• Възложител: "ЛИДЕР МЕС" ООД гр. Пещера УЛ.МИХАИЛ ТАКЕВ № 2А
 • I. Информация за контакт с възложителя
 • II. Характеристики на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението.
 • 2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
 • 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
 • 4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
 • 5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
 • 6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
 • 7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
 • 8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
 • - Закриване на строителството и възстановителни дейности
 • 9. Предлагани методи за строителство.
 • 10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
 • 11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.
 • 12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
 • 14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

 • Скачать 495.66 Kb.


  страница1/3
  Дата30.12.2017
  Размер495.66 Kb.

  Скачать 495.66 Kb.

  За преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение


    1   2   3

  за
  преценяване необходимостта от ОВОС
  на инвестиционно предложение:

  Инвестиции за внедряване на нови процеси, технологии и подобряване на наличните производствени  активи в животновъдното стопанството

  на фирма „ ЛИДЕР МЕС“ ООД

  в УПИ III-219, землището на с.Кап.Димитриево

  Община Пещера
  (Съгл. приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за

  извършване на оценка на въздействие върху околната среда)

  Възложител:
  "ЛИДЕР МЕС" ООД

  гр. Пещера УЛ.МИХАИЛ ТАКЕВ № 2А

  04.2015г

  гр.Пазарджик

  Приложение № 2 към чл. 6

  (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

  I. Информация за контакт с възложителя:
  1. “"ЛИДЕР МЕС" ООД със седалище и адрес на управление област Пазарджик, община Пещера гр. Пещера 4550 УЛ.МИХАИЛ ТАКЕВ № 2А ЕИК 201276982
  2. област Пазарджик, община Пещера гр. Пещера УЛ.МИХАИЛ ТАКЕВ № 2А
  3. Телефон, факс и е-mail: 0886 16 19 44
  4. Лице за контакти: Емин Мустафа – 0886 16 19 44
  II. Характеристики на инвестиционното предложение:
  1. Резюме на предложението.
  Инвестиционното намерение предвижда да се монтира ново зоотехническо оборудване в съществуващите постройки в УПИ III-219 в село Кап.Димитриево, отреден и с начин на ползване „ За селскостопанска и животновъдна дейност“, с което да се повишат броя на отглежданите животни до 600 глави ЕРД и да покрие модерните технологичните стандарти при угояването на едър рогат добитък . Посредством тези нововъведения капацитета на съществуващото животновъдно стопанство ще нарасне от 400 бр ЕРД до 600 бр. Предвижда се да се построи на площ от 876 кв.м съоръжения наречено „Фуражна кухня“ в което автоматизирано да се смесват по рецептурник фуражни смески, с които за се изхранват животните от обекта. Предвижда се да се разшири площта на една от съществуващите постройки, посредством пристрояване на нова оборна част с площ от 670 кв.м .

  Имота е образуван от имот ПИ 000219 от землището на с.Капитан Димитриево, община Пещера, който имот е бивше военно поделение преотреден, след съгласуване на ПУП-ПРЗ с РИОСВ-Пазарджик, РЗИ-Пазарджик и останалите институции, в имот предназначена „За селскостопанска и животновъдна дейност. Имота е обезпечен с налична пълна техническа инфраструктура в това число пътища, електроснабдяване и водоснабдяване. Във връзка с горното, инвестиционното намерение „Инвестиции за внедряване на нови процеси, технологии и подобряване на наличните производствени активи в животновъдното стопанството на фирма „ ЛИДЕР МЕС“ ООД не предвижда изграждането на нова техническа инфраструктура.

  Обектът е захранен с вода с качества, съгласно изискванията на Наредба №9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

  Битовите отпадни води се заустват в площадкова канализация и оттам в изгребна яма.

  Електрозахранването се осъществява от проектираната ел. мрежа в имота.

  Новото оборудването се отнася до начина на напояване на животните като за целта се монтират поилки които да обслужват всеки един от груповите боксове което означава по една поилка за всеки 12-13 животни в група. Също така се отнася и до организацията на пространството което обитават посредством ситуиране на групови боксове от по 12-13 животни , които до покриват изискванията на нормативната уредба за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Не на последно място оборудването има отношение към подобряването на микроклимата посредством организацията на почистване на обитаемите пространства. За целта ще се монтира делтовидна скреперна система за отвеждане на животинската тор и ще бъдат монтирани нови винтови вентилатори .

