• 1.06.2013 г. ОТГОВОР № 87)
 • 3.06.2013 г. ОТГОВОР № 88)
 • 3.06.2013 г. ОТГОВОР № 89)
 • 3.06.2013 г. ОТГОВОР № 90)
 • 3.06.2013 г. ОТГОВОР № 91)
 • Проекти, които предвиждат предоставяне на помощ по режим „групово освобождаване” са допустими по настоящата процедура за подбор на проекти, ако
 • В случаите , когато кандидатът е голямо предприятие 1 , допустими за финансиране са само проекти, които обосновават
 • 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3 последователни финансови години.
 • Оценителната комисия служебно го намалява до максимално допустимия интензитет и/или размер. ВЪПРОС № 92)
 • 3.06.2013 г. ОТГОВОР № 92)
 • 3.06.2013 г. ОТГОВОР № 93)

 • Скачать 138.26 Kb.


  Дата06.02.2019
  Размер138.26 Kb.

  Скачать 138.26 Kb.

  Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 07 „внедряване на иновации в предприятията” въпрос №87  ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

  BG161PO003-1.1.07 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

  ВЪПРОС № 87)

  ЗДРАВЕЙТЕ,

  Благодаря за изчерпателния и конструктивен отговор по Въпрос 14 относно процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. В тази връзка, моля за отговор на следните допълващи :

  1. Има ли някакъв праг на цените за ДНА над който се изисква нещо повече от предварителен договор между Бенефициента и собственика на индустриалния актив ? 

  2. Ако за иновативният процес и продукт на Бенефициента определен патент върши работа и договорената цена е над 50 000 лв, то:

        А/ Нужно ли е към предварителния договор за покупка на лиценз в проектното предложение да се представят няколко оферти, след като наличието на патент е гаранция за неповторимост и уникалност ?

        Б/ Ако е Бенефициентът има готовност за сключи предварителен договор за придобиване на патент/лиценз/право на стойност над 50 000 лв, то трябва ли този договор да се предшества от процедура за обществена поръчка преди подаване на проектното предложение по процедурата ?

        В/ Ако проектното предложение бъде одобрено и последва сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, плащането на патент/лиценз/права с предварителн договор над 50 000 лв изисква ли прилагане на ПМС 69 или Закона за обществените поръчки ? 

  С пожелания за Успех: Руси Петров Кънчев,

  hi_academy@mail.bg  1.06.2013 г.

  ОТГОВОР № 87)

  1. Насоките за кандидатстване не поставят ограничение на размера на разходите за придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите (ДНА), които са обект на внедряване по процедурата.

  Следва да имате предвид, че с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи. В случаите, когато кандидатът предвижда придобиване в рамките на проекта на дълготраен нематериален актив, с който се удостоверят права на интектуална собственост върху внедряваната по проекта иновация или резултати от НИРД, е допустимо пазарната стойност на актива да се удостовери само с представения документ за придобиването му (предварителен договор или договор за придобиване на резултати от НИРД или договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост, удостоверяващ, че за внедряването на определен продукт(стока или услуга)/процеси, кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване или по друг законосъобразен начин права по интелектуална собственост в рамките на проект).

  2. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. изисква само документите посочени в Насоките за кандидатстване и приложенията към тях.

  Следва да имате предвид, че разходите за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение трябва да бъдат извършени преди датата на подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура, като плащането по тях трябва да бъде направено не по-късно от крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта.

  Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ПМС №69/2013г. кандидатите за безвъзмездна финансова помощ или бенефициентите не провеждат процедура за определяне на изпълнител, когато предвидената стойност за строителство, доставки и услуги, в т.ч. съфинансирането без данък върху добавената стойност, е по-ниска от 20 000 лв. за доставки/услуги и 60 000 лв. за строителство. В тези случаи кандидатите за безвъзмездна финансова помощ или бенефициентите може да не сключват писмен договор и да докажат извършените разходи с първични платежни документи. С оглед гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ), при стойности на възлагане до 20 000 лв. без ДДС за доставки/услуги и до 60 000 лв. без ДДС за строителство, Договарящият орган на ОПРКБИ ще изисква от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ или бенефициентите да приложат към първичните платежни документи три предложения (съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в договора за безвъзмездна финансова помощ) и обосновка (съдържаща аргументи за направения избор на изпълнител на базата на получените 3 предложения). Предложенията следва да съдържат дата и подпис от подателите.

  В случаите, когато размерът на безвъзмездната финансова помощ е по-малък или равен на 50 на сто от общата сума на одобрения проект, с оглед гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата по ОПРКБИ, както и спазването на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на средства от Структурните фондове на ЕС, Договарящият орган на ОПРКБИ ще изисква следното:


  1. В случаите извън приложното поле на ПМС №69/2013 г., когато предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 60 000 лв. или предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 20 000 лв., бенефициентите/кандидатите за безвъзмездна финансова помощ следва да приложат към първичните платежни документи три предложения (съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в договора за безвъзмездна финансова помощ) и обосновка (съдържаща аргументи за направения избор на изпълнител на базата на получените 3 предложения), както и сключен договор. Предложенията следва да съдържат дата и подпис от подателите.

