Скачать 368.9 Kb.


Дата10.11.2018
Размер368.9 Kb.
ТипОтчет

Скачать 368.9 Kb.

Въпрос 1: Какво се включва в термина „разходи за персонала ? Освен разходите за заплати и осигуровки, разходите за персонал във финансовите отчети обичайно включват разходи за храна, облекло, транспортВъпрос 1: Какво се включва в термина „разходи за персонала"? Освен разходите за заплати и осигуровки, разходите за персонал във финансовите отчети обичайно включват разходи за храна, облекло, транспорт, обучение и др. - последните класифицират ли се като разходи за персонала съгласно Наредбата?

Отговор:

На страницата на Министерството на енергетиката в раздел „Дейности“, сектор „Енергиен пазар“ е публикувано писмо на Министерство на финансите, свързано с дефиниране на понятието „разходи за персонал“.Въпрос 2: При изчисление на крайната цена на електрическата енергия (съгласно Приложение 3, т. З, буква „б" към Наредбата) се използва цена на електрическата енергия 73 лв./MWh (съгласно преходните и заключителни разпоредби, § 1, ал. 2, т. 5) за периода август-декември от календарната 2015 г. Каква цена за електрическа енергия следва да се използва при изчисленията на крайна цена на електрическата енергия за календарните 2012, 2013, 2014 г. и оставащия период януари-юли 2015 г.?

Отговор:

Цената на електрическата енергия по т. 3, буква „б“ е среднопретеглената годишна цена за базов товар, която за първите два ценови периода е 73 лв./ MWh и 70 лв./MWh, определена от КЕВР. За изчисляване на потреблението на електроенергия на предприятието се използва средноаритметичната стойност през предходните три календарни години, за които има налични данни. Предходната календарна година по отношение на помощта за периода по ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. (от 1 август 2015 г. до 30 юни 2016 г. - първи ценови период) е 2014 г., а предходните три календарни години – 2012, 2013 г., 2014 г., за които следва да се използва цената на електрическата енергия, посочена в параграф 1, ал. 2, т. 5 от ПЗР на Наредбата, като тази цена няма отношение към посочените месеци в началото на 2015 г.Въпрос 3: Прилага ли се цената 73 лв./MWh като осреднена цена на електрическата енергия за трите календарни години 2012, 2013, 2014 г. и цена 70 лв./МВч. като осреднена цена на електрическата енергия за трите календарни години 2013, 2014, 2015 г.?

Отговор:

Да, точно така, по аналогия на отговора на въпрос 2 посочената в параграф 1, ал. 2, т. 5 от ПЗР на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. цена на електрическата енергия по т. 3, буква „б“ от приложение 3 за първия ценови период (от 1 август 2015 г. до 30 юни 2016 г.), която е 73 лв./MWh, следва да се прилага като среднопретеглена годишна цена за базов товар по отношение на трите календарни години 2012, 2013, 2014 г. Съответно, посочената в параграф 2, ал. 2, т. 4 от ПЗР на Наредбата цена на електрическата енергия за втория ценови период (от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г.) се прилага като среднопретеглена годишна цена за базов товар на електрическата енергия по отношение на трите календарни години 2013, 2014, 2015 г.Въпрос 4: Как се изчисляват „пълните разходи за финансова подкрепа за електроенергия от възобновяеми източници, които биха били прехвърлени на предприятието при липса на помощта по тази наредба" съгласно Приложение 3, т.З, буква „б"?

Отговор:

Текстът, свързан с добавянето на „пълните разходи за финансова подкрепа за електроенергия от възобновяеми източници, които биха били прехвърлени на предприятието при липса на помощта по тази наредба", е във връзка с изчисляването на интензивността на електроенергията на предприятието за периода, за който е ползвана помощта под формата на отстъпка от компонентата за енергия от възобновяеми източници, като част от цената „задължения към обществото“.

По смисъла на т. 3, буква „б“ от Приложение № 3 разходът, който следва да бъде добавен е размерът на отстъпката от компонентата за енергия от възобновяеми източници.

В този случай, специфичният разход на единица енергия за задължения към обществото ще се изчислява на базата на разходите, които би платил бенефициерът без да е ползвал помощта, а не на база реално платената цена със съответната отстъпка.

Размерът на цената „задължения към обществото“ се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране. Този принцип за изчисляване на посочените разходи ще се прилага за всеки ценови период, включително за първия и втория ценови периоди.

Въпрос 5: Тези пълни разходи не участват ли в крайната цена на електрическата енергия чрез цената „задължение към обществото"? Добавяйки ги в изчисленията, няма ли да се дублира сумата им при формиране на крайна цена на електрическата енергия?

Отговор:

При добавяне на пълните разходи в изчисленията, съгласно Приложение 3, т. 3, буква „б“, не би следвало да се получи дублиране на сумата при формиране на крайна цена на електрическата енергия, защото съгласно механизма за изчисляване на пълните разходи за финансова подкрепа за електроенергия от възобновяеми източници, описан в отговор на въпрос 4, в изчисленията се включва този разход, който би направил бенефициерът, ако не ползва помощта, или в този случай се добавя само размерът на получената помощ.Въпрос 6: Акцизът участва ли при изчисление на крайната цена на електрическата енергия съгласно Приложение 3 от Наредбата?

Отговор: Не, акцизът не участва при изчисляването на крайната цена на електрическата енергия, съгласно Приложение 3 на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г.

Въпрос 7: Цената за балансиране представлява част от цената на закупуваната електрическа енергия и не се посочва на отделен ред във фактурите към доставчиците на електрическа енергия. Същевременно, изчисленията за крайна цена на електрическа енергия съгласно Приложение 3, т. З, буква „б" от Наредбата, изискват годишно осредняване на разходите за балансиране на единица енергия. Доставчиците на електрическа енергия са чувствителни относно предоставяне на информация за това каква част от цената на електрическата енергия е цената за балансиране. Какви могат да бъдат подходите за действие в този случай и може ли да се използва твърда цена, както например посочената в преходните и заключителни разпоредби § 1, ал. 2, т. 5 цена на електрическа енергия?

Отговор:

Цената за балансиране не е възможно да бъде твърда цена, както цената на електрическа енергия посочената в преходните и заключителни разпоредби § 1, ал. 2, т. 5 на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г.

