигане на екип на ОД ПБЗН - ръководителят на място поема ръководството на дейностите на място и координира дейностите с кмета на общината. Дейностите по извеждане на хора от наводнени територии се изпълняват съгласно инструкция за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (№ Із-2695 от 18.10.2011г). и включват:

1.Организиране прекъсването на електрозахранването в наводнения район;

2.Извеждане на хора, намиращи се в зоната на наводнението, като:

а) първи на извеждане подлежат бременните жени, майките с малки деца, болните на легло, хората в неравностойно положение, хронично болните, чието лечение изисква периодично посещение на болнични заведения (хемодиализа и др.), и възрастните хора по списъци, предоставени от териториалните органи на изпълнителната власт;

б) особено внимание се обръща на извеждането на хора от дома за възрастни хора; в) при невъзможност да бъдат изведени всички бедстващи ГДПБЗН в кратки срокове транспортира храни, питейна вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи и/или одеяла, осигурени от териториалните органи на изпълнителната власт;

3. След извеждане на хората се оказва съдействие за изнасяне на потенциални източници на биологично заразяване и други вещества, които при създалата се ситуация биха могли да предизвикат поражения върху хората или замърсяване на околната среда,

4.Извеждане на животни от зоната на наводнението;

5. Изнасяне на движими културни ценности, като подготовката им за целта се извършва от съответни специалисти в тази област;

6. Извличане при необходимост на закъсали автомобили или друга техника.

Кметът на общината може да включи в дейностите доброволците, да привлече допълнителни сили и средства от физически и юридически лица в общината, и да поиска чрез ОЦ ПБЗН и областния управител допълнителни специализирани сили и средства от незасегнати райони.

7. Непрекъснат обмен на информация с оперативния център на ПБЗН за координиране на дейностите със съставните части на единната спасителна система – извършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка. Членовете на щаба подпомагат кмета на общината при изработване на необходимите разчети и вземане на решения. Те организират изпълнение на взетото решение чрез: подготовка на необходимите разпореждания, свеждане до знанието на подчинените структури и координират изпълнението на решението. Подготвят доклади за промените в обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението, които изпращат до областния щаб.


 • Отговорни длъжностни лица от общината:

- Кмет на общината;

- членове на общинския щаб;

- дежурен при ОбСС.

8.Материално осигуряване на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи - предвидено е да се осъществява от фирмите и ведомствата, чиито сили участват в спасителните дейности. Същите трябва да бъдат оборудвани с материали, инструменти, апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от предназначението им. В началото на спасителните работи - транспортната и специалната техника трябва да бъде заредена с гориво от фирмите и ведомствата, като в последствие ще се зарежда в бензиностанцията, с която общината има сключено предварително споразумение.

Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице ще уведоми физическото лице или търговската организация за необходимостта от участие в неотложните аварийно-възстановителни работи, и за осигуряване на някои от дейностите:

- привеждане в готовност на определени количества обменен фонд облекло, обувки; - осигуряване на трайни, пакетирани хранителни продукти за предоставяне във временните подкрепителни пунктове за населението и за силите от единната спасителна система;

- осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/ за подвижните продоволствени отряди, осигуряващи силите и средствата на единната спасителна система;

- механизация за почистване на пътища.

В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи. Длъжностните лица, отговарящи за материално-техническото осигуряване непрекъснато наблюдават и своевременно реагират на измененията на обстановката.

Техническото осигуряване на повредена техника при провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи се осъществява от местни организации (в т.ч. стационарни технически работилници, бази, автосервизи и др.). При повреждане на техниката се организира извеждането й - малки неизправности се отстраняват на място от мобилни ремонтни работилници. Създават се условия за непрекъснатост на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи, като се осигурява зареждане на техниката на място.

9.Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица

Съгласно чл.55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.

Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на общината и включва: 1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;

3. предприемане на други необходими мерки.

