Скачать 16.31 Mb.


страница114/118
Дата29.01.2019
Размер16.31 Mb.
ТипИсследование

Скачать 16.31 Mb.

Валентин Васильевич Седов славяне историко-археологическое


1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   118

85

Malinowski Т. Katalog cmentarzysk ludnosci kultury lizyckiej w Polsce. T. I–II. Warszawa, 1961; Coblenz W. Die Lausitzer Kultur der Bronze- und friihen Eisenzeit Ostmitteleuropas als Forschungsproblem // Ethnographisch-Archaologische Zeitschrift. № 12. Berlin, 1971; Studien zur Lausitzer Kultur. Warszawa, 1974; Gedl M. Kultura luzycka. Kraków, 1975.86

Rajewski Z. Biskupin I jego okolica. 1000 lat historii. Warszawa, 1961; Idem. Biskupin. Osiedle obronne sprzed 2500 lat. Poznan, 1966.

87

Sedovs V. Bald senatnë. Riga, 1992. 9–29 Psl.88

Васкс А. В. Керамика эпохи поздней бронзы и раннего железа Латвии. Рига, 1991. С. 115–116.

89

Okulicz žL Kultura kurhanów zachodniobaltyjskich we wczesnej epoce želaza. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1970.90

Schmid W. P. Baltisch und Indogermanisch // Baltistica. T. XII. Vilnius, 1976. P. 120; Idem. Das Hethitische in einem neuen Verwandtschaftsmodell // Hethitisch und Indogermanisch. Insbruck, 1979. S. 232–233; Трубачёв О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991. С. 28.

91

Sulimirski Т. Kukura hizycka a Scytowie // Wiadomosci archeologiczny. T. XVI. Warszawa, 1939–1948. S. 76–100; Idem.Zagadnienie upadku kultury tuzyckiej // Slavia Antiqua. T. I. Poznan, 1948. S. 152–162; Bukowski Z. Several Problems Concerning Contacts Lusatian Culture with Scytians// Archaeologia Polona. T. III. Warszawa, 1960. S. 65–88; Idem. The Scythian influence in the area of Lusatian Culture. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1977.92

Lehr-Spłowiński Т. О pochodzeniu i praojczyznie slowian. Poznań, 1946. S. 46.

93

Трубачёв О. Н. Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965. М., 1967. С. 3–81.94

Godzikievncz М. Wybrane zagadnienia z badań nad kulturą grobów kloszowych // Wiadomości archeologiczne. T. XX. Warszawa, 1954. S. 134–173; Jadczyk I. Kultura wschodniopomorska i kultura grobów kloszowych w Polsce środkowej // Prace i materialy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria archeologiczna. № 22. 1975. S. 167–194; Hensel W. Polska starožytna. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk 1980 S. 352–362.

95

Podkowińska Z. Groby podkłoszowe w Grochowie, w pow. warszawskim // Księga pamiątkowa ku wczesniu siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr. Włodzimierza Demętrykiewicza. Poznań, 1930. S. 241–264.96

Kietlińska A., Miklaszewska R. Cmentarzysko grobów kloszowych we wsi Transbór, pow. Minsk Mazowiecki // Materiafy starožyme. T. 9. Warszawa, 1963. S. 255–330.

97

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 416–419, 441–442.98

Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. С. 14, 38, 395.

99

Филип Ф. Л. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962. С. 101–103.100

Будилович А. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. Исследования в области лингвистической палеонтологии славян. Ч. I–II. Киев, 1878–1882; Филин Ф. П. Образование языка восточных славян… С. 110–123.

101

Топоров В. Н. К реконструкции древнейшего состояния праславянского // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Докл. сов. делегации. М., 1988. С. 264–292; Zeps V. Is Slavic a West Baltic Language// General Linguistics. Vol. 24. N. 4. P. 213–222.102

Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991. С. 90.

103

Filip J. Keltové ve Středni Evropě. Prag, 1956; Idem. Die keltische Zivilisation und ihr Erbe. Prag, 1961; Todorović J. Kelti u Jugoistocnoj Evropi. Beograd, 1965; Szabo M. Auf den Spuren der Kelten. Budapest, 1971; Schlette F. Kelten zwischen Alesia und Pergamon. Leipzig; Jena; Berlin, 1980.104

Wožniak Z. Osadnictwo celtyckie w Polsce. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1970; Czerska B. Sur problematique de l'habitat celtique en Haute Silesie // Archaeologia Polona. T. 12. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1970. S. 297–320.

105

Godłowski К. Okres lateński w Europie // Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna. T. IV. Kraków, 1977. S. 163.106

Zielonka В. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Lachmirowicach w povv. Inowroclawskim // Przegląd archeologiczny. T. IX. Poznań, 1951. S. 353–386.

107

Musianowicz K. Halsztacko-latenskie cmentarzysko w Kacicach, pow. Pułtusk // Wiadomosci archeologiczne. T. XVII. Z. 1. Warszawa, 1950. S. 25–45.108

Potocki J., Wozniak Z. Niektóre zagadnienia związane z pobytem Celtów w Polsce // Sprawozdania archeologiczne. T. VIII. Warszawa, 1969. S. 81–98.

109

Kostrzewski J. Celtyckie elementy w kulturze słowiańskiej // Siownik starozytnosci slowiańskiej. T. I. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1972. S. 228.110

Kostrzewski J. Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich od polowi II tys. Przed n. e. do wczesnego średniowiecza. Poznań, 1961; Idem. Zur Frage der Siedlungsstetigkeit in der Urgeschichte Polens von der Mitte des II. Jahrtausends v. u. Z. bis zum frühen Mittelalters. Wroclaw; Warszawa; Kraków, 1965.

111

Pleiner R. Základy slovanského železářského hutnietvi v Českych zemich. Praha, 1958; Idem. Staré evropské kovarstvi. Praha, 1962;Piaskowski Y. Technologia želaza na ziemiach Polskich w okresie od I do V wieku naszej ery // Wiadomosci hutnicze. T. 12. Warszawa, 1963.112

Барцева Т. Б., Вознесенская Г. А., Черных Е. Н. Металл Черняховской культуры. М., 1972. С. 27–32.

