• Шумен, 2017 г.
 • Раздел ІІІ: Указания към участниците • страница2/4
  Дата11.05.2018
  Размер1.55 Mb.

  За участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка


  1   2   3   4

  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

  Реф. № МЕР/2017/001


  за участие в процедура публично състезание

  за възлагане на обществена поръчка
  Предмет: „Доставка на моторни задвижвания за разединители 110 kV в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на моторни задвижвания за разединители 110 kV тип РМ“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на моторни задвижвания за разединители 110 kV тип ОТ“  Шумен, 2017 г.


  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

  Раздел І: Технически спецификации

  Раздел ІІ: правила за провеждане на процедурата

  Раздел ІІІ: Указания към участниците

  Раздел ІV: образци на документи от офертата

  Раздел V: Проект на договор


  Раздел VІ: образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора


  РАЗДЕЛ І: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
  А. Технически спецификации за Обособена позиция № 1 – „Доставка на моторни задвижвания за разединители 110 kV тип РМ“
  I. Пълно описание на обекта на поръчката.
  1. Предназначение.

  Моторните задвижвания са предвидени за подмяна на вече монтирани задвижвания тип ЗМ-1000, управляващи разединители тип РММ 110/1250(с един земен нож) – 6 броя и РМММ 110/1250(с два земни ножа) – 3 броя, произведени в България, които са с паралелен монтаж на фазите, двуколонен тип, с централно отваряне и движение на главните ножове в хоризонтална равнина. Равнината на движение на заземителните ножове е вертикална.  2. Етапи на изпълнение.

  Доставката на моторните задвижвания за разединители 110 kV ще включва:

  2.1. Изготвяне и представяне за съгласуване от страна на Възложителя на монтажни схеми за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите метални конструкции, монтирани върху масичките.

  2.2. Доставка на метални конструкции /щанги, планки, карданни задвижвания и други, съгласно техническото решение за изпълнение на поръчката/ за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите конструкции чрез болтови съединения. Металните конструкции, върху които следва да се монтират моторните задвижвания, следва да са детайлно описани в монтажната схема по т. 2.1.

  2.3. Доставка на моторни задвижвания, всички необходими части и детайли (щанги, предавки, планки, крепежни елементи и др.) за куплиране на задвижването към съществуващите разединители.

  2.4. Супервизия на монтажа и въвеждане в експлоатация на моторни задвижвания на разединител паралелен монтаж с два земни ножа.  3. Общи изисквания.

  Всички моторни задвижвания за разединители и принадлежности, включени в обема на доставката трябва да бъдат нови, неизползвани, стандартно производство.

  Конструктивните решения, качеството на вложените материали и технологията на изготвянето трябва да гарантират:


  • високо качество на изделието и постоянство на параметрите;

  • ниски експлоатационни разходи;

  • лесно обслужване;

  • висок ресурс, като минималния експлоатационен живот на оферираните моторни задвижвания на разединители да не е по-малък от 25 години и да имат дълъг междуремонтен период.

  4. Обем на доставката

  4.1 Моторни задвижвания.

  Трябва да бъдат доставени общо 21 броя моторни задвижвания с всички необходими части и детайли (щанги, предавки, планки, крепежни елементи и др.) за куплиране на задвижването към съществуващите разединители, разпределени както следва:  • за главни ножове на разединител - 9 броя

  • за земни ножове на разединител с един земен нож - 6 броя

  • за земни ножове на разединител с два земни ножа - 6 броя

  4.2 Доставка на метални конструкции за монтаж на моторни задвижвания.

  • Доставка на 9 комплекта метални конструкции за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите конструкции за моторни задвижвания на разединител паралелен монтаж с един земен нож

  • Доставка на 3 комплекта метални конструкции за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите конструкции за моторно задвижване на разединител паралелен монтаж с два земни ножа

  4.3 Монтажна схема за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите конструкции, върху които е монтиран разединителя – представя се в 2 (два) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляр в електронен вид на оптичен носител (CD) и включва:

  • Кратка обяснителна записка изготвена във формат *.doc на Microsoft word;

  • Количествена сметка на използваните метални елементи и приспособления, които ще се използват за направа на конструкции за закрепване на моторните задвижвания изготвена във формат *.xls на Microsoft exсel;

  • Графична част изготвена във формат *.dwg на Autocad

  II. Технически спецификации

  1. Условия на експлоатация

  Моторните задвижвания за разединителите са за открит монтаж.

  Разединителите работят в система с номинално напрежение 110 kV и максимално напрежение на системата 123 kV.

  Условията на околната среда са класифицирани както следва:  • максимална околна температура +40 ºС;

  • минимална околна температура -25 ºС;

  • относителна влажност (при 20 ºС) 90%

  • максимална надморска височина до 1000 m;

  • степен на обледеняване 20 mm;

  • налягане (скорост) на вятъра 700 Pa (34 m/s);

  • степен на замърсяване 25 mm/kV;

  • сеизмично ускорение 0,3 g

  Моторните задвижвания да бъдат монтирани посредством метални конструкции към съществуващи железобетонни и стоманени конструкции с обща височина 2,4 m от нивото на терена в ОРУ 110 кV.

  2. Стандарти и норми

  Моторните задвижвания за разединителите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно изискванията на последните издания на стандарти IEC 62271-102, IEC 60694 или еквивалентни и всички свързани с тях приложими стандарти и норми.  3. Технически изисквания

  3.1 Моторни задвижвания.

  Разединителите са двуколонен тип, с централно отваряне и движение на главните ножове в хоризонтална равнина. Равнината на движение на заземителните ножове е вертикална, между колоните на разединителя.  Моторните задвижвания трябва да имат технически характеристики не по – лоши от тези, посочени в таблица № 1

  • Моторното задвижване трябва да е директно присъединено, като всички елементи на едно задвижване (управление, електрически апарати и задвижващ механизъм) да са в една кутия.

  • Моторното задвижване да е пригодено за местно и дистанционно управление.

  • Задвижващата система да бъде електромоторна, една за трите фази и осигуряваща едновременност при включване и изключване. Оперативно напрежение 220 V DC.

  • Задвижващият механизъм да позволява ръчно управление (включване и изключване) при отпадане на захранващото напрежение.