Логистичната подкрепа при наводнение включва:

- настаняване на пострадалите в определени места за временно настаняване;

- снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;

- транспортно обслужване;

- медицинско обслужване;

- битово обслужване и др.

9.1.Медицинско осигуряване – първа долекарска помощ ще се осигурява от съседи, близки, които са открили пострадал. Те подават сигнал телефон 112 и до общината (кметството). Кметът на общината координира първоначалните дейностите по предоставяне на медицинска помощ след наводнение до пристигане на екипи на ЦСМП – координира използване на целия наличен медицински ресурс в общината: общопрактикуващи лекари, медицинските специалисти към общината /към детските и учебните заведения/. Центърът за спешна медицинска помощ е основната съставна част от единната спасителна система, която ще изпълнява дейности по медицинското осигуряване на пострадалите хора. Най-тежко пострадалите хора ще се транспортират до МБАЛ-Търговище от автомобили на ЦСМП. Предвижда се изведените хора, които имат наранявания да се настаняват във временни пунктове за оказване на медицинска помощ и преценка за транспортиране до болнично заведение. Подходящите сгради са: здравна служба – Антоново и здравните пунктове в съставните населени места на общината. При недостиг на линейки за транспортиране на пострадалите ще се използват подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица. При необходимост на пострадалите ще се оказва първа психологическа помощ за справяне със ситуацията.

Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските екипи и стационарната болнична база се подава от МБАЛ-Търговище до общинския щаб. Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване по време на спасителните работи ще се въвежда от съседни незасегнати територии, чрез ОЦ ПБЗН-Търговище по искане на кмета на общината. • Отговорни длъжностни лица:

- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари, органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.

 • Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси- общопрактикуващи лекари в общината, други дейности по здравеопазването;

- материални ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки,


9.2.Транспортно осигуряване

Транспортното осигуряване в общината се организира с цел евакуация на пострадалите хора от наводнената територия и извозване до местата за временно настаняване или до болницата в Търговище (при недостиг на линейки). Осигуряват се транспортни средства за извеждане на животни и материални ценности от наводнената територия, както и за транспортиране на оборудване до местата за временно настаняване (легла, маси, столове), хранителни продукти от първа необходимост, бутилирана минерална вода, облекла. Транспорт се осигурява и за извозване на отпадъчни материали от разрушенията за неутрализирането им. • Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи осигуряването на транспорта:

-Зам.кмет на община;

-секретар.”Транспортно обслужване, домакин”.9.3.Подготвяне, разкриване и оборудване на временни медицински, снабдителни, разпределителни и др. пунктове (в сгради, собственост на общината, предварително уточнени или палаткови лагери) – ПРИЛОЖЕНИЕ№12 подходящите места за временно настаняване на пострадали хора са в сградите – общинска собственост по населени места.

В местата за временно настаняване се осигуряват минимални условия за пребиваване – осветление, отопление (през зимния период), легла (матраци), завивки.

Информация за сградите с обществено предназначение на територията на община Антоново е представена в ПРИЛОЖЕНИЕ№2.1.


 • Отговорни длъжностни лица:

- зам.кмет – координира дейностите по оборудване на временните пунктове

- Директор на дирекция »ФСДУС» - уточнява необходимите финансови средства;

- „домакин” – осигурява транспортните средства, горива материали и оборудване от складовете на общината;


 • Необходими средства и ресурси:

- оборудване, автомобили, работници за товаро-разтоварни работи.
9.3.1.Оценка на наличното оборудване и недостигащото

В общината няма достатъчно оборудване за обзавеждане на помещенията и адаптирането им в места за временно настаняване на хора, останали без подслон: няма легла, постелъчен инвентар, маси и столове за хранене могат да се осигурят от столовата база на училищата в Антоново,с.Трескавец и с.Стеврек, заведенията за обществено хранене и развлечение, читалищата и пенсионерските клубове във всички населени места. • Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на наличното оборудване и недостигащото

- директор на дирекция „ФСДУС”

- ст.счетоводител;

- „ домакин”;

- кметове и кметски наместници;


9.4.Предоставяне на храна, напитки, облекла на пострадалите хора

Дейността се координира от кмета на общината, логистично се подпомага от щаба за изпълнение на общинския план. • Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на общината или зам.кмет;

- секретар на общината –за привличане на допълнително оборудване от БЧК, Агенцията за чуждестранна помощ и др. - Директор на дирекция »ФСДУС» - за уточняване на финансовите средства за осигуряване на храна и стоки;

- Директор на дирекция »УТЕОП» за връзка с доставчиците и разпределяне на доставките по пунктовете за временно настаняване.


 • Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;

- механизация и оборудване – автомобили за извозване на хранителните запаси;


9.4.1.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща

 • Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други:

- директор на дирекция „ФСДУС”.

- ст.счетоводител;

- ст.спец.”ТО, домакин”;

- кметове и кметски наместници;


9.4.2.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други: разчетът ще бъде изготвен според конкретната необходимост, в зависимост от броя на пострадалите граждани, нуждаещи се от храни, вода и медицински изделия. Разчетът за изхранване на населението на общината е представен в

Приложение №8

 • Договорени споразумения с доставчици:

Предвидено е да бъдат изготвени предварителни договорни споразумения за осигуряване на стоки и материали от първа необходимост в следните области:

 доставка на хляб – от производители в областта и от съседни области;

 доставка на питейна вода – с водоноски на В и К; бутилирана минерална вода

 доставка на хранителни стоки от първа необходимост – пакетирани храни, консерви, трайни продукти и др.продукти за влагане в приготвянето на топла храна;

 горива за МПС – на територията на общината има две бензиностанции - Петрол и Йоана

 горива за отопление – дърва и въглища;

 механизация и оборудване.

Фирмите-доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип, като определящо при избора е съотношението – качество на разумна цена. Изборът на доставчик е съгласно ЗОП.

При възникване на конкретна необходимост от стоки и материали – ще бъдат подписвани двустранни договори между кмета на общината и определената фирма-изпълнител по договора.
10.Изготвяне на обобщена заявка за снабдяване (с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти), съгласуване с кмета на общината и изпращане на заявката до фирмите – доставчици.

Заявките за осигуряване на храна, вода, медикаменти, оборудване, облекла и транспортни средства се изпращат от кметовете и кметските наместници на засегнатите населени места, а за общинския град се изготвят на база извършена оценка на нуждите. Всички заявки се обобщават, според броя на пострадалите хора и разчета за наличното и недостигащото оборудване. • Отговорни длъжностни лица:

-Директор на Дирекция ”ФСДУС”;

-ст.счетоводител.


10.1.Осигуряване на товаренето, транспортирането и доставката до местата за временно настаняване на населението

В разчета на транспортните средства, с които ще се извозват стоките от първа необходимост се включват всички автомобили на общината, и привлечените от физически и юридически лица, които не са включени към момента в неотложни аварийно-възстановителни дейности. • Отговорни длъжностни лица:

- зам.кмет на общината;

-ст.спец.”ТО, домакин”. • Необходими средства и ресурси:

автомобили – товарни микробуси, камиони и работници за извършване на товаро-разтоварни работи.
10.2.Разпределяне на храна, напитки и облекло на пострадалите – осъществява се от определените със заповед на кмета на общината отговорници на местата за временно настаняване. Разпределянето е по опис, в съответствие с подадените в общината заявки и утвърдената обобщена заявка за снабдяване.

За оперативност при разпределяне на помощите, същите ще се предоставят на главата на семейството или домакинство. • Отговорни длъжностни лица за управляване на местата за временно настаняване, приемане и разпределяне на храни, напитки и облекло:

- директор на дирекция „МПТТТ” - ст.експ.”Приходи от населението”;

- мл.експ.”Приходи от населението”; - кметове и кметски наместници;
10.3. Изхранване и временно настаняване на пострадалите домашни и селскостопански животни – изведените животни се транспортират /завеждат/ до стопански дворове или ферми, където се създават условия за временно отглеждане /изхранване/.


