• АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ - ШУМЕН І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 1. ГЕОГРАФСКО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОБХВАТ
 • 2.ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И УСЛОВИЯ Релеф
 • Водни ресурси
 • Полезни изкопаеми
 • Поземлени ресурси
 • Туристически ресурси
 • 3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 3.1. Обща характеристика
 • ПРИХОДИ В ОБЛАСТ ШУМЕН ПО ОБЩИНИ ЗА 1998Г • страница1/17
  Дата26.01.2018
  Размер1.06 Mb.
  ТипЗакон

  Велики преслав


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

  РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
  ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  до 2006 г.


  УВОД

  Динамичните промени в законодателството и икономическата среда по време на прехода на страната към пазарна икономика постави община Велики Преслав, както и обществените и частни организации на нейната територия пред решаване на редица проблеми и трудности. Големият срив в икономиката доведеде до катастрофално спадане на жизнения стандарт. Всичко това сериозно промени цялостната система на обществото и отделните нейни представители. На преден план излезе въпросът за физическото оцеляване на нацията. Сега община Велики Преслав има задачата да използва всички възможности и да мобилизира всички ресурси, за да подобри бъдещата си способност за действие, насочено към стабилизиране на икономическата ситуация и подобряването на условията за живот и бизнес. Целта е търсене на ново динамично равновесие, по – благоприятно в сравнение със съществуващата ситуация. Чрез точното определяне на целите и тяхната реализация ще се обезпечат поетапно и изцяло всички мероприятия, чрез които ще се постигне поставената цел. Във връзка с това се предлага един реалистичен стратегически план, чиито резултати ще зависят основно от финансовата обезпеченост.

  Настоящата стратегия за развитие на община Велики Преслав чертае основните направления за развитие на общината до 2006 година.

  Анализирани са основните дадености, възможности и предпоставки за този период, както и целите и задачите за постигане на положителен стопански растеж на основата на финансова, и икономическа стабилизация.

  Потърсени и предложени са нови пътища, подходи и механизми за намаляване влиянието на негативните явления и процеси. Те целят предоставяне на реални възможности за развитие на населените места в общината и за бъдещ социално – икономически просперитет.

  За постигане на тази стратегическа цел общината трябва да мобилизира наличните материални и човешки ресурси, които използвани умело се явяват преимущество в очертаване на приоритетни дейности.

  Стратегията може да окаже положително влияние върху развитието на общината, ако са определени ясно предимствата и недостатъците на общината и се вземат мерки за възползване от предимствата и намаляване влиянието на слабите страни .

  Местните власти , заедно с бизнес средите в общината са една от главните движещи сили на реализацията на тази стратегия.

  За ефективното провеждане на заложената в плана за развитие политика местните власти ще партнират с регионалните власти и централните ведомства.

  Стратегията за развитие на община Велики Преслав е разработена в съответствие с изискванията на Националния план за регионално развитие, Областния план за развитие , както и на база дадените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството указания и насоки за разработване на общински стратегии и планове за развитие.  АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И

  ИНВЕСТИЦИИ - ШУМЕН

  І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

  1. ГЕОГРАФСКО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОБХВАТ
  Община Велики Преслав се намира в Североизточна България, в югозападната част на област Шумен. На изток и на север граничи с община Шумен, на юг с община Смядово и Върбица и на запад с община Търговище , респективно с област Търговище. Гъстотата на населението е 63,43 жители на квадратен километър.

  В тези си граници общината заема площ от 277,650 кв. км , представляваща 0,25% от територията на страната. Населението й наброява 16 700 души, или 0,20% от населението на Р.България.


