• И З В Р Ш И Т Е Л Образец бр. 1 7
 • Весна Јакимовска од Гостивар
 • Димче Гавриловски
 • ВТОРА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување)

 • Скачать 118.4 Kb.


  Дата26.03.2019
  Размер118.4 Kb.

  Скачать 118.4 Kb.

  Заклучок за продажба на подвижни предмети со усно јавно наддавањЕ врз основа на член 6 и член 97 став од Законот за извршување


  Република Македонија


  И З В Р Ш И Т Е Л  Образец бр.17

  Весна Јакимовска


  именуван за подрачјето


  на Основните судови  И.бр.262/11

  Гостивар и Кичево


  ул. Никола Тесла бр. 1


  тел. 042 221-510

  Извршителот Весна Јакимовска од Гостивар врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот МАКПЕТРОЛ А.Д.-Скопје со засновано на извршната исправа П.бр.186/02 од 11.06.2002 на Основен суд Кичево, против должникот Димче Гавриловски од Кичево, за спроведување на извршување во вредност 2.591.669,00 ден., на ден 03.05.2018 година го донесува следниот :

  З А К Л У Ч О К

  ЗА ВТОРА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

  (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување)

  СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: патничко моторно возило марка PEUGEOT тип 406 2.0 COUPE идентификационен број на возило VF38CRFVE80461689, Год.на производство 1997 год.,жолта боја, вид на гориво безоловен бензин, ид. број на мотор 10HKA53003012 сопственост на должникот Димче Гавриловски со почетна цена од 55.346,00 ден. која вредност претставува почетна цена за ова усно јавно наддавање.

  Предметите се оптоварени со следните товари: /

  Продажбата ќе се одржи на ден 14.05.2018 год. во 12.00 часот во просториите на извршител Весна Јакимовска .

  Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија .

  На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10 (една десеттина) од утврдената вредност на предметите.

  Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 200001513764435 која се води кај Стопанска Банка АД Скопје и даночен број МК5007007126851 ,

  Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, во рок од 3 дена по заклучувањето на наддавањето.

  Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај доверител

  Овој заклучок ќе се достави до доверителот на негово барање.

  И З В Р Ш И Т Е Л

  Весна Јакимовска

  Д.-на: МАКПЕТРОЛ А.Д.-Скопје

  Димче Гавриловски  Архива на извршител

  х

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Заклучок за продажба на подвижни предмети со усно јавно наддавањЕ врз основа на член 6 и член 97 став од Законот за извршување

  Скачать 118.4 Kb.