 • Отговорни длъжностни лица:

- Директор на дирекция »УТЕОП», „еколог”

 • Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси – работници в общината

- материали – фуражи, вода, транспортни средства.


11.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи след наводнение

11.1.Дейности по ликвидиране на последствията от наводнението, извършвани от екипите на ОД ПБЗН и РС ПБЗН (съгласно Инструкция № Із-2695 от 18.10.2011г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнение).

1. издирване на изчезнали хора;

2. изваждане на загинали хора и животни;

3. отводняване на сгради и др.;

4. подпомагане разчистването на засегнатите пътища със специализирана техника.

11.2.Отстраняване на повреди по КЕМ

Отстраняването на повредите по комунално-енергийните системи се извършва от аварийни групи на Енерго Про, ВиК. Аварийните групи отстраняват повреди до пълно възстановяване на системите. С приоритет се отстраняват авариите на обектите: здравна служба, сгради за временно настаняване на пострадали. Впоследствие отстраняват останалите повреди • Отговорно длъжностно лице, координиращо дейностите по отстраняване на авариите; - Зам.кмет на общината.


11.3. Инженерно осигуряване

Основните усилия на инженерното осигуряване след наводнение се насочват за разчистване на пътищата - отстраняване на кални наноси, съборени дървета или части от сгради; локализиране на авариите по комунално-енергийната мрежа; осигуряване на електроенергия за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи.

Отстраняват се предпоставките за допълнително застрашаване живота на хората, както и на силите, оказващи помощ чрез своевременно локализиране на авариите по комунално-енергийната мрежа, укрепване или отстраняване на неустойчиви конструкции.

При необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи - кметът на общината може да поиска помощ от местни физически и юридически лица, които разполагат с необходимата механизация. Кметът на общината може да поиска допълнителни сили и средства от единната спасителна система чрез Областния управител и Оперативния център ПБЗН. Автомобилите, които ще участват в извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи трябва да бъдат заредени с горива за извършване на дейност за едно денонощие. • Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на община или Зам.Кмет; - гл.специалист »ЗН, ОМП, ЗРКИ»; -„домакин» - осигуряване на транспортни средства и горива за автомобилите на общината и ЕСС.
11.4.Идентифициране и погребване на загинали:

При наличие на загинали хора се извършва констатиране на смъртта от лекар и се издава смъртен акт от общината до 48 часа от констатацията. Общинската администрация създава условия за идентификация на загиналите, уведомява близките, ако живеят извън общината. В случай, че има хора, починали по време на извозването им до болнично заведение или след откарването им в болница, процедурата по тяхното идентифициране се организира от служба "Български документи за самоличност» към МВР и сектор ГРАО, които издирват и известяват близките. Информацията за имената и броя на загиналите се подава на представителя на РУ на МВР в общинския щаб. Общината създава организация за своевременно погребване на загиналите хора - извършва служебно погребение на социално слаби хора, и на хора, които нямат близки родственици или ако близките не са се отзовали и не са извършили погребението. • Отговорни длъжностни лица в общината:

- кмет на общината; - секретар на общината; - кметове на кметства и кметски наместници;

- директор на дирекция „АПИО”


11.5.Санитарна обработка след наводнение

11.5.1.Обезвреждане на трупове на умрели животни – кметът на общината отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за необходимостта от екарисажна дейност за обезвреждане на труповете на умрели животни.

11.5.2.Почистване и дезинфекциране на отводнени сгради, имущество – кметът на общината отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за осигуряване на дезинфектиращи препарати. След получаването им в общината за създава организация за разпределяне и предоставяне на засегнатите хора.

 • Отговорно длъжностно лице в общината, координиращо извършването на санитарна обработка;

-Зам.кмет. - официален ветеринарен лекар;
12.Осигуряване на реда и законността след наводнение

При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на общината отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за осигуряване на специализирани сили и средства на МВР. • Редът и законността в общината се осигуряват от РУП-Търговище.

 • Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването на реда и законността:

-зам.кмет на общината.
13.Предоставяне на възстановителна помощ – възстановителната помощ за пострадалите от бедствие лица се предоставя при условия, по ред и в размери, определен с правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. На основание чл.56, ал.1 от закона за защита при бедствия комисията взема решение за отпускане на целеви средства от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.

Средствата се предоставят за:

1.разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове сили и средства на единната спасителна система;

2.финансиране на неотложни възстановителни работи;

3.предоставяне на възстановителна помощ;

13.1.Изготвяне на подробна оценка за нанесените щети – извършва се всеки обект поотделно. Извършва се по заповед на кмета на общината от общински комисии, които включват техници и експерти: инженер-конструктор и лицензиран оценител. Дейностите по оценка на щетите включват документиране - попълване на бланка за оценка на щетите и фото заснемане на обекта.

13.2.Подготвяне на подробни план-сметки за възстановяване на нанесените щети (по обекти) и обобщаване по населени места.

13.3.Подготвяне на искане на средства до МКВП при МС за разплащане на непредвидените разходи за извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствие за включените чрез Оперативния център сили и средства на единната спасителна система; за финансиране на неотложни възстановителни работи и за предоставяне на възстановителна помощ на населението /за строителни материали или строително-ремонтна дейност на единствени жилища на граждани/.

Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на Министерството на здравеопазването и др.).

В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план за защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, договор или др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети действия, включени сили и средства на единната спасителна система). Към искането се прилагат:

- справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;

- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити или държавни предприятия;

- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета на общината изпращат в комисията становище относно целесъобразността на извършените разходи;

Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените сили и средства на единната спасителна система. • Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на общината;

- Секретар на община – привличане на средства от други източници: БЧК и др.

-директор на дирекция „УТЕОП – изготвя количествено-стойностна сметка за СМР, съгласно оценка за нанесените щети по обекти.

- Директор на дирекция »ФСДУС» изготвят финансова обосновка на разходите на общината за участие в спасителните операции и извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; изразходваните средства за осигуряване на дейностите на единната спасителна система и привлечените допълнителни сили и средства.

- „домакин» - осигурява платежните документи за закупени горива и др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в СНАВР; заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; закупено оборудване, храни и напитки за предоставяне на неотложна помощ на населението.

- гл.специалист »ЗН, ОМП и ЗРКИ» - извършва окомплектоване на исканията до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.13.4.Организиране изпълнението на решенията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при МС за разходване на отпуснатите целеви средства по предназначение.

 • Отговорни длъжностни лица за предоставяне на помощи на населението:

- Кмет на община;

- Секретар на община – привличане на средства от други източници: БЧК и др.

- Директор на дирекция «УТЕОП» - уточняване на процедурата и провеждане на процедура за избор на доставчик на стоки и услуги;

- Директор на дирекция »ФСДУС» - контрол за целевото предоставяне и изразходване на средствата.

- гл.специалист »ЗН, ОМП и ЗРКИ» - окомплектованост на документацията по предоставяне на помощта – двустранно подписани протоколи за приемане-предаване, фото заснемане и др.

- ръководител на дейност „Чистота” –контрол при разпределяне на помощите – строителни материали, изготвя финансово досие на всеки обект и подготвя отчет до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане на за целевото изразходване на средствата. • Необходими средства и ресурси:

-транспортни средства за извозване на строителните материали до пунктовете за раздаване.
13.4.4.Места за предоставяне на строителни материали на населението:

Местата за предоставяне на помощите по населени места са, както следва:гр.Антоново – двора на БКС, в останалите населени места дворове на кметства и кметски наместничества.
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.