  2. В случаите извън приложното поле на ПМС №69/2013 г., когато предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 60 000 лв. или предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 20 000 лв., бенефициентите/кандидатите за безвъзмездна финансова помощ следва да приложат към първичните платежни документи три предложения (съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в договора за безвъзмездна финансова помощ) и обосновка (съдържаща аргументи за направения избор на изпълнител на базата на получените 3 предложения). Предложенията следва да съдържат дата и подпис от подателите.

  И в двата случая бенефициентите/кандидатите за безвъзмездна финансова помощ не следва да прилагат реда за събиране на оферти по чл.11 от ПМС №69/2013г.

  ВЪПРОС № 88)

  Здравейте,

  Във връзка с подготовка на проект по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, имам следните въпроси:


  1. В случай, към момента на кандидатстване, по отношение на иновацията, която е предмет на проекта по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, е подадена заявка за получаване на свидетелство за регистрация на полезен модел, необходимо ли е към проекта да бъде приложена и експертна оценка доказваща иновативност на съответното оборудване/технология?

  2. В случай, че експертна оценка не е задължителна, тогава представянето на такава, ще допринесе ли за получаването на по-голяма оценка по отношение на критериите „ІІІ Иновативност и икономическа жизнеспособност на внедряваната иновация“?   

  Предварително благодаря.

  Роман Воински

  r.voinski@projectpartners-bg.com

  3.06.2013 г.

  ОТГОВОР № 88)

  1. Условията на специфични критерии за допустимост на кандидатите, описани в т.2.1.2 от Насоките за кандидатстване, се доказват с документите, изброени в Насоките, вкл. заявка за свидетелство за регистрация на полезен модел. Заявката следва да бъде представена в своята цялост. В Насоките за кандидатстване няма изрично изискване за предоставяне от страна на кандидата на експертна оценка, доказваща иновативност, но подобен документ би могъл да удостовери изпълнението на критерия, че кандидатът внедрява иновативни продукти (стоки или услуги) или процеси съгласно определенията в Насоките за кандидатстване.

  2. Документите по т 2.1.2 от Насоките за кандидатстване освен за доказване на допустимост служат и за източник на проверка при оценяването на критериите от раздел ІІІ „Иновативност и икономическа жизнеспособност на внедряваната иновация“ на Критериите за техническа оценка на проектните предложения по процедурата, част от Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните предложения“. В този смисълтакъв документ би могъл да допринесе за по-високо оценяване по съответните критерии, тъй като има отношение към иновативността на продукт/процес.

  ВЪПРОС № 89)

  Здравейте,

  Във връзка със схемата BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията", бихме искали да ни отговорите дали получен кредит по Джереми се счита за държавна или минимална помощ съгласно Декларацията за минимални помощи, която трябва да се попълни и представи при кандидатстването? Този кредит не касае проектът, с който ще се кандидатства по тази схема.

  Благодарим предварително!

  С. Георгиева

  georgievass_1974@abv.bg  3.06.2013 г.

  ОТГОВОР № 89)

  Следва да имате предвид, че кредитите по инициатива JEREMIE представляват финансиране, осигурено чрез Гаранционния фонд по „Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия“, което се осъществява посредством Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“. Кредитополучателите по инициатива JEREMIE са получатели на минимална помощ и трябва да отразят тази помощ в Декларация за държавни/минимални помощи.

  Следва да имате предвид, че не е допустимо една и съща дейност да получава безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОП „Конкурентоспособност” и подкрепа по Приоритетна ос 3 на ОП „Конкурентоспособност” чрез инструментите по инициативата JEREMIE.

  ВЪПРОС № 90)

  Уважаеми екип на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.,

     Здравейте!  Имам намерение да реализирам производството на нов продукт със съдействието на схама „Внедряване на иновации в предприятията”. Бихте ли ми информация как да докажа, че производството което искам да реализирам е иновативно за България?

     Надявам се за Вашето съдействие!

     Лек и успешен ден!

     С уважение:

     Пламен Киров

  kirov1984@abv.bg  3.06.2013 г.

  ОТГОВОР № 90)

  Съгласно т.2.1.2 от Насоките за кандидатстване, обстоятелството, че внедряваният продукт (стока или услуга) процес е иновативен, се доказва с един или няколко от следните документи:

  - Патент за изобретение или

  - свидетелство за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта или

  - свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или

  - заявка за патент за изобретение/свидетелство за регистрация на полезен модел на продукта/процеса, внедряван чрез проекта/свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или

  - лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост или

  - договор за прехвърляне на ноу-хау или

  - договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост или

  - друг документ, удостоверяващ права върху обект на интелектуална собственост или

  - договор за придобиване на резултати от НИРД или

  - техническа документация, публикации, доклади, резултати от проведени тестове, изследвания, независими становища от компетентни организации в областта на иновацията или хабилитирани лица в областта на иновацията или

  - друг документ, удостоверяващ, че съответният продукт/процес е нов за кандидата.

