• П Р О Т О К О Л
 • 1. Група 1. – Аварийни скоби за етернитови тръби

 • Скачать 67.75 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер67.75 Kb.

  Скачать 67.75 Kb.

  “водоснабдяване-дунав” еоод – разград


  “ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД – РАЗГРАД  УТВЪРДИЛ: заличено на основание

  УПРАВИТЕЛ:чл.2 от ЗЗЛД Дата на утвърждаване: 01.12.2016 г.

  /инж. Ст. Иванов/

  П Р О Т О К О Л


  От дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-11-310/29.11.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на аварийни скоби от неръждаема стомана
  Днес, 30.11.2016 г. 10:30 часа в административната сграда на “Водоснабдяване -Дунав” ЕООД гр. Разград , комисия в състав:

  Председател: Доротея Георгиева - юрисконсулт

  членове:


  1. инж. Даринка Григорова – инженер ВиК

  2. Даниела Димитрова - завеждащ МТС и ОП започна своята работа.

  На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници.

  Председателят на комисията получи офертата и мострите, заедно с приемо-предавателния протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП.

  След запознаване със списъка с участниците, комисията попълни декларациите за обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП, чл.51, ал.11 и чл.52 от ППЗОП.

  В срока за подаване на оферти (включително удължения) е постъпила единствена оферта в запечатан непрозрачен плик с вх.№ПО-05-439/23.11.2016 г. 15:40 часа от „МАТ” ООД град Разград. Към офертата в отделна опаковка са приложени мостри на аварийни скоби – аварийна скоба за етернит Ф80/10 – 1 бр. и аварийна скоба за стомана Ф89/16 – 1 бр.

  Във връзка с предстоящото разглеждане комисията направи справка в Търговския регистър по ЕИК на участника.
  Отваряне и оповестяване на ценовата оферта на участника:

  Комисията отвори офертата и председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника - 12 434,70 (дванадесет хиляди четиристотин тридесет и четири лева и седемдесет стотинки) без ДДС.


  Проверка на лично състояние и критерии за подбор:

  След като разгледа подробно всички документи на участника, комисията установи следното:

  В офертата на „МАТ” ООД гр. Разград са представени следните документи:

  1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – подписан от управителя Джипо Джипов, представен в оригинал;

  2. Заявление за участие - изготвено съгласно образец №1 от документацията, подписанот от управителя, представено в оригинал;

  3. Два броя декларации за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – изготвени съгласно образец №2 от документацията, представени в оригинал от управителя и прокуриста;

  4. Два броя декларациия за обстоятелствата по чл.97, ал.5 от ППЗОП – изготвени съгласно образец №3 от документацията, представени в оригинал от управителя и прокуриста;

  5. Два броя декларациия за обстоятелствата по чл.97, ал.5 от ППЗОП – изготвени съгласно образец №4 от документацията, представени в оригинал от управителя и прокуриста;

  6. Сертификат за одобрение на система за управление на качеството ISO 9001:2015 – заверено копие;

  7. Декларация за характеристиките на строителен продукт – заверено копие;

  8. Сертификат за съответствие 14-НСИСОССП-2260 – заверено копие;

  9. Представяне на участника и технически данни за предложените аварийни скоби;


  10. Инструкции за експлоатация и монтаж на аварийни скоби „МАТ”;

  11. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП - изготвен съгласно образец №5 от документацията, представен в оригинал, подписан от управителя, придружен от 12 броя удостоверения за добро изпълнение;

  12. Техническо предложение (техническа оферта) – изготвено съгласно образец №6 от документацията, представено в оригинал, подписано от управителя;

  13. Техническо предложение на допълнително предлагани от „МАТ” ООД скоби с нестандартни размери – представено в оригинал, подписано от управителя;

  14. Ценова оферта – изготвена съгласно образец №7 от документацията, представена в оригинал, подписана от управителя;

  15. Ценова оферта на допълнително предлагани от „МАТ” ООД скоби с нестандартни размери – представена в оригинал, подписана от управителя;

  16. Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката - изготвена съгласно образец №8 от документацията, представена в оригинал, подписана от управителя;

  8. Декларация за използване ресурсите на трети лица при изпълнение на поръчката - изготвена съгласно образец №9 от документацията, представена в оригинал, подписана от управителя;

  В представените документи комисията не установи пропуски и несъответствия.

  Комисията провери за съответствието на предложените мостри с изискванията на Възложителя и установи следното:

  1. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана AISI304;

  2. Уплътненията са изработени от EPDM, която откъм страната на тръбата е на клетки. Уплътненията са цели, а не от отделни елементи, краищата им се препокриват за осигуряване на водоплътност;

  3. Болтовете са неръждаеми и имбусни, клас А2 и обмазани против задиране. Единият е 10 мм по-дълъг от другия;

  4. Всяка скоба има етикет, на който са отбелязани диапазон на диаметрите, които покрива, налягане, типът на тръбите, за които е предназначена, производителя.