  • Да има блокировка при ръчно управление, недопускаща дистанционно командване.

  • Да има блокировки в крайните положения.

  • Да има възможност за електрическа блокировка между задвижването на земните и главните ножове.

  • Всички електрически елементи и устройства, включени в кутията на задвижването трябва да работят безотказно при изменение на захранващото напрежение от 85 до 110 % от номиналното захранващо напрежение 220 V DC .

  • Вторичната комутация трябва да е защитена от електромагнитни въздействия, съгласно изискванията на стандарт IEC 60694 или еквивалентно.

  • Веригите за управление и блокировки да са разделени галванично от веригите за захранване на електромотора.

  • При изключване на предпазител във веригите захранващи електромотора, да се прекъсват (блокират) командите за управление. Предпазителите да са със сигнален контакт.

  • Групите блокконтакти на КСА (контролно-сигнална апаратура) да са разположени така, че да позволяват измерване на времето за превключване на разединителя от едното крайно положение до другото.

  • Металните повърхности на щангите и механизмите към разединителите и заземителните ножове, както и други метални части от окомплектовката, трябва да са галванизирани или горещо поцинковани и защитени от корозия с антикорозионно покритие с цвят RAL 6021, съгласно БДС EN ISO 6744-1:2006 или еквивалентно. Общата дебелина на защитното покритие трябва да е > 200 μm. Минималният гаранционен срок на покритието трябва да е не по-малък от 15 години.

  • Оцветяването на кутията на задвижването за главните ножове е бяло - цвят RAL 9010, съгласно БДС EN ISO 6744-1:2006 или еквивалентно. Оцветяването на кутията на задвижването за заземителните ножове е червено - цвят RAL 3002, съгласно БДС EN ISO 6744-1:2006 или еквивалентно. Общата дебелина на защитното покритие трябва да е > 200 μm. Минималният гаранционен срок на покритието трябва да е не по-малък от 15 години.

  • Към всяко задвижване, трябва да е прикрепена табелка с основните технически данни, отговаряща на изискванията на IEC 62271-102 или еквивалентно. Местата за заземяване трябва да бъдат означени със съответният символ, съгласно IEC.

  3.2 Изисквания към металната конструкция за закрепване на моторните задвижвания.

  • Да се монтира на съществуващата масичка чрез болтови съединения, без да се нарушава целостта и, като максимално се използват елементите на съществуващата конструкция.

  • Да издържа всички усилия при задвижването на главните и земни ножове.

  • Конструкцията да позволява при монтажа на задвижващият механизъм да има достъп до моторното задвижване за обслужване и поддържане, когато разединителя е под напрежение. Височината на монтаж на задвижването от нивото на земята до механизма за ръчно задвижване да бъде не повече от 1,2м.

  • Да бъде разположена по такъв начин, че по нея да се монтират контролни кабели, необходими за моторното задвижване.

  4. Специални изисквания.

  Изисква се експлоатационният срок на задвижванията на разединителите и заземителните ножове да е най-малко 25 години.

  Задвижващите механизми на основните и заземителни ножове да са разположени така, че да позволяват лесни ръчни манипулации, без да си пречат една на друга. Манивелата за ръчно задвижване да е на височина приблизително 1,2 м. от нивото на земята.

  Да бъде осигурена естествена циркулация на въздуха в моторното задвижване, чрез отвори които да са защитени против проникване на влага, прах, насекоми и др.

  Нагревателните елементи в кутията на задвижващият механизъм, да са свързани през автоматични предпазители със сигнален контакт при изключване и да се контролират с термостат, за предотвратяване на кондензация.

  Моторното задвижване да се достави с монтирани метални щуцери за преминаване на контролните кабели:

  1. Главен нож на разединител:


  • PG 36 - 1бр.

  • PG 29 - 2бр.

  • PG 16 - 2бр.

  2. Земен нож на разединител:

  • PG 29 - 2бр.

  • PG 16 - 2бр.

  При аварийна ситуация, в рамките на гаранционния срок, изпълнителят се задължава да реагира с доставката на резервни части в рамките на 72 часа.

  5. Изпитвания.

  Изпълнителят ще извърши всички изпитвания, необходими за доказване на качеството на произведените моторни задвижвания.

  Изпълнителят трябва да представи на Възложителя в плановете за контрол на качеството (QC plans) всички контролни дейности и да подчертае планираните изпитвания (вкл. изпитвания на материали и рутинни изпитвания).

  Изпълнителят е задължен да изпълни на произведените задвижвания всички рутинни изпитвания съгласно последните издания на стандарти ІЕС 62271-102, ІЕС 60694 или еквиваленти и свързаните с тях стандарти и норми. В случай, че даден стандарт разрешава няколко степени на качество, се избира за правило степента, която предлага най-високо качество.  6. Принадлежности

  Предлаганите задвижвания трябва да са окомплектовани с всички необходими приспособления за монтаж, нормална експлоатация и поддръжка.  7. Монтаж.

  Изпълнителят се задължава да извърши супервизия на монтажа и въвеждане в експлоатация на моторни задвижвания на разединител паралелен монтаж с два земни ножа. Монтажът ще бъде изпълнен от Възложителя по представените монтажни схеми от Изпълнителя.  8. Гаранционен срок.

  Гаранционен срок на моторните задвижвания - не по-малко от 60 месеца, а на покритието против корозия на металните части: не по – малко от 15 години, считано от датата на приемане на доставката.  9. Опаковка, транспорт и съхранение

  Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането, доставката и разтоварването на оборудването от завода производител до мястото на доставка.

  Изпълнителят трябва да осигури такава опаковка на задвижванията, каквато е подходяща за предотвратяване на повреда или разрушаване по време на транспортирането до крайната точка. Оборудването трябва да е защитено от корозия, загуба и повреда и трябва да е подходящо опаковано за обработване при транспорта. Разходите по отстраняване на повредите по съоръженията при транспортирането им са за сметка на изпълнителя.

  Изпълнителят трябва да даде указания за правилното съхранение на съоръженията на склад до момента на монтирането им.  10. Място на доставка.