  ВЪПРОС № 91)

  Здравейте,


  Според правилата на програмата, кандидатът сам може да прецени дали помощта, за която кандидатства по елемент "Инвестиции", да попадне под режим "групово освобождаване", където помощта може да достигне до 3 000 000 лв. Въпросът ми е, на какви условия трябва да отговаря кандидата, за да избере този режим? Размерът е исканата помощ ли определя режима на безвъзмездната финансова помощ, т.е. ако бюджетът на проекта възлиза на сума над 200 000 евро, то кандидатът трябва да избере режим "групово освобождаване" за елемент "Инвестиции"?

  Димитър Димитров

  d.a.d@abv.bg

  3.06.2013 г.

  ОТГОВОР № 91)

  Насоките за кандидатстване по настоящата процедура дават възможност на кандидатстващите предприятия да избират режима на държавни помощи за дейностите по Елемент „Инвестиции“ (за Елемент „Услуги“ приложим е единствено режим “de minimis”).  В случай че кандидатът избере режим на държавна помощ „регионална инвестиционна помощ“, следва да бъдат спазени следните условия:

  • Проекти, които предвиждат предоставяне на помощ по режим „групово освобождаване” са допустими по настоящата процедура за подбор на проекти, ако имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, пряко свързани с производството и внедряването на иновативни продукти(стоки или услуги) или процеси и са насочени към една или повече от следните цели:

   Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;

   Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

   Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез внедряване на иновативни продукти(стоки или услуги)/процеси;

   Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.  • В случаите, когато кандидатът е голямо предприятие1, допустими за финансиране са само проекти, които обосновават стимулиращия ефект на безвъзмездната финансова помощ2, както следва:

   проектът не би бил осъществен на територията на Република България при липсата на помощ, и

   налице е съществено увеличаване на размера на проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на обхвата на проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на общата сума, изразходвана от получателя за проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на скоростта на изпълнение на съответния проект/дейност.

  Допълнително:


  • Разходи по Елемент „Инвестииции“ следва да бъдат извършени за инвестиции в дълготрайни материални или нематериални активи.

  • В случай че кандидатът е голямо предприятие разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи могат да бъдат в размер до 50 % от общите допустими разходи по Елемент „Инвестиции”, когато е приложен режим на държавните помощи „групово освобождаване”.

  Следва да имате предвид, че допустимият максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Услуги”, както и по Елемент „Инвестиции“ по настоящата процедура за подбор на проекти, в случай че кандидатите са избрали режим „минимална помощ”, следва да отговаря на правилата за минимална помощ, определени в Регламент No 1998/2006. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставена на всяко едно предприятие във връзка с процедури или индивидуални помощи, обявени в режим „de minimis” (минимална помощ), не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3 последователни финансови години. Общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл „шосеен транспорт” , не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева) за период от 3 последователни финансови години.

  Също така, в случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване интензитета на безвъзмездната финансова помощ и/или максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, определен в настоящите Насоки за кандидатстване, Оценителната комисия служебно го намалява до максимално допустимия интензитет и/или размер.  ВЪПРОС № 92)

  Здравейте, 

  Във връзка с откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, възникна следния въпрос: 

  Когато се определя изпълнител за консултантски услуги за подготовка на проектно предложение, трябва ли до момента на кандидатстване да се прилагат всички типови образци по ПМС №69?

  Благодаря Ви предварително!

  Хубав и успешен ден,

  Tsveti Dimcheva

  info@agenda-bg.com  3.06.2013 г.

  ОТГОВОР № 92)

  Съгласно чл. 7.7 от Приложение И „Договор за безвъзмездна финансова помощ“ към Насоките за кандидатстване:  За да бъдат допустими извършените от бенефициента разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение, бенефициентът задължително трябва да представи към първичните платежни документи три предложения с датата и подпис на подателя (съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в договора за безвъзмездна финансова помощ) и обосновка (съдържаща аргументи за направения избор на изпълнител на базата на получените 3 предложения).

  Типовите образци по ПМС 69/2013г. са препоръчителни, когато изборът на изпълнител се осъществява по реда на постановлението.  ВЪПРОС № 93)

  ЗДРАВЕЙТЕ,

  Възможно ли е по процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” да кандидатстват като потенциални Бенефициенти СТОПАНСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ ?

  Благодаря за сътрудничеството.

  С пожелания за Успех на ОП Конкурентоспособност: Руси Петров Кънчев,

  hi_academy@mail.bg  3.06.2013 г.

  ОТГОВОР № 93)

  Съгласно Общите критерии за допустимост на кандидатите по настоящата процедура, описани в т.2.1.1 от Насоките за кандидатстване, допустими кандидата са микро, малки, средни или големи предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Стопански дружества, регистрирани по Закона за задълженията и договорите, не отговарят на критериите за допустимост по процедурата.  1 Предприятие, което не покрива изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

  2 В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 07 „внедряване на иновации в предприятията” въпрос №87

  Скачать 138.26 Kb.