  Телетата в обора се отглеждат в групови бокса, всеки с по 35.4 кв.м2. Тук се включва мястото за лежане и движение, без площта на яслата, технологичните коридори и пътеки, или на 1 бр.животно се падат от 2.95 до 2.72 м2. Във всеки бокс се угояват по 12-13 броя телета на сламена постеля. Постелята се изнася от зоната за почивка един път на 2 месеца с челен товарач, а почистването на външната технологична и торова пътека е поне 3-4 пъти дневно. По свой избор животните могат да лежат в боксовете, да се хранят или да пият вода. В територията на всяка група, разположена в отделен бокс, те имат неограничен достъп до хранителната пътека и поилките с вода.

  По дължина на сградата е ситуирана хранителна пътека с ширина 4.10 м. Разнасянето на храната е механизирано и става с фуражораздаващо ремарке. На хранителната пътека от страната на груповите боксове е монтирана ограничителна решетка /преграда/ от тръби поцинковани Ф=2˝ с обща дължина 96 м., регулируема във височина, която позволява на животните да имат нормален достъп до фуражите, но не им позволява да излизат на самата хранителна пътека.

  Обектът е отдалечен от населени места. Той спада към тези, които не замърсяват природната среда. Предвидената технология е безотпадна. Торта, която отпада от животните, заедно с постелята, се събира механизирано и се складира в предвиденото водонепропускливо бетонно торище. След престояването и в рамките на 6-8 месеца, тя угнива и се изнася извън фермата. Използва се за наторяване.

  Транспортните средства, които обслужват фермата са предимно такива, които доставят храна за животните. Те са покриват с платнища и така се предпазва фуража от разпиляване, а природната среда от замърсяване.

  Отпадните води от битовите помещения се събират в изгребна водоплътна яма, от която периодично се изнасят от обекта от лицензирана фирма .

  Инвестиционния проект е свързан изцяло с производствена дейност. Целта на инвестиционното намерение е възложителя да модернизира съществуващото животновъдно стопанство за да отговаря на всички съвременни изисквания и добри производствени практики за хуманно отглеждане на добитък и опазване на елементите на околната среда , като с произведената продукция същевременно задоволява потребностите и търсенето от населението на месо и месни хранителни продукти


  2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
  Българската държава в лицето на министерството на земеделието и храните определя политика на силна подкрепа за развитието на животновъдството в страната , като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българското селскостопанство, повишаване на заетостта в селските региони и повишаване качеството на живот и доходи в българското село. Страната ни в унисон с общата европейска политика в земеделието е приела редица стратегически документи с които се регламентират условията за получаване на безвъзмездна финансова помощ в животновъдството. В тях се изтъкват и основните причини относно необходимостта от инвестиции в животновъдството, каквото е и настоящето инвестиционно намерение, а именно:

  „Конкурентоспособността на хранителния сектор наред с други фактори ще зависи от продуктовото развитие и нарастването на дела на продуктите с по-висока добавена стойност, което може да се постигне чрез: по-пълно интегриране между преработвателните и доставчиците на суровини като условие за производство на качествени и със специфични характеристики хранителни продукти, интегриране на български производители в големите компании за производство, търговия и доставка на хранителни продукти, запазване на производството на продукти, отговарящи на вкусовите предпочитания и хранителни навици на потребителите на вътрешния пазар и утвърждаване на качествени хранителни продукти със специфични национални и регионални характеристики, вкл. и на такива със защитено географско обозначение.

  Наличието на инвестиционна подкрепа предоставя възможност за създаването на нови работни места и устойчива заетост, включително подобряване на общата конкурентоспособност на субектите с оглед повишаване на техните конкурентни предимства. За нормално функциониране, развитие и адаптиране на стопанствата и предприятията инвестиционната подкрепа по мярката ще позволи изграждането и реконструкцията на съответната инфраструктура свързана с енергоснабдяване, управление на водите, достъпа до земеделска и горска земя. Посредством комбинацията от различни дейности ще предостави възможност за изпълнението на интегрирания подход допринасящ за повишаване на добавената стойност.

  Във връзка с горе изложеното и на база плана за икономическо развитие на нашето дружество считаме, че е напълно обоснована необходимостта от изграждане на ново и модерно животновъдно стопанство за отглеждането на едър рогат добитък.