  За място на доставка на моторните задвижвания, метални конструкции и други, предмет на поръчката, се определя склад на ЕСО ЕАД – Мрежови експлоатационен район Шумен – адрес гр. Шумен, бул. „Мадара” № 10.  11. График за доставка на моторни задвижвания, метални конструкции и други принадлежности.

  11.1. Изготвяне и представяне за съгласуване от страна на Възложителя на монтажна схема за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите конструкции – 10 календарни дни след сключване на договора.

  11.2. Доставка на метални конструкции за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите конструкции чрез болтови съединения - 60 календарни дни след сключване на договора.

  11.3. Доставка на моторни задвижвания, всички необходими части и детайли (щанги, предавки, планки, крепежни елементи и др.) за куплиране на задвижването към съществуващите разединители - 60 календарни дни след сключване на договора.  11.4. Супервизия на монтажа и въвеждане в експлоатация на моторни задвижвания на разединител паралелен монтаж с два земни ножа – 30 календарни дни след доставката по т.11.2. и 11.3.

  Таблица № 1  Технически характеристики

  Мярка

  Минимални изисквания

  1

  Вид
  моторно; ръчно

  2

  Тип – означение
  Посочва се от участника

  3

  Моторно задвижване  3.1

  - номинално захранващо напрежение

  VDC

  220

  3.2

  - време за една операция на задвижването

  s

  Посочва се от участника

  3.3

  - ъгъл на въртене на изходящия вал

  градуса

  180o

  3.4

  - номинален въртящ момент на изх. вал

  Nm

  ≥ 800

  4

  Ръчно задвижване  4.1

  - брой обороти за една операция

  rpm

  Посочва се от участника

  4.2

  - изисквана сила

  N

  ≤ 60

  5

  Контактна система  5.1

  - брой нормално отворени контакти

  бр.

  ≥16

  5.2

  - брой нормално затворени контакти

  бр.

  ≥16

  5.3

  - номинален продължителен ток

  A DC

  ≥ 3

  5.4

  - комутационна способност при 220 V АС и cosφ = 0,8

  A АС

  ≥ 10

  5.5

  - комутационна способност при 220 V DC

  A DC

  ≥ 1

  6

  Оцветяване на кутията  6.1

  - за задвижване на главните ножове
  RAL 9010

  6.2

  - за задвижване на заземителните ножове
  RAL 3002

  7

  Степен на защита на кутията

  -

  IP55

  8

  Степен на антикорозионна защита

  год.

  ≥ 15

  9

  Проектен експлоатационен живот на задвижванията

  год.

  ≥ 25

  10

  Мощност на нагревателите

  W

  Посочва се от участника

  11

  Брой, тип и размери на щуцерите за окабеляване на кутията

  -

  Посочва се от участника

  11.1

  - за задвижване на главните ножове

  бр

  5

  11.2

  - за задвижване на заземителните ножове

  бр

  4

  12

  Изпитвателно напрежение на вторичните вериги

  kV

  2

  13

  Клас на механична издръжливост
  М1

  14

  Размери на кутията: H x L x W

  mm

  Посочва се от участника

  15

  Тегло на задвижването

  kg

  Посочва се от участника  Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

  Б. Технически спецификации Обособена позиция № 2 – „Доставка на моторни задвижвания за разединители 110 kV тип ОТ“
  I. Пълно описание на обекта на поръчката.
  1. Предназначение.

  Моторните задвижвания са предвидени за монтаж на разединители тип OT 110/1600 А, производство на заводите Шкода в Чехия, върху съществуващи масички на поле № 20 „Резерва“ 110kV в п/ст Бургас 400/110/31,5kV, които са два типа – паралелен монтаж и кил монтаж на фазите.  2. Етапи на изпълнение.

  Доставката на моторните задвижвания за разединители 110 kV ще включва:  • Изготвяне на монтажна схема, доставка на метални конструкции и крепежни елементи за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите масички.

  • Доставка на моторни задвижвания, всички необходими части и детайли (щанги, приводи, карданни предавки, планки, крепежни елементи и др.) за куплиране на задвижването към съществуващите разединители.

  • Супервизия на монтажа и въвеждане в експлоатация на моторно задвижване на разединител, кил монтаж на фазите за главен нож и моторни задвижвания на разединител паралелен монтаж на фазите за главен нож и двата земни ножа.

  2.1 Общи изисквания.

  Всички моторни задвижвания за разединители и принадлежности, включени в обема на доставката трябва да бъдат нови, неизползвани, стандартно производство на Производителя, като в монтажните схеми и в производството им са използвани съвременни технологии и материали.

  Конструктивните решения, качеството на вложените материали и технологията на изготвянето трябва да гарантират:


  • високо качество на изделието и постоянство на параметрите;

  • ниски експлоатационни разходи;

  • лесно обслужване;

  • висок ресурс, минималният проектен експлоатационен живот на оферираните задвижвания за разединители да е не по-малък от 25 години и да имат дълъг междуремонтен срок.

  2.2 Обем

  2.2.1 Моторни задвижвания.

  Трябва да бъдат доставени общо 7 броя моторни задвижвания с всички необходими части и детайли (щанги, приводи, карданни предавки, планки и др.) за куплиране на задвижването към съществуващите разединители, разпределени както следва:  • за главни ножове на разединител паралелен монтаж - 3 броя

  • за главни ножове на разединител кил монтаж - 1 брой

  • за земни ножове на разединител паралелен монтаж - 3 броя

  2.2.2 Изготвяне на монтажни схеми и доставка на метални конструкции за монтаж на моторни задвижвания.

  • Изготвяне на монтажна схема и доставка на метална конструкция за моторно задвижване на разединител кил монтаж без земен нож – 1бр.

  • Изготвяне на монтажна схема и доставка на метална конструкция за моторни задвижвания на разединител паралелен монтаж с един земен нож – 1 бр.

  • Изготвяне на монтажна схема и доставка на метална конструкция за моторни задвижвания на разединител паралелен монтаж с два земни ножа – 2 бр.

  • Изготвяне на монтажна схема и доставка на метална конструкция за моторно задвижване на разединител паралелен монтаж без земен нож – 1 бр.