113

Svoboda В. Čechy v době stéhovani národu. Praha, 1965. S. 84–98.114

Rosen-Przeworska J. Tradycje celtyckie w obrzędowości protostowian. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1964. S. 54–254;Idem. Spadek po Celtach. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1979. S. 50–137.

115

Schuldt E. Der altslawische Tempel von Gross Raden. Schwerin, 1976; Idem. Der eintausendjährige Tempelort Gross Raden. Schwerin, 1989; Herrmann J. Feldberg, Rethra und das Problem der wilzischen Hohenburgen // Slawia Antiqua. T. XVI. Poznan, 1970. S. 33–69; Idem. Ralswiek auf Rügen. Die slawisch-wikingischen Siedlungen und deren Hinterland. Teil II: Kulturplatz, Boot 4, Hof, Propstei, Muhlenberg, Schlossberg und Rugard. Lubdtorf, 1998.116

Herrmann J. Zu den kulturgeschichtlichen Würzeln und zur historischen Rolle nordwestslawischer Tempel des frühen Mittelalters // Slovenska archeologia. Bratislava, 1978. № 1.S. 19–27.

117

Wielowiejski J. Przemiany gospodarczo-spoieczne u ludności pohidniowej Polski w okresie póžnolatenskim i rzymskim// Materiaty starožytne. T. VI. Warszawa, 1960. Общая карта распространения серой гончарной керамики без учета количественного фактора опубликована X. Добжаньской (Dobrzańska H. Ceramika toczona jako wyraz zmian zachodzących w kukurze przeworskiej w wczesnej fazie późnego okresu rzymskiego // Znaczenie wojen markomanskich dła państwa rzymskiego i północnego Barbaricum («Scripta Archaeologica». II). Warszawa, 1982. S. 90–98.118

Schachmatov A. A. Zu altesten slavisch-keltischen Beziehungen // Archiv fur slavische Philologie. Bd. XXXIII. Berlin, 1912. S. 51–99.

119

Pokomy J. Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrier. Halle, 1938.120

Treimer K. Ethnogenese der Slawen. Wien, 1954. S. 32–34.

121

Lehr-Spławiński T. Kilka uwag о stosunkach językowych celtycko-prastowianskich // Rocznik slawistyczny. T. XVIII. Cz. 1. Poznań, 1956. S. 1–10; Machek V. Zur Frage der slawisch-keltischen sprachlichen Beziehungen // Studia linguistica in honorem Thaddai Lehr-Spławiłski. Kraków, 1963. S. 109–120.122

Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 94.

123

Gołąb Z. «Kentum» elements in Slavic // Lingua Posnaniensis. T. XVI. 1972. S. 53–57; Idem. Stratyfikacia słownictwa prasłowiańskiego a zagadnienie etnogenezy Słowian // Rocznik slawistyczny. T. XXXVIII. Z. 1. 1977. S. 16; Трубачёв О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991. С. 25, 45.124

Трубачёв О. Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // Вопросы языкознания. 1974. № 6. С. 58.

125

Eggers H. J. Zur absoluten Chronologie der römischen Kaiserzeit in freien Germanen // Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums. Bd. II. Mainz, 1955. S. 196–244.126

Godłwski К. The chronology of the Late Roman and Early Migration periods in Central Europe// Prace archeologiczne. T. 11. Kraków, 1970. S. 11–28, 91–112.

127

Godłowski К. Niektóre węzłowe problemy badań nad kulturą przeworską w okresie rzymskim // Prace archeologiczne. T. VIII. Kraków, 1977. S. 72.128

Godłowski K. Z badań nad rozwojem osadnictwa kultury przeworskiej na górnym Śląsku // Archeologia Polski. T. IX. Z. 2. Warszawa; Wrocław; Kraków, 1964.

129

Казак Д. Н. Пшеворська культура у Верхньому Подшсгров’i Захiдному Побужi. Киiв, 1984.130

Козак Д. Н. Пшеворська культура… С. 46–62.

131

Budinsky-Krička V. Sidlisko z doby rimskej a zo začiatkov stahovania národov v Prešove // Slovenská archeologia. XI–I. Bratislava, 1963. S. 33.132

Budinsky-Krička V. Slovenske osidlenie na severovychonom Slovensku // Slovenska archeologia. IX. Bratislava, 1961. S. 347–390;Idem. Sidlisko z doby rimskej… S. 5–58.

133

Przewožna К. Osada i cmentarzysko z okresu rzymskiego w Słopanowie, pow. Szamatuly // Fontes archaeologici Posnanienses. T. V. 1955. S. 63–97; Bender W., Barankiemicz B. Osada z okresu rzymskiego w Wólce Łasieckiej, pow. Łowicz // Archeologia Polska. T. VII. Z. 1. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1962. S. 7–106; Bender W., Balke B. Wyniki badan osady z okresu rzymskiego w Wólce Łasieckiej, pow. Łowicz, w 1961 roku // Archeologia Polski. T. IX. Z. 1. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965. S. 72–124.134

Dąbrowski K. Osadnictwo z okresów póžnolateńskiego i rzymskiego na stanowisku l w Piwonicach, pow. Kalisz // Materiaty starožytne. T. 4. Warszawa, 1958. S. 7–89; Idem. Osada z okresów póžnolateńskiego i rzymskiego we wsi Piwonice, pow. Kalisz // Wiadomosci archeologiczne. T. XXXV. Z. 3. Warszawa, 1970. S. 347–392.

135

Козак Д. Н. Пшеворська культура…136

Godłowski К. Budownictwo, rozplanowanie i wielkość osad kultury przeworskiej na Górnym Sląsku // Wiadomości archeologiczne. T. XXXIV. Z. 3–4. Warszawa, 1969. S. 305–331.

137

Godłowski К. Budownictwo… S. 168; Jadczykowa I. Budownictwo mieszkalne ludności kultury przeworskiej na obszarze Polski // Prace i materiaty muzeum archeologicznego i etnograficznego w Łodzi. Seria archeologiczna. N 28. 1981. S. 188; Козак Д. Н.Пшеворська культура… С. 7.138

Prahistoria ziem Polskich: Póžny okres latenski i okres rzymski. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1981. S. 105–107.

