• Обща характеристика на община Омуртаг
 • Таблица1.Разпределение на населението по пол
 • Таблица 2. Разпределение на населението по възраст
 • Под трудоспособна възраст
 • В трудоспособна възраст – 18-5 9 /62 г.
 • Над трудоспособна възраст над 59/63г.
 • Таблица 3. Раждаемост в община Омуртаг
 • По години 1999 2000 2001
 • Таблица 4. Естествен прирастст в община Омуртаг
 • Коеф. новородени на 1000 души
 • Коеф. починали на 1000 души
 • II. Анализ на средата
 • 2004 г. 2005 г. 2006 г. 200 7 г.
 • Вид разход 2004 2005 2006 200
 • производство на автобуси и оборудване за тях, ремонт и модернизация на транспортни средства .
 • 1.3. 2.2 Задържащи сили (ограничители на развитието) • страница1/5
  Дата03.11.2018
  Размер1.79 Mb.
  ТипПрограма

  Въведение


    1   2   3   4   5

  Община Омуртаг

  7900 гр. Омуртаг, ул. “Александър Стамболийски” № 2а, тел. 0605/20-08; 23-11

  АНОТАЦИЯ
  Настоящата програма е разработена в съответствие с чл.79 от Закона за опазване на околната среда.
  Програмата си поставя няколко основни цели:


  • Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал.

  • Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване;

  • Да открои приоритетите в разглежданата област;

  • Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите;

  • Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране;

  • Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.

  Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.


  Избраният подход за разработването на програмата съответства на одобрените от Висшия експертен съвет на МОСВ методични указания. Основният използван апарат в разработката е стратегическо планиране, почиващо на SWOT анализ.

  Логиката на изготвяне на програмата съответства на методологическия апарат и предопределя съдържанието, което е:

  I. Обща характеристика на община Омуртаг.

  II. Анализ на средата

  III. SWOT анализ

  IV. Визия на община Омуртаг

  V. Цели на програмата

  VI. План за действие

  VII. Система за мониторинг и контрол

  VIII. Възможности за финансиране на екологични проекти

  IX. Приложения

  Програмата съдържа 90 страници текст, 5 фигури, 19 таблици и 7 приложения. Използвани са общо 31 литературни източника и нормативни документа.

  Програмата е разработена от Община Омуртаг - дирекция “ППЕФИ”.

  ВЪВЕДЕНИЕ

  Конференцията на Обединените Нации за околна среда и развитие (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г. даде израз на осъзнаването на нарастващите опасности в цял свят, предизвиквани от все по-острите екологични проблеми.

  “Срещата на върха за Земята” в Рио прокламира няколко фундаментални и дългосрочни решения, ангажиращи международната общност със следните ключови принципи на екологичната политика:


  • Принципът на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите съществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и околната среда;

  • Принципът “Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се носят от отговорните за причиняването им;

  • Принципът, че защитата на околната среда е обща задача за правителствата, гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях;

  • Принципът на интегрирането, който означава, че опазването на околната среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно и че екологичните аспекти трябва винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на политиките в много други области, като транспорта, енергетиката, промишлеността, селското стопанство и др.

  Тези фундаментални принципи са в основата на всички политики, програми и действия, насочени към опазване на околната среда на всички нива – международно, национално, регионално, местно. Те са в основата и на настоящата Програма за опазване и възстановяване на околната среда на Община Омуртаг, която се явява естествено продължение на провежданата от общинската администрация политика в областта на околната среда. Вярно е, че са необходими огромни усилия за постигане на икономически и социален просперитет, но също така е вярно, че паралелно са необходими усилия за предотвратяването на екологични рискове и кризи чрез въвеждане ‘днес и сега’ на съвременните екологични стандарти, въпреки проблемите, които имаме като страна в преход.