  Монтажните схеми трябва да се представят в 2 (два) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляр в електронен вид на оптичен носител (CD) и да съдържа:

  • Кратка обяснителна записка изготвена във формат *.doc на Microsoft word;

  • Количествена сметка на използваните метални елементи и приспособления, които ще се използват за направа на конструкции за закрепване на моторните задвижвания изготвена във формат *.xls на Microsoft exсel;

  • Графична част изготвена във формат *.dwg на Autocad


  3. Условия на експлоатация

  Моторните задвижки за разединителите са за открит монтаж.

  Разединителите работят в система с ефективно заземяване на звездния център (ke< 1,4), с номинално напрежение 110 kV и максимално напрежение на системата 123 kV.

  Условията на околната среда са класифицирани както следва:  • максимална околна температура +40 ºС;

  • минимална околна температура -25 ºС;

  • относителна влажност (при 20 ºС) 90%

  • максимална надморска височина до 1000 m;

  • степен на обледеняване 20 mm;

  • налягане (скорост) на вятъра 700 Pa (34 m/s);

  • степен на замърсяване 25 mm/kV;

  • сеизмично ускорение 0,3 g

  Моторните задвижвания ще бъдат монтирани на съществуващи железобетонни конструкции с височина 2,4 m от нивото на терена на поле № 20 „Резерва“ 110kV в ОРУ 110kV на п/ст Бургас 400/110/31,5kV.
  II. Технически спецификации
  1. Стандарти и норми

  Моторните задвижки за разединителите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно изискванията на последните издания на стандарти IEC 62271-102, IEC 60694 или еквивалентен и всички свързани с тях приложими стандарти и норми.  В документите на предложението да се представи списък на всички стандарти и норми, използвани за изработване и изпитване на съоръженията.

  2. Моторни задвижвания.

  • Моторните задвижвания трябва да имат технически характеристики не по – лоши от тези, посочени в таблица № 1.

  • Разединителите са двуколонен тип, с централно отваряне и движение на главните ножове в хоризонтална равнина.

  • Равнината на движение на заземителните ножове е вертикална, между колоните на разединителя.

  • Моторното задвижване трябва да е директно, без електромагнитен или механичен съединител между електрическият двигател, редуктор и задвижваните механизми.

  • Моторното задвижване, да е пригодено за местно и дистанционно управление. Задвижващата система да бъде електромоторна, една за трите фази и осигуряваща едновременност при включване и изключване на трите фази. Оперативно напрежение 220 V DC.

  • Задвижващият механизъм да позволява ръчно включване и изключване .

  • Да има блокировка при ръчно управление – да не се командва дистанционно.

  • Да има блокировка в крайните положения.

  • Да има възможност за електрическа блокировка между задвижването на земните и главните ножове.

  • Всички електрически елементи и устройства, включени в кутията на задвижването трябва да работят безотказно при изменение на захранващото напрежение от 85 до 110 % от номиналното захранващо напрежение 220 V DC .

  • Вторичната комутация трябва да е защитена от електромагнитни въздействия, съгласно изискванията на стандарт IEC 60694 или еквивалентен.

  • Веригите за управление и блокировки да са разделени галванично от веригите за захранване на електромотора.

  • При изгаряне (изключване) на предпазител във веригите захранващи електромотора да се разкъсват (блокират) командите за управление.

  • Групите блокконтакти на КСА (контролно-сигнална апаратура) да са разположени така че да позволяват измерване на времето за превключване на разединителя от едното крайно положение в друго.

  • Металните повърхности на щангите и механизмите към разединителите и заземителните ножове трябва да са галванизирани или горещо поцинковани и защитени от корозия с антикорозионно покритие. Общата дебелина на защитното покритие трябва да е ≥ 200 μm, освен ако в техническите спецификации изрично не е посочено друго. Минималният гаранционен срок на покритието трябва да е не по-малък от 15 години.

  • Кутията на задвижващите механизми да бъде изработена от неръждаема ламарина за защита срещу корозия. Отваряемата предна част на кутията на моторните задвижвания за главните ножове да бъде боядисана в цвят RAL 6021, а тези за управление на земните ножове боядисани в RAL 3002.

  • Към всяко задвижване, трябва да е прикрепена табелка с основните технически данни, отговаряща на изискванията на IEC 62271-102 или еквивалентен. Местата за заземяване трябва да бъдат означени със съответният символ, съгласно IEC.

  3. Изисквания към монтажа на метална конструкция за закрепване на моторните задвижвания.

  • Да се монтира на съществуващата масичка без да се нарушава целостта и.

  • Да издържа всички усилия при задвижването на главните и земни ножове.

  • Монтажната схема да се изработи така, че при монтажа на задвижващият механизъм да има достъп до моторното задвижване, да може да се обслужва и да се поддържа когато разединителя е под напрежение. Височината на монтаж на задвижването от нивото на земята до механизма за ръчно задвижване да бъде не повече от 1,2 метра.

  • Да бъде разположена по такъв начин, че по нея да се монтират контролни кабели необходими за моторното задвижване.

  4. Специални изисквания.

  Изисква се експлоатационният срок на задвижванията на разединителите и заземителните ножове да е най-малко 25 години.

  Задвижващите механизми на основните и заземителни ножове да са разположени така, че да позволяват лесни ръчни манипулации, без да си пречат една на друга. Манивелата за ръчно задвижване да е на височина приблизително 1200 mm от нивото на земята.

  Да бъде осигурена естествена циркулация на въздуха в моторното задвижване, чрез отвори които да са защитени против проникване на влага, прах, насекоми и др.

  Моторното задвижване да се достави с монтирани метални щуцери за преминаване на контролните кабели:

  1. Главен нож на разединител паралелен и кил монтаж:  • PG 36 - 1бр.

  • PG 29 - 2бр.

  • PG 16 - 2бр.

  2. Земен нож на разединител паралелен монтаж:

  • PG 36 - 1бр.

  • PG 29 - 2бр.

  • PG 16 - 2бр.

  При аварийна ситуация, в рамките на гаранционния срок, изпълнителят се задължава да реагира с доставката на резервни части в рамките на 72 часа.

  5. Изпитвания

  Изпълнителят ще изпълни всички изпитвания, необходими за доказване на качеството на произведените моторни задвижвания.