139

Bielenin К. Starožytne górnictwo i hutnictwo w Górach Świętokrzyskich. Warszawa; Kraków, 1974; Idem. Stan i potrzeby badań nad świętokrzyskim okęgem starozytnego hutnictwa želaza // Stan i potrzeby badan nad mlodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskim w Polsce. Kraków, 1986.140

Piaskowski J. Čechy charakterystyczne wyrobów želaznych produkowanych przez starožytnych hutników w Górach Świę tokrzyskich w okresie wpiywow rzymskich (I–IV w. n. e.) // Studia do dziejów gornictwa i hutnictwa. T. VI. Wrocław, 1963.

141

Hensel W. Polska starožytna. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1980. S. 439–444.142

Jahn М. Die Bewaffnung der Germanen in alteren Eisenzeit // Mannus-Bibliotek. Bd. 16. Wurzburg, 1916. S. 19.

143

Kostrzewski J. Groby szkieletowe póžnolateńskie w Wielkopolsce // Sprawozdania Polskiej Akademii nauk. T. 46. Warszawa, 1936. S. 180–183; Wožniak Z. Osadnictwo celtyckie w Polsce // Archeologia Polski. T. XV. Z. 1. Warszawa, 1970. S. 181.144

Трубачёв О. Н. Этногенез и культура… С. 211.

145

Jaždžewski К. Pradzieje Europy Środkowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1981. S. 544–545; Яжджевский К. О значении возделывания ржи в культурах раннего железного века в бассейнах Одры и Вислы // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 98–99.146

Козак Д. Н., Орлов Р. С. Пам'ятка стародавньоi кпфологн // Народна творчiстъ та етнографiя. Киiв, 1980. № 1. С. 104–105.

147

Demętrykiewicz W. Vorgeschichte Galiziens // Osterreichische Monarchie in Wort und Bild. Wien, 1898. S. 128.148

Jahn M. Die Gliederung der wandalischen Kultur in Schlesien // Schlesiens Vorzeit. Bd. VIII. Breslau, 1924; Idem. Die Wandalen// Vorgeschichte der deutschen Stamme. Bd. III. Berlin, 1940. S. 943–1032; Tackenberg K. Die Wandalen in Niederschlesien. Berlin, 1925; Pescheck Chr. Die frtihwandalische Kultur in Mittelschlesien (100. vor bis 200. nach Christus). Leipzig, 1939.

149

Kostrzewski J. Prasłowianszczyzna // Biblioteka słowianska. Seria I. № 2. Warszawa, 1935; Idem. Od mezolitu do okresu wędrówek ludów // Prahistoria ziem Polskich. Kraków, 1939–1948. S. 300–344; Idem. Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach (Od połowy II tysiaclecia p. n. e. do wczesnego średniowiecza). Poznań, 1961. S. 65–101; Idem. Zur Frage der Siedlungsstetigkeit in der Urgeschichte Polens von der Mitte des II. Jahrtausends v. u. Z. bis friihen Mittelalter. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965.150

Godłowski К. Kultura przeworska // Prahistoria ziem Polskich. Т. V. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1981. S. 57–134; Idem.Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w mlodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódž, 1985.

151

Jamka R. Cmentarzysko w Kopkach (pow. Nizki) na tie okresu rzymskiego w Malopolsce Zachodniej // Przegląd archeologiczny. T. V. Z. 1. Poznań, 1933. S. 59–60.152

Łowmiański H. Począki Polski. Z dziejów słowian w I tysiacleciu n. e. T. I. Warszawa, 1964. S. 215–277.

153

Jankuhn H. Germanen und Slawen // Berichte tiber den II. Internationalen Kongress für Slawische Archaologie. Bd. I. Berlin, 1970. S. 63; Kolendo J. Žródia pisane w badaniach nad strefami kulturowyrai i etnicznymi Europy środkowej w okresie rzymskim // Problemy kultury wielbarskiej. Słipsk, 1981. S. 70–78.154

Jasnosz S. Cmentarzysko z okresu późznolateńskiego i rzymskiego w Wymysłowie pow. Gostyn // Fontes praehistorici Posnanienses. T. II. Poznań, 1952. S. 1–284.

155

Kostrzewski B. Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Domaradzicach pow. Rawicz // Fontes archaeologici Posnanienses. T. IV. Poznań, 1964. S. 143–2 74.156

Kostrzewski B. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Koninie (woj. Poznańskie) // Przegląd archeologiczny. T. VII. Z. 2. Wrocław, 1947. S. 192–294.

157

Dymaczewski A. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Młodzikowie, pow. Środa // Fontes archaeologici Posnanienses. T. VIII–IX. Poznań, 1958. S. 179–442.158

Dąbrowska T. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Karczewcu, pow. Wegrów // Materiały starozytne i wczesnośredniowieczne. T. II. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1973. S. 383–531.

159

Szydłowski l. Cmentarzysko z okresu wplywów rzymskich w Choruli, pow. Krapkowice. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1964.160

Godtowski К. Crnentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Grudzicach w pow. Opolskim // Przegląd archeologiczny. T. XVI. Wrocław, 1965. S. 154–162.

161

Miskiewicz J. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w miejscowości Szczytno pow. Włocławek // Materiary starozytne. T. V. Warszawa, 1959. S. 259–289.162

Русанова И. П. Компоненты пшеворской культуры // Труды V Международного конгресса археологов-славистов. Т. 4. Киев, 1988. С. 195–199; Она же. Этнический состав носителей пшеворской культуры // Раннеславянский мир. Материалы и исследования. М., 1990. С. 119–150.

163

Tejral J. К interpretaci severovýchodnich prvku v hmotné kulture Moravské oblastina sklonku starši doby řimsky // Pamatký archeologicke. Praha, 1970. N 1. S. 184–215.164

Kleemann О. Zwei ostgermanische Kapfelanhänger // Altschlesien. Bd. 8. Breslau, 1939. S. 76–85. Abb. 10.

