• САЊЕ КОВАЧЕВИЋ
 • дом “ и „ Чарапићев брест “
 • И З В Е Ш Т А Ј САДРЖАЈ МАСТЕР РАДА
 • Експериментално испитивање постројења за пречишћавање отпадних вода у објектима „Митровићев дом“ и „Чарапићев брест“ на Авали
 • К О М И С И Ј А : Проф. др Драги Антонијевић, ментор
 • ________________________________ Проф. др Дубравка Јовичић
 • _____________________________ ___

 • Скачать 72.26 Kb.


  Дата30.08.2017
  Размер72.26 Kb.
  ТипДиплом

  Скачать 72.26 Kb.

  Већу Департмана за последипломске студије

  Већу Департмана за последипломске студије  На IX седници Већа департмана за последипломске студије Факултета за примењену екологију „Футура“, одржаној 04.03.2014. године, формирана је Комисија за оцену, писање Извештаја и јавну одбрану израђеног мастер рада кандидаткиње САЊЕ КОВАЧЕВИЋ, дипломираног биолога из Београда, под насловом Експериментално испитивање постројења за пречишћавање отпадних вода у објектима „Митровићев домиЧарапићев брестна Авали, у саставу: др Драги Антонијевић, ментор, редовни професор Факултета за примењену екологију „Футура“, др Дубравка Јовичић, редовни професор Факултета за примењену екологију „Футура“ и др Нада Петровић, доцент Факултета за примењену екологију „Футура“ , Универзитета „Сингидунум“, у Београду. Комисија, након читања , подноси Већу следећи
  И З В Е Ш Т А Ј

  САДРЖАЈ МАСТЕР РАДА
  Мастер рад кандидаткиње САЊЕ КОВАЧЕВИЋ садржи 96 страна куцаног текста, организованих у 5 целина: увод са циљем и задацима мастер рада, теоријски део, експериментални део,анализу експерименталних резултата, закључна разматрања и литературу са 22 библиографска навода. Мастер рад, са прилозима, има 17 табела и 36 слика.
  АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА
  Циљ мастер рада био је испитивање ефикасности биолошке методе активног муља у пречишћавању комуналних вода оптерећених органским материјама. Испитивано је у којој мери је ефикасан активни муљ у уклањању загађујућих материја из комуналне воде, са циљем да пречишћена комунална вода буде задовољавајућег квалитета и као таква да се испушта у реципијент, чиме се он штити и доприноси се очувању животне средине.
  У уводном делу мастер рада објашњен је значај технологија и поступака за пречишћавање комуналних употребљених вода и наглашено да се данас користе различите технологије обраде воде активним муљем. Једна од њих је и SBR (sequencing batch reactor) технологија примењена у објектима “Митровићев дом” и “Чарапићев брест” на локацији парк шуме Авала, који су анализирани у оквиру Мастер рада.Узорци воде и активног муља са поменутих локација подвргавани су физичко-хемијским и биохемијским испитивањима у лабораторији Службе екологије, контроле и заштите, Одељење биолошких испитивања, ЈКП Београдски водовод и канализација.
  У поглављу два (теоријски део) дати су основни подаци и теоријске квалификације о отпадним водама, о пречишћавању отпадних вода (биолошко, процес са активним муљем, испуштање комуналних отпадних вода у рецепијент, биолошко уклањање угљеника-нитрификација, денитрификација), као и о SBR уређају.

