страница8/15
Дата29.01.2019
Размер4.45 Mb.

Утвърдил: танер али кмет на община антоново


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

І.Информация за екипите на единната спасителна система –

Доброволни формирования - ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ,№10.1 и ПРИЛОЖЕНИЕ№11

ІІ.Информация за специализираната и тежка техника –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4Списък на инженерната техника в община Антоново, за провеждане на СНАВР при БАК

ІІІ.Време за готовност за реагиране:

 На основните сили на единната спасителна система – до 3 (три) минути след получаване на сигнала.

 На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

 На доброволното формирование към общината– до 30 (тридесет) минути след получаване на сигнала.

 На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

ІV.Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

Реда и начина за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на общината се определя от дирекция “ОУПБЗН” Търговище чрез оперативния център (ОЦ) по искане на кмета на общината.
ИЗГОТВИЛ:

Хюсеин Ахмедов

Гл.специалист в дирекция „АПИО”

за защита при авария в АЕЦ и опасност от радиоактивно заразяванеАНТОНОВО

Актуализиран 2015 г.

І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ, СЛЕДСТВИЕ НА АВАРИЯ В АЕЦ, ТРАНСГРАНИЧО ЗАМЪРСЯВАНЕ И НЕЛЕГАЛЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ

1.Радиоактивно замърсяване. Радиоактивността е свойство на веществата да изпускат вредни (радиоактивни) лъчи, за които човешкото тяло няма сетива.Тези лъчи нямат мирис, вкус или цвят и не се усещат. Тяхното откриване става чрез специални апарати. Радиоактивните вещества, постъпили в организма на човека, го облъчват вътрешно и създават предпоставки за възникване на болестни състояния (лъчева болест,различни видове рак), нарушават се основни функции на човешкия организъм. Въпреки строгите мерки за сигурност при работата на различните видове ядрени реактори и наличието на автоматизирани системи за управление, контрол и защита, практиката по експлоатацията им показва, че е възможно възникването на ситуации, които са съпроводени с аварийно изпускане на радиоактивни вещества в околната среда.

Опасност от радиоактивно замърсяване в община Антоново може да възникне, както при аварийна ситуация в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с изпускане в околната среда на радионуклеиди, така и при трансгранично радиоактивно замърсяване, вследствие на ядрена или радиационна авария в други страни (АЕЦ- „Черна вода” Румъния),/ПРИЛОЖЕНИЕ№3.4/ а също и при инциденти с транспортни средства (автомобили, ж.п. вагони, плавателни средства и самолети), превозващи радиоактивни материали. Радиационната авария представлява нарушаване границите на безопасна експлоатация, при което радиоактивни продукти или йонизиращи лъчения излизат извън пределните норми и се налага прекратяване на нормалната работа на съдържащи източници на йонизиращи лъчения устройства и оборудване.

При обща авария радиоактивните продукти се разпространяват извън пределите на площадката АЕЦ, което е предпоставка за облъчване на населението, намиращо се на значителни разстояния от мястото на аварията, често пъти до хиляди километри. Община Антоново попада извън 30-километровата зона на АЕЦ Козлодуй. Естественият радиоактивен фон на територията на общината е средно около 0.2 µS/h (0.02mR/h). Той не оказва вредно въздействие върху хората.

И при двата вида замърсяване протичат ядрени реакции, при които се получават около двеста вида радиоактивни вещества, които под формата на радиоактивен облак се разпръскват и замърсяват околната среда. Този облак се разпространява по посока на вятъра и със скорост, приблизително равна на скоростта му. Най-опасни за човека са: Йод 131, Цезий 137 и Стронций 90. Рязкото увеличаване на замърсеността на въздуха, почвата, водоизточниците, храните и фуражите с радионуклеиди ще наложи да се вземат спешни мерки за защита на населението, да се определят поведението и действията на хората в условията на повишена радиация при строг дозиметричен контрол.2.Трансгранично замърсяване в резултат на авария в АЕЦ на съседни или други страни. На територията на Европа има 207 действащи АЕЦ . при авария в някоя от тях, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в атмосферата и при неблагоприятна за Република България метеорологична обстановка е възможно част от замърсените радиоактивни въздушни маси да достигнат и да замърсят части от територията на страната.

Такава авария може да има много сериозни последствия извън площадката на авариралата атомна централа, хранилище за отработено ядрено гориво или завод за ядрено гориво. Аварията в такива обекти, разположени на повече от 600 км. от България не предполага предприемането на неотложни защитни мерки, като евакуация или укриване например. Въпреки това аварията може да има сериозно въздействие върху хранителната верига в някои случаи изискващ контрол на национално ниво на храните и водоизточниците. Възможно е да има влияние и индиректно чрез вноса на храни и суровини от страни, които са били замърсени и от възможно замърсени транспортни средства, преминали през засегнатите страни.Трансгранични ефекти могат да възникнат и от обект, намиращ се на брега или в близост до големи водни площи. Радиоактивни вещества, изпуснати от такива обекти могат да бъдат пренесени на големи разстояния от водните течения. Трансгранични ефекти могат да възникнат и в случаите на пожар, включващ радиоактивни вещества или при разтопяване по погрешка на радиоактивен източник в пещите на металургично предприятие. При трансграничен пренос ще се наложи да се вземат специални мерки за осигуряването на радиационната защита на населението.Радиоактивно замърсяване в община Антоново би могло да се получи при:

 авария в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда;

 авария в АЕЦ “Черна вода”(Румъния), съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда;

 инциденти със сухопътни, плавателни и летателни транспортни средства (автомобили, ж.п. вагони, кораби, самолети), превозващи радиоактивни материали;

 авария в други обекти с ядрени и радиоактивни материали.

 при терористични атаки, свързани с използване на радиоактивни вещества.Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението се обуславят от следните фактори:

 количеството (активността) и радионуклидния състав на изхвърлените радиоактивни вещества;

 метеорологичните условия по време на аварията;

 годишният сезон;

 разстоянието до населените места;

 характерът на застрояването и плътността на заселването на населените места;

 метеорологични, хидрологични и почвени характеристики на територията;

 вида на земеделските култури;

 водоснабдяването;

 начинът на изхранване на населението.