165

Domański G. Zagadnienie tak zwanej kultury burgundskiej // Przegląd archeologiczny. T. 21. Wrocław, 1973. S. 123–163.166

Филип Ф. П. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962. С. 103–110.

167

Kiparski V. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen. Helsinki, 1934; Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 95–99; Филин Ф. П. Образование языка… С. 104, 137; Г. Шевелов (Shevelov G. У.Prehistory of Slavic. New York, 1965. P. 617–619) утверждает, что результатом контакта славян с гермацами было не только проникновение в праславянский германской лексики, но и фонетическое воздействие на славянский язык.168

Кухаренко Ю. В. Зарубинецкая культура //С АИ. Вып. Д1–19. М., 1964; Он же. К вопросу о происхождении зарубинецкой культуры // СА. 1960. № 1. С. 289–300.

169

Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л., 1966. С. 214–217.170

Максимов Е. В. Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры. Киев, 1972; Он же. Зарубинецкая культура на территории Украины. Киев, 1982.

171

Мачинский Д. А. О культуре Среднего Поднепровья на рубеже скифского и сарматского периодов // КСИА. Вып. 133. 1973. С. 3–9.172

Каспарова К. В. Роль юго-западных связей в процессе формирования зарубинецкой культуры // СА. 1981. № 2. С. 57–79.

173

Петренко В. Г. Правобережье Среднего Поднепровья в V–III вв. до н. э. // САИ. Вып. Д1–4. М., 1967. С. 19–20.174

Поболъ Л. Д. Деревянное рало из торфяника у дер. Каплановичи // Acta Baltico-Slavica. T. V. Białystok, 1987. С. 117–128.

175

Бидзиля В. И., Пачкова С. П. Зарубинецкое поселение у с. Лютеж // МИА. № 160. 1969. С. 51–74.176

Вознесенская Г. А. Металлообработка на позднелатенском поселении Галиш-Ловачка // СА. 1984. № 4. С. 171.

177

Спицын А. А. Поля погребальных урн // Советская археология. Т. X. М., 1948. С. 53–70.178

Babeş M. Moldowa centralǎ şi de nord in secolele II–I i. e. n.: Cultura Poieneşti-Lukaşevka // Rezultatul tezei de doktorat. Bukureşti, 1978. P. 1–25; Idem. Die Frűhgermanen im östlichen Dakien in den letzten Jahrhunderten v. u. Z. Archaölogische und historische Belege // Frűhe Volker in Mitteleuropa. Berlin, 1988. S. 129–156; Лапушнян В. Л., Никулину И. Т., Романовская М. А. Памятники культуры Лукашевка — Поянешты (II–I вв. до н. в.) //Археологическая карта Молдавской ССР. Кишинёв, 1974. С. 74–85.

179

Otrębski J. Rozwój wzajemnych stosunków między grupą językową bałtycką а słowiańską // Z polskich studiów slawistycznych. T. I. Warszawa, 1958. S. 146–148.180

Максимов Е. В. Зарубинецкая культура… С. 81–97; Облонский А. М. Этнические процессы на водоразделе Днепра и Дона в I–V вв. н. э. М.; Сумы, 1991. С. 35–47. Кроме того, небольшая часть носителей зарубинецких древностей продвинулась на юг, вниз по Днепру. Одним из памятников, документирующих эту миграцию, является поселение у с. Осиповка на р. Орель, где раскопками открыта полуземлянка II в. н. э. с типично зарубинецкой керамикой (Телегiн Д. Я., Беляева Е. О. Пам'яткi ранньосло'вянського часу на Орелi // Археолопя. Вип. 18. Киiв, 1975. С. 96–101). Эти зарубинецкие переселенцы позднее растворились среди ираноязычных обитателей.

181

Кухаренко Ю. В. Погребение у с. Пересыпки // Древние славяне и их соседи. М., 1970. С. 33–35.182

Максимов Е. В. Зарубинецкая культура… С. 126–132.

183

Козак Д. Н. Пшеворська культура у Верхньому Поднiстров’i Захiдному Побужжi. Киiв, 1984.184

Пачкова С. П. Археологические исследования многослойного поселения у с. Горошева Тернопольской обл. // Археологические памятники Среднего Поднестровья. Киев, 1983. С. 5–54; Козак Д. Н. Памятники рубежа и первых веков нашей эры в Поднестровье и Западном Побужье // Славяне на Днестре и Дунае. Киев, 1983 С. 102–104.

185

Бiдзiля В. I. Iсторiя культури Закарпаття на рубежi нашой ери. Киiв, 1971. С. 3–12.186

Обломкий А. М., Терпиловский Р. В., Петраускас О. В. Распад зарубинецкой культуры и его социально-экономические и идеологические причины. Киев, 1990.

187

Амброз А. К. К истории Верхнего Подесенья в I тысячелетии н. э. // СА. 1964. № 1. С. 56–70; Заверняев Ф. М. Почепское селище // МИА. № 160. 1969. С. 88–118.188

Третъяков П. Н., Шмидт Е. А. Древние городища Смоленщины. М.; Л., 1963. С. 22–25, 54–59.

189

Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970. С. 44–48; Он же. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. С. 41–45.190

Облонский А. М. Верхеднепровский вариант зарубинецкой культуры. Автореф. дисс. М., 1983. С. 15–18; Обломский А. М., Терпиловский Р. В. Среднее Поднепровье и Днепровское Левобережье в первые века нашей эры. М, 1991. С. 93–102.

191

Максимов Е. В. Новые зарубинецкие памятники в Среднем Поднепровье // МИА. № 100. 1969. С. 39–41; Горюнов Е. А.Ранние этапы истории славян Днепровского левобережья. Л., 1981. С. 108–109. А. М. Медведев отрицает участие зарубинецких племен в генезисе древностей типа Грини, указывая на хронологическую лакуну между зарубинецкими древностями и киевскими типа Абидни (Мядзведзеу А. М. Кieуская культура // Археалогiя Беларусi. Т. 2. Жалезны век i ранняе сярэднявечча. Мiнск, 1999. С. 297).192

Терпиловский Р. В., Абашина Н. С. Киевская культура. Свод археологических источников. Киев, 1991; Седов В. В. Славяне в древности. М., 1994. С. 279–282.