  Изпълнителят трябва да представи на Възложителя в плановете за контрол на качеството (QC plans) всички контролни дейности и да подчертае планираните изпитвания (вкл. изпитвания на материали и рутинни изпитвания).

  Изпълнителят е задължен да изпълни на произведените задвижвания всички рутинни изпитвания съгласно последните издания на стандарти ІЕС 62271-102, ІЕС 606945 или еквивалентни.

  В случай, че даден стандарт разрешава няколко степени на качество, се избира за правило степента, която предлага най-високо качество.

  6. Принадлежности

  Участникът в обществената поръчка да предложи списък на специализираните инструменти и приспособления за нормална експлоатация и поддръжка на моторните задвижвания на разединителите.

  Изпълнителят да достави по 1 бр. (един брой) манивела, за ръчни манипулации за всяко моторно задвижване.

  7. Монтаж

  Изпълнителят се задължава да извърши супервизия на монтажа и въвеждане в експлоатация на моторно задвижване на разединител, кил монтаж на фазите за главен нож и моторни задвижвания на разединител паралелен монтаж с два земни ножа.

  Монтажът ще бъде изпълнен от Възложителя по предоставените монтажни схеми за метални конструкции и инструкции за монтаж от Изпълнителя.

  8. Опаковка, транспорт и съхранение

  Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването от завода производител до мястото на доставка.

  Изпълнителят трябва да осигури такава опаковка на задвижванията, каквато е подходяща за предотвратяване на повреда или разрушаване по време на транспортирането до крайната точка. Оборудването трябва да е защитено от корозия, загуба и повреда и трябва да е подходящо опаковано за обработване при транспорта. Разходите по отстраняване на повредите по съоръженията при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

  Изпълнителят трябва да даде указания за правилното съхранение на съоръженията на обекта до момента на въвеждането им в експлоатация.  9. Място на доставка

  За място на доставка на моторните задвижвания, метални конструкции и други, предмет на поръчката, се определя склад на МЕР Бургас – гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бул. „Янко Комитов“.  10. Гаранционен срок.

  Гаранционен срок на моторните задвижвания - не по-малко от 60 месеца, а на покритието против корозия на металните части: не по – малко от 15 години, считано от датата на приемане на доставката.  11. График за доставка на моторни задвижвания, метални конструкции и други принадлежности.

  11.1. Изготвяне и представяне за съгласуване от страна на Възложителя на монтажна схема за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите конструкции – 10 календарни дни след сключване на договора.

  11.2. Доставка на метални конструкции за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите конструкции чрез болтови съединения - 90 календарни дни след сключване на договора.

  11.3. Доставка на моторни задвижвания, всички необходими части и детайли (щанги, предавки, планки, крепежни елементи и др.) за куплиране на задвижването към съществуващите разединители - 90 календарни дни след сключване на договора.  11.4. Супервизия на монтажа и въвеждане в експлоатация на моторни задвижвания на разединител паралелен монтаж с два земни ножа – 30 календарни дни след доставката по т.11.2. и 11.3.
  Таблица № 1  Технически характеристики

  мярка

  Минимални изисквания

  1

  2

  3

  4

  1

  Вид
  моторно; ръчно

  2

  Тип – означение
  Посочва се от участника

  3

  Моторно задвижване  3.1

  - номинално захранващо напрежение

  VDC

  220

  3.2

  - номинална мощност

  W

  ≤ 600

  3.3

  - пусков ток

  A

  Посочва се от участника

  3.4

  - време за една операция на задвижването

  s

  ≤ 20

  3.5

  - номинален въртящ момент на изх. вал

  Nm

  ≥ 800

  4

  Ръчно задвижване  4.1

  - брой обороти за една операция

  rpm

  Посочва се от участника

  4.2

  - изисквана сила

  N

  ≤ 150

  5

  Контактна система  5.1

  - брой нормално отворени контакти

  бр.

  ≥ 16

  5.2

  - брой нормално затворени контакти

  бр.

  ≥ 16

  5.3

  - номинален продължителен ток

  A DC

  ≥ 10

  5.4

  - комутационна способност при 220 V АС и cosφ = 0,8

  A АС

  ≥ 10

  5.5

  - комутационна способност при 220 V DC

  A

  Посочва се от участника

  6

  Оцветяване на кутията  6.1

  - за задвижване на главните ножове
  RAL 6021

  6.2

  - за задвижване на заземителните ножове
  RAL 3002

  7

  Степен на защита на кутията

  -

  IP55

  8

  Степен на антикорозионна защита

  год.

  15

  9

  Брой на нагревателите 220 VAC

  бр.

  ≥ 1

  10

  Мощност на нагревателите

  W

  ≤ 50

  11

  Номинално захранващо напрежение на нагревателите

  V AC/DC

  220

  11

  Брой, тип и размери на щуцерите за окабеляване на кутията

  -

  5 бр.

  12

  Изпитвателно напрежение на вторичните вериги

  kV

  2

  13

  Клас на механична издръжливост
  М1

  14

  Максимална дължина на задвижв. щанга

  mm

  Посочва се от участника

  15

  Тегло на задвижването

  kg

  Посочва се от участника  Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

  РАЗДЕЛ ІІ: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  1. Общи правила за провеждане на процедурата.

  1.1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

  1.2. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед, в която определя:

  - поименния състав и лицето, определено за председател;

  -сроковете за извършване на работата;

  - място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

  1.3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

  1.4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

  1.5. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  1.6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

  1.7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

  1.8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

  1.9. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 1.6. – 1.8.

  1.10. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

  1.11. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.1.10. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

  1.12. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 1.10. участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

  1.13. Възможността по т.1.12. се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че под­изпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

  1.14. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

  1.15. След изтичането на срока по т. 1.12. комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

  1.16. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

  1.17. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

  1.18. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

  1.19. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

  1.20. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т.1.5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

  1.21. След извършване на действията по т. 1.20. приключва публичната част от заседанието на комисията.

  1.22. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

  1.23. Обосновката по т. 1.22. може да се отнася до:


  • икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

  • избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение на строителството;

  • оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

  • спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

  • възможността участникът да получи държавна помощ.

  1.24. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 1.23., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

  1.25. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областа на околната среда.