  1. Обща характеристика на община Омуртаг

  Община Омуртаг е разположена в непосредствена близост до северния склон на източна Стара планина, в близост до връх Лисец. Тя заема южната част на Търговищка област и има кръстопътно транспортно – географско положение. Град Омуртаг е важен транспортен възел, разположен до първокласен път І - 4 София – Варна, на 25 км. от ЖП магистрала София – Варна. През общината почти в меридиално направление минава второкласен път ІІ - 48 от Търговище през Котленския проход за Сливен. Най–близкото летище е Търговище. Пристанища, към които могат да се насочат товаропотоци от и за общината са русенското и варненското. Община Омуртаг в административно-териториално отношение граничи на изток с Шуменска област, на запад с община Антоново, на север с общините Антоново и Търговище, а на юг с област Сливен.

  Общата територия на общината е 401 697 дка. Същата е разпределена по предназначение както следва:


  • Земеделски територии – 277 661 дка;

  • Фонд населени места и урбанизирани територии – 100 501 дка;

  • Водни течения и площи – 9 721 дка;

  • Пътища и прокари – 13 814 дка.

  Землището на гр. Омуртаг е разположено върху 277 661 дка обща стопанисвана земя, обработваема земя 192 625 дка, от които 121 555 дка са ниви, съставляващи 43.77 % от общата площ и трайни насаждения – 6 740 дка съставляващи 2.42 % от общата площ, естествени ливади на 1 966 дка, съставляващи 0,70 % мери и пасища – 67 104 дка, съставляващи 24.16 % и гори 80 297 дка – 28,91 % от общата стопанисвана площ. Горският фонд е 95 799 дка, от които гори със специално предназначение са 10 640 дка.

  Обликът на съвременния релеф на общината е отражение не само на многократното изменение на палеогеографията в тези земи, но и на продължителното и сложно геоложко и геоморфоложко развитие. То е било свързано с непрекъснатото взаимодействие между геоложката основа, земекорните движения и екзогенните процеси.

  Релефноизграждащо влияние върху района са оказали скалните формации на долната креда, когато морския басейн е заливал земите на Дунавската равнина, Предбалкана и Стара планина. В него са били отложени валанжински варовици, хотривски мергели, баремски и аптски варовици и пясъчници.

  Земеповърхните форми попадат във височинния пояс от 400 до 600м. /в хипсографския пояс – от 0 – 600м. /между областта Герлово – на изток и Сланик – на запад, като обхваща по-голямата част от първата област. Тук Омуртаговия рът служи за връзка между Лиса планина и Преславската планина, като в същото време представлява и морфоложка граница между Герлово и Сланик. Той е изграден от неокомски мергели и варовици, припокрити от хотривски сиво – ръждиви варовици. Изграждащите мергели и пясъчници са нагънати в силно полегнали на югозапад антиклинали, средни наклони около 70.

  Сега областта се изпълва от ниски асиметрични моноклинални ридове, които й придават ридово хълмист характер. Вертикалното разчленение рядко надвишава 150 – 200м/км2, като най–често е в пределите на 50 – 100м. Със сравнително малка гъстота е и талвеговата мрежа. Най – широко представени са териториите с хоризонтално разчленение 0.5 – 2км/км2.

  Мозаечният характер на релефа, с неговите морфографски и морфометрични особености /отнасящи се до надморска височина, големина на наклона, гъстота и дълбоина на разчленението/ и засягаща проходимостта, различната степен на достъпност и възможностите за усвояване, е важен качествен и количествен показател за териториалните природни ресурси.

  Характерният за района на община Омуртаг хълмист релеф благоприятства развитието на пътната мрежа, селищните системи заедно с прилежащите им комуникации и земеделието.

  В общината няма данни за свлачищно – срутищни процеси.

  На територията на общината се среща един основен тип почва – сива почва с трите си подтипа – сива светла, сива и сива тъмна. Широко разпространение имат плитките, слабо текстурно диференцирани скелетни и песъчливи почви, които са силно засегнати от ровинна ерозия. Почвените условия са със средни агротехнически качества. Механичният състав е средно – песъчливо глинест. Почвената реакция е средно кисела.