193

Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья… С. 42–48.194

Топоров В. Н. Древняя Москва в балтийской перспективе // Балто-славянские исследования. 1981. М., 1981. С. 13–16.

195

Иордан. О происхождении и деяниях гетов «Getica» / Пер. и коммент. Е. Ч. Скржинской. М., 1960. С. 70. § 25–26.196

Hachmann R. Die Goten und Skandinavien (Quellen und Forschungen zur Sprach-und Kulturgeschichte der germanischen Völker. Bd. 34 (158). Berlin, 1970.

197

Иордан. О происхождении и деяниях гетов… С. 70 (25–28).198

Schmidt L. Geschichte der deutschen Stamme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Bd. I: Die Ostgermanen. Miinchen, 1934. S. 199

199

Krause W. Handbuch des Gotischen. Munchen, 1953. S. 8; Schwarz E. Die Urheimat der Goten und ihre Wanderungen ins Weichselland und nach Sűdrussland // Saeculum. Bd. 4. Heft 1. 1953. S. 22.200

Vernadski G. Ancient Russia. New-Haven, 1943. P. 113–114.

201

Lewicki T. Zagadnienie gotow na Krymie // Przegląd zachodni. T. VII. № 5/8. Poznań, 1951. S. 82.202

Иордан. О происхожении и деяниях гетов… С. 195–196.

203

Wolfram Н. Geschichte der Goten. Műnchen, 1979. S. 40.204

Łowmiański H. Początki Polski. T. I. Warszawa, 1963. S. 40.

205

Топоров В. H. Древние германцы в Причерноморье. Результаты и перспективы // Балто-славянские исследования. 1982. М., 1983. С. 254; Он же. Oium Иордана (Getica, 27–28) и готско-славянские связи в Северо-Западном Причерноморье // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, история, археология. М, 1984. С. 128–142.206

Трубачёв О. Н. Индоарийцы в Северном Причерноморье // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Докл. сов. делегации. М., 1978. С. 394–395; Он же. Indoarica в Северном Причерноморье. М., 1999. С. 71.

207

Kmieciński J. Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepidzkiej na Pomorzu Wschodnim w okresie wczesnorzymskim (Acta archeologica Lodzienzia. T. 11). Łodž, 1962.208

Wolągiewicz R. Zagadnienie stylu wczesnorzymskiego w kulturze wielbarskiej // Studia Archaeologia Pomeranica. Koszalin, 1974. S. 129–154; Idem. Kultura wielbarska: Problemy interpretacji emicznej // Problemy kultury wielbarskiej. Słupsk, 1981. S. 79–102; Prahistoria ziem Polskich. T. 5: Późny okres lateński i okres rzymski. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1981. S. 165–190.

209

Okulicz J. Studia nad przemianami kulturowymi i osadniczymi w okresie rzymskim na Pomorzu Wschodnim, Mazowszu i Podlasiu // Archeologia Polski. T. XV. Z. 2. Warszawa, 1970. S. 419–497; Pyrgala J. Mikroregion osadniczy między Wisłą a dolną Wkrą w okresie rzymskim. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1972; Niewęglowski A. Mazowsze na przełomie er. Przemiany społeczno-demograficzne. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1972.210

Кухаренко Ю. В. Могильник Брест-Тришин. М., 1980; Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н. э. — первой половине I тысячелетия н. э. // Археология СССР. М., 1993. С. 189.

211

На это обратил внимание еще Т. Моммзен (Mommsen Th. Jordanis Romana et Getica. Prooemium // Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi. T. V. Berlin, 1882. S. 163. См. также: Топоров Б. Н. Oium Иордана… С. 130.212

Иордан. О происхождении и деяниях гетов… С. 71 (31).

213

Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1. М., 1991. С. 185.214

Zeuss К. Die Deutschen und Nachbarstamme. Műnchen, 1837. S. 58, 87.

215

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачёва. Вып. 8. М., 1981. С. 240–242.216

Liemvių kalbos žodynas. Т. III. Vilnius, 1956. P. 692; Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1962 S. 174.

217

Рафалович И. А. Данчены. Могильник Черняховской культуры III–IV вв. н. э. Кишинёв, 1986.218

Oxenstierna E. С. Die Urheimat der Goten (Mannus-Bibliothek. Bd. 73). Leipzig, 1945. S. 108.

219

Никулице И. Т., Рикман Э. А. Могильник Ханска-Лутэрия II первых столетий н. э. // КСИА. Вып. 133. 1973. С. 116–123.220

Ioniţa I. Unele probleme privind populatia autohtona din Moldova in secolele II–V e. n. // Crisia. Culegere de materiale si studii. Oradea, 1972. P. 188–193.

221

К первой волне миграции вельбарского населения в Северное Причерноморье принадлежит еще погребение около с. Пересыпки на р. Сейм, обнаруженное случайно в 30-х годах XX в. (Кухаренко Ю. В. Погребение у с. Пересыпки // Древние славяне и их соседи. М., 1970. С. 33–35). По-видимому, это памятник небольшой группки, отпочковавшейся от основной массы вельбарских переселенцев и зашедшей в силу каких-то обстоятельств далеко на восток. Впоследствии она, очевидно, растворилась среди местного населения Днепровского левобережья.222

Schmidt L. Geschichte der deutschen Stämme… S. 200.

223

Dio Cassius Cocceianus. Historia Romana. Berlin, 1901. LXXVII: 20, 3; LXXVIII: 27, 5.224

Буданова В. П. Готы в эпоху великого переселения народов. М., 1990. С. 80.

225

Рикман Э. А. К вопросу о «больших домах» на селищах Черняховского типа // Советская этнография. 1962. № 3. С. 121–138;Он же. Этническая история… С. 88–105; Тихонова М. А. Ещё раз к вопросу о происхождении черняховской культуры // КСИА. Вып. 121. 1970. С. 89–94.226

Баран В. Д. Черняхiвська культура. За матерiалами верхнього Днiстра i Захiдного Бугу. Киiв, 1981. С. 59.