1. Дейностите по защита на населението при опасност от наводнение и след наводнение се координират от ръководител на място, определен съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Ръководител на място е началникът на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице

Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на ЕСС при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на участващите екипи от ЕСС.2.Основни мероприятия и задачи, които се изпълняват от ОД „ПБЗН” (РС „ПБЗН”):

2.1. Дейности по оперативна защита при непосредствена опасност от наводнение:

2.1.1. наблюдение на водното ниво и състоянието на хидротехническите съоръжения, като информацията се събира в НОЦ;

2.1.2. аварийни дейности по елементи на хидротехнически съоръжения:

а) отваряне или затваряне на изпускатели, саваци и др.;

б) удълбочаване на преливници;

в) тампониране, прорязване и др.;

2.1.3. отстраняване на подприщвания на водни течения;

2.1.4. прокопаване на водоотвеждащи канали;

2.1.5. координиране и участие в надграждане на съществуващи диги и изграждане на временни диги чрез: а) използване на модулни елементи;

б) нареждане на чували с инертни материали;

в) натрупване на инертни материали;

2.1.6. участва в евакуирането на потенциални източници на биологично замърсяване и др. под., попадащи в заливните зони, които биха предизвикали поражения върху хората и/или замърсяване на околната среда;

2.1.7. при необходимост подпомага устройването на лагери за временно настаняване на застрашеното население.

2.2. Дейности на ОД”ПБЗН” при наводнение:

2.2.1. разузнаване района на заливане и местата, където е възможно да се намират застрашени хора, животни и културни ценности;

2.2.2. огледи за състоянието на пътищата и подстъпите към наводнения район и за населени места без достъп вследствие на наводнени пътища;

2.2.3. откриване местоположението на хора, попаднали в бедствено положение;

2.2.4. извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от залетите зони (след прекъсване на електрозахранването) - първи на извеждане подлежат: бременните жени, майките с малки деца, болните на легло, хората в неравностойно положение, хронично болните, чието лечение изисква периодично посещение на болнични заведения (хемодиализа и др.), и възрастните хора);

2.2.5. при данни за наличие на опасни вещества в залятата зона, които могат да нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване, извършват оглед на местата за съхранение и при възможност вземат мерки за ограничаване/предотвратяване на щетата или замърсяването;

2.2.6. изпомпване.

1.3.Дейности на ОД”ПБЗН след наводнение - ликвидиране последствията чрез:

2.3.1. издирване на изчезнали хора;

2.3.2. изваждане на загинали хора и животни;

2.3.3. отводняване на сгради и др.;

2.3.4. подпомагане разчистването на засегнатите пътища със специализирана техника.

При необходимост изваждането на загинали хора и животни се извършва чрез използване на алпийски способи, водолазно оборудване и екипировка, високо проходима и/или плаваща техника. При изнасяне на умрели животни, наводнени храни или други вещи, които биха се оказали потенциални източници на биологично заразяване или причина за възникване на епидемия, задължително се използват лични предпазни средства.

Отводняване и разчистване на засегнатите пътища със специализирана техника се извършват само от правоспособни лица.

3.Областният управител

Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта (съгласно чл.64, ал.1 от ЗЗБ) и координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това. Може да обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея. Областният управител организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия.

При опасност за населението областният управител разпорежда да бъде временно изведено населението на засегнатата община към друга община (или област). Населението, което ще бъде временно изведено ще бъде настанено в пригодени помещения в училища, физкултурни салони, общежития, кметства и др. за осигуряване на минимални условия за живот.

4. Кметът на общината

4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ.

При опасности от наводнение и при възникване на наводнение основните функции на кмета на общината са:

- създаване на организация за своевременното оповестяване и информиране на населението и на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

4.2. При възникване на наводнение на територията на общината, съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ, кметът:

1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;

2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи);

3. извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;

4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;

5. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;

6. може да поиска координация от областния управител;

7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица

8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;

9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия. Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на МВР писмена информация за тяхното протичане. Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл.65 от Закона за защита при бедствия.4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се и се предоставя от кмета на общината. Неотложната помощ на пострадалите хора включва:

1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;

3. предприемане на други необходими мерки.

Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от директора на дирекция „УТЕОП”.