При неразумно действие и поведение на населението в резултат на ниска радио хигиенна култура и липса на материално-техническо осигуряване за профилактика, дезактивация и укриване в херметизирани помещения, ефектите от въздействието на радиоактивното замърсяване могат да се окажат разнообразни и със сложни соматични и генетични последици. Радиоактивното замърсяване е възможно да обхване цялата територия на общината. Нивото на повърхностното радиоактивно замърсяване на плодове и зеленчуци е възможно да достигне от 200 до 10 000 Бк/кг, на водоеми до 6000 Бк/л; на фуражи до 30 000 Бк/кг. Нивото на радиационния фон е възможно да се повиши 20-30 пъти и да достигне 0.5 μSv/h ( както е измерено през май 1987 г. във Варна ).

В началото на аварията основният радионуклид, формиращ дозата на вътрешно облъчване ще бъде J-131 (радиоактивен йод), поради малкият период на полуразпад (ППР) – 8,5 дни. Най-силно радиотоксични хранителни продукти ще бъдат млякото и млечните продукти от тревопасни животни, използващи открити пасища и фуражи.

Рискова група под въздействието на J-131 ще се окажат децата на възраст от 2 – 10 години, защото тогава щитовидната жлеза използва най - много йод (J-125) за синтез на тиреоидни хормони. Рисковите групи ще бъдат много по-силно засегнати в кметства, които не използват йодирана сол. След 60-70 дни основен източник на вътрешно облъчване ще бъде Сs-137 (цезий) и Sr-90 (стронций), поради неравномерното му разпределение в организма, големият период на полуразпад и трудното прогнозиране на разпределението и преразпределението в екосистемите.Рискови групи по отношение на Сs-137 (цезий) и Sr-90 (стронций) ще бъдат децата до 2 – годишна възраст поради натрупване на цезий и стронций в млечните зъби, костите и мускулите. При непълноценно минерално хранене с храна бедна на калций ще се наруши калциево-фосфатната обмяна на децата до 15 години.
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално състояние: прогнозиране, анализиране и оценка на риска, планиране на адекватни мерки за защита (защитни съоръжения)

- установяване възникването на инциденти и аварии и разпространението на опасни радиоактивни вещества и материали;

-    организиране на мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за възникнала опасност и контрол при радиационното замърсяване и поддържане на необходимата за целта апаратура;

-    създаване на организация и изпълнение на мерки за радиационна защита;

-    рационално използване на силите и средствата на единната спасителна система (ЕСС);

-    създаване и поддържане на необходимия резерв от материално-технически средства за защита, включително индивидуални средства за защита (ИСЗ);

-    провеждане на комплекс от специални, санитарно-хигиенни защитни дейности;

-    оказване на първа долекарска помощ на пострадалите;

-    ограничаване, локализиране и ликвидиране на зоните на радиационно замърсяване;

-    контрол за състоянието на околната среда, хранителните продукти, водата, фуражите и селскостопанските животни за наличието на вредни вещества;

-    подготовка и поддържане в готовност на екипите от ЕСС;

Отговорни длъжностни лица за изготвяне на оценка на риска:

- Кмет на общината; - Директор на Дирекция «УТЕОП»;

- главен архитект на общината; - гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ»;

- ръководител на дейност „Чистота”; - „еколог»;

- външни експерти.

Необходими средства и ресурси:

- ресурси- служебен автомобил за извършване на проверките на място.2.Организиране мониторинг на радиационния фон в общината и оповестяване при завишаване на стойностите над 0,02 mR/h. Функциите на Пост за радиационно наблюдение и оповестяване (ПРНО) в общината се изпълняват от денонощните дежурни при ОбСС.

Отговорни длъжностни лица от общината:

- гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ»;

- дежурни при ОбСС.

Необходими средства и ресурси: апаратура за контрол на радиационния фон (рентгенометър).

3.Създаване и поддържане на резерв от материално-технически средства за защита, включително индивидуални средства за защита.
ЗА ОСИГУРЕНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СЪС ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА АНТОНОВО


ПО РЕД

ОБЩИНА

Бр. на подлежащите за укриване

ИЗГРАДЕНИ

Планиране за приспособяване като ПРУ

ПРУ

Избени

помещения

други

Бр.

Капац.

Бр.

Капац.

Бр.

Капац.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Антоново

7343

21

1502

732

3520

-Отговорни длъжностни лица от общината:

- Кмет на общината;

-Директор на Дирекция „ФСДУС”

- гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ»; за планиране и участие в процедура по закупуване;

- техници на ПУ– за съхранение и поддържане на имуществото.


4. Поддържане на пункта за управление в добро експлоатационно състояние за нуждите на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия

Отговорни длъжностни лица:

- гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ»; - техници на ПУ.
5.Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за извършване на дейности по защита при бедствия – осигуряване на обучение на доброволците, оборудване, лични предпазни средства, застраховка.

Отговорни длъжностни лица:

- гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ»;

-Директор на Дирекция „ФСДУС” - за финансово осигуряване на дейността.


Необходими средства и ресурси: ежегодна застраховка на всеки доброволец; работно облекло и обувки – съгласно нормативите за предоставяне на лични предпазни средства и облекло /през 2-3 години/; индивидуални средства за защита, заплащане на лицензиран обучител.
6.Обучение на ръководните органи в общината, на щаба и населението за поведение и действие при радиоактивно замърсяване.

Обучението на органите на изпълнителната власт за защита при бедствия е задължително /чл.14, ал.2 от ЗЗБ/. Те организират обучението на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по защита.

Обучението на населението за начините на поведение и действие, и изпълнение на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общини като обучение по желание /чл.17 от ЗЗБ/.

Отговорни длъжностни лица в общината:

-кмет на общината;

- гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ»;


ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
А. Радиационна защита на населението се провежда в случаите на:

-    авария в атомна електрическа централа, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда и с потенциално опасно облъчване на населението;

-    авария в обекти, използващи или съхраняващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ);

-    радиационна аварийна ситуация при транспортиране на свежо или отработено ядрено гориво, радиоактивни източници и материали или радиоактивни отпадъци на територията на страната;

-    радиационна аварийна ситуация в металургичните предприятия, които преработват скрап, и местата, където се складира скрап;

-    радиационна аварийна ситуация, възникнала в друга държава, създаваща риск от трансграничен пренос на радиоактивни вещества;

-    радиационна аварийна ситуация с ИЙЛ на граничните контролно-пропускателни пунктове;

-    радиационна аварийна ситуация, свързана със злонамерено използване на ядрени и радиоактивни материали на обществени места и последващо радиоактивно замърсяване.

