Скачать 156.23 Kb.


Дата11.01.2018
Размер156.23 Kb.

Скачать 156.23 Kb.

Војна установа „тара“ Бајина Башта,Калуђерске баре бб

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Сектор за материјалне ресурсе

Управа за општу логистикуВОЈНА УСТАНОВА „ТАРА

Бајина Башта,Калуђерске баре бб


Инт.број:352-14
21.07.2017. године
Б а ј и н а Б а ш т а

Јавна набавка бр:3/2017
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив, адреса,интернет стараница: Наручиоца: МОРС Војна Установа „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, www.hotelitara.mod.gov.rs.

Врста Наручиоца: Војна Установа која послујe по принципу стицања и расподеле дохотка.

Врста поступка:На основу члана 39 (став 1.) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), ЈНМВ (став 1. ).

Број јавне набавке: 3/2017.

Врста предмета јавне набавке: Набавка услуге.

Предмет јавне набавке: набавка услуге пражњења, преузимања и третмана отпадног муља из Биодискова и сепаратора масти и уља биљног и животињског порекла у хотелима ВУ “Тара“ на Калуђерским барама.

Назив и ознака из општег речника набавке: 98300000-6 Разне услуге.

Опис предмета јавне набавке: набавка услуге пражњења, преузимања и третмана отпадног муља из Биодискова и сепаратора масти и уља биљног и животињског порекла у хотелима ВУ “Тара“ на Калуђерским барама.  • Укупна понуђена цена за хотелску опрему је 3.915.460,00 без ПДВ-а односно 4.698.552,00 са ПДВ-ом.

  • Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Број примљених понуда: 1 (једна).
Најнижа понуђена укупна јединична цена:

Р/Б

Опис услуге

Јед. мер.

Цена по јединици мере без ПДВ-а

Стопа ПДВ-а

Цена по јединици мере са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

(4х5)+4=6

1.

Чишћење-прање Биодиска ЕS 650 код хотела „Оморика“ са сакупљањем и и транспортом отпада на депонију код уговорног оператера.Обрачун по тони усисаног и одвеженог депозита. Услуга ће се сматрати комплетно извршеном тек након достављања отпремница и вагарских листова о предатим количинама.

т.

2.750,00

20 %

3.300,00

2.

Чишћење-прање Биодиска ЕS 650 код хотела „Бели Бор“ сасакупљањем и и транспортом отпада на депонију код уговорног оператера. Обрачун по тони усисаног и одвеженог депозита. Услуга ће се сматрати комплетно извршеном тек након достављања отпремница и вагарских листова о предатим количинама.

т.

2.750,00

20 %

3.300,00

3.

Чишћење и прање сепаратора масти у хотелу „Оморика“са одвозом и депоновањем код уговореног оператера. Обрачун по тони усисаног и одвеженог депозита.Услуга ће се сматрати комплетно извршеном тек након достављања комплетираног ``Документа о кретању отпада``.

т.

9.000,00

20 %

10.800,00

4.

Чишћење и прање сепаратора масти у рестору „Бели бор“са одвозом и депоновањем код уговореног оператера. Обрачун по тони усисаног и одвеженог депозита.Услуга ће се сматрати комплетно извршеном тек након достављања комплетираног ``Документа о кретању отпада``.

т.

9.000,00

20 %

10.800,00

5.

Чишћење и прање сепаратора масти у ресторану „Јавор“са одвозом и депоновањем код уговореног оператера. Обрачун по тони усисаног и одвеженог депозита.Услуга ће се сматрати комплетно извршеном тек након достављања комплетираног ``Документа о кретању отпада``.

т.

9.000,00

20 %

10.800,00
Укупна јединична цена:

32.500,00

20%

39.000,00


Укупна понуђена јединична цена не представља вредност уговора, већ се користи за поређење понуда. Уговорну цену чини процењена вредност јавне набавке.
Најнижа понуђена укупна јединична цена:

Р/Б

Опис услуге

Јед. мер.

