• Поради всичко посочено може да се твърди, че реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху местообитанията в защитените зони.
 • не се очакват
 • Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на мерките, описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.
 • 4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
 • Почви и геоложка среда
 • 6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
 • 7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
 • 8. Трансграничен характер на въздействията.
 • Заключение: Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Въздействията ще бъдат локални, краткотрайни и временни.
 • При строителството няма да бъдат засегнати и унищожени популации на широко разпространени тревни, храстови и дървесни видове.
 • Въздействие върху ландшафта не се очаква дори по време на строителството. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие.
 • Не се очаква трансгранично въздействие в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.

 • Скачать 495.66 Kb.


  страница3/3
  Дата30.12.2017
  Размер495.66 Kb.

  Скачать 495.66 Kb.

  За преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение


  1   2   3

  Изводи:

  Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че в резултат на досегашното използване на имота, предмет на ИП като урбанизирана територия /бивше военно поделение/ и на другите планове, програми и инвестиционни предложения, все още няма значителни промени в структурата на ЗЗ „Бесапарски ридове“ и ЗЗ „Бесапарски възвишения”.

  Поради всичко посочено може да се твърди, че реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху местообитанията в защитените зони.

  Теренът на ИП граничи със съществуващ асфалтов път. ИП няма да фрагментира допълнително защитената зона и не се очаква степента на фрагментация в нея от реализиране на ИП да бъде осъществена.

  Хидрогеоложки промени не се очакват при спазване на изискванията на Наредба №8.

  Геоложки промени не се очакват при спазване на изискванията на Наредба №8.

  Предвид, че теренът на ИП и в момента представлява урбанизирана територия, не се очаква да се засегнат ключови елементи, видове, предмет на защита в защитената зона. Предвиденото ИП няма да доведе до изолиране, фрагментиране, унищожаване на местообитанията или видовете, предмет на защита, както и разкъсване на ареалите им, нарушаване на целостта на защитената зона, с оглед на нейната структура, функция и природозащитни цели.

  Предвидени мерки за намаляване и смекчаване на въздействието върху защитените зони.

  По време на строителство

  Началото на строителните работи да бъде извън размножителния сезон на птиците (април - юни), тъй като строителството може да компроментира формирането на брачни двойки, гнезденето, измътването на яйца и отглеждането на малките.

  Очакван ефект: Избягване унищожаването на гнезда, яйца и малки;

  Разясняване сред участниците в строителните дейности за целите и предмета на защитените зони с оглед предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района.

  Очакван ефект: Избягване унищожаването на индивиди, местообитания и хранителна база поради незнание на персонала изпълняващ строителните дейности. Намаляване на безпокойството на птиците.

  При озеленяване и рекултивационни мероприятия да се предвидят местни видове растителност.

  За създаването на зелен пояс около имота ще се използват подходящи за климатичните и почвените условия дървесни видове.

  Очакван ефект: Създаване на подходящи хранителни територии

  При намиране, преди започване и по време на строителството, на малки птици, те да бъдат пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта.

  Очакван ефект: Опазване на видовете

  По време на експлоатация

  Поставяне на ключови и видни места по трасето на пътя на информационни табели за защитената зона. Табелите да съдържат информация за предмета и целите на опазване на защитената зона, за де се повиши усведомеността на служителите и преминаващите в района хора, което ще доведе до повишаване на екологичната им култура.

  Очакван ефект: Намаляване до минимум на безпокойството на птиците поради незннание на служителите за целите на опазване в защитената зона.

  Служителите на обекта ежедневно да следят за умрели птици (единични индивиди или масово измиране, предизвикани от отравяне). При констатиране на подобни ситуации, служителите своевременно да информират компетентните органи и да установят причината.

  Степен на въздействие на смекчаващи мерки върху предмета на опазване на защитената зона

  Чрез предложените смекчаващи мерки, степента на въздействие от реализацията на ИП върху ЗЗ ще бъде намалена само, ако те бъдат прилагани в пакет и своевременно.

  Компенсаторни мерки

  Поради факта, че не е доказано значително негативно въздействие върху защитените зони и предметът на опазване в нея не се предлагат компенсаторни мерки. Те се изискват само в случаите на доказани значителни негативни въздействия върху ЗЗ и нейния интегритет. В конкретният случай такива обстоятелства не съществуват.  Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че при прилагането на горепосочените смекчаващи мерки, инвестиционното предложение е съвместимо с предмета и целите на защитените зони BG0002057 „Бесапарски ридове” по Директива за опазване на дивите птици и BG0000254 „Бесапарски възвишения” по Директива за местообитанията.
  Площадката на ИП Попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Селска и ГОК Чакъша” с код BG3MA700R156 и в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски масив

  Подземно водно тяло с код BG3G0000Pt041 – карстови води в Централно Родопски масив. То обединява няколко карстови масива по периферията на Западни Родопи и част от Централни Родопи. Подземните води са напорни по характер. Покриващите пластове в зоната на подхранване са представени от валуни, пясъци, конгломерати, брекчоконгломерати, пясъчници, варовици моласови отложения, туфи и туфити. В литоложко отношение водовместващите скали от ПВТ са представени от мрамори, амфиболити, шисти, калкошисти и гнайси. Модулът на подземния отток е 5,0 (l/s)/km2. Площа на ПВТ е 612.0 km2 , а площа на зоната на подхранване и е 522,0 km2. Средната дебелина на подземното водно тяло е от 1.0 до 270.0 m. Естествените ресурси на ПВТ са оценени на 3060 l/s.


  Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на мерките, описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

  3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).