 

Б. За мястото на радиационната аварийна ситуация се набира допълнителна информация от:

-    националната автоматизирана система за контрол на радиационния гама-фон (RaMo системата) и Автоматичната система за външен радиационен контрол (АИСВРК) на "АЕЦ - Козлодуй" - ЕАД;

-    постовете за радиационно наблюдение и оповестяване на ГД ПБЗН - МВР;

-    мобилните лаборатории за радиационен мониторинг при авария и инцидент.

 

В. На мястото на инцидента и аварията се провежда дозиметричен контрол в определени от ръководителя на място пунктове от:

-    ОД ПБЗН, АЯР, Националния център по радиационна и радиологична защита, РИОСВ

-    РЗИ по метода на директното отчитане или по косвен аналитичен метод;

-    Работодателят с правопоказващи дозиметри с възможност за сигнализация при достигане на прагови стойности.Основните мерки за защита на населението при авария с възможни радиационни последствия включват:

-    своевременно уведомяване на населението и даване на съответни указания;

-    укриване на подходящи места; /ПРУ/ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3

-   ограничаване и контрол на достъпа в места с повишена радиационна опасност за населението;

-    използване на средства за предпазване от вдишването на радиоактивни вещества;/ИСЗ/

ПРИЛОЖЕНИЕ№3.3

-    провеждане на йодна профилактика; ПРИЛОЖЕНИЕ№13

-    отдалечаване на безопасно разстояние от засегнатото място в резултат на аварията, което включва евакуация, временно или постоянно преселване на засегнатото население;

-    радиометрични и дозиметрични измервания за оценка на обстановката и вземане на решения от компетентните органи;

-    дезактивация на помещения, сгради и участъци, замърсени с радиоактивни вещества;

-    прилагане на специфични изисквания към радиационната хигиена на населението;

-    ограничаване на потреблението на радиоактивно замърсени хранителни продукти и фуражи, включително вода и мляко;

-    прилагане на допълнителни мерки за радиационна защита на населението, базирайки се на измервания, прогнози за развитието на аварията и оценки на възможните последствия от нея.Мерките за радиационна защита на населението се прилагат въз основа на критериите и принципите, определени в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. Защитните мерки за населението се изпълняват по указания на ГД „ПБЗН”. При възникване на авария с възможни радиационни последствия МВР чрез ГД “ПБЗН” уведомява незабавно населението чрез Националния оперативен център. Уведомяването се извършва по националните и регионалните телевизионни и радио станции, местни радиотранслационни възли, сирени, високоговорители и други начини.


1.Предупреждение и ранно оповестяване за авария в АЕЦ и за опасност от радиоактивно замърсяване се получава от оперативния център на ПБЗН в на база прогностични данни и информация от АЯР, Националния център по радиационна и радиологична защита

2.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението

2.1.Оповестяване по Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Начините за оповестяване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са представени в т.ІХ от плана.

Кметът на общината ще разпореди оповестяване на населението с вой на сирени в продължение на 3 минути, последван от указания по местния радиовъзел в гр.Антоново за поведение на населението. В останалите населени места, начинът на оповестяване е по преценка на кметовете и кметските наместници: вой на сирени, удари по звучащи предмети, камбанен звън, изпращане на оповестители.

На територията на общината има монтирани 11бр. електро-механични сирени С 40 с местно и централно задействане: гр.Антоново – 3 бр.: монтирани на: сградата на пощата, сградата на БКС и сградата на ЗПЗС, с.Стеврек -2 бр. - на покрива на старото и новото кметство; с.Таймище – 1 бр. - на покрива на кметството; с.Ястребино – 1 бр. – на покрива на „НДК”; с.Изворово – 1 бр.- на покрива на кметството; с.Добротица -1бр - на покрива на кметството; с.Трескавец – 1бр. на покрива на кметството и с.Моравка – 1бр.на покрива на старото кметство.Оповестяването при бедствия в общината се извършва от дежурния при ОбСС по схема, както следва: Приложения:№6, №7 и №7.1Място на поражението (кметство)

Оперативен дежурен при ОбСС ОБЩИНА АНТОНОВО

06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330

Кмет на общината: 0886540838; Зам.кмет ;

Гл.специалист”ЗН и ОМП”: 08865731201;

Други сили и средства на общината, юридически и физически лица;

Членове на щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;

Кметове на кметства и кметски наместници;

За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на ПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС-Търговище и от дежурния при ОбСС-Антоново. Дежурният при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане - членовете на общинския щаб, кметовете на кметства и кметските наместници, доброволците.2.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет

В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:

- изградена вътрешна централа тел.06071/2222

- факс връзка – телефон: /06071/2428;

- интернет връзка, с възможности за електронен подпис на ел.документи: ПРИЛОЖЕНИЕ№5

e-mail: info@antonovo.bg;

Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита на населението ще се публикува на официалния сайт на общината:

Оповестяването по телефона на длъжностните лица, които имат задължения по плана за действие при наводнение ще се извършва от дежурния при ОбСС, по разпореждане на кмета на общината. В дежурната стая на ОбСС са монтирани следните телефони:

06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330

2.3.Оповестяване чрез радио средства– предаването на гласова информация за целите на ранното оповестяване на населението на гр.Антоново ще се извършва с мегафони, а в останалите населени места кметовете на кметства и кметските наместници ще назначават оповестители.

2.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване чрез оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в общината.

3.Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

При получено предупреждение за авария в АЕЦ и за опасност от радиоактивно замърсяване на територията на областта кметът на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия.4.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината – съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.

В заповедта за обявяване на бедствено положение се посочват:

1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото положение;

2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;

3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;

4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите;

5.органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки;

6.начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие, но не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на общината след съгласуване с областния управител/.

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.

Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на областния управител и на министър на вътрешните работи.