  Климатът в района е умерено – континентален, с горещо лято и студена зима. Известно влияние оказват нахлуващите през пролетта от югозапад и запад влажни въздушни маси, както и преносът на въздушни маси с тропичен произход през лятото. Максимумът на валежите е през месец юни, а минимума – през месец февруари. Относителната влажност на въздуха е 72%.

  Природният фактор, оказващ най – силно влияние върху разпространението на газо и прахообразните замърсители е вятърът. За община Омуртаг характерни са северозападните и южни ветрове със скорост около 4м/сек. / относителен дял 47%/.

  Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от повърхностни и подземни води. Повърхностните са река Тича (приток на р.Голяма Камчия) и Голяма река (приток на р.Янтра). Реките имат дъждовно – снежен режим с максимален отток през пролетта. Речният отток е непостоянен.

  Формираните ниско дебитни извори са от пресни, хидрокарбонатно – калциево – магнезиеви води, с обща минерализация 0.4 – 0.5г/л.

  В кватернера са акумулирани води, имащи пряка връзка с валежите и повърхностния отток. Представляват интерес за малки водохващания, нямащи строги изисквания към качеството на водите.

  На територията на община Омуртаг не е установено наличие на подземни природни богатства.

  Демографските процеси в община Омуртаг не се различават от общите тенденции в развитието на страната. Сложната икономическа ситуация в страната дава негативно отражение върху развитието на основните демографски процеси. В резултат на това през последните 8-9 години чувствително се влоши режима на демографското възпроизводство на населението.

  Населението на общината постепенно намалява, което е видно от таблица 1.
  Таблица1.Разпределение на населението по пол

  2004 г

  2005 г.

  2006 г.

  2007 г.

  2008г.

  2009г.

  население

  29953

  27838

  27712

  27601

  27371

  27202

  Мъже

  14955

  13959

  13882

  13811

  13661

  13574

  жени

  14998

  13879

  13830

  13791

  13710

  13628

  През последните две години жените доминират над мъжете по население с около - 50,09%.

  В социално-икономически смисъл интерес представлява разглеждането на броя и структурите на населението в 3-те укрупнени възрастови групи - под, в и над трудоспособно население. При това разпределение се забелязва тенденцията за намаление делът на младото поколение, а се увеличава делът на възрастното население.

  Разпределението на населението по признак “ Трудова активност” в общината за 2008 год. е показано на таблица 2.
  Таблица 2. Разпределение на населението по възраст
  2004 г

  2005 г.

  2006 г.

  2007 г.

  200

  2009г

  Общо население

  29953

  27838

  27712

  27601

  27371

  27202

  Под трудоспособна възраст до 18 г.

  6365

  5893

  5778

  5588

  5390

  5284

  В трудоспособна възраст – 18-59/62 г.

  17985

  16975

  17256

  17115

  17016

  17071

  Над трудоспособна възраст над 59/63г.

  5603

  4970

  4678

  4898

  4965

  4847

  В сравнение с 2007г. показателят раждаемост бележи незначителна тенденция към увеличение с 7,11%. Абсолютният брой на живородените деца през 2008г. е 316 при 295 за 2007 г. Все още като проблем, влияещ върху детеродната способност на жените и респективно върху раждаемостта са абортите по желание.
  Таблица 3. Раждаемост в община Омуртаг

  По години

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Родени деца

  257

  322

  304

  288

  298

  324

  250

  297

  295

  316

  Тази тенденция се потвърждава от данните за новородени и починали през периода 01.01.2004г. – 31.12.2008 г. в община Омуртаг показани на Таблица 4.  Таблица 4. Естествен прирастст в община Омуртаг

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Родени

  324

  250

  297

  295

  316

  Коеф. новородени на 1000 души

  10,8

  8,98

  9,02

  10,68

  11,54

  Починали

  294

  331

  289

  308

  340

  Коеф. починали на 1000 души

  9,81

  11,89

  10,4

  11,2

  12,42

  Естествен прираст

  + 0,99

  -2,91

  -1,38

  -0,52

  -0,88

  Средната работна заплата в края на 2008г. за общината е 260,30 лв. при средна за страната 516 лв.