227

Смиленко А. Т. Городище Башмачка III–IV вв. н. э. Киев, 1982.228

Магомедов Б. В. Черняховское городище у с. Александровка // Днестро-Дунайское междуречье в I — начале II тысячелетия н. э. Киев, 1987. С. 35–42.

229

Баран В. Д, Черняхiвська культура… С. 75.230

Бобринский А. А. Гончарные мастерские и горны Восточной Европы (по материалам II–V вв. н. э.). М., 1991. С. 134–208.

231

Никитина Г. Ф. Классификация лепной керамики черняховской культуры // СА. 1966. № 4. С. 70–85; Магомедов Б. В. До вивчення черняхшвського гончарного посуду // Археологiя. Вип. 12. Киiв, 1973. С. 80–87; Он же. О происхождении форм черняховской гончарной керамики // Новые исследования археологических памятников на Украине. Киев, 1977. С. 111–123;Симонович Э. А. Орнаментация черняховской культуры // МИА № 116. 1964. С. 270–361; Симонович Е. О. Черняхiвськi горщики Поднiпров'я // Археология. Вип. 36. Киiв, 1981. С. 41–53; Он же. Черняхiвська керамiка Поднiпров'я //Археологiя. Вип. 43. Киiв, 1983. С. 26–42.232

Вознесенская Г. А. Обработка железа у племен Черняховской культуры // КСИ А. Вып. 121. 1970. С. 34–38; Барцева Т. Б., Вознесенская Г. А., Черных Е. Н. Металл черняховской культуры. М., 1972. С. 8–49.

233

Барцева Т. Б., Черных Е. Н. О спектроаналитических исследованиях цветного металла Черняховской культуры // СА. 1968. № 2. С. 93–102; Черных Е. Н., Барцева Т. Б. Спектроаналитические исследования цветного металла Черняховской культуры // КСИА. Вып. 121. 1970. С. 95–103; Они же. Сплавы цветных металлов // Барцева Т. Б., Вознесенская Г. А., Черных Е. Н. Металл черняховской культуры… С. 50–117.234

Никитина Г. Ф. Гребни черняховской культуры // СА. 1969. № 1. С. 147–159.

235

Брайчевсъкий М. Ю. Римська монета на территорii Украiни. Киiв, 1959; Кропоткин В. В. Клады римских монет на территории СССР // САИ. Вып. Г4–4. М., 1961.236

Довженок В. И. Древнеславянские языческие идолы из с. Иванковцы в Поднестровье // КСИИМК. Вып. XLVIII. 1952. С. 136–142.

237

Винокур И. С, Хотюн Г. Н. Языческие изваяния из с. Ставчаны в Поднестровье // СА. 1964. № 4. С. 210–214; Винокур И. С.Языческие изваяния Среднего Поднестровья // История и археология юго-западных областей СССР начала нашей эры (МИА. № 139). М, 1967. С. 136–143; Он же. Iсторiя та культура черняхiвських племен Днiпро-Днiпровського межирiччя II–V ст. н. е. Киiв, 1972. С. 104–120.238

Рыбаков Б. А. Календарь IV в. из земли полян // СА. 1962. № 4. С. 6682.

239

Смирнов К. Ф. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М., 1964; Смирнов К. Ф., Петренко В. Г. Савроматы Поволжья и Южного Приуралья // САИ. Вып. Д1–9. М., 1963; Смирнов К. Ф. Савроматская и раннесарматская культуры // Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 165–177.240

Strabo. Geographica / Ed. A. Meinecke. Lipsiae, 1915. VII:17.

241

Абрамова М. П. Сарматские погребения Дона и Украины II в. до н. э. — I в. н. э. // СА. 1961. № 1. С. 91–110; Щукин М. Б.Сарматские памятники Среднего Поднепровья и их соотношение с зарубинецкой культурой // АСГЭ. Вып. 14. 1972. С. 43–52;Рикман Э. А. Этническая история населения Поднесгровья и прилегающего Подунавья в первые века нашей эры. М., 1976. С. 27–70; Sulimirski T. Sarmaci. Warszawa, 1979; Дзиговский А. Н. Сарматские памятники степей Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1982; Мошкова М. Г. Среднесарматская культура. Позднесарматская культура // Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 125–145, 177–202; Симоненко А. В., Лобай Б. И. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в. н. э. Киев, 1991; Дзиговський О. М. Сармати на Заходi Степового Причорномор'я наприкiнцi I ст. до н. е. — першiй половинi IV ст. н. е. Киiв, 1993.242

Погребова Н. Н. Позднескифские городища на нижнем Днепре (городища Знаменское и Гавриловское) // МИА. № 64. 1958. С. 103–247; Дашевская О. Д. Поздние скифы (III в. до н. э. — III в. н. э.) // Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 125–145.

243

Вязъмитина М. И. Золотобалковский могильник. Киев, 1972; Гудкова А. В., Фокеев М. М. Поселение и могильник римского времени Молога II // Памятники римского и средневекового времени в Северо-Западном Причерноморье. Киев, 1982. С. 55–113.244

Bichir Gh. La Civilisation des carpes à la lumière des fouilles archéologiques de Poiana-Dulceşti, de Butnăreşşti et Pădureni// Dacia. Vol. XI. Bucureşti, 1967. P. 177–225; Idem. Cultura Carpica. Bucureşti, 1973.

245

Моринц С. Новый облик дакийской культуры в римскую эпоху // Dacia. Vol. V. Bucureşti, 1961. С. 395–402.246

Цигилик В. М. Населения Верхнього Поднiстров'я перших столiть нашей ери. Киiв, 1975.

247

Баран В. Д. Поселения перших столiть нашой ери бiля с. Черепин. Киiв, 1961. Последними десятилетиями II в. датировал В. Д. Баран и нижние горизонты культурного слоя поселения Демьянов (Баран В. Д. Поселения черняхiвського типу у с. Дем'янiв у Верхньому Поднiстров'i // Археологiя. Киiв, 1971. № 1. С. 108–113). Раскопки, произведённые на этом поселении позднее, показали, что оно было основано черняховским населением только в начале III в. (Бобровсъка О. В., Зеленецька I. Б.Черняхiвське поселения Дем'янiв у верхiв'ях Днiстра // Етнокультурни процеси в Пiвденно-Схiднiй Европi в I тисячолiттi н. е. Киiв; Львiв, 1999. С. 29–40).248

Гороховский Е. Л. Хронология черняховских могильников Лесостепной Украины // Труды V Международного конгресса археологов-славистов. Т. 4. Киев, 1988. С. 34–46.