5.Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието

При обща радиационна авария се изпълняват задачите, предвидени в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария ( ПМС 313, обн.ДВ, бр. 94 от 2011 г.) и Националния план за защита при бедствия, приет с Решение на Министерския съвет от 14.10.2011 г.

1. Извършване на радиационно разузнаване със специализирани сили и средства, чиято цел е своевременно доставяне на пълна и достоверна информация за:

а) радиационната обстановка в зоната за неотложни защитни мерки;

б) маршрутите за въвеждане на силите за провеждане на НАВР;

в) маршрутите за евакуация на населението от зоната за неотложни защитни мерки;

г) основните и запасните райони на обединените контролно-пропускателни пунктове;

2. Развръщане на обединени контролно-пропускателни пунктове за извършване на санитарна обработка на хората и деконтаминация на хора и техника, излизащи от зоната за неотложни защитни мерки;

3. Извършване на радиационен контрол;

4. Организиране от ГДПБЗН- МВР временното съхранение на радиоактивни вещества, чийто собственик не е известен, до предаването им на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци";

5. При извършване на НАВР се спазва редът за действие съгласно раздел ІІІ "Радиационна защита" на Инструкция № Із-2401 от 2011 г. за химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали (ДВ, бр. 76 от 2011 г.).

Кметът на общината организира защитата на населението от радиоактивно замърсяване, като издава разпореждания за:

6.Разкриване на допълнителни пунктове за радиационно наблюдение и оповестяване в населените места и извършване на контролни замервания на радиационния фон през определен интервал от време.

7.Актуализиране на разчетите за необходими индивидуални средства за защита /ИСЗ/ по населени места. ПРИЛОЖЕНИЕ №13

8.Създаване на организация за раздаването на таблетки калиев йодид, след получаване на разпореждане от Министъра на здравеопазването. ПРИЛОЖЕНИЕ №13

9.Информиране на населението за защитните мерки при опасност и при установяване на радиоактивно замърсяване – херметизация на домовете в места за престой на семейството – осигуряване на легла, постелъчен инвентар, оборудване, обезопасяване на храна, вода, приготвяне на медикаменти, радио и др.

10.Събиране на доброволната спасителна група, силите и средствата на общината и възлагане на конкретни дейности, свързани със защитата на населението и подготовка за укриване - херметизация на публични сгради, доставка на храни и материали, обезопасяване на храни и защита на водоизточници и фуражите, защита на животните и преминаване към отглеждане в затворено помещение. Определя отговорници на групите, които да поддържат връзка с дежурния при ОбСС или определен член на щаба, които да приемат разпореждания и да отчитат изпълнението на дейностите.

11.Свиква щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и чрез него организира събиране, обобщаване и предаване на информация до оперативния център на ПБЗН за координиране на действията със съставните части на единната спасителна система; взаимодействието с националния щаб, ведомствени щабове на отделните министерства и щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия на област Търговище /съгласно чл.65, ал.1, т.7 от ЗЗКИ/.

6.Провеждане на аварийни, локализационни, евакуационни, защитни и ликвидационни работи при радиационна авария

За провеждане на аварийни, локализационни, евакуационни, защитни и ликвидационни работи при обща радиационна авария ще се създават обединени екипи от сили и средства от съставните части на ЕСС. Конкретните защитни дейности, които ще се извършат в община Антоново при опасност от радиоактивно замърсяване се определят от факта, че на територията на общината изградените колективни средства за защита са недостатъчни. Предвижда се хората да се укриват в собствените си жилища, които трябва да бъдат херметизирани и оборудвани с най-необходимото за престоя на семейството за минимум три денонощия (вода, храна, облекло, легло и завивки, тоалетни принадлежности, радио, фенерче и др.). Сградата на общината, в която ще работи общинският щаб ще бъдат херметизиран и оборудван с най-необходимото, и осигурени с персонал, за да изпълняват функциите си. Производствените предприятия, учебните и детските заведения ще прекратят дейността си до второ нареждане. Ако има разпореждане за евакуация на населението като специална защитна мярка ще се направят допълнителни указания за организацията на транспорта – местата, от които тръгват автомобилите, времето и посоката на евакуацията. Приложение №12Основните дейности, които ще се извършват от служители и работници в общината с цел защита на населението от радиационно замърсяване:

1.Информиране на населението за опасността, начините за поведение и действие: херметизиране на жилищни помещения, оборудване с храни и материали за престой до отпадане на заплахата (минимум за три денонощия); способите за предпазване и обеззаразяване на хранителни продукти и вода; повишаване на личната хигиена и начините за почистване и дезактивация на жилищните помещения;.

2.Информиране на населението за реда за раздаване на ИСЗ и раздаване на индивидуални средства за защита (указания за изработване на памучно-марлени превръзки).ПРИЛОЖЕНИЕ№3.3 и №13

3.Предприемане на мерки за предпазване на животните, фуражите и откритите водоизточници от замърсяване с радиоактивни вещества (преминаване към отглеждане в затворени, херметизирани помещения)

4.Защита на основните водоизточници (особено на откритите) чрез херметизиране и осъществяване на ежедневен контрол за качеството на питейната вода – съвместно със служители от ВиК.

5.Определяне броя на хората със специални нужди, които ще се нуждаят от обгрижване /самотноживеещи възрастни хора и инвалиди, деца от КЦД/. Организиране на тяхното временно настаняване при близки, в социална институция (ДСХ). Осигуряване на хранителни запаси и вода за минимум три денонощия.

6.Разпореждане на забраната за престой на открито и информиране на населението. Осъществяване на контрол за спазване на разпоредбата чрез служители на РУП.

7.Раздаване на таблетки калиев йодид, след изрично издадена заповед на Министъра на здравеопазването и проведена консултация с общопрактикуващите лекари за здравния статус на хора, за които е необходима лекарска преценка за ползите от прием на таблетки калиев йодид (със заболявания, при които приемът на калиев йодид е противопоказан).

8.Доставка и разпределяне на незамърсени хранителни продукти, вода за пиене и др. за нуждаещото се население.

9.Подпомагане на служителите от ЦСМП за транспортиране на пострадали хора със симптоми на облъчване до болницата за активно лечение в гр.Търговище (при необходимост от допълнителни автомобили).

