• Ключови думи

 • Скачать 14.43 Kb.


  Дата05.10.2018
  Размер14.43 Kb.

  Скачать 14.43 Kb.

  Възобновителни процеси в буково-иглолистните гори на Осоговската планина  НАУКА ЗА ГОРАТА, КН. 4, 2003

  FOREST SCIENCE, No 4, 2003


  Възобновителни процеси в буково-иглолистните гори на Осоговската планина
  Ивайло Величков

  Струмалес - Кюстендил

  Груд Попов  Институт за гората - София
  Абстракт: Проследяването на възобновителните процеси в Осоговската планина дава възможност за избор на подходящи лесовъдски системи, които да са съобразени с биологичните особености на видовете.

  Най-характерното явление при смесените буково-иглолистни гори за Осоговската планина е, че букът поетапно и трайно се настанява в състава на иглолистните насаждения и постепенно ги измества, като на последния етап формира чисти букови насаждения. Неговото настаняване е исторически обусловено и мероприятията по отстраняването му не могат да имат траен лесовъдски ефект. Правените опити да се ограничи бука от бъдещия състав на тези гори, чрез изсичане на втория буков етаж, не са успешни и най-често насажденията се превръщат в издънкови.

  Възобновителните сечи следва да са съобразени с биологията на видовете и състоянието на насажденията. Като най-подходяща се смята групово-изборната.

  Ключови думи: Fagus silvatica L., иглолистни гори, Осогово

  RESTORATIVE PROCESSES IN BEECH-CONIFEROUS FORESTS

  IN OSOGOVO MOUNTAIN
  I. Uelichkov

  Strumales - Kyustendil

  G. Popov

  Forest Research Institute - Sofia


  (S u m m a r y)
  Following of the restorative processes in Osogovo Mountain gives
  an opportunity for choosing of suitable silvicutural systems appropriate to
  biological characteristics of the species,

  The most typical phenomenon in the mixed beech-coniferous forests


  in Osogovo is that the beech settles down in series and permanently in the
  coniferous plantations and substitutes them gradually, and at the last step
  forms pure beech ones. It's settling is historically determined and the
  activities to eliminate it could not lead to definitive silvicultural effect. There
  were attempts realized to limit the beech in the future composition of these
  forests via cutting the beech's second stage but not successful and most
  frequently the plantations turn into sprout,

  The restorative cuttings should be according to the species biology


  and plantation conditions. As the most suitable restorative cutting is decided
  to be the group-selective one.

  Key words: Fagus silvatica L., coniferous forests, Osogovo
  Mountain

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Възобновителни процеси в буково-иглолистните гори на Осоговската планина

  Скачать 14.43 Kb.