  За община Омуртаг равнището на безработица за 2008г. е около 25,35%.

  През 2008 година търсенето и предлагането на труд в община Омуртаг в най-голяма степен се обуславяха от следните фактори:


  • влошеното състояние на общинската икономика;

  • сезонния характер на общинския трудов пазар.

  Негативните процеси, протичащи в икономиката, оказват неблагоприятно въздействие върху състоянието на заетостта и респективно безработицата в общината. Това доведе до траен и чувствителен дисбаланс между търсенето и предлагането на работна сила през цялата 2008 година.
  II.Анализ на средата

  1. Финансово състояние на община Омуртаг за периода 2004-2008г.  1.1. Финансовото състояние за 2008 г.

  Финансовото състояние на Община Омуртаг:  • Всичко приходи на 1 жител;

  • Данъчни приходи на 1 жител;

  • Всичко разходи на 1 жител.

  Финансовото състояние на общината сравнително се е подобрило в сравнение с 2003 година.


  Таблица 5. община Омуртаг 2008 г.  Показатели

  Община Омуртаг

  лв / жит.  Всичко приходи на 1 жител,

  448

  Данъчни приходи на 1 жител

  53

  Всичко разходи на 1 жител

  448
  Показатели за 2003 г.


  Показатели

  Община Омуртаг

  лв / жит.  Всичко приходи на 1 жител,

  276

  Данъчни приходи на 1 жител

  82

  Всичко разходи на 1 жител

  276

  1.2. Сравнителен анализ на бюджетните приходи на община Омуртаг


  1.2.1. Всичко приходи
  Приходите на бюджета на община Омуртаг се осигуряват посредством субсидия от Републиканския бюджет, собствени данъчни и не данъчни приходи, трансфери от /за бюджетни/ извънбюджетни сметки и финансиране на дефицита /излишъка.
  Таблица 6. Всичко приходи (лв.)

  2004 г.

  2005 г.

  2006 г.

  2007 г.

  2008г.
  Общо приходи

  6524127

  8009931

  10884285

  11865970

  12196121
  Субсидии от РБ

  5603060

  7191197

  9744580

  10723330

  10737187
  Собствени приходи

  921067

  818734

  1139705

  1142640

  1458934
  Данъчните приходи постъпват от републиканския бюджет и или са с общински характер. В приходите от данъци с държавен характер най-голям относителен дял заемат ДДФЛ, данък за общините. Приходите от данъци с общински характер се състоят предимно от приходи от имуществени данъци и данък върху печалбата, с най-малък относителен дял са данъците по корпоративното подоходно облагане.

  Постъпленията от не данъчни приходи са главно от такса за битови отпадъци, такси за ползване на детски градини, такси за детски ясли, такси за пазари и панаири, такси за технически услуги, такси за административни услуги, такси за гробищни места и др.

  Влошеното финансово-икономическо състояние на фирмите, а също така и незадоволителната данъчна и платежна дисциплина се отразяват отрицателно върху ритмичността на бюджетните постъпления.  1.2.2. Структура на бюджетните разходи
  Данните за структурата на разходите на община Омуртаг по функции са представени в Таблица 7.
  Таблица 7. Структура на разходите по функции (в лв.)