Разходите за балансиране това са разходите, които клиентът плаща като участник на балансиращия пазар или за балансиране от координатор на балансираща група, като това са разходи извън тези за закупуване на електрическа енергия. Средно аритметична стойност на средно аритмитичен годишен специфичен разход на единица енергия се изчислява като годишните разходи за балансиране се разделят на количеството потребена електрическа енергия. В случай, че такива разходи не са заплащани, те не се включват в цената за закупуване на електрическа енергия.

Въпрос 8: При положение, че процента ни на интензивност на електроенергията е 0,04925 %, да считаме ли, че можем да кандидатстваме за отстъпка от компонента по чл. 2 от Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 година.

Отговор:

Съгласно чл. 3 от Наредбата предприятието-бенефициер следва да отговаря на определени критерии, като един от тях е да има потребление на електрическа енергия най-малко 1 GWh през предходната календарна година и интензивност на електроенергията най-малко 5%, изчислена съгласно приложение № 3, при осъществяване на една или повече икономически дейности от изброените в приложение № 1 и приложение № 2. Всяка стойност по-малка от 5% означава, че този критерий не е изпълнен.


Въпрос 9: Справките за изчислената интензивност, средна брутна добавена стойност и приходи от основна икономическа дейност имат ли разработен вариант от Вас или са в свободна форма?

Отговор:

Няма вариант на образец на справките за интензивност на електроенергията, средна брутна добавена стойност и приходи от основна икономическа дейност. Изчисленията, предмет на справките за интензивност на електроенергията и средна брутна добавена стойност се оформят в съответствие с Приложение 3 от Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. Справката за приходите от основна икономическа дейност следва да съдържа необходимата информация относно изискуемите данни.Въпрос 10: Следва ли да се приложат одитирани отчети за 2012, 2013 и 2014 г. или е достатъчен само последния?

Отговор:

Одитираните отчети служат за база, въз основа на която одиторът заверява своя доклад по чл. 5, ал. 3, т. 1, който е приложение към заявлението за предоставяне на помощ, но самите отчети не се представят в Министерството на енергетиката.Въпрос 11: Декларациите, изброени в Приложение № 10 следва ли да бъдат нотариално заверени?

Отговор:

Към Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 година няма приложение № 10. Образците на декларациите не са приложения към Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г., но съгласно чл. 5, ал. 7 от наредбата се утвърждават от Министъра на енергетиката и няма изискване за нотариална заверка.Въпрос 12: След като първоначалното заявление е за периода 01.08.2015 г.-30.06.2016 г. следва ли да се правят и подават „Обосновка относно прогнозно потребление” и „ Резюме от обследване или декларация за прилагане на система за енергийна ефективност.....”

Отговор:

Не, не следва да се подават.Въпрос 13: При изчисляване на интензивност, БДС имам затруднения с определяне на разхода за електроенергия. Изчислила съм консумацията за 3 последни години, изчислила съм и средно годишна стойност на консумацията. Как точно следва да изчисля разхода на електроенергия на база на получените стойности? Иначе мога да взема сумите директно от отчета за всеобхватния доход по години и много лесно да получа коефициентите.

Отговор:

Методът на изчисленията е описан в Приложение 3 на Наредбата. От отчетите може да се вземат данни относно платени годишни разходи за мрежови услуги, за задължения към обществото и за балансиране. При подаване на заявление за предоставяне на помощ задължително се подава доклад, заверен от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит, като начините за изчисляване може да бъдат консултирани с одитора.Въпрос 14: Във връзка с чл. 31, ал. 1 и 2 и що се касае за периода 1.08.2015 – 30.06.2016 година – Според удостоверението на предприятието от НСИ за 2014 година 53% от приходите са от дейност с код 20.16 /приложение 1/ и 8 % са от дейност с код 16.24 /приложение 2/. Може ли да се сумират? Ако се вземат данните конкретно за периода 1.08.2015 до 30.06.2016, процента от приходите от продажби от дейност 20.16 е повече от 60%? За да се приеме един кандидат за допустим какво се взема в предвид, процента от приходите от дейността конкретно за периода от 1.08.2015 до 30.06.2016 или данните за 2014 година от Удостоверението на НСИ?

Отговор:

Произнасяне за допустимост по конкретен казус ще става след подаване на заявление за предоставяне на помощ и пакета от документи, приложение към него. При подаване на заявление за предоставяне на помощ задължително се подава доклад, заверен от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит, като начините за изчисляване може да бъдат консултирани с одитора.Въпрос 15: Имаме въведено ИСО 14001 – каква декларация /бланка/ следва да се попълни и какви доказателства да се приложат, че системата отговаря на минималните изисквания за енергийни обследвания?

Отговор:

Система за управление на енергията е всяка сертифицирана система, независимо какъв стандарт е, при условие че приложената система за управление включва енергийно обследване на съответното предприятие или промишлена система.

Съгласно § 2, ал. 2 при кандидатстване за предоставянето на помощ за първите два ценови периода, разпоредбите, свързани с извършване на обследване за енергийна ефективност, използването на сертифицирана система за управление на енергията или околната среда, както и отчитане управлението на енергийната ефективност, не се прилагат. Това изискване се проверява по служебен път от АУЕР.

Въпрос 16: Имаме извършено енергийно обследване по Приложение по образец на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Същото валидно ли е като достатъчно условие и може ли да се приложи към заявлението? Към този доклад от Енергийно обследване имаме и Становище от АУЕР.

Отговор:

Виж отговор на въпрос 15.

По принцип за следващите ценови периоди обследването за енергийна ефективност следва да е извършено съгласно изискванията на ЗЕЕ и подзаконовата уредба към него. Когато бенефициерът е МСП и не е задължено лице по чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за енергийната ефективност, изпълнява изискването по чл. 3, ал. 3, т. 6, буква „а“, като докладът от обследването не се представя в АУЕР.

Въпрос 17: Имаме договор с доставчик на ЕЕ, който извършва мониторинг и изготвя графици за прогнозното потребление. Това явява ли се доказателство за енергийно обследване?