  1.26. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

  1.27. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато:

  1.27.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

  1.27.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.27.1., в друга държава членка или трета страна;

  1.27.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

  това правило не се прилага, когато:

  - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

  - размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

  1.27.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5, когато не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип;

  1.27.5.е установено, че:

  а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

  б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

  1.27.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

  1.27.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

  1.27.8. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

  1.27.9. е представил оферта, която не отговаря на:

  а) предварително обявените условия за поръчката;

  б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областа на околната среда;

  1.27.10. не е представил в срок обосновката по т. 1.22. или чиято оферта не е приета съгласно т.т. 1.24. – 1.26.

  1.27.11. са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

  1.28. Основанията по т.т. 1.27.1., 1.27.2. и. 1.27.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

  1.29. когато участникът е обединение, основанията по т.т. 1.27.1. – 1.27.7. се отнасят и за всяко от лицата, включени в обединението.

  1.30. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

  а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

  б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

  1.31. участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.  1.32. участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя в обявлението основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

  1.33. участниците – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

  1.34. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

  1.35. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

  1.36. Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

  1.37. Когато срокът на валидност на офертите е изтекъл, възложителят кани участниците да го удължат. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.  2.Разглеждане, оценка и класиране на участниците.

  2.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”, за всяка обособена позиция.

  2.2. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

  2.3. Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация.  РАЗДЕЛ ІІІ: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

  1. Общи указания:

  1.1. участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

  1.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

  1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

  1.4. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

  1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

  1.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

  1.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

  1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

  1.9. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 5 дни – при поръчки за доставки и/или услуги, а при поръчки за строителство до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в срок до 3 дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

  1.10. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

  1.11. Документите по т. 1.10. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

  - наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

  - адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

  - наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.  1.12. опаковката по т. 1.11. включва следните документи:

  1.12.1. информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор;

  1.12.2. оферта, съдържаща:

  - техническо предложение;  - ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

  1.13. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по т. 1.12., те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.  1.14. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т. 1.12. за всяка от позициите се представят поотделно техническите предложения и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

  1.15. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

  - подател на офертата;

  - номер, дата и час на получаване;

  - причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

  1.16. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.11. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

  1.17. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

  1.18. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 1.15.  1.19. В случаите по т. 1.18. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

  1.20. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

  1.21. Комуникация между възложителя и участниците:

  1.21.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

  1.21.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

  1.21.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат:

  а) на адрес, посочен от участника:

  - на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

  - чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

  б) по факс.

  Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в букви „а” и „б”, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

  1.22. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща последователност:

    1. Решение за откриване на процедурата;

    2. Обявление за обществена поръчка;

    3. Технически спецификации;

    4. Проект на договор за изпълнение на поръчката;

    5. Указания към участниците;

    6. Образци за участие в процедурата.

  1.23.За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.
  2.Указания за подготовка на офертата.

  При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език.

  Офертата се изготвя за всяка обособена позиция по отделно.

  2.1.опис на документите и информацията (оригинал).

  Изготвя се по приложения в документацията образец.  2.2.информация относно личното състояние на участниците:

  2.2.1.единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (оригинал).

  ЕЕДОП се представя за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

  Изготвя се по приложения в документацията образец.

  2.2.2.документ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (заверено от участника копие).

  Документът или в друг документ към този за създаване на обединението, подписан от участниците в обединението, трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

  - правата и задълженията на участниците в обединението;

  - разпределението на отговорността между членовете на обединението;

  - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

  2.2.3. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (заверени от участника копия).

  Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП.

  Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

  а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

  б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

  2.3. техническо предложение по образец, съдържащо:

  2.3.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие).

  2.3.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал).

  Изготвя се по приложения в документацията образец.  2.3.4. декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо (оригинал).

  Декларацията не е задължителна част от офертата. същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.  изготвя се по приложения в документацията образец.

  2.4. Ценово предложение (оригинал).

  Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

  Изготвя се по приложения в документацията образец.

  2.5. критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки участник и документите, с които се доказват:

  2.5.1. Да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на офертата, доставки с предмет, идентичeн или сходен* с предмета на поръчката.

  Доказва се с представянето на списък на доставките, които са идентични или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал). Към списъка се прилага доказателство за извършената доставка. (заверено от участика копие)

  * Под доставка, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира доставка на компоненти или оборудване за електропреносната мрежа, като "Електропреносна мрежа" е съвкупност от електропроводи и електрически уредби, които служат за пренос, трансформиране на електроенергията от високо на средно напрежение и преразпределение на електроенергийни потоци – т. 20 от Допълнителните разпоредби към Закона за енергетиката.

  Минималните изисквания са посочени в обявлението.

  2.6. Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор по т. 2.5. чрез представяне на ЕЕДОП.

  2.7. преди сключването на договора участникът, определен за изпълнител предоставя документите по т. 2.5., удостоверяващи съответствието му с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

  2.8. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

  2.9. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.2.7.

  2.10. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

  документите за съответните критерии за подбор се представят само за тези от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални възможности.

  2.11. Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнението на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

  2.12. Когато участникът в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо, или юридическо лице, или техни обединения и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език. Лицето извършило превода изписва имената си и се подписва на документа.

  2.13. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.


  3. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка:

  3.1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, без ДДС, посочена в обявлението за обществената поръчка, в една от следните форми:  • Парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД МЕР Шумен или в касата на ЕСО ЕАД МЕР Шумен.

  (Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php)

  • Банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

  • Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

  (Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

  3.2. В случаите, когато определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка:  • Застраховката се предава на Възложителя в оригинал, заедно с доказателства, че застрахователната премия е платена;

  • В застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на Възложителя и на Изпълнителя;

  • Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията, съгласно проекта на договор;

  • Не се допускат никакви изключения, относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетение на Възложителя, различни от условията в проекта на договор.

  3.3. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

  3.3.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

  3.3.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

  3.3.3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

  3.4. Когато в удостоверението по т. 3.3.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т.6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

  3.5. Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 3.3., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

  3.6. В случаите по т.5., когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

  3.7. Документите по т. 2.5. на Раздел III-Указания към участниците от документацията за участие, удостоверяващи съответствието ни с поставените критерии за подбор.

