• Република Македонија
 • Снежана Андреевска
 • Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28/5-11
 • З А К Л У Ч О К ЗА УСНА ЈАВНА ПРОДАЖБА (врз основа на член 167 став 1, член 169 став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување) • Дата13.11.2017
  Размер53.6 Kb.

  Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на член 67 став 1, член 169 став и член 170 став од Законот за извршување)


  Република Македонија


  И З В Р Ш И Т Е Л  Образец бр.51

  Снежана Андреевска


  именуван за подрачјето


  на Основните судови  И.бр.11458/16

  Скопје 1 и Скопје 2


  Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28/5-11


  тел.02 2463 026


  Извршителот Снежана Андреевска од Скопје врз основа на барањето за спроведување на извршување од заложниот доверител ПроКредит Банка АД Скопје од Скопје со ЕДБ 4030003482066 и седиште на ул.Манапо бр.7, засновано на извршната исправа Нотарски акт-Договор за залог-Хипотека врз недвижен имот ОДУ бр.486/13 од 27.08.2013 година на Нотар Светлана Лазаревиќ и Нотарски акт-Договор за залог-Хипотека врз недвижен имот ОДУ бр.795/14 од 19.11.2014 година на Нотар Светлана Лазаревиќ, против должникот/заложен должник Друштво за производство градежништво и трговија ЕН-ФА-ПЕН-ХИТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје од Скопје со ЕДБ 4030002450543 и седиште на ул.Качанички пат бб, заложниот должник Енвер Качар од Скопје со живеалиште на ул.Крсто Асенов бр.24/3-6, заложниот должник Кујтим Балажи од Скопје со живеалиште на ул. Христијан Тодоровски Карпош бр.32 и заложниот должник Ружди Балаш со живеалиште на ул.Христијан Тодоровски Карпош бр.32, за спроведување на извршување, на ден 28.03.2017 година го донесува следниот:  З А К Л У Ч О К

  ЗА УСНА ЈАВНА ПРОДАЖБА

  (врз основа на член 167 став 1, член 169 став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување)

  СЕ ОПРЕДЕЛУВА прва продажба со усно јавно наддавање на недвижноста означена како:  1.

  1.1. ЛИСТ В

  -КП 1826, адреса (улица и куќен број на зграда) ВОСТАНИЧКА БР.40, број на зграда 1, намена на зграда А2, влез 001, кат 01, број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 90м2,

  -КП 1826, адреса (улица и куќен број на зграда) ВОСТАНИЧКА БР.40, број на зграда 1, намена на зграда А2, влез 001, кат 01, број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 4м2,

  -КП 1826, адреса (улица и куќен број на зграда) ВОСТАНИЧКА БР.40, број на зграда 1, намена на зграда А2, влез 001, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДЗП, со внатрешна површина од 4м2,

  со проценета вредност од 89.682,00 ЕУР во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРМ на денот на продажбата, запишана како сопственост на заложниот должник Друштво за производство, градежништво и трговија ЕН-ФА-ПЕН-ХИТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, запишана на имотен лист бр.34829 КО Кисела Вода 1 при АКН на РМ-Центар за катастар на недвижности-Скопје со сите припадоци и прирастоци, доградби и надградби;

  1.2.

  - 107/343 идеален дел од недвижноста со следниве ознаки:  ЛИСТ Б

  -КП 1826, Викано место/улица ВОСТАНИЧКА, катастарска култура ГИЗ, во површина од 157м2, (159м2 согласно извршна исправа)

  -КП 1826, Викано место/улица ВОСТАНИЧКА, катастарска култура ЗПЗ 1, во површина од 186м2, (184м2 согласно извршна исправа), со проценета вредност од 7.920,00 ЕУР во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРМ на денот на продажбата, сосопственост на заложниот должник Друштво за производство, градежништво и трговија ЕН-ФА-ПЕН-ХИТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, во имотен лист бр.54431, КО Кисела Вода 1 при АКН на РМ-Центар за катастар на недвижности-Скопје со сите припадоци и прирастоци, доградби и надградби.

  Недвижниот имот опишан под точка 1.1. и точка 1.2. се продава со утврдена вредност во износ од 97.602,00 ЕУР во денерска противвредност сметано по среден курс на НБРМ на денот на продажната како почетна цена на првата продажба на недвижноста.


  2.

  - 118/178 идеален дел од недвижноста со следниве ознаки:

  ЛИСТ В

  -КП 1826, адреса (улица и куќен број на зграда) ВОСТАНИЧКА БР.40, број на зграда 1, намена на зграда А2, влез 001, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со внатрешна површина од 178м2, сосопственост на заложниот должник Друштво за производство, градежништво и трговија ЕН-ФА-ПЕН-ХИТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, во имотен лист бр.54430, КО Кисела Вода 1 при АКН на РМ-Центар за катастар на недвижности-Скопје со сите припадоци и прирастоци, доградби и надградби, со утврдена вредност во износ од 68.740,00 ЕУР во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРМ на денот на продажбата како почетна цена за првата продажба на недвижноста.  Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2017 година во 12:00 часот во просториите на Извршител Снежана Андреевска.

  Почетната вредност на недвижноста е утврдена Заклучок за утврдување на вредност на недвижност (чл.165 од ЗИ), И.бр.11458/16 од 06.03.2017 година на Извршителот Снежана Андреевска, под која недвижноста не може да се продаде на првото јавно наддавање.

  Недвижноста е оптоварена со следните товари и службености: Хипотека во корист на заложниот доверител ПроКредит Банка АД Скопје, Налог за извршување на Извршител Снежана Андреевска, Налог за извршување на Извршител Даница Страчкова и прибележана хипотека за стан бр.1 влез 1 кат ПР во корист на Комерцијална Банка АД Скопје .

  Должникот кој како сопственик домува во продадената семејна станбена зграда или стан не го задржува правото да домува тука и е должен зградата односно станот да ги испразни во рок од 60 дена од денот на донесувањето на Заклучокот за продажба, а ако тоа не го стори, извршителот на предлог од купувачот присилно ќе го изврши испразнувањето на зградата односно станот.

  На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на недвижноста.

  Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 210065586400209 која се води кај НЛБ Банка АД Скопје и даночен број МК5032010500238 ,

  На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

  Данокот на промет на недвижноста паѓа на товар на купувачот.

  Најповолниот понудувач-купувач на недвижноста е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок од 15 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба.

  Овој заклучок ќе се објави во следните средства за јавно информирање – дневен весник Нова Македонија.

  Заклучокот ќе се достави до странките, заложните доверители, до учесниците во постапката, до лицата кои имаат запишано или законско право на првенство на купување и до надлежниот орган на управата.

  И З В Р Ш И Т Е Л


  Снежана Андреевска


  Д.-на:


  -должникот/заложен должник ДПГТ ЕН-ФА-ПЕН-ХИТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

  -заложен доверител ПроКредит Банка АД Скопје

  -сосопственик Игор Китановски

  -сосопственик Виктор Бошковски

  -сосопственик Владимир Петков

  -сосопственик Војдан Стојановски

  -сосопственик Сања Минкова

  -сосопственик Убавка Костоска

  -сосопственик Влатко Шетловски

  -ДПТУ АНА КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје  -архива на Извршител

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на член 67 став 1, член 169 став и член 170 став од Законот за извршување)