Отговор:

Не, не се явява доказателство. Обследването за енергийна ефективност е във връзка с изискването на ЗЕЕ. При кандидатстването за предоставяне на помощ за първите два ценови периоди това изискване не се прилага.Въпрос 18: Система за управление на енергията - това сертификат по ISO 50001:2011 ли е? Ако е да, трябва ли да се прилага сертификата към декларацията за въведена система за управление на енергията?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 15.Въпрос 19: Първият ценови период е август 2015 г. - юни 2016 г., какъв е следващият ценови период, и какъв е срока за подаване за него? Може ли ценовият период да е 01,01,2016 до 31,12,2016г, като 2015г. да е предходна календарна година?

Отговор:

Ценовите периоди са тези, за които КЕВР определя регулирани цени. В наредбата са посочени първите два ценови периоди и сроковете за кандидатстване. Първият ценови период е от 1 август 2015 г. до 30 юни 2016 г. и заявления за издаване на заповед за предоставяне на помощ се подават в срок до 15 работни дни от влизането в сила на наредбата – до 17.30 часа на 24 октомври 2016 г. включително. Вторият ценови период е от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. и заявления за издаване на заповед за предоставяне на помощ се подават в срок до 30 работни дни от влизането в сила на наредбата – до 17.30 часа на 14 ноември 2016 г. включително.Въпрос 20: Може ли да ни кажете какво се има предвид и как да разбираме текста „като се добавят и пълните разходи за финансова подкрепа за електроенергия от възобновяеми източници, които биха били прехвърлени на предприятието при липса на помощта по тази наредба“.

Отговор:

Виж отговор на въпрос 4.Въпрос 21: Предприятие сме, което попада в приложение 2 и над 60 % от годишните ни приходи са от дейността по приложение 2, но интензивността на електроенергията изчислена по приложение 3 е 7 %. В такъв случай попадаме ли в обхвата на тази наредба и може ли да се възползваме от нея?

Отговор:

Не, не попадате в обхвата на наредбата и не може да се възползвате. Съгласно чл. 3, ал. 2 предприятието-бенефициер трябва да отговаря на един от следните критерии:

1. основната му икономическа дейност за предходната календарна година е в сектор от изброените в приложение № 1 и най-малко 60% от годишните му приходи за същия период са от тази дейност; или

2. основната му икономическа дейност за предходната календарна година не е в сектор от изброените в приложение № 1, но е в сектор с интензивност на търговията от най-малко 4% на равнището на Европейския съюз съгласно приложение № 2, най-малко 60% от годишните му приходи за същия период са от тази дейност и има интензивност на електроенергията най-малко 20%, изчислена съгласно приложение № 3.Въпрос 22: Разходите за електроенергия по какъв начин се определят? Изразходваните ватове електрическа енергия за 2012, 2013, 2014 ги взимаме от фактурите. Крайната цена на електрическата енергия се определя като ватовете умножаваме /73лв/MWh + средноаритметично специф.р-ди, които сме ги извадили от фактурите/или има друг начин?

Отговор:

Виж отговори на въпроси 2, 3 и 4.Въпрос 23: Необходим ли е печат на одитор на справките и доклада?

Отговор:

Следва да се представи доказателство, че заверката е направена от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит.Въпрос 24: Трябва ли да копираме фактурите за периода 2012, 2013, 2014 г. като доказателство?

Отговор:

За този ценови период не трябва да се представят фактури. Проверката за достоверността на данните се удостоверява със заверката на регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит.Въпрос 25: Да поясните цената на електрическата енергия по т. 3, буква „б" от приложение № 3 за първия период 73 лв./MWh крайна цена ли е, или за получаване на крайната цена към тези 73 лв./MWh следва да се добавят и други компоненти на цената.

Отговор:

Цената на електрическата енергия по т. 3, буква „б" от приложение 3 за първия период 73 лв./MWh не е крайна цена. Крайната цена на електрическата енергия включва цената на електрическата енергия, средно аритметичните годишни специфични разходи на единица енергия за мрежови услуги, задължение към обществото и за балансиране, като се добавят и пълните разходи за финансова подкрепа за електроенергия от възобновяеми източници, които биха били прехвърлени на предприятието при липса на помощта по тази наредба. За повече информация виж и отговор на въпрос 4.Въпрос 26: С цел онагледяване на въпроса с конкретни цифрови измерения, моля да отговорите в посочения по-долу пример правилно ли са определени разходите за електроенергия по т. 3 от приложение № 3:

Пример: При средноаритметична стойност на годишното потребление на електроенергия на предприятието за периода равна на 1 GWh /1000 МWh/:


1000 МWh   х  73 лв./MWh = 73 000 лв. разходи за електроенергия
Или, към 73 лв./MWh следва да се добавят и други компоненти на цената по смисъла на т. 3, буква „б" от приложение № 3, при което в примера при потребление 1 GWh /1000 МWh ще се получи сума за разходите за електроенергия по-голяма от 73 000 лв.

Отговор:

Виж отговор на въпрос 4 и 25.Въпрос 27: Моля за разяснение на описаното в чл. 3, ал. 2, т. 2, изискване за сектор с интензивност на търговията от най-малко 4% на равнището на Европейския съюз. Какво се има в предвид с тези 4%? Къде може да се провери отговаря ли дадена фирма на съответното изискване?

Отговор:

Не се проверява отговаря ли дадена фирма на съответното изискване. Всички дейности от приложението отговарят на това изискване.Въпрос 28: Желаем да получим по-подробна информация за изчислението на разходите за електроенергия от т. 3 на Приложение № 3. В т. 3, т. б е описан методът за определяне на крайната цена на електрическа енергия, включваща средноаритметичната цена за мрежови услуги. На територията на „ЧЕЗ Електро България“ АД и на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД цената за достъп до разпределителната мрежа е в лв/кВт/ден. Сумата за плащане на такса достъп до разпределителна мрежа се определя на база предоставена мощност, а не на реално консумирана енергия. Заради това става невъзможна да се добави в изчисленията по т. 3 б) от Приложение №3. Моля да ни разясните, как максимално коректно да включим в изчисленията такса достъп до разпределителна мрежа, без да сме в нарушение с инструкциите по т. 3 от Приложение № 3.

