• Приемно отделение А. Приемния сектор
 • Б. Лечебният сектор
 • В. Леглови сектор.
 • Приемане на болен - задължения на МС
 • Настаняване на приет болен на легло в отделението
 • Превеждане на болен
 • Задачите на МС са следните
 • Изписване
 • Задължения на медицинската сестра

 • Скачать 130.44 Kb.


  Дата10.05.2018
  Размер130.44 Kb.

  Скачать 130.44 Kb.

  Задължение на медицинската сестра при приемане, настаняване, превеждане и изписване на болен  Задължение на медицинската сестра при приемане, настаняване, превеждане и изписване на болен
  Болните за приемане в стационара (без заразно болните) се разделят на две групи:

  • болни за приемане по назначение и болни за неотложно приемане, към иои­то спада и приемът на родилките в родилния блок;

  • спешно болни, транспортирани от службата за бърза и неотлонна медицинска помощ.

  Спешно болните са с различни заболявания, различна възраст, включително и деца. Те се насочват винаги към сектора за спешна помощ или към отделени­ето за родилки на болницата. Останалите болни се разделят на две оснобни групи:

  • възрастни болни

  • деца

  Основните системи и за приемане на болните са две:

  • централизирана - за болни от неинфекциозен характер;

  • децентрализирана - задължителна за инфекциозно болните.

  Всяко приемно звено изпълнява следните задачи:

  • регистрация и статистика на постъпилите и изписаните болни;

  • проверка на диагнозата на всеки болен;

  • насочване за диагностични и клинични изследвания по спешност на болни с неясна диагноза;

  • извършване на санитарна обработка на всеки болен;

  • разпределение на постъпилите болни по съответните отделения и блоко­ве;

  • приемане на спешните случаи и провеждане на неотложно лечение.
  Приемно отделение

  А. Приемния сектор включва:

  • чакалня за болни - самостоятелно помещение с пряка връзка с приемния кабинет;

  • сестрински приемен пост - разполага се между чакалнята и приемния каби­нет; регистрирват се постъпващите и изписаните болни и се кон­тролира движението им към вътрешността на отделението;

  • приемен кабинет с пряк достъп до чакалнята и добра връзка с останалите сектори; осигурена е пряка връзка с манипулационната, където се налага да се извършат някои процедури, преди болният да се настани в стационара;

  • помещения за санитарна обработка;

  • малка чакалня (преди санитарната обработка), отделно за мъже и жени; в нея има място за колички, носилки, стол-количка;

  • помещение за събличане (преди санитарната обработка) с шкаф за дрехи­те до изпращането им в централния гардероб;

  • баня - самостоятелно помещение, позволяващо изкъпването на болните

  • стая за обличане - има шкаф със заредено болнично бельо

  • чакалня, която служи като междинно звено по пътя към стационара; в нея има място за количка, носилка, стол-количка.


  Б. Лечебният сектор е във връзка с приемния, от една страна, и с легловия, от друга; в него се извършват манипулации на болните от легловия сектор, на болните преди постъпването им в стационара и на спешно болните при малък тип болници. Лечебният сектор се състои от:

  • манипулационна

  • подготвителна към манипулационната с кабина за събличане на болните.

  В. Леглови сектор. В него има:

  • болнични стаи с две легла

  • санитарен възел към всяка болнична стая с тоалетна, мивка, душ

  • обслужващи помещения - изливно, чистачно, клизмено

  Приемане на болен - задължения на МС

   1. Поканете болния в приемния кабинет, показвайки внимание и загриженост

   2. Болният постъпва с направление или с обменна карта, ако е изпратен от друго лечебно профилактично забедение.

   3. МС да на­мери начин за установяване на подходящ контакт, така че болният да почувства загрижеността и. Навременно и правилно обслужване повишават самочув­ствието му.

   4. Регистрирайте болния в амбулаторната книга

   5. Съдействайте активно на лекаря по време на прегледа на болния в кабинета

   6. Регистрирайте болния в книгата за приети болни под съответен номер и отбележете в амбулаторната книга „приема се”

   7. Попълва се "история на заболяването". В нея МС вписва на първата страница пълните паспортни данни на болния и адреса на близките му

   8. Лекарят пише приемната диагноза, кратки анамнестични данни за заболяването, лечение, диета, режим и вид на санитарната обработка

   9. Към ИЗ се прикрепва амбулаторната или обменната карта на болния

   10. Извършете санитарна обработка на болния, ако състоянието му позволява. Пълна санитарна обработка не се прави на тежко болни със съдови или диха­телни смущения, с рани, кожни заболявания. В такъв случай се прилага частична санитарна обработка на легло.

   11. При събличането направете санитарен оглед на тялото на болния за изменения по кожата, рани, обриви, цикатрикси, подкожни кръвоизливи и др.

   12. Извършване на преглед за паразити независимо от външния вид на болния, но винаги много тактично и умело. При най-малко съмнение за наличие на паразити болният се съблича върху чаршаф, напоен с дезинфекционен разтвор. Дрехите му се забиват със същия чаршаф, поставят се в брезентова торба, напоена с дезинфектант, и веднага се изпращат за дезинфекция. Провеждат се мерки за обезпаразитяване и същевременно се осъществява лечебно-диагностичният процес на основното заболяване.