Цена по јединици мере без ПДВ-а

Стопа ПДВ-а

Цена по јединици мере са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

(4х5)+4=6

1.

Чишћење-прање Биодиска ЕS 650 код хотела „Оморика“ са сакупљањем и и транспортом отпада на депонију код уговорног оператера.Обрачун по тони усисаног и одвеженог депозита. Услуга ће се сматрати комплетно извршеном тек након достављања отпремница и вагарских листова о предатим количинама.

т.

2.750,00

20 %

3.300,00

2.

Чишћење-прање Биодиска ЕS 650 код хотела „Бели Бор“ сасакупљањем и и транспортом отпада на депонију код уговорног оператера. Обрачун по тони усисаног и одвеженог депозита. Услуга ће се сматрати комплетно извршеном тек након достављања отпремница и вагарских листова о предатим количинама.

т.

2.750,00

20 %

3.300,00

3.

Чишћење и прање сепаратора масти у хотелу „Оморика“са одвозом и депоновањем код уговореног оператера. Обрачун по тони усисаног и одвеженог депозита.Услуга ће се сматрати комплетно извршеном тек након достављања комплетираног ``Документа о кретању отпада``.

т.

9.000,00

20 %

10.800,00

4.

Чишћење и прање сепаратора масти у рестору „Бели бор“са одвозом и депоновањем код уговореног оператера. Обрачун по тони усисаног и одвеженог депозита.Услуга ће се сматрати комплетно извршеном тек након достављања комплетираног ``Документа о кретању отпада``.

т.

9.000,00

20 %

10.800,00

5.

Чишћење и прање сепаратора масти у ресторану „Јавор“са одвозом и депоновањем код уговореног оператера. Обрачун по тони усисаног и одвеженог депозита.Услуга ће се сматрати комплетно извршеном тек након достављања комплетираног ``Документа о кретању отпада``.

т.

9.000,00

20 %

10.800,00
Укупна јединична цена:

32.500,00

20%

39.000,00


Укупна понуђена јединична цена не представља вредност уговора, већ се користи за поређење понуда. Уговорну цену чини процењена вредност јавне набавке.
Уговорена вредност јавне набавке ће износити до реализације средстава која су за ту намену одобрена тј. до процењене вредности јавне набавке., односно до 800.000,00 без ПДВ-а.

Највиша јединична укупна понуђена цена код благовремене ,одговарајуће а прихватљивe понудe: 32.500,00 без ПДВ-а.


Најнижа јединична укупна понуђена цена код благовремене, одговарајуће а прихватљиве понуде: 32.500,00 без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се звршити преко подизвођача: Дoбављач је део набавке која је предмет овог уговора и то део чишћења Биодискова поверио подизвођачу ЈКП „12. СЕПТЕМБАР“-Бајина Башта , (ПИБ: 104200689, МБ:20104376) Светосавска 6, што чини 25 (двадесет пет) % од укупне уговорене вредности.
Датум доношења одлуке о додели уговора:27.06.2017.године.

Датум закључивања уговора: 09.07.2017.године.

Основни подаци о добављачу: „ПРЕМИ ТРАДЕ“ доо Београд Војводе Миленка бр. 40, 11000 Београд (ПИБ: 100220225 , МБ: 07801556);
Период важења уговора: од закључења истог до момента извршења уговорених обавеза до износа средстава која су за ту намену одобрена тј. до процеђене вредности јавне набавке.
Околности које представљају основ за измену уговора: Овај уговор може бити измењен или допуњен, у истој форми сагласношћу уговорних страна, у случају повећаних потреба за предметним услугама вредност уговора се може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора (члана 115. став 1. Закона). Ово под условом да су за ову намену обезбеђена планирана финансијска средства.
ДМ


КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 3/2017

достављено:


  • у омот предмета број 352.

и објављено

- на Порталу јавних набавки,- и интернет страници Наручиоца.
Коьрта
Контакты

    Главная страница


Војна установа „тара“ Бајина Башта,Калуђерске баре бб

Скачать 156.23 Kb.