Отговор:

Специфичен разход се изчислява като общ разход, независимо по какви цени се определя. Средно специфичен разход се изчислява като се събират годишните разходи за мрежови услуги и тези разходи се разделят на годишното потребление на електрическа енергия.Въпрос 29: Във връзка с Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници Приложение № 3, точка 3, бихме искали да получим уточнение на подхода за прилагане на цената а именно:

т.3. Разходите за електроенергия на предприятие се определят, като се умножат:

а) средноаритметичната стойност за годишно потребление на електоенергия на по т.1, и

б) крайната цена на електрическата енергия.

Моля да поясните коя цена е крайна, защото съгласно §1, т.5 е 73 лв. от същата Наредба.

Коя е крайната цена? - 73 лв. на KWH или реално платената по фактури за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.Отговор:

Виж отговори на върпоси 2, 3 и 4.

Крайната цена на електрическата енергия включва цената на електрическата енергия, средно аритметичните годишни специфични разходи на единица енергия за мрежови услуги, задължение към обществото и за балансиране, като се добавят и пълните разходи за финансова подкрепа за електроенергия от възобновяеми източници, които биха били прехвърлени на предприятието при липса на помощта по тази наредба. Отделно цената 73 лв./MWh е само цената на електрическата енергия, определена от КЕВР за първия ценови период.

Въпрос 30: Има ли изисквания за датата на енергийното обследване на предприятието-кандидат за бенефициер по условията на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016, ако до момента то няма предходно такова? Ако датата на изготвяне на доклада е в рамките на текущия месец, кандидатът допустим ли е за кандидатстване за помощта?

Отговор:

За първия и втория ценови периоди това изискване не се прилага.Въпрос 31: В такива случаи имат ли сила годишните отчети за управлението на енергийната ефективност, които се представят ежегодно пред АУЕР?

Отговор:

Изискването за годишните отчети по ЗЕЕ е различно от обследването за енергийна ефективност по чл. 3, ал. 3, т. 6, буква „б“ от Наредбата.Въпрос 32: Могат ли годишните отчети за управлението на енергийната ефективност да бъдат използвани като инструменти за управление на ЕЕ в смисъла на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016?

Отговор:

Годишните отчети за управлението на енергийната ефективност се изискват по ЗЕЕ, а по смисъла на Наредбата това е критерий за допустимост.Въпрос 33: По отношение на калкулиране на интезивността на електроенергията съгласно Приложение 3 от наредбата и в частност т.3 буква б специфичните разходи за единица енергия включват и компонента „задължение към обществото“. Тази компонента обаче преди 01.08.2013г. е била фактурирана на 3 отделни компоненти: добавка за зелена енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи във фактурите за ел.енергия. В тази връзка при изчисление на специфичните разходи за единица ел.енергия за компонента „задължение към обществото“ прилагаме:

Подход 1: за период преди 01.08.2013 включваме всичките 3 компоненти добавка за зелена енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, а след тази дата сумата на задължение към обществото;

или

Подход 2: за период преди 01.08.2013 включваме само компонента добавка за зелена енергия, а след тази дата сумата на задължение към обществотоКой от двата подхода е коректно да бъде приложен при изчисление на специфичните разходи за единица ел.енергия?

Отговор:

Коректно е подход 1 да бъде приложен при изчисление на специфичните разходи за единица електрическа енергия. Понастоящем цената „задължение към обществото“ освен компонентата за зелена енергия, включва и високоефективното комбинирано производство и невъзстановяемите разходи и те трябва да бъдат включени.Въпрос 34: Нашето предприятие е с код на икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 – 10.13 – Производство на месни продукти, без готови ястия.

Предполагам, че това се препокрива с код 1011 на NACE. Този код не фигурира в Приложение 1 на Наредбата, но го има в Приложение 2.

Бихте ли ми разяснили какво означава „интензитет на търговията с държави извън Европейския съюз от най-малко 4 %”, от заглавието на Приложение 2 и можем ли да кандидатстваме за помощ, ако нямаме търговия с компании извън България.

Отговор:

По първата част на въпроса виж отговор на въпрос 14.

По втората част на въпроса виж отговор на въпрос 27.

Въпрос 35: Къде се подава заявлението и необходимо ли е представяне на нотариално заверено пълномощно, в случай, че документите се подават от служител на фирмата?

Отговор:

Заявлението се подава в Министерството на енергетиката. Няма изискване при подаване на заявлението пълномощното да е нотариално заверено.Въпрос 36: Съществува ли утвърден образец за „Справка, удостоверяваща изпълнението на изискването по чл.3, ал.2 относно годишните приходи от основна дейност“ и може ли да се приложи като доказателство заверено копие на формата „Справка за предприятието“ от ежегодния статистически отчет за съответната година?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 9.Въпрос 37: От кои държавни институции трябва да се представят Удостоверения по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, като вземете в пред вид, че общините и НАП издават единствено Удостоверения по чл.87 ал.6? Достатъчно ли е да се представи Удостоверение по чл.87 ал.6 от ДОПК?

Отговор:

Разпоредбата по чл. 3, ал. 3, т. 2 е изискване за липса на задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Удостоверенията, издадени от общините и НАП са за липса на такива задължения. Следва да бъде представено и удостоверение от Агенция „Митници“ за липса на акциз и митни сборове.Въпрос 38: В случай на интензивност под 5%, може ли да се ползва намаление?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 8.Въпрос 39: Във връзка с изчислението на Брутната добавена стойност - имаме клиент, който има значителна печалба от бизнес комбинация, която не е обвързана с основната дейност. Следва ли тя да се включи в счетоводния финансов резултат?

Отговор:

Предприятието следва да отговаря на изискването по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2 - основната му икономическа дейност за предходната календарна година е в сектор от изброените и най-малко 60% от годишните му приходи за същия период са от тази дейност. Това допуска останалите приходи да са от други дейности. Тъй като помощта се предоставя на предприятието, то и размера на брутната добавена стойност се изчислява на ниво предприятие. За изчисленията по Приложение 3 се използват данните от финансовия отчет на предприятието за цялостната му дейност, включително и допълнителните му дейности.Въпрос 40: Нашето предприятие по КИД 2008 Е 10.13 ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПРОДУКТИ БЕЗ ГОТОВИ ЯСТИЯ, по код NACE от прил. 2 на какво отговаря и може ли дружеството ни да кандидатства и да подаде документи по тази наредба ????