Когато кметът на общината поиска координация на СНАВР от областния управител – обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация Търговище по факс с номер 0601/62358 при дежурните в ОЦ на ОД ПБЗН по факс номер 0601/88112 и на факс с номер 0601/6-25-71 при дежурния по Областен съвет по сигурност.

Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.

Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция „ФСДУС”.4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани

предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.5.Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)

ЦСМП организира и осигурява:

1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.

2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пострадалите в болница.

3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.

4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в които се извършват трансплантации.

5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация до екипите.

6.Осигуряване на специализиран транспорт за:

а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;

б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;

в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни заведения.

6.Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните и здравните заведения в област Търговище като:


  • създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка,

лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;

  • формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;

  • осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;

  • организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия;

  • формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;


7.Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.

При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област Търговище) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е Директорът на ОД на МВР Търговище.

В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:


 • правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;

 • правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;

 • свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната от земетресението;

 • правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.

При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети: • временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;

 • забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.

Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за МВР и включва: • отцепване (изолиране) на района;

 • осигуряване на обществения ред и организация на движението;

 • осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;

 • осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;

 • осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОУ ПБЗН за провеждане на аварийно-спасителни дейности;

 • оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на пострадалите;

 • извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други престъпления;

 • организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, където е извършена евакуация;

 • оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;

 • провеждане на следствено-оперативни мероприятия.


8.Силите на единната спасителна система от други области, включени в неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните ръководители.
9.Комунално-енергийни дружества – Енерго Про и ВиК

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите. С приоритет се възстановят авариите в сгради за социални дейности, здравеопазване, възстановяват и изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на пострадали хора.10.Търговски дружества за комуникационни услуги – Виваком, М-тел и Глобул/Теленор/

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и осигуряване на покритие на мрежите.11. Българският червен кръст (БЧК) може да осигури имущество за незабавно подпомагане на пострадали хора при бедствия. БЧК има централна база в с.Долни Лозен (Софийска община) и 3 между областни складови бази в Русе, Добрич и Бургас. Складовите бази разполагат с резерв от имущество от първа необходимост за подпомагане на 5 000 човека бедстващо население. Подпомагането чрез БЧК се извършва при бедствие, чрез искане на председателя на общинската организация на БЧК до Областен съвет на БЧК-Търговище /телефон 0601-6-22-50/.

V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV

Източниците за финансиране по плана за защита при наводнение на територията на община Антоново са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет. Когато финансирането на дейностите при наводнение е за сметка на бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и законосъобразността на разходите).

VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА. Координацията на съставните части на единната спасителна се осъществява чрез оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението – Търговище.

Оперативния център извършва следните дейности:

1. Приема и оценява информацията за възникналото наводнение;

2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;

3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при наводнение;

4. По искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител организира включване на предвидените в Плана за защита при наводнение съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост.

Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.

Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Търговище.

Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на наводнението. Ръководител на място е Началникът на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище, или оправомощено от него длъжностно лице.

Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.

Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:  • Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;

  • Изготвя оценка на щетите;

  • Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;

  • Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и координира изпълнението на решението;

  • Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с кмета на общината.


VІІ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ.

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при наводнение на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”. Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час. • Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, доброволците, дежурния при ОбСС. При опасност от наводнение те ще получат съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!

 • "Внимание, опасност от наводнение! "Внимание, опасност от наводнение!

"Внимание, опасност от наводнение!
При възникване на наводнение лицата ще получат съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!

 • "Внимание, наводнение! "Внимание, наводнение! "Внимание, наводнение!

 • Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация - конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.

 • Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.

 • Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение за реагиране при радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване.

 • Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.

Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОУ ПБЗН Търговище, по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище.

При наводнение, изискващо координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Областния управител, Кмета на засегнатата община, Ръководителя на съставната част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при ОД ПБЗН Търговище.


VІІІ.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Утвърдил: танер али кмет на община антоново