249

Бажан И. Л., Гей О. А. Относительная хронология могильников Черняховской культуры // Проблемы хронологии эпохи латена и римского времени. По материалам Первых Тихановских чтений. Ленинград, 1988 г. СПб., 1992. С. 122–157;Шаров О. В. Хронология могильников Ружичанка, Косаново, Данчены и проблема датировки черняховской керамики // Там же. С. 158–207; Ionita I. Chronologie der Sintana-Mureş-Černjachow Kultur //Archaeologia Baltica. Bd. VII. Łodž, 1986.250

Терпиловский Р. В. Новые исследования памятников III–IV вв. в Среднем Поднепровье // Труды V Международного конгресса археологов-славистов. Т. 4. Киев, 1988. С. 208–212.

251

Гудкова А. В. Черняховские памятники Буджакской степи // Древности Юго-Запада СССР. Кишинев, 1991. С. 78;Дзиговсъкий О. М. Сармати на Заходi… С. 118.252

Терпиловский Р. В. Новые исследования памятников… С. 208–212.

253

Сарматские элементы в Черняховских древностях Поднепровья впервые были описаны Ю. В. Кухаренко в 50-х годах XX в. (К вопросу о славяно-скифских и славяно-сарматских отношениях (по данным погребального обряда) // СА. Т. XIX. 1954. С. 111–120). В то время ещё не шла речь о полиэтничности населения черняховской культуры, и сарматские особенности были рассмотрены как результат контакта черняховских (славянских) племен, заселявших лесостепные области Поднепровья, с сарматами, кочевавшими в степях. На основе материалов Прутско-Днестровского междуречья Г. Б. Федоров утверждал, что обряд ингумации в черняховской культуре был результатом сарматского влияния {Федоров Г. Б. О двух обрядах погребения в черняховской культуре (по памятникам Молдавии) // СА. 1958. № 3. С. 238–243). Значительность сарматских элементов в черняховских памятниках того же региона привела Э. А. Рикмана к мысли о том, что сарматы находились в составе населения рассматриваемой культуры (Рикман Э. А. Этническая история… С. 317–323). Автор настоящего исследования попытался собрать все особенности черняховских погребений, имеющие сарматское начало (Седов В. В. Скифо-сарматские элементы в погребальном обряде черняховской культуры // Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы. М., 1978. С. 99–107; Он же. Славяне в древности. М., 1994. С. 251–260). О. А. Гей в статье «Проблема выделения скифо-сарматских элементов в черняховской культуре» (Евразийские древности. 100 лет Б. Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи. М., 1999. С. 133–150) не вносит что-либо существенного в эту проблему. Она считает сомнительными отдельные культурные элементы, относимые к скифо-сарматскому наследию, но именно эти особенности относились к скифо-сарматским и ранее под вопросом.254

Абрамова М. П. Взаимоотношения сармат с населением позднескифских городищ Нижнего Днепра // МИА. № 115. 1962. С. 280; Шеллов Д. Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М., 1972. С. 249.

255

Мошкова М. Г. Памятники прохоровской культуры // САИ. Вып. Д1–10. М., 1963. С. 23; Вязьмитина М. И. Сарматские погребения у с. Ново-Филипповка // Вопросы скифо-сарматской археологии. М., 1954. С. 220–244; Махно Е. В. Розкопки пам'яток епохи бронзи та сарматського часу в с. Усть-Кам'янцi // Археологiчнi пам'ятки УРСР. Т. IX. Киiв, 1960. С. 24–38;Мелюкова А. И. Сарматское погребение из кургана у с. Олонешты // СА. 1962. № 1. С. 195–208 и др.256

Рикман Э. А. Памятники сарматов и племен черняховской культуры. Кишинев, 1975. С. 319; Он же. Этническая история… С. 42; Магомедов Б. В. Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1987. С. 92; Костенко В. И. Сарматы в Нижнем Поднепровье. Днепропетровск, 1993.

257

Арсенъева Т. М. Некрополь Танаиса. М., 1977. С. 45.258

Смирнов К. Ф. Сарматы-огнепоклонники // Археология Северной и Центральной Азии. Новосибирск, 1975. С. 155–159.

259

Смирнов К. Ф., Петренко В. Г. Савроматы Поволжья… С. 20. Табл. VI.260

Костенко В. И. Культ огня и коня в погребениях сарматского времени междуречья Орели и Самары // Курганы степного Поднепровья. Днепропетровск, 1980. С. 83–85; Мошкова М. Г. Среднесарматская культура… С. 179, 193.

261

Рикман Э. А. Поздние сарматы Днестровско-Дунайского междуречья // Советская этнография. 1966. № 1. С. 73; Он же.Этническая история… С. 48; Bichir Gh. Les Sarmates sur le territoire de la Roumanie // Actes du VIIIe Congrès International des sciences préhistoriques et protohistoriques. T. 1. Beograd, 1971. P. 277.262

Корпусова В. М. Бiконiчнi посудини перших столiть нашой ери з Причерномор'я // Археологiя. Вип. 3. Киiв, 1971. С. 75–81;Магомедов Б. В. До вивчення чернях1всько-го гончарного посуду… С. 83.

263

Diaconu Gh. Despre pandantivele prismatice de os din necropola de la Tirgşor // Studii şi cercetari de istorie veche. Bucureşti, 1962. № 2. P. 441–446; Idem. Spätsarmatische Elemente in der Sintane-Mureş-Tschernjachow // Dacia. Vol. 10 (N. S.). Bucureşti, 1966. S. 444–446; Аурелшн П. Следы культуры Черняхов — Сынтана де Муреш в Малой Скифии // Dacia. Vol. VI. Bucuteşti, 1962. С. 235–256.264

Смiленко А. Т. Слов'яни та ix сусiди в степовому Поднiпров’i. Киiв, 1975. С. 47; Магомедов Б. В. Городища черняховской культуры (к постановке проблемы) // Археологические исследования на Украине в 1978–1979 гг. Днепропетровск, 1980. С. 133;Он же. Черняховская культура… С. 13–14.