  4. Всяка скоба е в индивидуална опасковка, предпазваща я от повреди и евентуална разкомплектовка.

  Въз основа на гореизложеното, комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на Възложителя относно лично състояние и критерии за подбор.


  Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложения на участника.

  Предложения на участника:
  1. Група 1. – Аварийни скоби за етернитови тръби

  • Диаметри – от Ф 60 до Ф 125 мм; Налягане – 5, 10 и 15 bar; Ширина – 130 мм

  • Диаметри – от Ф 150 до Ф 250 мм; Налягане – 5, 10 и 15 bar; Ширина – 200,210 мм

  • Диаметри – от Ф 300 до Ф 546 мм; Налягане – 5, 10 и 15 bar; Ширина – 355 мм

  2. Група 2. – Аварийни скоби за поцинковани и стоманени тръби

  • Диаметри – от ½” до 1”; Налягане – 16 bar; Ширина – 80 мм

  • Диаметри – от 1¼” до 2½”; Налягане – 16 bar; Ширина – 130 мм

  • Диаметри – от Ф 80 до Ф 133 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 140 мм

  • Диаметри – от Ф 159 до Ф 273 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 200,210 мм

  • Диаметри – от Ф 325 до Ф 719 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 355 мм

  • Диаметри – от Ф 820 до Ф 1120 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 500 мм

  3. Група 3. – Аварийни скоби за PVC и полиетиленови тръби

  • Диаметри – от Ф 25 до Ф 75 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 130 мм

  • Диаметри – от Ф 90 до Ф 110 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 140 мм

  • Диаметри – от Ф 125 до Ф 250 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 200,210 мм

  • Диаметри – от Ф 315 до Ф 400 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 355 мм

  4. Група 4. – Отклонителни скоби за етернитови тръби

  • Диаметри – от Ф80 до Ф546 мм

  • Налягане – 10 bar

  • Ширина – с отклонение муфи 1” и 2” – 200, 210 мм; с отклонение фланци – 355 мм

  - Отклонения: на муфа 1” – от Ф80 до Ф250 мм; на муфа 2” – от Ф 80 до Ф546 мм; на фланец Ф 60 - от Ф 80 до Ф546 мм; на фланец Ф 80 - от Ф 100 до Ф546 мм; на фланец Ф 100 – от Ф 125 до Ф546 мм; на фланец Ф125 – от Ф 150 до Ф546 мм; на фланец Ф 150 – от Ф 200 до Ф546 мм; на фланец Ф 200 – от Ф 80 до Ф546 мм

  3. Материали: метални елементи - неръждаема стомана AISI304; уплътнения – EPDM; болтове – неръждаеми, имбосни, клас А2.

  4. Маркировка: производител, обхват, дължина, вид на тръбата.

  5. Гаранционен срок: двадесет години.

  6. Опаковка: кашон, стреч.

  7. Документация на стоката: ППП, оригинална фактура, декларация за характеристиките на строителен продукт.

  8. Срок на обикновена доставка – до три работни дни след писмена заявка от Възложителя.

  9.Срок на аварийна доставка – до четири часа след заявка от Възложителя, отправена по телефон или ел.поща

  10. Производител: „МАТ” ООД

  11. Наименование, под което ще фигурират скобите във фактурата за доставка: аварийна скоба Ф... L.. мм.

  12. Предложени аварийни скоби с нестандартни размери с технически характеристики и единични цени, подробно описани в приложение към техническото предложение.  Предложението на участика отговаря на изискванията на Възложителя.
  Проверка за допустимост на ценовото предложене:

  Комисията провери ценовото предложение за аритметична вярност и съответствие с изискванията на Възложителя и установи, че то отговаря на изискванията на Възложителя.


  Оценяване и класиране на предложението:

  Въз основа на ценовото предложение на участника и критерият за възлагане – „най-ниска цена”, комисията единодушно  РЕШИ:

  1. Определя следното класиране:

  1-во място – „МАТ” ООД гр. Разград – 12 434,70 лв без ДДС

  2. Предлага на управителя да сключи договор с класирания на първо място участник.


  Настоящият протокол, съставен на 30.11.2016 г. и цялата документация се предават на Възложителя за утвърждаване на протокола.

  Председател *

  /Д. Георгиева/
  Членове: 1* 2*

  /инж. Д. Григорова/ /Д.Димитрова/  *заличена информация съгласно чл.2 от ЗЗЛД

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  “водоснабдяване-дунав” еоод – разград

  Скачать 67.75 Kb.