   Вид разход

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Образование и култура

  3959080

  4072889

  4285447

  4874047

  6011654

  Здравеопазване

  165892

  185715

  210697

  248710

  317071

  Социално подпомагане

  185108

  949882

  1051318

  1177456

  1055000

  Управление

  183764

  206204

  208147

  412567

  326539

  Капитални вложения

  489402 

  711231

  2795543

  2883384

  2402161

  Икономически дейности

  362857

  522856

  789984

  472052

  413929

  Данните показват, че единствено разходите за образование запазват относителния си прираст през периода. Най-съществени промени се наблюдават в капиталните вложения и социално подпомагане. Забелязва се тенденция на увеличаване разходите за административно управление и на относително постоянни разходи за здравеопазване.
  Основни изводи:
  Разглежданият период не се характеризира с големи структурни промени в бюджета на община Омуртаг. Забелязва се намаляне на държавните субсидии и увеличаване на дела на местните приходи.
  1.3. Сценарий за икономическо развитие на община Омуртаг през 2010-2013 година

  1.3.1. Изходно състояние и тенденции за развитие на местния бизнес


  Водещи фирми в областта на мебелната и дървопреработвателна промишленост са: “Лескомекс”ООД, “Алтея”ООД и ЕТ “Келибро”.

  “Лескомекс – ООД” е със седалище гр. София и предмет на дейност – производство и търговия с дървен материал. Фирмата разполага със собствен голям и добре оборудван цех в с. Камбурово. Дружеството закупува дървен материал от фирми главно от Североизточна България : “Лудогорие – лес”, гр. Велико Търново; “Мазалат – 99”; “Шумен – лес”; “Приста - лес”, гр. Русе и някои по–малки доставчици. Произвеждат се заготовки за детайли за кухненско обзавеждане и дъски с всякакво предназначение. Продукцията се реализира предимно в Италия и Франция, в по–малко количество и в Гърция. За вътрешния пазар е предназначен 30-40 % от общия обем, предимно паркет. Фирмата работи предимно с рядка дървесина – орех, липа /в преобладаващи количества/, явор, клен. Наличното модерно оборудване – италиански машини, нова сушилня за дървен материал с капацитет 240 куб. м. на еднократно зареждане- допринася за високото качество на продукцията, а от там и за реализацията й на пазара.

  “Алтея – ООД “ със седалище град Омуртаг с предмет на дейност –дърводобив, дървопреработване, износ на суровини и готова продукция, преработка на дървен материал. Изнася тополов и буков преработен дървен материал, основно за Турция, Кипър, Гърция и Италия. За вътрешния пазар произвежда паркет и паркетина. Разполага със собствена база в Омуртаг. Заети лица – 50 души.

  ЕТ “Келибро” е със седалище с. Величка, общ. Омуртаг, с дейност - производство на блиндирани и интериорни врати, кухненско обзавеждане и ремонт на училищна мебел. Кухненското обзавеждане е с богата гама от цветове и дизайн. Блиндираните врати са изцяло метални с двойно, самостоятелно заключване и стоманен лист с дебелина 2мм., за боядисването им се използва електропраховия метод, при който вратата се изпича при 250 градуса. Интериорните врати - ламинатни, от МДФ, дъбов фурнир, двойни и плъзгащи. Персонал 10 души.

  “Агромекс” с. Камбурово- италианска фирма за преработка на отпадни дървени материали в биогориво. Персонал – 10 души
  Строителната дейност на територията на общината в основната си част се осъществява от фирма “ Лисец” ООД. Предмет на дейност – високо и ниско строителство, тежка и лека строителна механизация ,производство на строителни материали / варо - циментови разтвори и др./, търговия със строителни материали , производство на стоманено –бетонни елементи – тротоарни плочи, колове за огради и др. Основна дейност – цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения.

  Друга фирма със строителна дейност е “ХЕССТРОЙ”. Седалище-град Омуртаг. Предмет на дейност-високо и ниско строителство.