265

Кондуюпорова Т. С. Антропология древнего населения Украины. М., 1972; Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян поданным антропологии. М., 1973. С. 256–263.266

Великанова М. С. Палеоантропологический материал из могильников черняховской культуры Молдавии // Труды Института этнографии. Т. XXI. М., 1961. С. 26–52; Она же. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья. М., 1972. С. 70–90.

267

Сымонович Э. А., Кравченко Н. М. Погребальные обряды племен Черняховской культуры // САИ. Вып. Д1–22. М., 1983. С. 41–51.268

Рикман Э. А. О фракийских элементах в черняховской культуре Днестровско-Дунайского междуречья // Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М., 1969. С. 178–188; Он же. Этническая история… С. 302–317.

269

Diaconu Gh. Einige Betrachtungen űber die erste Hälfte des 1. Jahrtausends u. Z. im Gebiet ausserhalb der Karpaten // Dacia. Vol. XII. Bucureşti, 1968. S. 341–347.270

Сымонович Э. А. Лепная керамика памятников черняховской культуры нижнего Днепра // КСИИМК. Вып. 68. 1957. С. 14–19;Баран В. Д. До питання про лiпну керамiку культури полiв поховань черняхiвського типу у межирiччi Днiстра i Захiдного Бугу // Матерiали i дослiдження з археологii Прикарпаття i Волинi. Вип. 3. Киiв, 1961. С. 77–87; Никитина Г. Ф. Классификация лепной керамики черняховской культуры // СА. 1966. № 4. С. 70–85; Магомедов Б. В. Черняховская культура… С. 57–61.

271

Кравченко И. М. Косановский могильник. По материалам раскопок В. П. Петрова и Н. М. Кравченко в 1961–1964 гг. // МИА. № 139. 1967. С. 77–114.272

Иордан. О происхождении и деяниях гетов… С. 84 (гл. 90–93).

273

Schmidt L. Geschichte der deutschen Stamme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Bd. I. Műnchen, 1934. S. 210.274

Кругликова И. Т. Боспор в позднеантичное время. М., 1966. С. 16–17.

275

Баран В. Д. Черняхiвська культура… С. 130–177.276

Кондугсторова Т. С. Палеоантропологический материал из могильника полей погребальных урн Херсонской обл. // Советская антропология. 1958. № 2. С. 76.

277

Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956. С. 220; Седов В. В. Следы восточно-балтийского погребального обряда в курганах Древней Руси // СА. 1961. № 2. С. 103–105; Он же. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970. С. 163.278

Абаев В. И. О происхождении фонемы y(h) в славянском языке // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964. С. 115–121. Исследователь допускал, что результатом скифо-сарматского взаимодействия было и появление в восточнославянском языке генетива-аккузатива и близость восточнославянского с осетинским в пер-фектирующей функции превербов (Абаев В. И.Превербы и перфективность. Об одной скифо-сарматской изоглоссе // Там же. С. 90–99). В. Н. Топоров беспредложный локатив в славянском языке объясняет воздействием иранцев (Топоров В. Н. Об одной ирано-славянской параллели из области синтаксиса // Краткие сообщения Института славяноведения. Вып. 28. М., 1960. С. 3–11). Существенно то, что эти языковые явления в славянском языке региональны; они охватывают только юго-восточную часть древнего славянского мира и не могут быть отнесены слишком глубоко в историю праславянского этноса.

279

Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965. С. 115–117; Васильев М. А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Регионально-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа Владимира. М., 1999. С. 9–200.280

Топоров В. Н. Об иранском элементе в русской духовной культуре // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры. Источники и методы. М., 1989. С. 23–43; Мартынов В. В. Сакральный мир «Слова о полку Игореве» // Там же. С. 61–78; Он же. Этногенез славян. Мова i мiф. Мiнск, 1993.

281

Kalmykow A. Iranians and Slavs in South Russia // Journal of American Oriental Society. Vol. 45. 1945. P. 68–71.282

Vasmer M. Untersuchungen űber die ältesten Wohnsitze der Slawen: 1. Die Iranier in Sűdrussland. Leipzig, 1923; Топоров В. Н., Трубачёв О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962; Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968; Орел В. Э. К вопросу о реликтах иранской гидронимии в бассейнах Днепра, Днестра и Южного Буга // Вопросы языкознания. 1986. № 5. С. 107–113.

283

Иордан. О происхождении и деяниях гетов… С. 72.284

Hachmann R. Die Goten und Skandinavien. Berlim, 1970.

285

Иордан. О происхождении и деяниях гетов… С. 115.286

Socin A. Mittelhochdeutsches Namenbuch nach oberreinischen Quellen des XII. und XIII. Jh. Basel, 1903. S. 215–216.

287

Браун Ф. А. Разыскания в области гото-славянских отношений. 1. Готы и их соседи до V в. Первый период: готы на Висле. СПб., 1889. С. 253, 333.288

Трубачёв О. Н. Germanica и Pseudogermanica в древней ономастике Северного Причерноморья. Этимологический комментарий // Этимология. 1986–1987. М., 1989. С. 51.

289

Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962. С. 60.290

Иванов В. В., Топоров В. Н. О древних славянских этнонимах. Основные проблемы и перспективы // Славянские древности. Этногенез, материальная культура Древней Руси. Киев, 1980. С. 32.

291

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачёва. Вып. 8. М., 1981. С. 151.292

Трубачёв О. Н. Некоторые данные об индоарийском языковом субстрате Северного Кавказа в античное время // Вестник древней истории. 1978. № 4. С. 41–42; Он же. Indoarica… С. 73–75.

1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   118

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Валентин Васильевич Седов славяне историко-археологическое

Скачать 16.31 Mb.