   13. Дайте болнични дрехи

   14. Опишете личните дрехи на болния в три екземпляра на съответен образец. Единият екземпляр се прикрепва към вещите, другият се дава на бол­ния, а третият остава на кочана.

   15. Дрехите се предават за съхранение в централния гардероб на болницата (или в гардероба на отделение­то).

   16. Пари, скъпоценности и важни документи също се описват и се предават на определено лице от административно-стопанската част за съхранение.

   17. Болният не се оставя без наблюдение, дори ако е в добро общо състояние, тъй като може да настъпи внезапно влошаване.

   18. Следи пулса и наблюдавай външния им вид.

   19. Изпъл­нявай всичките лекарски назначения.

   20. Болни в безсъзнание, с тежки травми и други състояния, застрашаващи жи­вота им, докарани от Бърза медицинска помощ, може да бъдат внесени директно в операционната или в интензивното отделение без каквато и да било сани­тарна обработва.

   21. Свържете се с отделение­то, където ще бъде настанен за лечение болният. Тя съобщава на старшата или дежурната сестра името на болния, диагнозата и състоянието му с цел да му бъдат определени подходяща стая и легло.

   22. В зависимост от тежестта на заболяването болният се придружава или пренася и лично предава от сестрата, която го придружава и която го е приела, на старшата на отделението.

   23. При неуточнена диагноза по преценка на лекаря болният може да бъде оста­вен в легловия сектор на приемното отделение.

  20. След настаняване на болния на легло уведоми близките му, че е постъпил на лечение в стационара при следните случаи:

  • при внезапно заболяване извън дома, което е наложило болния да бъде докаран от Бърза медицинска помощ

  • при постъпило дете до 18-годишна възраст без придружители;

  • при превеждане на болен от друго лечебно заведение.

  21. Ако болният е докаран в безсъзнание, без близки и каквито и да било документи за самоличност, се уведомява полицията. Така се постъпва и за всички болни, приети при нещастни случай (отравяния, наранявания с цел самоубийст­во, автомобилни произшествия)

  22. При остра заразна болест или хранително отравяне болният се изпраща с линейка до инфекциозно отделение. В срок от 24 h лекарят и МС по­пълват и изпращат до РИОКОЗ бързо известие за остро заразно болен или хранително отравяне. В него се попълват трите имена на болния, възрастта, домашният адрес, къде работи или учи, кога е заболял и открит.

  23. Бързото известие, преди да се изпра­ти, се регистрира в книгата за заразни болести, която задължително се нами­ра във всяко самостоятелно здравно заведение.

  24. След прегледа и изпращането на болния кабинетът се дезинфекцира.
  Настаняване на приет болен на легло в отделението

  При определяне мяс­тото на болния в отделението обикнобено се подхожда според нозологичния принцип, т. е. поставя го в стая според заболяването. Този принцип има големи предимства - по-лесно провеждане на хранителния, хигиенния, лечебния, рехабилитационния режим с бол­ните; Желателно е при прилагането на този принцип съобразя­ване и със степента на развитие на заболяването (има медицинско и психологическо значение).

  1. Поемете болния от МС от приемния кабинет лично

  2. Уведомете дежурния лекар за приемането на нов болен

  3. Проверет дали има необходимата документация и се осведомете за статуса на болния , за проведените изследвания и назначения до момента

  4. Пристигнал в отделението, болният веднага се настанява на легло.

  5. Установяване на контакт от МС и лекаря

  6. Запознай болния с другите болни в отделението, запознай го с дневния режим, вътрешния ред, с имената на персонала, който ще се грижи за него, с вътрешното разпределение на отделението, отговаряйте на въпросите

  7. МС помага да преодолее настъ­пилият у него смут от новата, необичайна обстановка, от здравното състоя­ние и неизвестността за бъдещето му.

  8. Лекуващият лекар незабавно отделя време, за да се запознае със състояние­то на болния - снема подробна анамнеза, общ и локален статус, преглежда на­личните параклинични изследвания.

  9. Той преглежда болния, подпомаган от МС и опре­деля терапевтичното си поведение. Назначава или потвърждава лекарствената терапия, общия и хигенния режим, диетата, съответните процедури, кои­то следва да се извършват в отделението.

  10. Попълнете книгата за приети болни на отделението

  11. Попълвай температурен лист с трите имена на бол­ния, възрастта и датата на постъпване. Записвай в него измерената темпера­тура, пулс и дишане.

  12. Изпълнявай назначенията на лекаря. Предупреждавай болния да не закусва първата сутрин с оглед на изследванията.

  13. Требвай го за храна в зависимост от времето на постъпването му в отделението, осигурявай му храна за същия ден и следва­щия.

  14. Ако е необходимо, изписвай и лекарствата.