Освен това в прил. 2 пише „с държави извън Европейския съюз от най малко 4%“, а в наредбата чл. 3 ал. 2 „най-малко 4% на равнището на Европейския съюз съгл. Прил. 2“

Ако нямаме износ намалят ли ни се точките или изобщо не можем да участваме?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 34.Въпрос 41: Моля за малко коментар по чл. 4, ал. 1 и 2 - кога ползваме ал. 2 - от наредбата излиза, че е допълнителна помощ т.е. основната помощ е по ал. 1 - ?

Как да попълним заявлението за първия период и по конкретно ред 3.1 и ред 3.2? Интензивността ни е над 20%.Отговор:

Да, правилно сте разбрали, основната помощ е по чл. 4 ал. 1 от Наредбата и е под формата на отстъпка от компонентата за зелена енергия в зависимост от интензивността на електроенергията. Помощта по ал. 2 е допълнение към основната помощ. В допълнение към отстъпката от компонентата за зелена енергия, предприятията могат да получават помощ за количествата потребена електрическа енергия, като се освобождават от задължение за плащане на компонентата за зелена енергия след достигане на размера на разходите, посочен в заповедта за предоставяне на помощ, за съответния ценови период.Въпрос 42: Относно удостоверение за липса на задължения по чл.3, ал.3. т. 2 от наредбата: НАП издава удостоверения не по чл. 162, ал. 2 , т. 1 от ДОПК, а по чл. 87, ал. 6. Данните са идентични.

Ако предоставим удостоверени по чл. 87 ал. 6 , ще имаме ли проблем ? Ако да, от къде да си набавим удостоверение по чл. 162.Отговор:

Относно удостоверение за липса на задължения по чл. 3, ал. 3. т. 2 от наредбата – виж отговор на въпрос 37.Въпрос 43: Дружеството ни се представлява от 2-ма управители - заедно и по отделно. Може ли само единият управител да подпише документите?

Отговор:

Подписването на документите става съгласно разписаното в дружествения договор.Въпрос 44: В какви граници трябва да е интензивността на електроенергията. При мене се получи 1,8 и одиторката се съмнява, че нещо не изчисляваме както трябва. За първия период сме заложили цена на ел. енергия - 73.

Отговор:

В чл. 4, ал. 1 от наредбата са регламентирани границите на интензивност на електроенергията и съответната отстъпка.Въпрос 45: Включва ли се реактивната енергия в мрежовите услуги?

Отговор:

Не, реактивната енергия не се включва в мрежовите услуги.Въпрос 46: НСИ е определил на нашето предприятие код 10.13 по КИД 2008 ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПРОДУКТИ БЕЗ ГОТОВИ ЯСТИЯ. В списъкът на допустими сектори за кандидатстване по Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. е наличен код по NACE 1013, но с описание „ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И ПРОДУКТИ ОТ МЕСО ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ“. Допустим кандидат ли сме?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 34.Въпрос 47: Във връзка с определянето на приходите от продажби от основна дейност, моля да уточните попада ли Дружество в обхвата на Наредбата, при положение че има код на основна дейност по НСИ - попадащ в Приложение 1 и приходи от продажби под 60 %, същевременно предприятието има приходи от продажби по код на допълваща дейност (в резултат на преработен продукт от основната дейност) попадащи в Приложение 2 - 30 % ?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 14.Въпрос 48: Моля да уточните дали е задължително представляващия дружеството да подаде лично документите във връзка с Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г или това може да направи и изрично упълномощено лице.

Отговор:

Не е задължително представляващия дружеството да подаде лично документите във връзка с Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. Това може да направи и упълномощено лице. Виж отговор на въпрос 35.Въпрос 49: Моля да уточните по-конкретно какви удостоверения е необходимо да бъдат представени във връзка с чл.5, ал.3, т.2 от Наредба Е-РД-04-06

Отговор:

Следва да бъдат представени удостоверения по чл.5, ал.3, т.2, които се издават от НАП и общината по седалището на предприятието, че бенефициерът няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Виж отговор на въпрос 37.

Въпрос 50: Как следва да бъдат подадени заявлението и документите в срока по параграф 1, ал.1 на ПРЗ на Наредба Е-РД-04-06. Възможно ли е това да стане с куриер или е необходимо лично от представляващото лице?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 48Въпрос 51: Първият ценови период е август 2015 - юни 2016 г. , какъв е следващият ценови период, и какъв е срока за подаване за него? Може ли ценовият период да е 01.01.2016 до 31.12.2016 г., като 2015 г. да е предходна календарна година?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 19Въпрос 52: Моля да ни информирате как може и следва да се подаде заявлението с необходимите документи по прилагане на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. – по електронен път, по пощата или на място в Министерство на енергетиката?

Отговор:

Заявленията и приложените към тях документи се подават на място в Министерството на енергетиката.Въпрос 53: Документите могат ли да се подадат по куриер с обратна разписка или трябва лично да се внесат в деловодството

Отговор:

Да, може. Виж и отговор на въпрос 52Въпрос 54: Какъв е последният срок за входиране на документи -24.10 включително или?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 19.Въпрос 55: Допустимо ли е да се входира заявлението и приложенията към него, ако има липси в тях, с идея те да се попълнят на по-късен етап.

Отговор:

Следва да се спазват изискванията на наредбата, като в Министерството на енергетиката се подават попълнено заявление и приложенията към него. При условие, че заявлението или приложенията към него не отговарят на изискванията на наредбата, министърът на енергетиката или упълномощен от него заместник-министър уведомява писмено заявителя и определя подходящ срок за отстраняването на несъответствията или за представяне на допълнителна информация и документи. Срокът за извършване на проверката за редовност на заявлението, приложенията към него и заявените обстоятелства спира да тече от изпращането на писменото уведомление до получаването на исканите информация и документи, съответно - до изтичането на срока за предоставянето им.Въпрос 56: Подаването на заявление може ли да стане по куриер, или следва да се донесе лично?