  3.8. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица)

  Раздел ІV: образци на документи от офертата
  Опис на документите и информацията

  За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „....................................................................................................................”

  (наименование на поръчката)
  Съдържание

  Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)

  1

  2

  3

  информация относно личното състояние на участниците:

  1.

  единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
  22.

  документ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението
  3.

  документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо
  техническо предложение, съдържащо:

  1.

  документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника
  2.

  предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя
  3.

  декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо

  Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

  .....................................................................  (име и фамилия)

  ......................................................................  (длъжност на представляващия участника)

  Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

  При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
  OВEС S брой[], дата [], стр.[],
  Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

  Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

  В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]

  Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

  Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

  Идентифициране на възложителя3

  Отговор:

  Име:

  [ ]

  За коя обществена поръчки се отнася?

  Отговор:

  Название или кратко описание на поръчката4:

  [ ]

  Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)5:

  [ ]

  Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

  Част II: Информация за икономическия оператор

  А: Информация за икономическия оператор

  Идентификация:

  Отговор:

  Име:

  [ ]

  Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

  Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо  [ ]

  [ ]


  Пощенски адрес:

  [……]

  Лице или лица за контакт6:

  Телефон:


  Ел. поща:

  Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):  [……]

  [……]


  [……]

  [……]


  Обща информация:

  Отговор:

  Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е7?

  [] Да [] Не

  Само в случай че поръчката е запазена8: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие9, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
  Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
  Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.

  [] Да [] Не

  […]

  [….]  Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?

  [] Да [] Не [] Не се прилага

  Ако „да“:

  Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.

  а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:


  б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

  в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък10:


  г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
  Ако „не“:
  В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
  д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  a) [……]


  б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
  [……][……][……][……]
  в) [……]

  г) [] Да [] Не

  д) [] Да [] Не

  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
  [……][……][……][……]


  Форма на участие:

  Отговор:

  Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори11?

  [] Да [] Не

  Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

  Ако „да“:
  а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
  б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
  в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:

  а): [……]

  б): [……]

  в): [……]


  Обособени позиции

  Отговор:

  Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:

  [ ]


  Б: Информация за представителите на икономическия оператор

  Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

  Представителство, ако има такива:

  Отговор:

  Пълното име
  заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:

  [……];
  [……]

  Длъжност/Действащ в качеството си на:

  [……]

  Пощенски адрес:

  [……]

  Телефон:

  [……]

  Ел. поща:

  [……]

  Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):

  [……]


  В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

  Използване на чужд капацитет:

  Отговор:

  Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?

  []Да []Не

  Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.
  Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
  Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

  Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

  (разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

  Възлагане на подизпълнители:

  Отговор:

  Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?

  []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители:

  [……]


  Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.
  Част III: Основания за изключване

  А: Основания, свързани с наказателни присъди

  Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

  1. Участие в престъпна организация13:

  1. Корупция14:

  2. Измама15:

  3. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности16:

  4. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17

  5. Детски труд и други форми на трафик на хора18

  Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:

  Отговор:

  Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?

  [] Да [] Не

  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
  [……][……][……][……]19

  Ако „да“, моля посочете20:
  а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;

  б) посочете лицето, което е осъдено [ ];


  в) доколкото е пряко указано в присъдата:

  a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]


  б) [……]
  в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ]  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]21

  В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване22 („реабилитиране по своя инициатива“)?

  [] Да [] Не

  Ако „да“, моля опишете предприетите мерки23:

  [……]


  Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

  Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:

  Отговор:

  Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?

  [] Да [] Не  Ако „не“, моля посочете:
  а) съответната страна или държава членка;

  б) размера на съответната сума;


  в) как е установено нарушението на задълженията:
  1) чрез съдебно решение или административен акт:

  • Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?

  • Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.

  • В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:

  2) по друг начин? Моля, уточнете:

  г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?  Данъци

  Социалноосигурителни вноски

  a) [……]
  б) [……]


  в1) [] Да [] Не

  • [] Да [] Не

  • [……]


  • [……]

  в2) [ …]


  г) [] Да [] Не
  Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

  a) [……]б) [……]

  в1) [] Да [] Не


  • [] Да [] Не

  • [……]


  • [……]

  в2) [ …]


  г) [] Да [] Не

  Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

  Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): 24
  [……][……][……][……]


  В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение25

  Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

  Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение

  Отговор:

  Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право26?

  [] Да [] Не

  Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
  [] Да [] Не

  Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

  Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
  а) обявен в несъстоятелност, или

  б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или

  в) споразумение с кредиторите, или
  г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове27, или
  д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или

  е) стопанската му дейност е прекратена?


  Ако „да“:

  • Моля представете подробности:

  • Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства28?

  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  [] Да [] Не


  • [……]

  • [……]
  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

  Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение29?
  Ако „да“, моля, опишете подробно:

  [] Да [] Не,

  [……]


  Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

  Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

  Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
  Ако „да“, моля, опишете подробно:

  [] Да [] Не

  […]


  Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

  Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

  Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси30, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
  Ако „да“, моля, опишете подробно:

  [] Да [] Не

  […]


  Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
  Ако „да“, моля, опишете подробно:

  [] Да [] Не

  […]


  Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
  Ако „да“, моля, опишете подробно:

  [] Да [] Не

  […]


  Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

  Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

  Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
  а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;

  б) не е укрил такава информация;

  в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и

  г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?  [] Да [] Не

  Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

  Специфични национални основания за изключване

  Отговор:

  Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
  Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:

  […] [] Да [] Не
  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
  [……][……][……][……]31

  В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?
  Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

  [] Да [] Не

  […]  Част IV: Критерии за подбор

  Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

  : Общо указание за всички критерии за подбор  Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

  Спазване на всички изисквани критерии за подбор

  Отговор:

  Той отговаря на изискваните критерии за подбор:

  [] Да [] Не

  А: Годност

  Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

  Годност

  Отговор:

  1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен32:
  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  […]

  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]  2) При поръчки за услуги:
  Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?