  15. Ако болният е докаран в тежко състояние, приема се направо в отделение­то. Незабавно се започва с оказване на медицинска помощ. Сведенията за регис­трацията се вземат от съпровождащите го, а след това и от самия болен, когато неговото състояние вече позволява това.

  Превеждане на болен

  Превеждане на болен в друго специализирано отделение се налага ако негово­то заболяване изисква това. То става след известно наблюдение, изследване и лечение в отделението, в което е приет първоначално. Превеждането на болния от едно отделение в друго в повечето случаи се понася тежко и буди нови съмнения и тревоги. Затова болният трябва да бъде подготвен предварително от лекаря и МС. След като въпросът за превеждането на болния е решен, лекуващия лекар оформя ИЗ. Той прави подробна епикриза за времето, през което болният е лекуван в отделението, и отбелязва кога и къде е преведен.

  Задачите на МС са следните:

  • Да се свърже с отделението, в което се превежда болният, за да му осигури легло

  • Осигуряване на консултация с лекар от новото отделение след назначението на лекуващия лекар

  • Оформя ИЗ с етапна епикриза, написана от лекуващия лекар

  • Да придружи болния до другото отделение, ако той е в добро общо състояние, движи се сам, а ако не може или не трябва да се движи,тя осигурява пренасянето му със количка, носилка или линейка

  • МС взема всички мерки за предпазване на болния от простуда или други усложнения

  • Да предаде болния лично на старшата или дежурната МС от отделението, в което той се превежда, както и ИЗ, лекарства, личните му Вещи и др., да я уведоми за състоянието му и за някои основни от характера на болния;

  • Да върне бельото на болния, ако е зачислено в отделението

  • Да съобщи в хранителния блок къде да се препрати храната на болния;

  • Да извести на близките в кое отделение и в коя стая е преведен болният;

  • Да отбележи в книгата за движението на болните в отделението,че болният е преведен - кога и къде.


  Сестрата от отделението, в което е преведен болният, го настанява на определеното легло, извиква лекуващия лекар и постъпва според изискванията за приемане на нов болен.
  Изписване на болен

  Болният се изписва от отделението в следните случаи:

  • когато е напълно оздравял;

  • при подобряване на състоянието му;

  • за превеждане в друго лечебно заведение;

  • без промяна в състоянието по негово желание или на близките му;

  • дисциплинарно, при тежки нарушения на правилника за вътрешния ред, при условие че неговото състояние не изисква задължително лечение в болница.

  Изписването от стационара е от съществено значение за болния.

  Задължения на медицинската сестра:

  1. Болният трябва да бъде подготвен за изписването. Това се извършва от лекаря, по време на визитация и при други контакти. Прави преценка на състоянието на болния, като подчерчертава, че то се подобрява и скоро ще настъпи оздравяване.

  2. Той не определя точния ден на изписването, тъй като е възможно лечението да се удължи.

  3. Два дни преди изписването МС предупреждава болния, за да съобщи на близките си.

  4. Ако той няма възможност да стори това, МС влиза във връзка с тях за да се приготвят за вземането му. Това важи особено за оперирани болни, за болни с тежки хронични заболявания, които са в период на ремисия.

  5. МС дава на болния подробни указания за режима, лечението, храненето, почивката и труда, които трябва са спазва..

  6. В деня на изписването лекуващият лекар попълва болничния лист за времен­на нетрудоспособност, ако болният работи. Този лист се записва, извежда и подпечатва в регистратурата. Приключва се и ИЗ с епикриза от лекуващия лекар за състоянието на болния при изписването - здрав, с подобрение, без промени. Препис от епикризата се дава на болния или близките му и в районната поликлиника. След проверка и подпис на завеждащ отделе­нието и на заместника по лечебната част историята на заболяването се пре­дава в регистратурата и се съхранява в архива на болницата за 10 години.

  7. Ако болният напусне отделението по собствено желание или по настояване на близките му въпреки мнението на лекуващия лекар, че се нуждае от болнич­но лечение, това се отразява в историята на заболяването със следния текст: "Изписва се по свое желание", "Вземам болния по свое желание", както и изричното становище на лекаря. Този текст се подписва от лекаря и болния или неговите близки. До този начин на изписване се прибягва след изчерпване на всички възможности за убеждаване на болния и близките му в ползата от болничното лечение.

  8. При изписването на болния задължително се извършва пълна санитарна об­работка.

  9. МС помага на болния да прибере личните си вещи и му предава необхо­димите документи (болничен лист, рецепта).

  10. Изпращането трябва да бъде много внимателно, грижливо и учтиво. Чрез него МС затвърдява у болния мнението за качеството на положените грижи, чувството за сигурност и вяра, че се връща здрав у дома си и в трудовия колектив.

  11. След изписването на болния сестрата осигурява изпиране и дезинфекция на ползваното бельо, постелните принадлежности, леглото, почистване на шкаф­чето по установения в отделението ред.

  12. Старшата сестра попълва съответните графи срещу името на изписания болен в книгата за приетите болни.


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Задължение на медицинската сестра при приемане, настаняване, превеждане и изписване на болен

  Скачать 130.44 Kb.