10.Организиране евакуацията на населението – при получено разпореждане за прилагане на специални защитни мерки (на този етап за територията на област Търговище не е предвидена необходимост от евакуация на населението).

11.Поддържане на постоянна връзка с оперативния център на ПБЗН, областния съвет по сигурността за предприетите действия, отдадените разпореждания и изпълнение на защитните дейности.

12.Подпомагане извършването на дейности по ликвидиране на замърсяването, дезактивация и санитарна обработка на сгради, почви, техника и др. до отстраняване на щетите и премахване на опасността за живота и здравето на населението. Участниците в дейностите задължително работят с индивидуални средства за защита преминават през задължителен медицински преглед.

13.Създаване на условия за хранене, почивка и медицински прегледи на участниците в неотложните аварийно-възстановителни работи и ликвидиране на замърсяването.7.Непрекъснат обмен на информация с оперативния център на ПБЗН за координиране на дейностите със съставните части на единната спасителна система – извършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка. Членовете на щаба подпомагат кмета на общината при изработване на необходимите разчети и вземане на решения. Те организират изпълнение на взетото решение чрез: подготовка на необходимите разпореждания, свеждане до знанието на подчинените структури и координират изпълнението на решението. Подготвят доклади за промените в обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението, които изпращат до областния щаб (ОблСС).

Отговорни длъжностни лица от общината:

- Кмет на общината; - членове на общинския щаб; - дежурен при ОбСС.8.Материално осигуряване – първоначалното осигуряване ще бъде от екипите, които участват в дейностите. Същите трябва да бъдат оборудвани с материали, инструменти, апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от предназначението им, а техниката да бъде заредена с гориво. Последяващото осигуряване на силите и средствата ще се извършва от общината, като горива ще се зареждат от бензиностанцията, с която общината има сключен договор за доставка. При необходимост от допълнителни сили и средства кметът на общината може да включи в дейностите доброволци от ДСГ и/или да поиска включване на техника /средства на физически лица или търговски организации, предвидени в плана за защита при бедствия (транспортни средства, механизация, осигуряване на трайни, пакетирани хранителни продукти). Основните материали и средства, които ще бъдат необходими са за изпълнение на дейностите, както следва:

- херметизация и адаптиране на помещения на общината, необходими за дейността на щаба, на социални институции на бюджетна издръжка към общината (ДСХ, КЦД), с непрекъснат цикъл на работа – осигуряване на: полиетилен, гвоздеи, дъски, отоплителни уреди (според сезонните нужди) за сгради, в които ще се укриват хора;

- предоставяне на индивидуални средства за защита на населението и на участниците в НАВР: противогази, таблетки калиев йодид (след решение на Министъра на здравеопазването за провеждане на йодна профилактика) и др. лекарствени средства;

- осигуряване на храна и вода за участниците в неотложните аварийно-възстановителни работи и за населението: бутилирана вода, консерви, пакетирани хранителни продукти за минимум три денонощия; ПРИЛОЖЕНИЕ№8

- осигуряване на транспортни средства - при разпореждане за временно извеждане или евакуация и др.); В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи. След приключване на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи, общинската администрация ще изготви преписка до Междуведомствения съвет за възстановяване и подпомагане към МС за искане на средства за разплащане на непредвидените разходи /подкрепени със счетоводни документи за извършен разход и доказателства за възлагане на дейността/.

9.Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица

Съгласно чл.55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.

Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на общината и включва:

1.изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;

3. предприемане на други необходими мерки: при радиоактивно замърсяване и опасност за населението – може да се вземе решение за евакуация на населението, и материалните ценности. Логистичната подкрепа при радиоактивно замърсяване включва:

- осигуряване на незамърсени вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;

- транспортно обслужване;

- медицинско обслужване (първа долекарска помощ до пристигане на специализирани медицински екипи). Създаване на организация за раздаване на таблетки калиев йодид;

- битово обслужване и др.

Разчет за предоставяне на ИСЗ на населението е представен в Приложение № 13.

9.1.Медицинско осигуряване – свързано е с прилагане на мерките за защита на населението при радиационно замърсяване: провеждане на йодна профилактика, предоставяне на медицинска помощ на пострадали със симптоми на облъчване; транспортиране на болните до многопрофилна болница – Търговище.

Кметът на общината координира първоначалните дейности по предоставяне на медицинска помощ след радиоактивно замърсяване до пристигане на екипи на ЦСМП - координира използване на целия наличен медицински ресурс в общината: общопрактикуващи лекари, медицинските специалисти към общината /към детските и учебните заведения/. Центърът за спешна медицинска помощ, екипите на МБАЛ-Търговище и общопрактикуващите лекари ще изпълнява дейности по медицинското осигуряване на пострадалите хора.

Хората със симптоми на облъчване ще се транспортират до МБАЛ-Търговище от автомобили на ЦСМП, а при запълване на капацитета й до болница, указана от РЗИ.

При недостиг на линейки за транспортиране на пострадалите ще се използват подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица.

Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските екипи и стационарната болнична база се подава от РЗИ-Търговище до общинския щаб. Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване ще се въвежда от съседни незасегнати територии. При решение за извършване на йодна профилактика на населението – медицинските специалисти ще извършват индивидуална преценка за ползите и рисковете от прием на калиев йодид, според възрастта, състоянието и индивидуалния здравен статус на хора с хронични и специфични заболявания и състояния.

Отговорни длъжностни лица:

- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари, органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.

Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси- общопрактикуващи лекари в общината, медицински специалисти по здравеопазването към общината; работници за пренасяне на пострадалите;

- материални ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки, автомобили и др.;


9.2.Транспортно осигуряване

Транспортното осигуряване в общината се организира с цел: извозване на хора, пострадали при радиоактивно замърсяване до многопрофилната болница за активно лечение за оказване на специализирана медицинска помощ /при недостиг на специализиран транспорт от центъра за спешна помощ/, транспортиране на хора, животни и материални ценности при заповед за извършване на евакуация.

Отговорни длъжностни лица, координиращи осигуряването на транспорта:

-Зам.кмет на община; -ст.спец.”Транспортно обслужване, домакин”


9.3.Подготвяне, разкриване и оборудване на временни медицински, снабдителни, разпределителни и др. пунктове (в сгради, собственост на общината)

За временни медицински, снабдителни и разпределителни пунктове ще бъдат използвани сградите – общинска собственост: ПРИЛОЖЕНИЕ№2.1


Отговорни длъжностни лица от общината:

- зам.кмет – координира дейностите по оборудване на временните пунктове и разпределяне на обобщената заявка на общината;

- секретар на общината – определя отговорници на пунктове в гр.Антоново и поддържа връзка с тях;

- Директор на Дирекция „ФСДУС”- уточнява необходимите финансови средства и осъществява контрол при разходването им;

-„домакин” – осигурява транспортните средства, горива материали и оборудване от складовете на общината;

- кметовете на кметства и кметските наместници – осигуряват раздаване/разпределяне на материалите в кметствата, съгласно осигуреността и в съответствие със заявките за потребност, които са изпратени в общината.
Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси - работници за товаро-разтоварни работи;

- ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки и др.; механизация и оборудване – автомобили за извозване на легла, маси, столове, постелъчен инвентар, отоплителни уреди /при необходимост/.
9.4.Предоставяне на ИСЗ, храна и вода на пострадалите хора

Дейността се координира от кмета на общината, логистично се подпомага от щаба за изпълнение на общинския план.

Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на общината;

- Директор на Дирекция „фСДУС” - за доуточняване на необходимите финансови средства за осигуряване на храна и стоки от първа необходимост на пострадалите хора;

- Директор на Дирекция „УТЕОП” за връзка с доставчиците и разпределяне по пунктове.

-гл.специалист.”ЗН, ОМП и ЗРКИ”- организация по раздаване на ИСЗ.

Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;

- механизация и оборудване – автомобили за извозване на хранителните запаси;9.4.1.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща

Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други:

- директор на дирекция „ФСДУС”- ст.счетоводител; - ”ТО, домакин”;

- кметове и кметски наместници;9.4.2.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други: разчетът ще бъде изготвен според конкретната необходимост, в зависимост от броя на пострадалите граждани, нуждаещи се от храни, вода и медицински изделия. Разчетът за изхранване на населението е представен в Приложение №8.

За снабдяване на населението със стоки от първа необходимост ще се използват договорни споразумения с доставчици (изпълнители по договор за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни стоки за ЦДГ и училищата) и наличните стоки в търговската мрежа; за доставка за горива за отопление; за доставка на горива и ГСМ за автомобилите на звената на бюджетна издръжка към общината. Могат да бъдат направени предварителни договорни споразумения за осигуряване на стоки и материали от първа необходимост в следните области:

 доставка на хляб – от производители в областта и от съседни области;

 доставка на питейна вода – бутилирана минерална вода;

 доставка на хранителни стоки от първа необходимост – пакетирани храни, консерви, трайни продукти и др.продукти за влагане в приготвянето на топла храна;

 горива за МПС – на територията на общината има три бензиностанции на Петрол”, „ШЕЛ” и „Йоана”;

 горива за отопление – дърва и въглища;

 механизация и оборудване.

Фирмите-доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип, като определящо при избора е съотношението – качество на разумна цена. Изборът на доставчик е съгласно ЗОП.

9.4.3.Изготвяне на обобщена заявка за снабдяване (с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти), съгласуване с кмета на общината и изпращане на заявката до фирмите – доставчици.

Заявките за осигуряване на храна, вода, медикаменти, оборудване, облекла и транспортни средства се изпращат от кметовете и кметските наместници на засегнатите населени места, а за общинския град се изготвят на база извършена оценка на нуждите. Всички заявки се обобщават, според броя на пострадалите хора и разчета за наличното и недостигащото оборудване.

Отговорни длъжностни лица:

-Директор на Дирекция ”УТЕОП”; -Директор на дирекция „ФСДУС”


9.4.4.Осигуряване на товаренето, транспортирането и доставката стоките от първа необходимост.

В разчета на транспортните средства, с които ще се извозват стоките от първа необходимост се включват всички автомобили на общината, и на физически и юридически лица, планирани за използване в плана за защита при бедствия.

Отговорни длъжностни лица:

- зам.кмет на общината; -„ домакин”
Необходими средства и ресурси: -ресурси – автомобили – товарни микробуси, камиони и работници за извършване на товаро-разтоварни работи.

9.4.5.Разпределяне на храна, напитки и облекло на пострадалите – осъществява се от отговорници на местата за раздаване, по опис, в съответствие с подадените в общината заявки и утвърдената обобщена заявка за снабдяване.

Отговорни длъжностни лица за разпределяне на храни, напитки и облекло:

- Директор на дирекция .”МПТТТ”; - мл.експ.”Приходи от населението”;

- кметове и кметски наместници;


9.4.6. Изхранване и временно настаняване на домашни и селскостопански животни.

При радиоактивно замърсяване се налага като защитна мярка - забрана за свободно отглеждане и пребиваване /паша/ на открито на домашни животни и птици. В общината се създава организация за преминаване към отглеждане в закрити, херметизирани помещения; защита на откритите водоизточници и фуражи. Ще се наложи принудителен престой на животните в стопански постройки или ферми, в които ще се създадат условия за временно отглеждане и изхранване. Ще се извършва ветеринарна обработка на животните с прилагане на лечебно-профилактични средства за защита на животните.

Отговорни длъжностни лица:

- Директор на Дирекция „УТЕОП” - „еколог”


Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси – работници в общината

- материали – фуражи, вода, транспортни средства.
10. Инженерно осигуряване

Свързано е с използването на машини за извършване на деконтаминация и ликвидиране на последиците от радиоактивното замърсяване.

При необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на дейността - кметът на общината може да поиска допълнителни сили и средства от единната спасителна система чрез Областния управител и Оперативния център ПБЗН, както и помощ от местни физически и юридически лица, които разполагат с необходимата механизация (предвидени по плана за защита при бедствия). Автомобилите, които ще участват в ликвидационните работи трябва да бъдат заредени с горива за извършване на дейност за едно денонощие.

Отговорни длъжностни лица:

- Зам.Кмет – координира включването на сили и средства от ЕСС и местни физически и юридически лица;

- „домакин» - осигуряване на горива за автомобилите на общината, ЕСС и на физическите и юридическите лица.11.Осигуряване на реда и законността

При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на общината отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за осигуряване на специализирани сили и средства на МВР. Редът и законността в общината се осигуряват от РУП-Търговище. При радиоактивно замърсяване силите и средствата на РУП-Търговище ще се разпределят между всички нуждаещи се общини в област Търговище.

Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването на реда и законността: -зам.кмет на общината.
12.Предоставяне на възстановителна помощ – възстановителната помощ за пострадалите от бедствие лица се предоставя при условия, по ред и в размери, определен с правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. На основание чл.56, ал.1 от Закона за защита при бедствия комисията взема решение за отпускане на целеви средства от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.

Средствата се предоставят за:

1.разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове сили и средства на единната спасителна система;

2.финансиране на неотложни възстановителни работи;

3.предоставяне на възстановителна помощ;

12.1.Изготвяне на искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при МС за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия

Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на Министерството на здравеопазването и др.).

В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план за защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, договор или др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети действия, включени сили и средства на единната спасителна система). Към искането се прилагат:

- справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;

- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити или държавни предприятия;

- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета на общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на извършените разходи.

Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените сили и средства на единната спасителна система.

Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на общината

- Директор на Дирекция”ФСДУС” - изготвят финансова обосновка на разходите на общината (справки, отчети)

- „домакин» - осигурява платежните документи за закупени горива и др.материали

- гл.специалист”ЗН, ОМП и ЗРКИ” - извършва окомплектоване на исканията до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.


ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.

1. Дейностите по радиационна защита се координират от ръководител на място, определен съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Степента на радиационна опасност от авария в АЕЦ се определя по международната скала „INES. ПРИЛОЖЕНИЕ№3.2

Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на ЕСС при провеждането на дейности по радиационна защита.

При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на участващите екипи от ЕСС.

Ръководител на място е началникът на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.

1.2.Ръководителят на място въз основа на данните от радиационния мониторинг и дозиметричния контрол съгласувано с оправомощените служители на АЯР, МЗ и МЗХ взема решение за прилагане на съответна защитна мярка и разпорежда:

- използване на ИСЗ на населението чрез:

а) организиране на пунктове за раздаване на ИСЗ;

б) уведомяване на населението за реда за осигуряване с ИСЗ;

- укриване в защитни съоръжения или приспособени за целта помещения; Приложение №3.3

- провеждане на йодна профилактика след решение на министъра на здравеопазването и в присъствието на представител на регионалната здравна инспекция

- временно извеждане или евакуация.

1.3. В района на инцидента и аварията, когато се налага временно извеждане или евакуация, екипите на ОУ ПБЗН - МВР Търговище и другите части на ЕСС:

- определят маршрути за извеждане на хората; - организират обединени контролно-пропускателни пунктове/ОКПП/ за санитарна обработка и преобличане на хората и деконтаминация на транспортните средства и техниката;

- осигуряват доставката на храна, вода, завивки и др.;

- определят местата за настаняване.1.4. Ръководителят на място в района на инцидента и аварията:

- осигурява необходимите специалисти, техника и оборудване на мястото на инцидента и авария;

- извършва постоянен контрол на радиационната обстановка и документиране на резултатите от него;

- създава организация за локализиране, отделяне, сортиране и безопасно

опаковане на радиоактивни материали и източници;

- осигурява укрепване и хидроизолация на участъци, замърсени с радиоактивни вещества, с цел предотвратяване на разпространението им в околната среда.1.5. В района на инцидента и аварията се извършва контрол за качеството на:

- хранителните продукти в магазинната мрежа от оторизирани от РЗИ лаборатории;

- храните и фуражите за животните от лабораториите на МЗХ, а за млечните и месните продукти – от ОД „БХ” Търговище;

- питейните водоизточници от „В и К” ООД Търговище чрез оторизирани лаборатории и потвърждение от РЗИ.1.6. В района на инцидента и аварията се извършват дейности за намаляване и ликвидиране на последиците от радиоактивното замърсяване – деконтаминация с цел ограничаване на разпространението на замърсяването и намаляването му до максимално възможната степен чрез:

- осигуряване на подходящи места съгласувано с АЯР за безопасно временно съхранение на радиоактивните източници или материали;

- извършване на деконтаминация на оборудването, използваната техника и мястото на инцидента и аварията;

- ликвидиране на временните площадки за складиране на радиоактивни източници или отпадъци;

- премахване на радиоактивно замърсения слой до нивата за освобождаване от контрол;

- извършване на деконтаминация до норми, позволяващи пребиваване на населението;

- извършване на окончателна оценка на радиационното състояние на мястото на инцидента и аварията.

1.7. Ръководителят на място по указания на оправомощените служители на АЯР, Изпълнителната агенция по горите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството определя организацията за извършване на деконтаминация на:

- замърсени територии, в т. ч. за:

а) пътища и площадки с твърди покрития;

б) местности, покрити с широколистна растителност; в) сгради и съоръжения;

- третиране на радиоактивните отпадъци.

1.8. Участващите в спасителни дейности и дейности за намаляване и ликвидиране на последиците подлежат на периодичен медицински контрол по време на работа и на заключителен - след приключване на аварийната обстановка.

2. Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните и здравните заведения в областта като:

- създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;

- формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;

- осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;

- организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата от радиация територия;

-формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;Медицинско осигуряване при обща радиационна авария се извършва от екипите на ЦСМП и на болничните заведения.

Действията на специализираните медицински екипи ще се осъществяват по реда на Националния план за действия и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи и при спазване на следния ред:

1. оказване на спешна медицинска помощ на всички пострадали и определяне реда за обслужването им;

2. прилагане на животоспасяващи мерки на пострадали лица;

3. предприемане на мерки за намаляване на облъчването.

Специализираните медицински екипи предприемат следните действия:

1. извършват оценка на здравословното състояние на пострадалите лица и прилагат при необходимост животоспасяващи медицински дейности;

2. предприемат мерки за ограничаване на дозата на облъчване на засегнатите лица и разпореждат незабавно да се изведат всички пострадали извън зоната на аварията;

3. установяват наличие на радиоактивно замърсяване на пострадалите;

4. предприемат мерки за начална и частична деконтаминация на пострадалите, ако съществува практическа възможност ("деконтаминация,дезактивация е отстраняване или намаляване на нивото на радиоактивно замърсяване с физични или химични средства);

5. предприемат мерки да не се допуска разпространение на радиоактивното замърсяване, ако съществува опасност или има съмнение за наличието на замърсяване;

6. прилагат при необходимост мерки за защита на щитовидната жлеза на пострадалите лица;

7. събират данни за лицата, които са попаднали на мястото на аварията с оглед осигуряване на медицинско наблюдение и/или лечение при необходимост;

8. попълват авариен фиш за всяко пострадало лице;

9. насочват със специализиран транспорт лицата, които са тежко пострадали от аварията, до приемно-сортировъчното отделение на определеното лечебно заведение, като го уведомяват за:

а) броя на пострадалите лица;

б) здравния и радиологичния статус на пострадалите лица;

в) ориентировъчното време за пристигане в лечебното заведение3.Областният управител

Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта (съгласно чл.64, ал.1 от ЗЗБ) и координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това. Може да обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея. Областният управител организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия

При опасност за населението областният управител разпорежда да бъде временно изведено населението на засегнатата община към друга община (или област). Населението, което ще бъде временно изведено ще бъде настанено в пригодени помещения в училища, физкултурни салони, общежития, кметства и др. за осигуряване на минимални условия за живот.

4. Кметът на общината

4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ.

При авария в АЕЦ и радиоактивно замърсяване основните функции на кмета на общината са: - създаване на организация за своевременното оповестяване и информиране на населението и на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;4.2. При установяване на радиоактивно замърсяване на територията на общината, съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ кметът:

1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;

2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи);

3. извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;

4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;

5. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;

6. може да поиска координация от областния управител;

7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица (при разпореждане за евакуация на населението като специална защитна).

8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;

9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия.

Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на МВР писмена информация за тяхното протичане. Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл.65 от Закона за защита при бедствия.

4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се и се предоставя от кмета на общината.

Неотложната помощ на пострадалите хора включва:

1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;

3. предприемане на други необходими мерки.

Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от директора на дирекция „УТЕОП”.

Когато кметът на общината поиска координация на СНАВР от областния управител – обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация Търговище по факс с номер 0601/62358 при дежурните в ОЦ на ОД ПБЗН по факс номер 0601/88112 и на факс с номер 0601/6-25-71 при дежурния по Областен съвет по сигурност.

Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.

Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция „ФСДУС”, подпомаган от гл.спец.”Финансово-счетоводна дейност” в общината.

4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани

предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет5.РИОСВ Шумен, РЗИ, ОД”ПБЗН” провежда дозиметричен контрол в определени от ръководителя на място пунктове за състоянието на околната среда, хранителните продукти, водата, фуражите и селскостопанските животни за наличието на вредни вещества.

6.Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.

При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област Търговище) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е Директорът на ОД на МВР Търговище.

В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:


 • правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;

 • правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;

 • свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната от земетресението;

 • правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.

При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети: • временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;

 • забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.

Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за МВР и включва: • отцепване (изолиране) на района;

 • осигуряване на обществения ред и организация на движението;

 • осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;

 • осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;

 • осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОД ПБЗН за провеждане на аварийно-спасителни дейности;

 • оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на пострадалите;

 • извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други престъпления;

 • организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, където е извършена евакуация;

 • оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;

 • провеждане на следствено-оперативни мероприятия.


V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV Източниците за финансиране по плана за защита при радиационна авария и радиоактивно замърсяване на територията на община Антоново са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет.Когато финансирането на дейностите при радиоактивно замърсяване е за сметка на бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и законосъобразността на разходите).
VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.Координацията на съставните части на единната спасителна система в област Търговище се осъществява чрез оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението - Търговище.

Оперативния център извършва следните дейности:

1. Приема и оценява информацията за възникнала радиационна авария;

2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;

3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при възникнала радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване на територията на областта;

4. По искане на ръководителя на място организира включване на предвидените в плана съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост.

Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.

Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Търговище.

Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на радиоактивното замърсяване. Ръководител на място е Началникът на ОД "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище или оправомощено от него длъжностно лице.

Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб. Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:

 Набира, анализира и обобщава информация за ситуацията в общината;

 Изготвя оценка на щетите;

 Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;

 Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и координира изпълнението на решението;

 Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с кмета на общината.


VІІ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”.

Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.

Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, доброволната спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникване на авария в АЕЦ те ще получат съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! • Внимание, авария в АЕЦ ! Внимание, авария в АЕЦ ! Внимание, авария в АЕЦ !

или При радиационна авария: „Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!

Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!” • Внимание, радиационна авария! Внимание, радиационна авария! Внимание, радиационна авария!

Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от радиоактивно замърсяване с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.

 Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.

 Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение за реагиране при радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване.

 Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени

лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.

Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОД ПБЗН Търговище, по разпореждане на Началника на областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” Търговище. При възникване на радиоактивно замърсяване, изискващо координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Областния управител, Кмета на засегната община, Ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при ОД ПБЗН Търговище.


VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.
І.Информация за екипите на единната спасителна система –

Доброволни формирования - ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ,№10.1 и ПРИЛОЖЕНИЕ№11

ІІ.Информация за специализираната и тежка техника –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4Списък на инженерната техника в община Антоново, за провеждане на СНАВР при БАК

ІІІ.Време за готовност за реагиране:

 На основните сили на единната спасителна система – до 3 (три) минути след получаване на сигнала.

 На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

 На доброволното формирование към общината– до 30 (тридесет) минути след получаване на сигнала. На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

ІV.Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.
Реда и начина за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на общината се определя от дирекция “ОУПБЗН” Търговище чрез оперативния център (ОЦ) по искане на кмета на общината.

ИЗГОТВИЛ:

Хюсеин Ахмедов

Гл.специалист в дирекция „АПИО”

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Утвърдил: танер али кмет на община антоново