• МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
 • Уважаеми господин Янев

 • Скачать 59.89 Kb.


  Дата30.01.2018
  Размер59.89 Kb.

  Скачать 59.89 Kb.

  Вицепремиерът Василев ще връчи грамота на

  МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

  гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;  дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg


  ЧРЕЗ

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО

  СЪБРАНИЕ

  г-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
  ДО

  г-н ЯНЕ ЯНЕВ

  НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ

  41-ото НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  Относно: Въпрос на народния представител Яне Янев, за Инвестиционен проект за изграждане на търговски комплекс на мястото на хотел „България” и зала „България”.
  Уважаеми господин Янев,
  Във връзка с отправения от Вас въпрос относно развитието на комплексния проект за инвестиционна инициатива, включваща сгради в карето между бул. „Цар Освободител”, ул. „Дякон Игнатий”, ул. „Георги Бенковски” и ул. „Аксаков”, бих искал да Ви запозная със следната информация:
  Комплексът, включващ хотел и концертна зала „България”, е построен през 1934 г.- 36 г. от арх. Станчо Белковски и арх. Иван Данчов. Заедно със задстройката по ул. „Дякон Игнатий” до ул. „Аксаков” формират архитектурен ансамбъл с изключително висока историческа стойност. Сградата на хотел „България” е вписана под № 82 в списък на обявени в ДВ бр. 40/1978 г. паметници на културата в гр. София като „хотел-ресторант-сладкарница „България””. Съгласно Закона за културното наследство (ДВ бр. 19/2009 г.) комплексът „хотел-ресторант-сладкарница „България”, бул. Цар Освободител” № 4, кв. 482, пл. № 8 в гр. София притежава статут на архитектурно-строителна културна ценност с категория „национално значение”.
  Както знаете, в последните години се разви широка обществена дискусия относно инвестиционен проект, обхващащ тази територия или за изграждане на търговски комплекс на мястото на хотел „България” и зала „България”. Въпреки това до момента в НИОНКЦ (Национален Институт за Опазване на Недвижимите Културни Ценности) не са представяни за съгласувателна процедура подобни проекти. Единствено на 12.12.2006 г. от „Гранд хотел България” АД е поискана справка относно статута на сградата на хотела и дали представлява паметник на културата, във връзка с планирана реконструкция. На този техен въпрос НИПК отговаря с писмо № 2731/08.01.2007 г., че сградата е паметник на културата и че промяна в предназначението и инвестиционни инициативи, включително и делба, се съгласуват задължително с НИПК.
  Следва също така да Ви информирам, че Министерство на културата е първостепенен бенефициент на субсидии от европейските фондове, особено по Оперативна Програма Регионално Развитие и по-специално по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161ПО001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градска ареали”. В нея попада и проект BG161PO001/1.1-05/2008/001-2 „Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на Концертен комплекс „България” – гр. София”. Този проект включва вътрешна реставрация и модернизация на сградата на Концертен комплекс „България”. Тъй като сградата е културна ценност от национално значение и във връзка с подготовката на пълния набор от документи по проекта, от Министерство на културата е поискано съгласуването му от НИОНКЦ.
  Както виждате от гореизложеното, въпреки че в публичното пространство съществуват различни тези за инвестиционни проекти, касаещи архитектурния комплекс, намиращ се в карето между бул. „Цар Освободител”, ул. „Дякон Игнатий”, ул. „Георги Бенковски” и ул. „Аксаков”, то подобни не са постъпвали за разглеждане в НИОНКЦ, респективно и в Министерство на културата.
  Единствено кореспонденция между Министерство на културата и НИОНКЦ относно сградата на Концертен комплекс „България” съществува в рамките на подготовката на проекта BG161PO001/1.1-05/2008/001-2 „Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на Концертен комплекс „България” – гр. София”, който цели реставрация на сградата.
  Искам да Ви уверя, че правата на „Центъра за психологически изследвания” не са нарушени, поради липсата на какъвто и да е проект за инвестиционна инициатива, предложена от Гранд хотел „България” АД или друг частен инвеститор. Единствено се предвижда, в рамката на ОПРР, да се извърши реставрация на концертна зала „България”, която мисля, че ще се съгласите с мен е наложителна.
  Надявам се, че съм отговорил на всички Ваши въпроси.
  С уважение,
  МИНИСТЪР:

  (Вежди Рашидов)

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Вицепремиерът Василев ще връчи грамота на

  Скачать 59.89 Kb.