• 2. доставка на интернет
 • 3. Изисквания към кандидата - условия за изпълнение на поръчката.
 • 4. Срок за изпълнение
 • Оценката на предложенията се получава от сбора на техническата оценка, финансовата оценка, оценката на срока за изпълнение за всяко предложение по следната формула: Е i
 • = 0.3 Т i + 0.5 Ф i +
 • Финансова оценка на предложенията
 • Оценка на срока на изпълнение (инсталации и конфигуриране)

 • Скачать 60.13 Kb.


  Дата22.11.2017
  Размер60.13 Kb.

  Скачать 60.13 Kb.

  За осигуряване на свързаност и интернет достъп чрез кабелна връзка” за нуждите на община бургас  Задание

  За "осигуряване на свързаност и интернет достъп чрез кабелна връзка” за нуждите на община бургас  1. осигуряване на свързаност

  Технически изисквания

  1. Осигуряване на свързаност

   1. от тип „тъмно влакно“ (dark fibre): от централната сграда на Община Бургас с адрес ул. "Александровска" № 26 до службите на общинската администрация със следните адреси:

    1. ж.к. “Меден Рудник”, ТД “Възраждане”

    2. кв. Долно Езерово, ул.”Захари Зограф”№ 75в, ТД “Долно Езерово”

    3. ул. „Вардар” 1, ГРАО

    4. площад „Тройката“, Културен дом на Лукойл

  като се предостави по едно „тъмно влакно“, както и да се предостави безвъзмездно за ползване от Община Бургас необходимото активно оборудване за присъединяване на собственото оборудване на Общината.

  1.2 от централната сграда на Община Бургас с адрес ул. "Александровска" № 26 до административни служби в квартали Банево, Ветрен, Крайморие, Сарафово и Гробищен парк при следните условия: компютрите, разположени в обектите да имат достъп чрез тази връзка до сървърите, разположени в централната сграда на Община Бургас с адрес ул. “Александровска” 26 при минимална гарантирана скорост на достъп от 10 Mbps full duplex.

  1.3 от системи за видеонаблюдение, разположени в Морската градина до център за видеонаблюдение на ул. „Иван Богоров“ № 64 и център за видеонаблюдение на ул. „Александровска“ № 26 при минимална гарантирана скорост на достъп от 50 Mbps full duplex.
  2. доставка на интернет

  Технически изисквания:

  1. Осигуряване на 32 бр. реални IP адреса.  1. Осигуряване на интернет достъп в централната сграда на Община Бургас с адрес ул. „Александровска“ 26, от където се осигурява достъп до обектите със следните административни адреси:ул. "Шейново" 24

    1. ул. “Александровска” 83, ТД “Приморие” и Дирекция “МПДТР”

    2. ул. “Перущица” 67 – ТД “Зора”

    3. ж.к. “Зорница” бл. 47 – ТД “Изгрев”

    4. ж.к. “Славейков”, ТД “Освобождение”

    5. ж.к. “Меден Рудник”, ТД “Възраждане”

    6. кв. Долно Езерово, ул.”Захари Зограф”№75в, ТД “Долно Езерово”

    7. ул. „Вардар” 1, ГРАО

    8. Младежки Културен Център, ул. „Гладстон” 47 (отдел „Здравеопазване и превенции“)

    9. Административни служби в квартали Банево, Ветрен, Сарафово и Гробищен парк.

    10. Туристически Информационен Център

    11. Пл. „Царица Йоана“ № 11, дирекция „Европейски програми и проекти“

  2. Осигуряване на интернет достъп в заседателна зала на Общински Съвет Бургас с адрес с адрес гр. Бургас, площад „Тройката“, Културен дом на Лукойл.

  3. Осигуряване на интернет-достъп за Защитено жилище за хора с умерена и лека степен на умствена изостаналост с адрес гр. Бургас, кв. „Акациите”, ул. „Ал. Невски” № 7а.

  4. Осигуряване на безжичен интернет със свободен достъп в: сградата на Община Бургас с адрес ул. "Александровска" 26; на площада пред Община Бургас; Туристически Информационен Център; градинката до автогара „Юг” (площад „Царица Йоана”); Летният театър; площад „Тройката”, градинката пред Операта в мрежа различна от тази, ползвана от общинската администрация и с ограничения за сваляне на музика, филми и други, защитени от Закона за авторското право и сродните му права и минимална скорост за всяка зона извън сградата на Община Бургас от 2 Mbps.

  5. Гарантирана симетрична скорост на достъпа до интернет в сградата на Община Бургас с адрес гр. Бургас, ул. “Александровска” 26 - 100 Мbps. Изпълнителят да осигури интерфейс с капацитет за трафик 1 Gbps, за да има възможност при необходимост да осигури на Възложителя скорост до 500 Mbps по предварителна заявка от негова страна.

  6. Осигуряване на възможност на Възложителя да контролира и управлява трафика.

