• Възложител
 • Изпълнител
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 • Скачать 39.18 Kb.


  Дата30.12.2017
  Размер39.18 Kb.

  Скачать 39.18 Kb.

  Възложител, от една страна и  Приложение № 22
  С П О Р А З У М Е Н И Е
  Днес, ...........2012 год. в Раднево, Община Раднево, представлявана от Кмета на Община Раднево, с адрес: гр. гр. Раднево-6260, България, ул. „М. Станев” №1, с Булстат: ....................., наричана Възложител, от една страна и

  ......................................................., със седалище и адрес на управление ............................................., с Булстат: ............................., представлявано от .........................................(трите имена и длъжност), наричано Изпълнител, от друга страна,

  на основание чл. 16, ал. 1, т. 8 и чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и чл.127з от Правилника за прилагане Закона за Министерство на вътрешнитеработии Наредба № І-209 от 22 ноември 2004 год. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и във връзка със сключения между страните договор с предмет:…………………………………………………………………………………………………………………………………………....,се споразумяха за следното:

  Страните се задължават да осигурят безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на работниците и служителите, взаимно да се информират за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от тези рискове, като спазват действащите в страната изисквания и норми по противопожарна охрана и здравословни и безопасни условия на труд при работа.

  Информирането между дветестрани за възможните опасности, както и координирането на действията им за осигуряване на противопожарна охрана и безопасни условия на труд на работещите, ще се извършвасъгласноразпоредбите на ЗЗБУТ и действащитевътрешни правила на дейността „Безопасност издраве при работа” на договарящите се страни, като се имапредвидследното:

  1. Да се прилагат разпорежданията на чл. 16, ал. 1,т. 7 и чл. 18 от ЗЗБУТ.

  2. Да се прилагат разпорежданията на Наредба № РД-07-2/2009 год.за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

  3. Да се прави оценка на риска на всички дейности и всеки пътен обект, съгласно разпорежданията на Наредба № 5 от 11.05.1999 год.за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, като се приложат следните мерки:


  • да се осигури режим на труд и почивка съгласно чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба № 15 от 31.05.1999 год.за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа, съгласувана със Служба трудова медицина.

  • СМР да се извършват при осигурена осветеност на работните места, съгласно чл.74 и чл. 78 от Наредба № 7 от 23.09.1999 год.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

  • Изпълнителят, следва да осигури на своите работещи, лични предпазни средства, съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 год.за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, както и необходимата сигнализация (светлинна, звукова, сигналисти) за маневрите на машините.

  4. Работещите да бъдат оборудванис аптечка, съгласно изискванията на правилата за оказване на първа долекарска помощ в случай на увреждане на здравето при работа.

  5. На основание разпоредбите на Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, да бъдат застраховани всички работещи на пътния обект.

  6. На основание чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗЗБУТ и разпоредбите на Наредба № 2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, с цел осигуряване на първа долекарска помощ на пътния обект, следва да има на разположение обучени от Служба по трудова медицина лица.

  7. КогатоИзпълнителят предвижда участие на подизпълнители, той следва да има с подизпълнителя, същите писмени договорености за безопасно изпълнение на СМР и противопожарна охрана на пътния обект, за целия период на договора с Община Раднево, към който се сключва настоящото споразумение.

  8. Когато са налице съответните предпоставки, Възложителят определя координатор по „Безопасност и здраве” на етап изпълнение, съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 22.03.2004 год.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажниработи, който координира съответните дейности на изпълнителите.

  9. В случай на извършени проверки, по реда и при условията на Кодекса на труда /КТ/ от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, констатациите от извършените проверки и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство се вписват от изпълнителя в ревизионна книга, съгласно чл. 408 от КТ, която се предоставя на Възложителя при поискване. Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всички констатации на контролнитеоргани, вписани в ревизионната книга.  10. В случай на възникнали непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на договора – напр. свлачища, срутища и други, Изпълнителят незабавно информира Възложителя за мерките, които ще предприеме за безопасно изпълнение на дейностите по отстраняването им.
  Споразумението, представлява неразделна част от сключения между страните договор.
  Споразумението се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………… ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………..

  /............................../ /............................../

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Възложител, от една страна и

  Скачать 39.18 Kb.