  Населените места в община Велики Преслав са 12, от които един град – Велики Преслав и 11 села – Драгоево, Златар, Имренчево, Кочово, Миланово, Мокреш, Мостич, Осмар, Суха река, Троица и Хан Крум. Общинският център гр. Велики Преслав се намира на 18 км от гр.Шумен и на 23 км от гр.Търговище. Основан е преди 1100 г, а през 893 е обявен за столица на България.
  2.ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И УСЛОВИЯ

  Релеф

  Общината има изключително разнообразен релеф. В северната и югозападната част е хълмисто-ридов и нископланински, а в централната част – равнинен. На запад и югозапад се простират северните ридове на Преславска и Драгоевска планини, разделени от долината на р. Голяма Камчия. От запад на североизток са ридовете Широки ръд /723 м/, Тиклата / 452м/, Авджибена /322м/. На югоизток от долината на р. Голяма Камчия се простира Драгоевската планина.

  Централната част е равнинна и се пресича от долината на р.Голяма Камчия и притока на Врана. В северната част са южните разклонения на Шуменското плато, което има надморска височина от 300 до 400 м.


  Климат

  Климатът е умерено-континентален. Средната месечна януарска температура е от (–1,2) градуса до (–2,0) градуса, а средната юлска температура - между 20,5 и 21,5 градуса по целзий.

  Валежите в южната и северната част са по-големи отколкото в централната. Сухото време достига до 25-30% от денонощията на месеца, докато средната честота на малкооблачното време е 30-35%.
  Почви

  Почвите са предимно черноземни. На отделни места в северната част на общината и по склоновете на Шуменското плато се срещат и сиви горски почви. В южните части се срещат канелени, излужени канелени и канелено-подзолни почви. Почвената покривка на склоновете е засегната от много голяма степен на ерозия.  Водни ресурси

  Водните ресурси на общината са сравнително ограничени. През територията й от юг на север тече река Голяма Камчия, която на юг от с.Хан Крум приема най-големия си приток р.Врана и притоците Долник и Карамишка река. Подземните води се увеличават едва по долните течения на реките Голяма Камчия и Врана. Най-голямо пълноводие има през февруари-март и юни, а маловодието е през юли и октомври-ноември.


  Полезни изкопаеми

  Община Велики Преслав е бедна на полезни изкопаеми. Има разкрити находища само на варовици за трошен камък при с.Драгоево с 60606 хил. куб.м запаси и варовици за вар при с.Троица с 9620 хил. куб. м запаси.


  Поземлени ресурси

  През 1998 г. община Велики Преслав разполага с поземлени ресурси с обща площ 222 200 дка. Близо половината от тях представляват обработваема земя – 126 133 дка. Горският фонд възлиза на 65 577 дка. Необработваемата земя е 30 510 дка.


  Туристически ресурси

  Характерна особеност на община Велики Преслав е красивата и екологически чиста природа, съчетана с богато културно – историческо наследство. Красивите местности и многобройните археологически паметници я правят привлекателна за любителите на познавателния туризьм. Тези фактори, заедно с благоприятното местоположение на общината обуславят развитието на туризма не само с локално, но и с национално и международно значение.

  Община Велики Преслав разполага с 968 ха. защитени територии, от които резервати и буферни зони 48 ха. ; народни паркове – 773 ха. и исторически местности – 147 ха. Общата площ на рекреционните ресурси възлиза на 2250 ха., в т.ч. курортни гори – 1423 ха и зелени зони 827 ха.

  Към основните предпоставки за развитие на туризма спадат :  • Националният историко – археологически резерват “Велики Преслав”, разположен на 50 ха., даващ представа за прославената Симеонова столица с нейните белокаменни крепостни стени, богато украсени дворци и църкви, обширни и интересни планови композиции, манастирски и граждански ансамбли, работилници и ателиета, бани, водопроводи и некрополи;

  • Археологическият музей – разположен в археологическия резерват. В него могат да се видят характерните архитектурни детайли, колони, каменна пластика, печати на българските владетели, старобългарски надписи и знаци, рисувана керамика, декоративна скулптура, металопластика, накити, монети, оръжия, оръдия на труда.