  7. За зоните за свободен интернет достъп извън сградата на Община Бургас - съвместимост с ползваните от Община Бургас собствени рутери от типа RB433 или съвместими устройства, които кандидатът предостави безвъзмездно за ползване на Община Бургас за срока на договора.


  3. Изисквания към кандидата - условия за изпълнение на поръчката.

  1. Да е далекосъобщителен оператор с лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на изисканите услуги.

  2. Да разполага със собствено адресно пространство.

  3. Да е член на Регионалния Интернет Регистър (организация, ръководеща разпределянето и регистрацията на интернет номера (IP адреси и номера на автономни системи)) за региона, включващ България (RIPE – Европа, Среден Изток, Централна Азия) с минимално ниво от типа „средно“ (medium).

  4. Да има резервирана свързаност до доставчици от по-високо ниво (upstream providers) от минимум 2 x 10 Gbps.

  Обстоятелствата по т. 1, 2, 3 и 4 се доказват с декларация (свободен текст).

  1. Да е законен собственик или съсобственик на кабелната мрежа, по която предоставя свързаност до посочените обекти, като докаже това със съответните документи и представи схема на собствените (съсобствени) трасета, по които предоставя свързаност до посочените обекти.

  2. Да има опит в предоставяне на изисканите услуги не по-малък от 3 (три) години.

  Участникът следва да представи списък на изпълнени минимум един договор с предмет аналогичен на предмета на настоящата поръчка, за последните 3 г. (2009, 2010 и 2011 г.),придружен с препоръка за добро изпълнение, отнасящи се за посочения договор.

  1. Да е регистриран в Комисията за защита на личните данни за водене на регистър, свързан с изпълнението на предоставяните от него услуги.

  2. Да представи необходимата информация, доказваща наличието на технически специалисти за обслужване на възникнали проблеми при осигуряване на изисканите услуги.

  3. Да осигури поддръжка на системата 24 (двадесет и четири) часа, 7 (седем) дни в седмицата. Представя се декларация в свободен текст.

  4. При необходимост да предостави оборотна техника с параметри, осигуряващи предложената скорост и качество на свързаност и достъп до интернет. Представя се декларация в свободен текст.

  5. Да реагира при възникнал проблем за време не повече от половин час. Представя се декларация в свободен текст.

  6. Да отстранява възникнал проблем в осигуряването на свързаност и интернет за време не повече от 4 (четири) часа, когато проблемът е по зависещи от тях причини. Представя се декларация в свободен текст.

  7. При необходимост да бъде в състояние да изгради свързаност и до други обекти на Възложителя, разположени в гр. Бургас. Представя се декларация в свободен текст.

  8. При изграждане на свързаност в съставните селища на общината да информира Възложителя за наличието на тази свързаност. Представя се декларация в свободен текст.


  4. Срок за изпълнение - предоставя на Възложителя услугите за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договор.
  5. Оценяване на офертите

  Офертите на участниците ще бъдат оценявани по критерий „икономически най-изгодна оферта”, в зависимост от получената обща оценка, формирана въз основа на показатели, със съответни коефициенти на тежест.  Оценката на предложенията се получава от сбора на техническата оценка, финансовата оценка, оценката на срока за изпълнение за всяко предложение по следната формула:

  Еi = 0.3 Тi + 0.5 Фi + 0.2 Сi

  където:

  Еi – е общата оценка на i-тото предложение

  Тi – е техническата оценка на i-тото предложение

  Фi - е финансовата оценка на i-тото предложение

  Сi - е оценка на срока на изпълнение (инсталации и конфигуриране) на i-тото предложение
  Техническа оценка на предложенията

  Коефициент на тежест 0.3

  Ti = 90 точки, когато предложените технически параметри отговарят на минималните изисквания.

  За превишаване на посочените технически параметри по някой от следните показатели, където e приложимо, се присъждат допълнително:  • За скорост при осигуряване на свързаност – 5 точки за скорост, по-висока от посочената за всички обекти.

    • За скорост при осигуряване на интернет – 5 точки за скорост, по-висока от посочената за всички обекти.

  Финансова оценка на предложенията

  Коефициент на тежест 0.5

  Финансовата оценка на офертите се прави по следната формула:  където

  Фк е предложената от съответния кандидат цена;

  Фmin е минималната предложена цена.
  Оценка на срока на изпълнение (инсталации и конфигуриране)

  Коефициент на тежест 0.2

  Оценката на срока на изпълнение (инсталации и конфигуриране) се прави по следната формула:  където

  Ск е срокът на изпълнение (инсталации и конфигуриране) на съответния кандидат.

  Сmin е минималният предложен срок на изпълнение (инсталации и конфигуриране).  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  За осигуряване на свързаност и интернет достъп чрез кабелна връзка” за нуждите на община бургас

  Скачать 60.13 Kb.