  В машиностроителния отрасъл (производство на машини и оборудване) основно място заема дейността, осъществявана от “Кента” АД - производство на автобуси и оборудване за тях, ремонт и модернизация на транспортни средства. Един от актуалните модели на компанията е предложеният през 2001 г. автобус “Кента” 11М4Г, който е снабден с механична платформа за инвалидна количка. Той е с атрактивен, изцяло български дизайн. От 17 март 2008г. “Кента”АД е сертифицирана за съответствие с международно приетите системи за управление на качеството ISO 9001-2000. Производствената дейност на фирмата изисква наличието на сграден фонд. Предприятието е разположено на площ от 198 000 кв.м. и се състои от 5 цеха, заемащи общо 33 000 кв.м.   Всичко това се разполага в индустриалната зона на гр. Омуртаг.

  Друго дружество в този отрасъл е “ОК-ОЛИМП” АД гр. Омуртаг, с предмет на дейност – металопреработване , металолеене и механика. Основна дейност - производство на отливки от черни и цветни метали за машиностроенето. От 2003г. дружеството е в съучастие с “Аркус” АД гр. Лясковец. “Аркус” АД приема политиката на диверсификация на своята дейност като създава или влиза в съучастиe в дружества с различен предмет на дейност от основния на дружеството.   "Аркус" АД е специализирано в производството на военна продукция, която заема 95% от стоковия обем. Дружеството е експортно ориентирано. "Аркус" АД има пълен лиценз за търговия с оръжие и осъществява търговската си дейност, съгласно изискванията на разрешителния режим за търговия с оръжие и стоки с възможна двойна употреба. "Аркус" АД е сертифицирана за съответствие с международно приетите системи за управление на качеството ISO 9001-2000; AQAP-2110 - НАТО; EN-ISO 14001:1996 - екология; OHSAS 18001:1999 - безопасни условия на труд.

  “ДАРМ-Р.Илиев”, седалище гр. Г. Оряховица, цех – с. Камбурово. Производство на метални конструкции за вътрешния и външния пазар. Изнасят продукция предимно в Дания. Персонал - 15 души.

  В текстилната промишленост водещо място заемат фирмите:

  ЕТ “Елица 49”гр. Омуртаг – производство на бебешка, детска, дамска и мъжка конфекция. Производството се реализира на вътрешния и външния пазар. Работят на ишлеме. Изделията са 100% от памук. Заети лица 34души.

  “ГВ – Дизайн” седалище – гр. София, цех – с. Камбурово. Шивашкото ателие произвежда работни облекла. Заети 30 души.

  В текстилната промишленост са насочили усилията си и следните фирми: “Елиза – МОД” ООД седалище гр. Омуртаг. Предмет на дейност – изработване на детско и дамско бутиково облекло, “М - Трико” ООД- изработка на трикотажни и спортни облекла, ЕТ “Петра”- изработка на бебешко, детско, дамско и мъжко бельо и трикотаж, “Сателит 3”ООД- изработване на мъжко, дамско и детско облекло, също така и фирмите ЕТ “Ей Си” и ТПК “Йова” в гр. Омуртаг.

  В областта на каучокопроизводството функционират няколко фирми, водещо място заема “Интер – BG” ООД седалище – гр. Омуртаг. Предмет на дейност- производство на чехли, джапанки и домашни пантофи.

  В областта на млекопреработването на територията на общината работи мандрата на "СиВиЕс" ООД, гр. Велико Търново. Предмет на дейност – производство и търговия с млечни произведения.

  “Биомак”ООД – производство на кисело мляко

  В областта на хранително – вкусовата промишленост работят няколко малки фирми. “Цитрон” –гр. Шумен, цех в с. Камбурово – производство на солети. Заети – 25 души; Ет “Стезис” гр. Омуртаг-кланица и колбасарски цех, месопреработка на животинска продукция; “Булмед” седалище гр. София, цех с. Камбурово. Производство на пчелен мед. Реализация на вътрешния пазар и на вн за Англия. Заети 15 души; Ет “Хатче Местанова”-гр. Омуртаг – сладкарски цех; Ет “Маратон – 62”гр. Омуртаг – сладкарски цех.