  3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

  Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с начин на трайно ползване „За селскостопанска и животновъдна дейност“ и не се налага промяна в начина на ползване на терена, което няма да доведе и да е причина за промяна на статуквото относно връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

  За осъществяване на строителството на новата постройка, ще е необходимо Разрешително за строеж, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията.
  4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

  За инвестиционното предложение не се разглеждат други алтернативи, поради липса на други подходящи терени, предоставени или собствени на Възложителя. Този терен е най-подходящ за реализацията на предложението в предвид предназначението на имота, одобрен от различни държавни институции в това число РЗИ-Пазарджик, РИОСВ-Пазарджик, Община Пещера и др. , а именно „За селскостопанска и животновъдна дейност“ .

  Според ПЗР на ЗООС “нулевата алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността, предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане. При спазване на законовите изисквания, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им, няма да повлияе на по никакъв начин на зоните попадащи в Националната екологична мрежа, поради което в случая не би следвало да бъде изпълнена нулева алтернатива. Реализацията на обекта ще доведе до разкриване на нови работни места за местното население.

  По отношение на производствените процеси при оборното отглеждане на животни не са разглеждани алтернативи, поради факта, че е налице регламентация от страна на държавата за прилагането на добри земеделски практики при отглеждане на животни. Чрез различните нормативни уредби се определят изискванията за хуманно отношение на животните, площите необходими на всяко животно(ханителен фронт, пространство за свободно придвижване и т.н.), опазване на компонентите на околната среда, които изцяло са спазени при изготвянето на инвестиционния проект.  5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
  Ивестицията ще се извърши на недвижим поземлен имот 000226 в землището на с.Кап.Димитриево с ЕКАТТЕ 36124, община Пещера, Обл.Пазарджик, представляващ УПИ III-219 с предназначение „За селскостопанска и животновъдна дейност“ съгласно заповед на кмета на Общ.Пещера №525/06.08.2014г. за одобрение на ПУП-ПРЗ. За онагледяване местонахождението и географските особености на терена и имота, прилагаме карта/сателитна снимка .

  Няма обекти на културното наследство

  Няма промяна на съществуваща пътна инфраструктура

  Попада в обхвата на защитени зони BG 0002057 „Бесепарски ридове“ и BG0000254 „Бесепарски възвишения“

  Не се предвиждат да бъдат ползвани пощи за временни дейности по време на строителството. Площите които ще се обхващат при строителните работи са онези върху които е предвидено новото строителство. Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване. За изграждане на кравефермата не е необходима друга прилежаща територия извън площта на горе-цитирания имот.
  6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

  В подобрените съществуващи обори, пригодени с всички технически средства за поддържане на микроклимата, храненето и поенето на животните, тяхното безопасно обслужване и извеждане на оборската тор, се настаняват до 600 броя телета от 6 до 16-18 месечна възраст. Отглеждането на телетата ще бъде свободно клетъчно с боксове за почивка и буферно разстояние между насрещно ситуираните клетки.


  Ще бъдат изградени следните технологични линии:

  - Технологична линия на хранене;

  - Технологична линия на тора;
  Технология на хранене

  Животните ще бъдат хранени с фуражи приготвяни на място в фуражната кухня, която сама по себе си представлява площадка оборудвана с машини които смесват различните видове съставки(шрот, еспелер, люцерна, силаж и др) и ги надробяват до съответния размер необходим за лесното поемане на храната от животното. . Ще бъде осигурена подходяща автоматизирана техника за нарязване, смесване и дозирано раздаване на фуражите, като предпоставка за организиране на физиологично целесъобразно правилно хранене за висока продуктивност. Капацитета на фуражната кухня е 1 тона на час, а произвежданото дневно количество фуражи за животните ще е около 1,8 тона на ден колкото се очаква да е дневната дажба за животните

  Раздаването на фуражите ще се извършва с прикачно фуражораздаващо миксер-ремарке. В предвид храненето през летния период със свежи, не консервирани фуражи е избрана вертикална шнекова система за смесвани с цел запазване структурата на свежия фураж и предотвратяване на смачкването му. Ще се използва комбинирана техника за едновременното изпълнение на следните технологични процеси: смесване, допълнително нарязване, транспортиране и дозирано раздаване на фуражите. Капацитет 7-10 м3; с електронна теглилка, надстройка преливник и дълги контраножове.

  Раздаването на фуражите ще се извършва по хранителна пътека с гланцирана циментова замазка или друго покритие осигуряващо необходимата гладкост на хранителния фронт на животните

  Необходими груби и концентрирани фуражи за фермата ще се осигуряват и чрез собствено производство на житно бобови смески, царевичен силаж и зърнени култури ечемик, пшеница и др.
  Технологична линия на тора
  Излъчваните торови маси в съответствие с оборота на стадото и съществуващият брой и категории животни са около 4 380 т . годишно.

  Ще бъдат изградени отговарящи на съвременните европейски изисквания специализирани съоръжения за безопасно съхранение, обезвреждане и оползотворяване на торовите маси. Торовите маси ще се отвеждат от оборите към междинна торосъбирателна шахта-буфер по две торови пътеки с монтирани на тях скреперни устройства. Извеждането от помещението на тора ще се извършва с помпа монтирана в буферната торосъбирателна шахта. Тора ще се съхранява във водонепропускливо корозионоустойчиво торохранилище с капацитет за съхранение на натрупаните количества за период от 6 месеца и съобразено с 20 % увеличен капацитет за поемането на дъждовни и снежни води. През есенния, пролетния и летен период, ферментиралият тор ще се разпръсква на обработваните от инвеститора земеделска площи и стопанисвани пасища, посредством тороразпръскваща дозираща цистерна и тороразпръскващо ремарке, съгласно Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селско стопански източници и Директива на Съвета 96/61/ЕС относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването от Законодателството на ЕС.

  В предвид непосредствената близост на земеделските земи обработваеми от Възложителя и които ще се торят за да се затвори производствения цикъл, не се очаква да има замърсяване при движението на цистерната и ремаркето по обществената транспортна мрежа. Въпреки това с цел опазване на околното среда и минимизиране на възможните рискове, ремаркетата ще бъдат оборудвани със защитна стена против разплискване и разпръскване по време на транспорт.

  Всички прилагани технологии, свързани с обезвреждането на тора и третирането на други отпадъци ще бъдат съобразени с факта, че обектът се намира в територия определена като нитратно-уязвима зона, съгласно заповедта на Министъра на земеделието и храните на основание чл.5, т. 1 и 2 и чл. 9 от Наредба №2 от 2000 г. за опазване на водите от замърсявания с нитрати от земеделски източници.  7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
  Не се налага изграждането на нова пътна инфраструктура - достъпът до обектът е обезпечен от съществуващ път. Не се налага изграждане на нова вътрешноплощадкова инфраструктура поради наличие на такава.
  8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
  Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

  За реализацията му ще се премине през следните етапи:


  - Основно строителство

  Основното строителство ще се осъществи в рамките на един строителен сезон. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителство дейности – изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови и монтажни. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – електроснабдяването на обекта, ВиК мрежата, септичната яма и т.н.

  На определената площадка, върху участъка предвиден за фундиране на новата пристройка , преди започване на основното строителство се предвижда отстраняване на повърхностния хумусен слой, след което ще се извършат изкопите за сградата на кравефермата. Тя се предвижда като монолитна постройка – монолитно изливани фундаменти, метални греди и облицовачни панели. Конкретните параметри на строителните дейности, респективно съответните технически строителни решения, ще бъдат предмет на бъдещо работно проектиране.

  Поради не големия мащаб на предвижданите строителни дейности, няма да се наложи ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството.


  - Закриване на строителството и възстановителни дейности

  След изграждане на обекта, спомагателните площадки ще бъдат закрити. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат депонирани на общинско депо за строителни отпадъци. Земните маси от изкопните дейности и хумусния пласт ще бъдат използвани при изпълнение на вертикалната планировка на обекта и за рекултивация на засегнатите от строителството площи в имота. Имотите се намира в близост до съществуващ път, по който ще се осъществява достъпа до обекта на строителна механизация и доставките на строителни материали, оборудване и др.

  На този етап ще бъде извършено озеленяване на незастроената част от имота.

  След приключване на строителството на пристройката и изграждане на елементите на спомагателната инфраструктура ще се извърши монтиране на машините и съоръженията необходими за дейността на кравефермата.


  - Експлоатация
  При експлоатацията на обекта ще се извършва отглеждане на 550-600 бр. телета. В кравефермата ще работят 12 работника. Предвижда се животните да се отглеждат оборно. За храна ще се използват приготвени на място фуражи. Почистването на кравефермата от торовата маса ще се извършва автоматизирано и механизирано.
  9. Предлагани методи за строителство.
  Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде осъществена чрез възлагане на фирма изпълнител. Дейностите ще са свързани с основното предназначение на обекта. Строителството ще бъде ново. Предвидените технологии отговарят напълно на европейското и българското законодателство. Сградата напристройката ще е едноетажна..

  Пристройката ще бъде с метална конструкция и панелни стени върху железобетонни основи и покрив от ламарина. За осъществяване на предвидените СМР ще бъдат извършени изкопни работи с дълбочина до 1,6 м. без използване на взрив.


  10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
  По време на строителството ще се използват единствено строителни материали и продукти закупени от търговската мрежа.

  По време на експлоатацията ще е необходима вода за производствени нужди (за напояване на животните, хигиенизиране на животни и помещения) и за питейно-битови нужди на персонала. Водоползването за производствени нужди ще се осъществи от тръбопровод за промишлени нужди, а водата за питейно-битови нужди ще се доставя от съществуващата водопроводна мрежа, въз основа на договор сключен с ВиК оператор.


  11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.

  - Строителните отпадъци ще се събират на определено място и ще се извозват своевременно от площадката след съгласуване с община Пещера.

  - Торовата маса ще се събира във водонепропускливи, стоманобетонови канали за тор, от които се преместват в торохранилище, където престояват, минимум 6 месеца, след което ще се изпомпва и извозва за наторяване два пъти годишно. Очакваното количество тор дневно, при този начин на отглеждане е около 20 кг твърда тор , което за 600 телета е около 4 380 тона годишно.

  - Труповете на животни ще се съхраняват в трупосъбирателен пункт, който представлява малка сграда, в която има инсталирана хладилна камера.Трубовете ще се извозват и предават регламентирано съгласно действащото законодателство за това.

  - Отпадните води от кравефермата са само от битово- фекални води, които ще се събират в водоплътна изгребна яма. Ще се сключи договор с специализирана фирма за извозването на тези води.

  - Твърдите битови отпадъци от обекта ще се събират разделно в контейнери.

  Генерираните отпадъци на територията на кравефермата ще се класифицират съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците, издадена от МОСВ и МЗ и ще се събират разделно съобразно вид и свойства.

  Ще се сключат договори с лицензирани фирми за извозване на формираните отпадъци.


  12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
  - Ще се осигури необходимото озеленяване на обекта с подходяща растителност

  При строителството на обекта:

  - Строителните отпадъци ще се събират на определена площадка и своевременно ще се извозват на специализираното депо.

  - Ще се ограничи прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа.

  - На работниците ще се осигурят необходимите лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски) за опазване здравето на работниците при съществуващите параметри на работната среда.

  - Механизацията ще се поддържа в изправно състояние, за да се предотвратят всякакви рискове от аварии и течове на горивно смазочни материали, което би довело до замърсяване на подземните води в района;

  - Разработване на план за аварийни, кризисни ситуации и залпови замърсявания и мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване;

  - Няма да се допуска разхвърляне и складиране на строителни материали и строителни отпадъци в прилежащите терени.

  По време на строително - монтажните работи шумовият фон ще бъде повишен, но поради отдалечеността на строителната площадка от населеното място и кратките срокове за изпълнение на строително-монтажните работи, населението няма да почувства дискомфорт.

  Ако строителните дейности обхванат топъл и сух период, подходите, по които ще минава или работи строителната и транспортна техника ще бъдат периодически овлажнявани.

  Ще се осигури необходимото озеленяване на обекта

  Ще се изготви проект за оползотворяване на хумуса

  Периодът на строителство на обекта ще бъде около 6 месеца.

  13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
  Инвестиционното предложение не предвижда експлоатация на кариери или дейности свързани с добив на строителни материали. Няма да бъдат извършвани добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.

  Не се предвижда изграждане на нови или допълване на съществуващи водопровод и канализация.

  По време на експлоатацията ще се използва вода от водопровод за промишлени нужди и питейна вода, доставена от ВиК оператор.

  Няма да се генерират производствени отпадъчни води. Ще се генерират единствено битово-фекални отпадъчни води.

  За нуждите на ИП, строителните материали ще се закупуват от търговската мрежа на страната.

  14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
  Всички предвидени СМР ще бъдат осъществени според изискванията на ЗУТ, ЗООС и другата приложима законова база.

  Не се налага получаване на разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци съгласно чл. 35 от ЗУО, защото такива дейности няма да се извършват.

  Не се изискват Разрешителни по чл. 44 и чл.46 от Закона за водите, не се предвижда изграждане на сондаж или заустване в повърхнстен воден обект.

  За реализацията на обекта е необходимо издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Община Пещера.

    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  За преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение

  Скачать 495.66 Kb.