  У трећем поглављу (експериментални део) кандидаткиња даје опис локације и објеката где су узимани узорци за експериментално испитивање и наводи техничке детаље постројења за пречишћавање отпадних вода на Авали. Предмет истраживања Мастер рада био је примена активног муља у уклањању загађења из комуналних отпадних вода, а циљ рада био је, да се на примеру уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода у објектима на Авали, прикаже и квантификује ефикасност биолошке методе активног муља у пречишћавању отпадних вода, као и значај познавања биологије микроорганизама за успешно вођење технолошког процеса пречишћавања. У оквиру рада су испитивани одређени меродавни показатељи квалитета комуналне отпадне воде на улазу и излазу из постројења за пречишћавање отпадне воде, Чарапићев брест и Митровићев дом на Авали. Такође, вршена су и микроскопска испитивања узорака активног муља из ових постројења. Узорци активног муља, као и отпадне воде на улазу и излазу из постројења за пречишћавање комуналне воде су прикупљани током јуна, јула и августа месеца 2012 год.
  У четвртом поглављу (анализа експерименталних резултата) кандидаткиња даје приказ резултата лабораторијских испитивања. Представљени су подаци за следеће параметре на улази и излазу из постројења: суспендоване материје, BPK5, HPK, фосфате, укупан азот, на основу чега је извршена процена ефекта пречишћавања, као и резултати биолошке анализе узорака активног муља (физичко хемијска испитивања активног муља као и његове микроскопске анализе)
  У закључним разматрањима кандидаткиња констатује да су остварени резултати рада постројења, задовољавајући, јер је квалитет пречишћене воде, нарочито у објекту Чарапићев брест, задовољавао пројектоване граничне вредности и као таква пречишћена вода се може несметано испустити. Често је недовољан ефекат пречишћавања био заступљен у узорцима када отпадне воде нису биле значајно оптерећене, што је последица немогућности раста и размножавања микроорганизама из активног муља, па су вредности појединих параметара у постројењима биле ниже од очекиваних. Ово се нарочито односи на Митровићев дом, где је било минимално оптерећење и самим тим микроорганизми нису успели да се развију у довољној мери. Кандидаткиња закључује да је биолошком методом са активним муљем могуће смањити концентрацију укупних суспендованих материја, BPK5, HPK на вредности мање од законски прописаних. Уочено је да су смањене концентрације фосфора и азота у ефлуенту, али те вредности нису довољне за испуштање у природни реципијент. Смањењем азота и фосфора у процесу пречишћавања отпадних вода испод дозвољених концентрација према домаћим и прописима ЕУ значајно се подиже степен заштите животне средине.Муљ је доброг квалитета у оба постројења, али га нема у довољној количини за правилно функционисање постројења.
  Познавање биологије организама који насељавају активни муљ је основни предуслов за успешно управљање технологијом постојећих и пројектовање нових уређаја за пречишћавање. Резултати микроскопског прегледа активног муља у живом стању доступни су неколико минута након узорковања и говоре о трајном стању система. Анализом само једне капи активног муља, без коришћења скупих хемикалија и инструмената, могуће је добити велики број информација о ефикасности пречишћавања, оптерећености, узрочницима испливавања и потенцијалним методама решавања проблема. Квалитет активног муља, односно физичке карактеристике и биодиверзитет флокула муља зависи од начина аерације и концентрације раствореног кисеоника у аерационом базену. Биолошким поступцима са активним муљем се може постићи веома ефикасно уклањање азотних материја из употребљених вода. Процесом нитрификације амонијачни азот се може превести у нитритни који је мање штетан облик азота за живи свет водотока. Уклањање азота из употребљених вода се постиже процесом денитрификације, при чему је у процесу потребно обезбедити постојање аноксичне зоне. Многа истраживања су потврдила да се контрола азота у употребљеним водама најефикасније може постићи у процесима са обједињеном нитрификацијом и денитрификацијом, тиме SBR процес представља врло прилагодљив процес.


  SBR процес има веома висок степен пречишћавања и до 99%, а нарочито је ефикасан при уклањању азота. Процес пречишћавања се аутоматски прилагођава на стварни доток отпадне воде и изузетно је погодан за постројења средњих капацитета, где се врло једноставно може повећати капацитет постојећег система додавањем нових реактора, а по својим габаритима у поређењу са другим системима заузима знатно мање простора. Недостатак може представљати сложеност процеса, где је присутна знатна аутоматизованост система а мора се водити рачуна о одговарајућој аерацији и претакању повратног муља, што се постиже аутоматизованом праћењу параметара циклуса.
  Кандидаткиња на крају закључује да систем пречишћавања вода помоћу биолошке методе активног муља, доводи до значајног поправљања квалитета отпадних вода, као и да је поступак економичан и биолошки веома ефикасан, што је важно са аспекта заштите животне средине.
  ЗАКЉУЧАК
  На основу изложеног, Комисија констатује да се кандидаткиња Сања Ковачевић определила за веома актуелну тему мастер рада, имајући у виду значај постројења за пречишћавање отпадних вода. Кандидаткиња Сања Ковачевић је током рада показала зрелост и систематичност у прикупљању, обради и анализи података и закључака релевантних за сектор пречишћавања отпадних вода, са кључним нагласком на познаваље биологије организама који насељавају активни муљ, што је основни предуслов за успешно управљање технологијом постојећих и пројектовања нових уређаја за пречишћавање.

  Комисија, стога, сматра да је кандидаткиња успешно обрадила изабрану тему, те предлаже Већу департмана за последепломске студије Факултета за примењену екологију Футура, Универзитета Сингидунум у Београду, да прихвати мастер рад Сање Ковачевић, под насловом Експериментално испитивање постројења за пречишћавање отпадних вода у објектима „Митровићев дом“ и „Чарапићев брест“ на Авали и одобри његову јавну одбрану.

  У Београду, 30. марта 2014. године
  К О М И С И Ј А :


  1. Проф. др Драги Антонијевић, ментор,
   Факултет за примењену екологију


  Футура“, Универзитет

  Сингидунум“, Београд


  ________________________________
  Проф. др Дубравка Јовичић,

  Факултет за примењену екологију „Футура“, Универзитет

  Сингидунум“, Београд


  ________________________________
  3. Доц. др Нада Петровић,


  Факултет за примењену екологију
  „Футура“, Универзитет

  Сингидунум“, Београд  ________________________________

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Већу Департмана за последипломске студије

  Скачать 72.26 Kb.