  При реализацията на инвестиционно предложение „Инвестиции за внедряване на нови процеси, технологии и подобряване на наличните производствени активи в животновъдното стопанството на фирма „ ЛИДЕР МЕС“ ООД не се очаква пряко, дълготрайно както и положително или отрицателно въздействие. В близост на инвестиционното предложение са известни и има други съществуващи и одобрени с план обекти, с които изградената ферма ще има връзка, но не се очаква кумулативно въздействие надхвърлящо одобрения капацитет от 1500 бр животни на ПИ 000219. Капацитета е определен преди разделянето на цитирания имон на няколко по малки УПИ, . част от които е и недвижим поземлен имот 000226 в землището на с.Кап.Димитриево с ЕКАТТЕ 36124, община Пещера, Обл.Пазарджик, представляващ УПИ III-219 с предназначение „За селскостопанска и животновъдна дейност“ съгласно заповед на кмета на Общ.Пещера №525/06.08.2014г. за одобрение на ПУП-ПРЗ, на който ще се осъществи описваното инвестиционно предложение .
  4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
  Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Обекта е значително отдалечен от селищни места и образувания и няма засегнато население
  Атмосферен въздух

  Замърсяването по време на изграждането и експлоатацията е кратковременно и незначително.

  По време на експлоатация не се очакват кумулативни ефекти.
  Води

  Въздействието е незначително. Не се очакват кумулативни ефекти.


  Отпадъци

  Въздействието е непряко, кумулативно в местата на обработка и съвсем незначително поради неголемите количества. Положително е въздействието поради това, че с ИП се утилизират растителни материали.  Биоразнообразие

  Проектът не застрашава целостта на защитени зони, унищожаване на ценни местообитания и видове включении в приложенията на Закона за биологичното разнообразие.  Ландшафт

  Няма въздействие върху ландшафта поради това че основното дейност е свързана с монтаж на оборудване в съществуващи постройки и на терени застроени в миналото с което не се нарушава ландшафта .
  Шум

  Въздействието не е пряко, не е постоянно, абсолютно не съществено, и в рамките на нормите за работна среда - в територията на обекта и околните земеделски земи.


  Почви и геоложка среда

  Няма въздействие.  5. Вероятност на поява на въздействието.
  При осъществяване на инвестиционното предложение няма вероятност да се увеличат отрицателните въздействия от дейността на площадката върху компонентите на околната среда. Такава съществува реално при аварийни ситуации или анормални режими на работа, които не са характерни за такива производства.

  При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация на строителството няма да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на опасни отпадъци.


  6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
  Продължителност на въздействието – краткотрайно максимум до 6 месеца (за срока на строителството);

  Честота на въздействието – кратко периодично (в условие на светъл работен ден) въздействие;

  Териториален обхват – поземлен имот 000226 в землището на с.Кап.Димитриево с ЕКАТТЕ 36124, община Пещера, Обл.Пазарджик, представляващ УПИ III-219 с предназначение „За селскостопанска и животновъдна дейност“ съгласно заповед на кмета на Общ.Пещера №525/06.08.2014г. за одобрение на ПУП-ПРЗ
  7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
  Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми.

  Мерките, които ще се вземат за намаляване на евентуалното негативно влияние от реализирането на инвестиционното предложение са свързани със спазване на мероприятията по опазване на околната среда и мерките за безопасност на работниците при строителството.


  При строителството ще се вземат следните мерки за намаляване на отрицателното въздействие на обекта върху околната среда и хората:

  • Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа;

  • На работниците ще се осигурят необходимите лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски) за опазване здравето на работниците при съществуващите параметри на работната среда;

  • Своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството, през сухите и топли периоди;

  • Механизацията да работи в изправно състояние, за да се предотвратят всякакви аварии от горивно смазочни материали, което би довело до замърсяване на подземните води в района;

  • Разработване на план за аварийни, кризисни ситуации и залпови замърсявания и мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване;

  • Сезон за изпълнение на строителните работи – извън размножителния период на птиците;

  • Упражняване на ефективен контрол от страна на ръководството на фирмата за спазването на вътрешния ред и програмата за управление на генерираните отпадъци при строителството и производствената дейност.  8. Трансграничен характер на въздействията.
  Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия.

  Въздействията върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение нямат трансграничен характер.  Заключение:
  Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Въздействията ще бъдат локални, краткотрайни и временни.

  При строителството няма да бъдат засегнати и унищожени популации на широко разпространени тревни, храстови и дървесни видове.

  При реализирането на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати находища на значителен брой видове лечебни растения с относително малка численост на популациите, както и няма да бъдат засегнати находища на редки, застрашени от изчезване и защитени растителни видове, растителни съобщества и природни местообитания.

  При строителството и експлоатацията на обекта няма да бъдат нанесени трайни щети на фауната в този район на страната, тъй като те няма да доведат до цялостното унищожаване на местообитанията им, а от там и до изчезването на редки и застрашени от изчезване видове.

  При стриктно спазване на нормативните изисквания и правила за екологосъобразно управление на отпадъците, не се очаква отрицателно въздействие на отпадъците върху компонентите на околната среда и здравето на хората.

  На територията на площадката няма установени паметници на културно-историческото наследство. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху паметниците на културно-историческото наследство.

  Въздействие върху ландшафта не се очаква дори по време на строителството.

  Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие.

  Строителните дейности на териториите на площадката няма да доведат до проява на негативен здравен ефект.

  Не се очаква трансгранично въздействие в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.


  Инвеститор:………………… подпис/печат/
  1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  За преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение

  Скачать 495.66 Kb.