  В настоящия момент някои от фирмите, като например “Елиза – МОД” ООД седалище гр. Омуртаг. Предмет на дейност – изработване на детско и дамско бутиково облекло са преустановили дейноста си.

  1.3.2. Сценарии за бъдещото развитие на местния бизнес в общинаОмуртаг
  Хипотезите за развитие на местната икономика могат да се направят след като се идентифицират поддържащите и задържащите сили на промените в нея и се установи най-вероятната посоката на промяна. Методът, който се използва за извършване на тази задача е известен като анализ на поддържащите и задържащите сили (forcefield analysis).
  1.3.2.1. Поддържащи сили (лостове на промяната)
  От анализа на икономическите ресурси, които могат да служат като лостове на промяна в позитивна посока на местната икономика са идентифицирани следните фактори:


  • развитие на туризма чрез използване на природните забележителности на региона - наличието на благоприятни природни условия и чист въздух създава условия за развитие на туризъм. За оформянето на община Омуртаг като туристически център способства наличието на масивни сгради, построени на нерегулиран терен от горския фонд, а именно: Туристическа хижа “Кайника” и пристройка към нея; Хижа “Царевци”.

  Ръководството на община Омуртаг има следните идеи:

  • Хижа “Кайника” да бъде облагородена и превърната в атрактивен спортно- туристически център с леглова база, който да бъде използван не само от жителите на общината, но и като база за провеждане на тренировъчни лагери на спортни отбори.

  • Бившият санаториум в гр. Омуртаг да се преустрои в Общински център за възрастни хора.

  Община Омуртаг е собственик на следните микроязовири: язовир с. Царевци, язовир с.Беломорци, язовир с. Кестеняво и язовир с.Горно Козарево. Някои от тях ще бъдат отдадени под наем за риборазвъждане.

  В града функционира хотелски комплекс Замък "ИНТЕР", собственост на ЕТ "ИНТЕРПЕТРОЛ - Хасан Чърак". Хотелът разполага с 30 местна леглова база - 10 единични стаи и 5 апартамента, както и с ресторант със 100 места. В комплекса работят около10 души.  На основата на природните дадености в общината и региона могат да се развият следните разновидности на туризма:

  • Излетен туризъм;

  • Ловен и риболовен туризъм;

  • Фототуризъм ;

  • Екотуризъм;

  • Спортен туризъм;

  • Туризъм с лечебна цел;

  • Ваканционен туризъм;

  • Трекинг и природен туризъм.

  • ефтината работна ръка – Съществуващата безработица води до силно намаляване цената на работната сила в региона. Това е един от благоприятните фактори за привличане и развитие на трудоемки производства. За тяхното привличане може да се използва съществуващия и неизползван сграден фонд. Трябва да се има предвид, че тези производства са много чувствителни на промените в заплащането на труда и могат бързо да се преместят на други места в и извън страната, където тези разходи са по-ниски.

  • преструктуриране на отглежданите култури в селското стопанство към търсените на западните пазари ягоди, череши, вишни, сливи, билки, диворастящи плодове, етерично - маслени култури и др. В района има благоприятни условия и традиции за отглеждане на ягоди.

  • развитие на горското стопанство и дървопреработването - Влажният планински климат благоприятства развитието на горска растителност. Тези природни дадености представляват благодатна основа за развитие на дърводобива и дървопреработването в региона.  1.3.2.2 Задържащи сили (ограничители на развитието)
  Пред икономическото развитие на местната икономика съществуват ясно очертани ограничители на развитието, които трябва да се отчетат при създаване на сценария за развитието й. Най-важните от тях са:

  • разпръснатост на населението на територията на общината- Жителите на община Омуртаг са 27202 души. 10175 души живеят в общинския център гр. Омуртаг и 17027 души в 44 села и 12 махали. Както се вижда от това разпределение около 65% от населението на общината живее извън общинския център. Тази разпръснатост на населението представлява задържащ фактор на социалното и икономическо развитие.    1   2   3   4   5