  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  [] Да [] Не

  Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не

  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
  Б: икономическо и финансово състояние

  Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

  Икономическо и финансово състояние

  Отговор:

  1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
  и/или
  1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва33():
  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  година: [……] оборот:[……][…]валута
  година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

  (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

  2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
  и/или

  2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва34:


  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  година: [……] оборот:[……][…]валута

  година: [……] оборот:[……][…]валута

  година: [……] оборот:[……][…]валута
  (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]


  3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:

  [……]

  4) Що се отнася до финансовите съотношения35, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у36 — и стойността):
  […], [……]37

  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]  5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
  Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  [……],[……][…]валута
  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

  6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
  Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:

  […]

  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]
  В: Технически и професионални способности

  Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

  Технически и професионални способности

  Отговор:

  1а) Само за обществените поръчки за строителство:
  През референтния период38 икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид:
  Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

  Строителни работи: [……]


  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

  1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
  През референтния период39 икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти40:

  Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]  Описание

  Суми

  Дати

  Получатели
  2) Той може да използва следните технически лица или органи41, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
  При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:

  [……]

  [……]


  3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:

  [……]

  4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:

  [……]

  5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
  Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки42 на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?

  [] Да [] Не  6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
  а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)

  б) неговия ръководен състав:  a) [……]


  б) [……]

  7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:

  [……]

  8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:

  Година, средна годишна численост на състава:
  [……],[……],
  [……],[……],

  [……],[……],

  Година, брой на ръководните кадри:
  [……],[……],

  [……],[……],

  [……],[……]


  9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:

  [……]

  10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител43 изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:

  [……]

  11) За обществени поръчки за доставки:
  Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
  Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  […] [] Да [] Не

  [] Да[] Не
  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


  12) За обществени поръчки за доставки:
  Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
  Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  [] Да [] Не


  […]


  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


  Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

  Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

  Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

  Отговор:

  Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
  Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  [] Да [] Не
  [……] [……]


  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

  Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
  Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

  [] Да [] Не
  [……] [……]


  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


  Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

  Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
  Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

  Икономическият оператор декларира, че:

  Намаляване на броя

  Отговор:

  Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
  В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
  Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат44, моля, посочете за всички от тях:

  [……]

  […] [] Да [] Не45


  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]46
  Част VI: Заключителни положения

  Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

  Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

  а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно47; или

  б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

  Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].
  Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

  До

  ЕСО ЕАД МЕР Шумен

  гр. Шумен 9700

  бул. „Плиска” № 1
  Предложение за изпълнение на поръчка с предмет:

  Доставка на моторни задвижвания за разединители 110 kV в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на моторни задвижвания за разединители 110 kV тип РМ“ в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя  От ................................................................................................................................

  (наименование на участника)

  представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:
  1. срокът за цялостното изпълнение на поръчката е както следва:

  1.1. Изготвяне и представяне за съгласуване от страна на Възложителя на монтажна схема за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите конструкции – …………………… /не повече от 10 календарни дни/ календарни дни след сключване на договора.

  1.2. Доставка на метални конструкции за закрепване на моторните задвижвания към съществуващите конструкции чрез болтови съединения - ………………………………. /не повече от 60 календарни дни/ календарни дни след сключване на договора.

  1.3. Доставка на моторни задвижвания, всички необходими части и детайли (щанги, предавки, планки, крепежни елементи и др.) за куплиране на задвижването към съществуващите разединители - ……………………………………………. /не повече от 60 календарни дни/ календарни дни след сключване на договора.

  1.4. Супервизия на монтажа и въвеждане в експлоатация на моторни задвижвания на разеденител паралелен монтаж с два земни ножа – …………………… /не повече от 30 календарни дни/ след доставката по т.1.2. и 1.3.

  2. гаранционен срок на моторните задвижвания - ............ /не по-малко от 60 месеца/ месеца, а на покритието …………………….. /не по – малко от 15 години/, считано от датата на приемане на доставката.
  3. Срок за доставка на резервни части при авария в рамките на гаранционния срок - ............ /не повече от 72 часа/ часа, считано часа на уведомяването на Изпълнителя за настъпила авария.
  4. Прилагаме следните попълнени таблици и документи:

  4.1. Техническите и функционални характеристики на предлаганите от нас моторни задвижвания за разединители 110 kV тип РМ са посочени в следната таблица:  Технически паратметри на моторни задвижвания за разединители 110 kV тип РМ  Технически характеристики

  Мярка

  Минимални изисквания

  Предложение на Участника

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Вид
  моторно; ръчно
  2

  Тип - означение
  Да се посочи
  3

  Моторно задвижване
  3.1

  - номинално захранващо напрежение

  VDC

  220
  3.2

  - време за една операция на задвижването

  s

  Да се посочи
  3.3

  - ъгъл на въртене на изходящия вал

  градуса

  180o
  3.4

  - номинален въртящ момент на изх. вал

  Nm

  ≥ 800
  4

  Ръчно задвижване
  4.1

  - брой обороти за една операция

  rpm

  Да се посочи
  4.2

  - изисквана сила

  N

  ≤ 60
  5

  Контактна система


  5.1

  - брой нормално отворени контакти

  бр.

  ≥16
  5.2

  - брой нормално затворени контакти

  бр.

  ≥16
  5.3

  - номинален продължителен ток

  A DC

  ≥ 3
  5.4

  - комутационна способност при 220 V АС и cosφ = 0,8

  A АС

  ≥ 10
  5.5

  - комутационна способност при 220 V DC

  A DC

  ≥ 1
  6

  Оцветяване на кутията


  6.1

  - за задвижване на главните ножове
  RAL 9010
  6.2

  - за задвижване на заземителните ножове
  RAL 3002
  7

  Степен на защита на кутията

  -

  IP55
  8

  Степен на антикорозионна защита

  год.

  ≥ 15
  9

  Проектен експлоатационен живот на задвижванията

  год.

  ≥ 25
  10

  Мощност на нагревателите

  W

  Да се посочи
  11

  Брой, тип и размери на щуцерите за окабеляване на кутията

  -

  Да се посочи
  11.1

  - за задвижване на главните ножове

  бр

  5
  11.2

  - за задвижване на заземителните ножове

  бр

  4
  12

  Изпитвателно напрежение на вторичните вериги

  kV

  2
  13

  Клас на механична издръжливост
  М1
  14

  Размери на кутията: H x L x W

  mm

  Да се посочи
  15

  Тегло на задвижването

  kg

  Да се посочи  1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  За участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка