• 16. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.
 • III. Местоположение на инвестиционното предложение
 • 2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
 • 3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
 • 4. Чувствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и други; Национална екологична мрежа
 • Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на мерките, описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.
 • Изграждането на ИП, не предполага някакво въздействие върху защитен ите зон и и не застрашава по никакъв начин местообитанията на редки
 • Описание на защитените зони: „ Бесапарски ридове
 • Бесапарски възвишения
 • по Директива за птиците
 • 4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси
 • 5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
 • IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)
 • 2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение
 • Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че в резултат на реализирането на настоящето ИП, няма да има промени в структурата на ЗЗ „Бесапарски ридове“

 • Скачать 495.66 Kb.


  страница2/3
  Дата30.12.2017
  Размер495.66 Kb.

  Скачать 495.66 Kb.

  За преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение


  1   2   3

  15. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
  По време на строителството и оформяне на вертикалната планировка, не се очаква значително влияние върху компонентите на околната среда. Възможно е известно запрашаване, но то ще е минимално, защото тези дейности ще се изпълняват, чрез най-добрите налични техники, оросяване с вода и др. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, в резултат от извършване на дейностите по разрушаване и строителство, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми.

  При реализацията на инвестиционното предложение извършваните дейности ще са организирани така, че да не се причинява замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда. Емисиите на прах, отделяни при дейностите по приемане и съхранение на фуражите, в случая ще бъдат незначителни. Типът дейност не се характеризира генериране на значителни количества опасни отпадъци – очаква се образуването на незначителни количества отработени масла и опаковки замърсени с опасни вещества.


  16. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.
  При извършване на предвидената дейност съществува риск от инциденти в рамките на нормалния риск, както при всяка друга дейност.

  За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите, както и изпълнение на мерки, за предотвратяване на възможни опасности за работещите във фермата. Това ще гарантира създаването на работна площадка с безопасни и здравословни условия за труд.

  Рискове

  а) По време на строително-монтажните работи:  - Неправилни действия при товаро-разтоварни и текелажни работи при позициониране на технологичното оборудване;

  - Неправилни действия при заваръчни работи;

  - Неправилни действия при тестване на инсталираното оборудване.

  б) По време на експлоатацията:

  - Не спазване на технологичните и експлоатационни инструкции;

  - Не спазване правила и инструкциите за противопожарна безопасност.


  Степента на риска от инциденти за работещите е нисък при спазване на предвидените мерки, инструкции и процедури.

  С оглед на характера на ИП, риск от инцидентно замърсяване на околната среда и негативно въздействие върху населението, предизвикани от реализацията му е малко вероятно.

   

  III. Местоположение на инвестиционното предложение

  1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.
  Приложени са скици и карти/сателитни снимки които дават точна представа за местонахождението на имота.

  Инвестиционното предложение е свързано с вече разделеното УПИ 000219 – за селскостопанска и животновъдна дейност на пет нови УПИ, едно от които е УПИ III 219 в землището на село Кап.Димитриево - също предназначено за селскостопанска и животновъдна дейност в което се се осъществи инвестиционното намерение. Теренът е част от урбанизирана територия и не се налага провеждане на процедура по ЗОЗЗ. В по-голямата част от имота съществуваща работещ животновъден обект(кравеферма) използван от възложителя и към настоящият момент се отглеждат около 450 бр. животни . За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура, а ще се използва съществуващата такава. Реализирането на инвестиционното предложение няма да бъде свързано с въздействия извън границите на посочения имот. Не е необходима друга прилежаща площ освен налична обща площ на имота.

  Реализирането на обекта ще стане съгласно изготвен ПУП-ПЗ и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.

  Имотът, в който ще се реализира предложението не засяга и в близост до него няма паметници на културата и санитарно-охранителни зони.

  Имотът засяга защитена зона BG0002057 “Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

  На площта, в която ще се реализира инвестиционното предложение има единични бройки дървесна и липсва храстова растителност и не се налага премахването на дървета, храсти и други ценни растителни видове.

  Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района и е подбрано с оглед минимизиране на негативното въздействие върху хората. Не се очаква отделянето на вещества и отпадъци, които биха замърсили почвата в района около него.
  2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

  За осъществяване на инвестиционното предложение не е необходима друга допълнителна площ. Дейностите по строителството и експлоатацията на обекта няма да засегнат съседни имоти и да окажат негативно влияние върху ползвателите на земите.

  Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори по отношение населението на близките населени места.

  Съседните имоти са земеделски земи и урбанизирани територии ползвани по предназначение.

  Реализацията на инвестиционното предложение няма да навреди на съседните собственици и ползватели, нито ще изисква специалното им приспособяване.
  3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
  Настоящето инвестиционно предложение ще се реализира във връзка с изготвен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в землището на с.Капитан Димитриево, община Пещера.
  4. Чувствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и други; Национална екологична мрежа
  Разглежданият имот, предмет на ИП се намира в урбанизирана територия - бивше военно поделение в ПИ 000219 по КВС на землище Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.

  Площадката на инвестиционното предложение:

  - Попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000. Територията, предмет на инвестиционни намерения попада в най-южната част на защитена зона (33) от мрежата НАТУРА 2000 - 33 за опазване на дивите птици „Бесапарски ридове", с код BG0002057, определена съгласно Заповед №РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008г.).

  - Попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000. Територията, предмет на инвестиционни намерения попада в най-южната част на защитена зона (33) от мрежата НАТУРА 2000 - 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Бесапарски възвишения", с код BG0000254, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/2007г. (ДВ бр. 21/2007г.).

  - Попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Селска и ГОК Чакъша” с код BG3MA700R156 и в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски масив. -  Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на мерките, описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.
  Не попада:

  - в границите на санитарно – охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;

  - в границите на територии, обявени за опазване на стопански значими водни биологични видове;

  - в границите на територии, чувствителни към хранителни съставки, включително територии обявени за уязвими зони съгласно Директива 91/676/ЕЕС за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници и територии, обявени за чувствителни зони съгласно Директива 91/271/ЕЕС за пречистването на градските отпадъчни води.


  Изграждането на ИП, не предполага някакво въздействие върху защитените зони и не застрашава по никакъв начин местообитанията на редки растителни и животински видове.

  Експлоатацията на ИП не предвижда замърсяване на околната среда над допустимите норми и не представлява опасност за нея.

  Описание на защитените зони:

  Бесапарски ридове", с код BG0002057

  Област: Пазарджик, Пловдив

  Площ: 14765,05 ха

  Бесапарските ридове са разположени в югоизападната част на Тракийската низина в близост до град Пазарджик в подножието на Родопите. Мястото обхваща ниски варовити безлесни хълмове и съседните открити пространства на запад до пътя за Пещера, на изток до река Въча. Северна граница е река Марица, а южната преминава през землищата на селата Радилово, Бяга и Козарско и достига до град Кричим. В подножието им са разположени 3 села: Капитан Димитриево, Ново село и Триводици.

  Бесапарските ридове са с надморска височина между 350 и 536 м. Около 90% от територията им е заета от калцифилни и топлолюбиви тревни съобщества и обработваемите площи. Малък процент от територията е заета от храсти и ниски дървета. Срещат се и изолирани площи със широколистни и смесени гори. Варовитите хълмове се характеризират със специфична растителност, което определя тяхното значение като убежище на редки, ендемични и реликтни видове като текирската мишорка. От бозайниците, лалугерът /Spermophilus citellus/ заслужава особено внимание, тъй като представлява основен хранителен ресурс за хранещите се тук дневни грабливи птици, някои от които много редки и застрашени.

  Бесапарски ридове са защитена зона — част от българската и европейска екологична мрежа „Натура 2000“, обявена със заповед на Министерството на околната среда и водите от 2008 година с цел опазване и поддържане в благоприятно състояние на защитени и застрашени видове грабливи птици и техните местообитания. От 2005 година е обявена от BirdLife International за орнитологично важно място. Тя обхваща землищата на няколко населени места от общините Пазарджик, Брацигово, Пещера, Стамболийски и Кричим, ограничена от изток и от север съответно от реките Стара река и Марица. Намира се под контрола на РИОСВ — Пазарджик.

  В Бесапарските ридове са установени 86 гнездящи видове птици, от които 15 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 43 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). В зоната могат да се наблюдават два вида грабливи птици, чието съществуване е застрашено в световен мащаб: царски орел и ловен сокол. Наблюдават се още орел змияр, скален орел, малък креслив орел, белоопашат мишелов, сокол скитник и сокол орко. От неграбливите птици в зоната друг застрашен от изчезване вид е синявицата, а още няколко са защитените видове: дебелоклюната чучулига, полската бъбрица и градинската овесарка. В значителна численост в зоната гнездят и характерни за откритите тревни местобитания видове като туриликът, късопръстата чучулига и други.

  Бесапарските ридове са разположени в Южния ценрален район, който е втори в България по гъстота на населението - 70,7 жители/км2. Селищата около мястото имат средно над 2100 жители на селище, което показва демографска стабилност. Инфраструктурата е добре развита. Околните райони са обект на непрекъсната урбанизация. Това прави мястото лесно достъпно и подложено на натиск от разнообразни човешки дейности. Бесапарските ридове се характеризират с добро съчетание между запазена природа и традиционни земеделски практики. В района на Бесапарските ридове, поради климатичните условия, малката надморска височина и големия процент обработваеми земи само 10% от храната на домашните животни се осигурява чрез паша и косене на естествени пасища.

  В района са забранени:


  • премахването на характеристики на ландшафта като синори, единични или групи дървета при използването на земеделските площи,

  • използването на пестициди и минерални торове,

  • залесяването на ливадите и пасищата или превръщането им в земеделски площи,

  • разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства.

  Бесапарски възвишения", с код BG0000254,

  Област: Пазарджик, Пловдив

  Площ: 6743.06 хектара

  Защитена зона „Бесапарски възвишения", по Директива за местообитанията припокрива защитена зона „Бесапарски ридове", по Директива за птиците

  Бесапарските възвишения са разположени в югозападната част на Тракийската низина в близост до гр. Пазарджик в подножието на Родопите. От север са ограничени от р. Марица, а на изток — от Стара река. На запад се свързват с Родопите посредством Кочаговският баир. Състоят от пет рида: Главинишки, Огняново-Синитевски, Триводишки, Новоселско-Кричимски и Капитандимитриевски. Районът обхваща ниски безлесни хълмове и съседните открити пространства. Най-високата точка е 536 m. Склоновете са силно ерозирани и окарстени, безводни. Изградени са предимно от протерозойската свита на мраморите. При сп. Хаджиево има рибарници обрасли с Phragmites и Typha. Сегашната остатъчна горска растителност изгражда ценозите на Quercus pubescens, Q. fraineto, Q. cerris, Carpinus orientalis и Pistacia terebinthus. Храстовата растителност е представена от Syringa vulgaris, Cotinus coggygria, Paliurus spina-christi, Jasminum fruticans и Juniperus oxycedrus. Най-разпространените тревни съобщества са доминирани от Dichantium ischaemum, Festuca vallesiaca, Agropyrum brandzae, Brachypodium distachyon. Хълмовете се характеризират с отворени и полуотворени калцифилни ксеротермни тревни съобщества, което определя тяхното значение като убежище на редки, ендемични и реликтни видове. Срещат се 4 локални ендемита, напр. текирската мишорка (Gypsophila tekirae). Общо тук са известни 568 вида висши растения, без мъховете и културните растения.

  Дневните пеперуди в района са добре проучени. Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 7 от целевите видове — Zerynthia polyxena, Pieris ergane, Lycaena dispar, Pseudophilotes vicrama, Glaucopsyche alexis, Melitaea trivia, Brenthis hecate.

  Околните райони са обект на непрекъсната урбанизация. Това прави района лесно достъпен и подложен на натиск от човешки дейности. Други заплахи, влияещи отрицателно на местообитанията са употребата на пестициди, и опожаряването на стърнищата. Основен източник на енергия за отопление и за домакински нужди е горенето на дърва, добити при изсичането на гори, в резултат на което районът вече е почти напълно обезлесен.

  Част от територията е определена за CORINE място през 1998 г. През 2005 година е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място; установени са 86 гнездящи видове птици, от които 15 са включени в Червената книга на България. В района са установени консервационно значими видове пеперуди от други групи.
  4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси
  Реализацията няма да повлия върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

  Територията на инвестиционното предложение представлява вече урбанизирана територия ( част от бивше военно поделение), с изградена инфраструктура и съществуващи кравеферми в УПИ-то и в съседните имоти.

  Промените ще се вместят в околната среда и няма да нарушат регенеративните способности на природата.
  5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
  По отношение на местоположението не се разглеждат други алтернативи, тъй като имота е единствен предоставен с ОПС на инвеститора.

  Според ПЗР на ЗООС “нулевата алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане. От описаното по-горе става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не би следвало да бъде изпълнена нулева алтернатива.

  По отношение на местоположение не са разглеждани алтернативни решения. Възможностите и вариантите за инвеститора, в съответствие с нормативните изисквания се свеждат до избор на настоящия вариант или избор на “нулева“ алтернатива. Изборът на местоположението на предвиденото за изграждане ИП е свързано с разположението на имота в подходяща зона.
  IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

  1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.


  Не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората заети с дейността, тъй като дейността не е източник на вредни вещества, шум, електромагнитни полета или други вредни физични фактори. Въздействие върху земеделието и материалните активи – няма, тъй като дейността ще се извършва само на предлаганата площадка. Не се очаква въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, тъй като в обекта няма организирани и/или неорганизирани емисии и прах, които биха повлияли на качеството на атмосферния въздух.

  Не се очаква отрицателно въздействие върху водите. Битово – фекалните отпадъчни води, получени в резултат от дейността на обекта се предвижда да се заустват във водоплътна безотточна яма с периодично почистване и последващо извозване до най-близката пречиствателна станция, като няма да се допуска замърсяване на прилежащи терени. Въздействие върху почвата и земните недра – не се очаква отрицателно въздействие. Въздействие върху ландшафта – няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от обекта.

  Върху останалите компоненти на околната среда - природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, както и някои генетично модифицирани организми не се очаква въздействие от страна на изграждането на животновъдната ферма.

  Не се очаква никоя от дейностите да има въздействие върху защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности. Няма очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, както и отрицателна поява на въздействие от различни видове отпадъци и техните местонахождения. Въздействие от рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации – няма.


  2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

  - Имотът засяга защитена зона BG0002057 “Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

  Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не се очаква реализацията му да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитените зони.
  Бесапарски ридове (Код в регистъра: BG0002057)

  Категория: ЗЗ по директивата за птиците

  Цели на обявяване:

  1. Опазване и поддържане на местообитанията на описаните видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

  2. Възстановяване на местообитания на описаните видове птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

  Предмет на опазване (видове и местообитания):

  1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Турилик (Burhinus oedicnemus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);

  2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).


  Режим на дейности:

  1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;

  2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

  3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

  4. Забранява се разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства, с изключение на такива, за които има: стартирала процедура за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване; издадено разрешение за търсене и/или проучване; регистрирано търговско откритие; стартирала процедура за предоставяне на концесия за добив или предоставена такава.

  5. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;

  6. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.

  Част от видовете, предмет на опазване в защитена зона „Бесапарски ридове” са мигриращи. За разглеждания район на ИП не са известни значителни миграционни пътища и концентрации на прелетници. Такива не са посочени и в стандартния формуляр на защитената зона. Поради това може определено да се твърди, че евентуалното реализиране на ИП няма да окаже значително въздействие върху миграцията на птиците в района.

  По данни процентът на засегнатата площ от реализацията на всички ИП в района на защитената зона е 2.9 % от площта й. Реализирането на ИП ще засегне вече урбанизирана територия с площ по-малка от 0,01 % от площта на ЗЗ, което няма да окаже отрицателен ефект върху опазваните видове.

  Областта на въздействие ще се ограничи в рамките на ИП.

  В стандартния формуляр за ЗЗ „Бесапарски ридове“ няма описани природни местообитания. Също така и при теренните проучвания не са установени такива на територията на ИП или в непосредствена близост до нея.

  Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че в резултат на реализирането на настоящето ИП, няма да има промени в структурата на ЗЗ „Бесапарски ридове“.
  Бесапарски възвишения (Код в регистъра: BG0000254)

  Категория: ЗЗ по директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците

  Предмет и цели на опазване

  ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

  БОЗАЙНИЦИ:

  • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

  (съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР)

  1. Цели на опазване:

  2. Предмет на опазване:

  Бесапарски възвишения

  6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

  6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

  Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites)

  6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea

  62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

  91AA * Източни гори от космат дъб Eastern white oak forests

  91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

  91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods

  Barbastella barbastellus Широкоух прилеп

  Lutra lutra Видра

  Canis lupus Европейски вълк

  Miniopterus schreibersi Дългокрил прилеп*

  * - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

  BG0000254

  Бесапарски възвишения

  Тип: K


  ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

  РИБИ:


  БЕЗГРЪБНАЧНИ:

  Myotis capaccinii Дългопръст нощник, Rhinolophus blasii Средиземноморски подковонос, Rhinolophus euryale Южен подковонос, Rhinolophus hipposideros Maлък подковонос, Rhinolophus mehelyi Подковонос на Мехели, Spermophilus citellus Лалугер

  Vormela peregusna Пъстър пор, Bombina bombina Червенокоремна бумка, Elaphe quatuorlineata Ивичест смок, Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка, Testudo graeca Шипобедрена костенурка, Testudo hermanni Шипоопашата костенурка, Triturus karelinii Голям гребенест тритон, Barbus plebejus Маришка мряна, Austropotamobius torrentium Ручеен рак

  * - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

  BG0000254

  Бесапарски възвишения

  Тип: K

  РАСТЕНИЯ:  Unio crassus Бисерна мида, Callimorpha quadripunctaria*, Lycaena dispar Лицена, Cerambyx cerdo Обикновен сечко, Lucanus cervus Бръмбар рогач, Morimus funereus Буков сечко, Rosalia alpine * Алпийска розали, Himantoglossum caprinum Обикновена пърчовка

  * - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС


  Околните райони са обект на непрекъсната урбанизация. Това прави района лесно достъпен и подложен на натиск от човешки дейности. Най-сериозният проблем водещ до загуба на местообитания, е постепенното превръщане на ливадите в лозови масиви. Експлоатацията на кариери за инертни материали е ключов за района фактор, водещ до унищожаване на тревни местообитания. Други заплахи, влияещи отрицателно на местообитанията са употребата на пестициди, и опожаряването на стърнищата. Основен източник на енергия за отопление и за домакински нужди е горенето на дърва, добити при изсичането на гори, в резултат на което районът вече е почти напълно обезлесен.

  Според горскорастителното райониране територията на инвестиционното предложение попада в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0–900 m н. в.) и по-конкретно в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори (0–600 m н. в.).

  Фауната, в т. ч. и гръбначната (Chordata, подтип Vertebrata), която е най-добре проученият тип фауна, и чийто природозащитен статус у нас е най-добре регламентиран, в района на инвестиционното предложение е от видове, характерни за ниските равнинни части на страната, и конкретно за Тракийската низина. От гръбначната фауна в района, сред който попада обектът, най-многобройни са птиците (Aves). В зоогеографски аспект орнитофауната е от видове, характерни за областта Палеарктика и по-конкретно от такива, обитаващи предимно умерените географски ширини. Като в района се срещат и известен брой видове с южно разположени върху територията на субконтинента Европа ареали, т. е. с ареали във или и в Средиземноморската подобласт на Палеарктика, наричани още средиземноморски, което, като определение, не е съвсем правилно, тъй като ареалите на някои от тях са разположени преобладаващо в други зоогеографски области и подобласти, като същото се отнася и за останалата част на фауната.

  Реализирането на ИП ще засегне вече урбанизирана територия с площ по-малка от 0,01 % от площта на ЗЗ, което няма да окаже отрицателен ефект върху опазваните видове.

  1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  За преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение

  Скачать 495.66 Kb.