Отговор:

Да, може. Виж и отговор на въпрос 52Въпрос 57: Заявлението може ли да бъде изпратено по куриер или се входира лично или чрез пълномощник в министерството?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 56Въпрос 58: По т. 8 в Приложението, трябва ли "Прогноза за потреблението за ел. енергия за ценовия период" да бъде заменено с "Информация за потреблението на ел. енергия..." както е посочено в §1 ал.2, т.3, както и в Приложения "Обосновка относно прогнозното потребление" да е заменено с "Информация за потреблението на ел. енергия...

Отговор:

За предоставяне на помощ за първия ценови период - от 1 август 2015 г. до 30 юни 2016 г. в заявлението вместо прогноза за потреблението се включва информация за потребление на електрическа енергия за съответния ценови период, като се представят доказателства за закупените количества електрическа енергия и платените от заявителя средства за компонентата за зелена енергия, както и справка за платените средства за тази компонента от лицето, което извършва плащанията на цената „задължение към обществото“ на обществения доставчикВъпрос 59: Съгласно §1, ал. 2 в част Приложения, би следвало "Резюме от обследване или Декларация за прилагането на системата за управление..." да са неприложими за този ценови период?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 15Въпрос 60: Краен срок за подаване 21.10.2016 или 24.10.2016г.?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 19Въпрос 61: Удостоверенията за основна икономическа дейност от НСИ, може ли да са заверени копия или следва да са оригинали?
Отговор:

Удостоверенията за основна икономическа дейност, издадени от НСИ следва да се представят в Министерството на енергетиката в оригинал.


Въпрос 62: Когато предприятието-бенефициер има повече от една дейност и всички дейности попадат в сектори от Приложение 1, като приходите от никоя от тях, не осигурява 60% от годишните приходи на предприятието. В този случай възможно ли е да се кандидатства за предоставяне на помощ по реда на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г.?

Отговор:

Да, възможно е да се кандидатства за предоставяне на помощ по реда на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. Помощта се предоставя за повече от една дейност. В този случай всички дейности, попадащи в обхвата на Приложение 1 се считат за основни, като приходите от всички дейности следва да осигуряват 60% от годишните приходи на предприятието.Въпрос 63: Моля да уточните, какво очаквате да получите като доказателство от предприятието заявител за закупените количества електрическа енергия и платените средства за компонента за зелена енергия.

Отговор:

Представят се, както доказателства за закупените и платени количества електрическа енергия, платените от заявителя средства за компонентата по чл. 2 (фактури и платежни), така и справка за платените средства за компонентата по чл. 2 от лицето по чл.5, ал. 2 на обществения доставчик.Въпрос 64: Може ли Заявлението за издаване на заповед за предоставяне на помощ да бъде изпратено по куриерска фирма с обратна разписка.

Отговор:

Да, може.Въпрос 65: Кога се подава Искането за издаване на Удостоверение за ползване на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници за първия ценови период.

Отговор:

Искането за издаване на удостоверение за възстановяване на надплатените от бенефициера средства се подава след влизане в сила на заповедта за предоставяне на помощ. Същото трябва да е придружено с доказателства за закупените количества електрическа енергия и платените от заявителя средства за компонентата по чл. 2, както и справка за платените средства за компонентата по чл. 2 от лицето по чл. 5, ал. 2 на обществения доставчик. Искането се подава до изтичане на ценовия период, за който се предоставя помощта.Въпрос 66: Възможно ли е да изпратим Заявлението за издаване на заповед за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта,свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, заедно с всички съпровождащи го документи и справки на хартиен носител по куриер, и дали ще ни се предостави вх. номер по куриера.

Отговор:

Виж отговор на въпрос 64Въпрос 67: Може ли Документите да се изпратят по куриер или се внасят само на ръка?

Отговор:

Въпрос 68: В т. 4 потребление на електрическа енергия отразяваме изразходваната такава за цялото ни дружество или само тази, която е изразходвана за икономическата ни дейност по код по NACE от приложение 1 и 2?

Отговор:

Помощта се предоставя на ниво дружество и енергията е тази, потребена от дружеството.Въпрос 69: В т. 7 и т. 8 в колона прогноза за потреблението за ценовия период попълваме данни за потребена ел. енергия, която сме платили на всички доставчици или само тези, на които сме платили задължения към обществото.

Отговор:

В т. 7 се представят данни за потребена електрическа енергия за предходна календарна година за доказване съответствие с критерия за допустимост по чл. 3, ал. 3, т. 5. Данните в колона 8 са за прогноза за електрическа енергия за периода за който се иска помощта. За първия период в заявлението вместо прогноза за потреблението се включва информация за потребление на електрическа енергия за ценовия период по ал. 1, като се представят доказателства за закупените количества електрическа енергия и платените от заявителя средства за компонентата по чл. 2, както и справка за платените средства за компонентата по чл. 2 от лицето по чл.5, ал. 2 на обществения доставчик. Тъй като това е количество, за което се предоставя помощта, то и количеството енергия по т. 8 от заявлението е само това, за което се заплаща тази компонента.Въпрос 70: На основание параграф 1, ал. 2, т. 3 от преходните и заключителни разпоредби необходимо ли е към заявлението да представим като „доказателства за закупените количества електрическа енергия и платените от заявителя средства за компонентата по чл. 2, както и справка за платените средства за компонентата по чл. 2 от лицето по чл. 5, ал. 2 на обществения доставчик“ фактури и платежни документи или е достатъчно да представим справка за платените средства за компонентата „Задължение към обществото“, предоставена ни от доставчика на електрическа енергия. И ако е необходимо да бъдат предоставени копия на фактурите и платежните документи може ли същите да бъдат заверени „вярно с оригинала“ с подпис на главен счетоводител, а не на представляващия дружеството.

Отговор:

Представят се, както доказателства за закупените и платени количества електрическа енергия, платените от заявителя средства за компонентата по чл. 2 (фактури и платежни), така и справка за платените средства за компонентата по чл. 2 от лицето по чл.5, ал. 2 на обществения доставчик.Въпрос 71: Доставчикът ни на електрическа енергия наясно ли е какъв тип удостоверение трябва да издаде или трябва да бъде типов образец?

Отговор:

Съгласно изискването на параграф 1, ал. 2, т. 3 от ПЗР на Наредбата към заявлението се представя справка (не удостоверение) за платените средства за компонентата по чл. 2 от лицето по чл. 5, ал. 2 (доставчика на електрическа енергия) на обществения доставчик. Няма утвърден образец за издаване на справката от доставчика на електрическа енергия.Въпрос 72: Това удостоверение задължително ли е за първият ценови период?

Отговор:

Да, справката е задължителна.Въпрос 73: Искането по чл. 9, ал. 2 кога се подава към министерството?

Отговор:

Съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 2 искането се подава след достигане на размера на разходите, посочен в заповедта за предоставяне на помощ, след представяне доказателства за закупените количества електрическа енергия и платените средства за компонентата за зелена енергия.Въпрос 74: В случай, че средната брутна добавена стойност (знаменател при определяне на интензивността на електроенергията) се получава отрицателно число, това лишава ли кандидатстващото дружество от възможността да получи помощ по Наредбата.

Отговор:

Виж отговор на въпрос 8Въпрос 75: Дали подаването на документи може да е чрез пощенска пратка (куриерска служба) и коя дата се взема за миродавна - на изпращането или на получаването при Вас?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 48

Следва да се има предвид датата на постъпване на заявлението и приложените към него документи в Министерството на енергетиката.

Въпрос 76: Предприятието, което трябва да одитирам, получава електрическа енергия от предприятие от реалния сектор, а не от обществен доставчик. Има ли право да ползва намаляване на тежестта, свързана с енергия от ВИ?

Отговор:

Съгласно разпоредбата на чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват производителите включително производителите на енергия от възобновяеми източници за количествата по чл. 31, ал. 5, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, операторът на борсовия пазар на електрическа енергия и крайните клиенти.Въпрос 77: Предприятието ни използва за дейността си наета производствена база, като партидата на обекта е на името на Наемодателя. Последният ни префактурира ползваната от нас електроенергия. Има ли право предприятието да получи помощ за намаляване на тежестта?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 76Въпрос 78: За кои години, съответно за първи и втори ценови период, следва да се представят Удостоверения от НСИ за кодовете на ИД, понеже, както стана ясно трябва да са в оригинал.

Отговор:

За първия ценови период, обхващащ периода от 1 август 2015 г. до 30 юни 2016 г. удостоверението относно код на основна икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт, е за 2014 г., а в случаите на предприятия, съществуващи от 2015 г. – за 2015 г. За втория ценови период, обхващащ периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. удостоверението относно код на основна икономическа дейност е за 2015 г., а в случаите на предприятия, съществуващи от 2016 г. – за 2016 г.Въпрос 78: В какъв вид трябва да бъде обосновката за прогнозното потребление за периода 1.07.2016-30.06.2017 година? Може ли да ползваме планираните количества от доставчика?

2. При разминаване между прогнозираното и реално консумираната енергия– как се процедира, има ли някакви санкции?Отговор:

За обосновката за прогнозното потребление на предприятието-бенефициер може да се използват планираните количества от доставчика. Въпреки това ще бъде извършена последваща оценка след изтичане на ценовия период, за да се провери допустимостта на предприятието и съответно дали има разминаване между прогнозираното количество и реално консумираната електрическа енергия. След тази последваща оценка следва да се компенсира дружеството или да се съберат дадените компенсации, в зависимост от случая.Въпрос 79: Какво се включва в това понятие "Специфични разходи", относими към единица потребена закупена енергия. За моят клиент имам във фактурите следните разходи:

• Пренос през разпределителната мрежа;- включват се в "Специфични разходи"

• Достъп до разпрепделителната мрежа;- включват се в "Специфични разходи"

• Цена за пренос през електропреносната мрежа;- включват се в "Специфични разходи"

• Цена за достъп през електропреносната мрежа;- включват се в "Специфични разходи"

• Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа;- включват се в "Специфични разходи"

• Цена за задължения към обществото.- включват се в "Специфични разходи"

• Добавка за зелена енергия - трабва ли да се включат?

• Добавка за високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия - трябва ли да се включат?

• Добавка за невъзстановяеми разходи - трабва ли да се включат?

• Надбавки по чл. 7 от НРЦЕЕ - трабва ли да се включат?

Отговор:

Виж отговор на въпрос 33

Въпрос 80: Ако предприятието е притежавано напълно (100%) от чуждо предприятие, има ли право да получи помощ по тази наредба? В сумата на приходите, активите и персонала за определяне на вида предприятие, включват ли се числата от всички предприятия в групата – всички те са извън България.

Отговор:

Да, предприятието може да кандидатства, при условие, че същото е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и е регистрирано по този закон, като е изпълнило критериите по Наредба Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намяляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници.Въпрос 81: Къде и как можем да изпратим необходимите документи за кандидатстване по наредба Е-РД-04-06 от 28 Септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници.

Отговор:

Виж отговор на въпрос 52 и 64

Въпрос 82: Разходите през 2012 г. и 2013 г. за “зелена енергия, ВЕКП и невъзстановяеми разходи” към коя група трябва да се отчитат:

а/ като специфични разходи за мрежови услуги, или

б/като специфични разходи за задължение към обществото

Отговор:

Виж отговор на въпрос 33Въпрос 83: Дружеството е създадено през 2014 г и няма дейност за 2014 г. Дейността започва през месец юли 2015, когато е финализиран строежа на производствената сграда. Поради тази причина за 2015 г. потреблението на електрическа енерегия е под 1 GWh. Средномесечното потребление на електрическа енерегия е 90 MWh. Има ли право дружеството да кандидатства за предоставяне на помощ за ценови период от 01 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г.?

Отговор:

Да, дружеството има право да кандидатства за предоставяне на помощ за втори ценови период, обхващащ периода от 01 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. Съгласно разпоредбите на наредбата предприятие, регистрирано от по-малко от три години, предоставя документи по ал. 3 от наредбата с наличните отчетни данни. В заявлението в т. 7 се представят данни за потребена електрическа енергия за предходна календарна година за доказване съответствие с критерия за допустимост по чл. 3, ал. 3, т. 5. В т. 8 се включва прогноза за потреблението на електрическа енергия за съответния ценови период по обекти и нива на напрежение и наименование и ЕИК на лицето, което съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката извършва плащанията към обществения доставчик на цената за задължения към обществото. Към пакета от документи, придружаващи заявлението за предоставяне на помощ трябва да е приложена и обосновка относно прогнозното потребление на електроенергия за ценовия период, за който се подава заявлението.Въпрос 84: Питането ми е дали образеца относно „ Искането за издаване на удостоверение за ползване на помощ за намаляване на тежестта,свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“ се подава едва след като е излязла заповед за предоставяне на помощ одобрена от Министъра на Енергетиката или трябва да се подаде заедно с всички други документи необходими за кандидатстването по втория ценови период в срок до 14 Ноември? И ако има възможност за малко повече информация относно попълването на този образец, ще бъда много благодарен.

Отговор:

Виж отговор на въпрос 65Въпрос 85: Предприятие с код на основната дейност 1812- Печатане на други издания и печатни продукти може ли да кандидатства за помощ по Наредба Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници ако отговаря на останалите критерии за допустимост ?

Отговор:

Само предприятие, чийто код на основната икономическа дейност попада в приложение 1 или 2 и отговаря на критериите от Наредба Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници може да кандидатства за предоставяне на помощ по реда на наредбата.Въпрос 86: Получихме информация от БФИЕК, че ще получим писма за искане на допълнителна информация по отношение на изчисленията за първия ценови период, в четвъртък или петък. Все още не сме получили такова писмо, за това бих искала да проверя дали сте изпратили.

Отговор:

Към настоящия момент подадените от предприятия-бенефициери заявления с пакетите от документи, приложени към тях се разглеждат и не сме в състояние да кажем дали конкретно за Вашето предприятие ще се наложи да бъде изискана допълнителна информация. При необходимост от допълнителна информация ще получите писмо от МЕ на посочения от вас електронен адрес.Въпрос 86: Подготвили сме допълнителната информация, която липсваше

1. Справка от ЧЕЗ на основание чл. 1, ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби Наредба № Е-РД-04-06

2. Удостоверение за липсата на задължения по смисъла на чл. 162 ал. 2 от ДОПК събирани от митническите органи

3. Фактури от доставчика и платежни документи към тях

Бихте ли ни казали, дали това е достатъчно за да можем да ви изпратим документите по куриер. Имаме въпрос относно вторият период. Възможно ли е да изпратим документите за същия отново по куриер

Отговор:

Може да изпратите подготвените документи в Министерство на енергетиката. Към настоящия момент заявлението и пакета от документи, подадени от Вашето предприятие са в процес на разглеждане и не сме в състояние да кажем каква допълнителна информация ще е необходима. В случай, че се налага да бъде разгледана допълнителна информация, същата ще Ви бъде изискана с писмо.

По отношение на втората част на въпроса Ви: да, възможно е да изпратите документите за втория ценови период по куриер.

Въпрос 87: Вчера на имейла получихме писмо с предписания. Въпросът ми е относно т. 4 - декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. В самата наредба никъде не е упоменато да се изисква такъв документ освен в т.10 Приложения на Заявлението: Декларация за МСП (ако е приложимо, по образец, утвърден от министъра на енергетиката). Никъде не намирам указано кога е приложимо и не е много ясно за коя година трябва да се попълни при положение, че подаваме заявление за ценовия период 01.08.2015 - 30.06.2016 г .

Друг въпрос е по т.5: Коректно попълнена декларация по чл. 5, ал. 3, т. 4 от Наредбата.

Декларацията, която сме подали, е по образеца, публикуван на страницата на Министерството, от името на един от изпълнителните директори, които представляват и управляват заедно и поотделно. Не мога да разбера кое е некоректното в попълването. Прилагам и самата декларация.

Отговор:

При попълване на декларацията по чл. 5, ал. 3 т. 3 за затруднено положения се изисква да бъде посочено дали предприятието е МСП или голямо, тъй като критериите за затруднено състояние са различни. Паради тази причина се изисква декларацията по чл. 3 и 4 от ЗМСП, която се подава по образец, утвърден от министъра на икономиката, когато кандидатстващото предприятие се явява МСП и когато това е посочено. Образецът на същата може да бъде изтеглен от сайта на Министерство на икономиката. Линк към образеца има и на страницата на МЕ в раздел „Дейности“, сектор „Енергиен пазар“ – „Образци на документи“. За първия ценови период декларацията трябва да е за 2014 година.

Във връзка с втория Ви въпрос, моля да ни извините, но поради допусната техническа грешка в писмото на МЕ следва да се има предвид декларацията по чл. 5, ал. 3, т. 3.

Въпрос 88:

1. Тъй като сме базирани в Русе и посещението в София отнема цял ден, има ли възможност да получа информация за статута на преписката и дали е необходимо да се представят някакви допълнителни документи или справки? Планираме идването в периода 08-10.11.2016 г и би ни улеснило много.

2. За ценови период 01.07.2016-30.06.2017 имаме само 4 месеца с реални данни за консумация и цени. Има ли някаква форма за обосновка на прогнозата за потребление и бланка?

3. При изчисляване на специфичните разходи на електроенергията за периода 01.08.2015-31.12.2015 следва ли да се намалят с размера на очакваната помощ при подадено заявление за 1-ви ценови период?Отговор:

  1. Към настоящия момент заявлението и пакета от документи, подадени от Вашето предприятие са в процес на разглеждане и не сме в състояние да кажем каква допълнителна информация ще е необходима. В случай че се наложи да изпратите допълнителна информация, същата ще Ви бъде изискана с писмо, като за изпращане на отговора може да ползвате и услугите на куриер.

  2. Няма образец на бланка за попълване на обосновката за прогнозата за потребление.

  3. При изчисляване на специфичните разходи на електроенергията за втория ценови период не следва същите да се намалят с размера на очакваната помощ при подадено заявление за 1-ви ценови период.


Коьрта
Контакты

    Главная страница


Въпрос 1: Какво се включва в термина „разходи за персонала ? Освен разходите за заплати и осигуровки, разходите за персонал във финансовите отчети обичайно включват разходи за храна, облекло, транспорт

Скачать 368.9 Kb.