  • Резерват “Патлейна”, намиращ се в блпизост до Велики Преслав и резерват “Дервиша” са единствените находища на див рошков, див кестев и урумово лале.

  • На територията на общината е и най-голямото на площ ловно стопанство с муфлони, сърни, глигани, лопатари и благородни елени.

  • Находищата на блатно кокиче– край с. Кочово на площ от 12 ха и край с.Осмар – 19 ха. са обявени за защитени територии и са единствените в Северна България. Състоянието им е незавидно и трябва да се вземат мерки от МОСВ за възстановяване на популацията. В общината има специално изготвена програма за опазване на околната среда, която е предоставена в РИОСВ и МОСВ.

  Извършените проучвания на природните ресурси и условия дават основание да се направят следните изводи:  • От гледна точка на географското си положение, община Велики Преслав заема важно място в област Шумен.

  • Условията за развитие на селското стопанство са най-благоприятни в централната и северната част ( лозарство), в подножието на Шуменското плато (отглеждане на орехови насаждения), източната част и част от останалата територия ( отглеждане на малини и ягоди). В хълмистата част най-добре може да се развие животновъдството /овцевъдство/.

  • Богатото културно-историческо наследство може да се се използва за развитие на туризма /международен, ловен туризъм, селски туризъм и опознавателен туризъм/.

  • Лозарските масиви предполагат приоритетно развитие на винарската промишленост.


  3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
  3.1. Обща характеристика
  Икономическото развитие на община Велики Преслав е под силното влияние на общите за страната негативни процеси, настъпили след 1990 г. :

  • продължителен и болезнен преход към пазарно стопанство

  • значителен спад на производството

  • рязко съкращаване на инвестиционните процеси

  • липса на свежи капитали

  • съществено свиване на потреблението

  • тежко финансово състояние на голяма част от икономическите структури

  Основните проблеми в икономическото развитие на община Велики Преслав са:

  • рязко свиване на производствената програма на много от промишлените предприятия

  • забавяне на аграрната реформа, както и ниски изкупни цени на селскостопанската продукция и особено в областта на лозарството, което спъва развитието на отрасъла

  • значително увеличаване на равнището на безработица поради свивания на някои производства и намаляване почти наполовина на заетите лица в тях

  • неизяснена политика по отношение на лозарството и винопроизводството с цел подобряване структурата и качеството на лозовите насаждения и излизането на нови пазари с по – висококачествени запазени марки вина, за което има всички необходими почвено – климатични условия на територията на общината и в съседни общини

  • забавено навлизане на частния сектор в икономическата и социалната сфера, определяни от професионално – образователната структура на населението, финансовите, психологическите и други възможности на местното население, както и от някои нерешени проблеми по отношение на приватизацията.

  Важен отрасъл в структурата на общинската икономика е индустрията, имаща структуроопределящо значение, следвана от селското стопанство.

  Водещ индустриален отрасъл в промишлената структура на общината е хранително – вкусовата промишленост, даваща над 80 % от приходите от дейности в промишлеността. През 1997 г. в нея са заети 9,4 % от общия брой на заетите в общината. Промишлената структура се намира постоянно в процес на изменение. До 1995 г. водещи подотрасли са също дървопреработвателната промишленост – осигуряваща 6,5 % от приходите на промишлените дейности, машиностроенето – 5,7 % , химическата – 2,8 % и производство и добив на строителни материали– 2,1 %. Текстилната, трикотажната и шивашката промишленост имат условно участие - под 1 % в цялата промишленост на общината.  През 1999г.се констатира спад на приходите от продажби на стоки и услуги в сравнение с 1998 г. с около 8%. Съотношението обществен частен сектор , изчислено на база получени приходи от продажби е 72 :28 % в полза на обществения сектор.  ПРИХОДИ В ОБЛАСТ ШУМЕН ПО ОБЩИНИ ЗА 1998Г.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17