• Република Македонија
 • Снежана Андреевска
 • Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28/5-11
 • З А К Л У Ч О К ЗА ВТОРА УСНА ЈАВНА ПРОДАЖБА (врз основа на член 167 став 1, член 169 став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување)

 • Скачать 52.03 Kb.


  Дата13.11.2017
  Размер52.03 Kb.

  Скачать 52.03 Kb.

  Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на член 67 став 1, член 169 став и член 170 став од Законот за извршување)


  Република Македонија


  И З В Р Ш И Т Е Л  Образец бр.51

  Снежана Андреевска


  именуван за подрачјето


  на Основните судови  И.бр.11458/16

  Скопје 1 и Скопје 2


  Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28/5-11


  тел.02 2463 026

  Извршителот Снежана Андреевска од Скопје врз основа на барањето за спроведување на извршување од заложниот доверител ПроКредит Банка АД Скопје од Скопје со ЕДБ 4030003482066 и седиште на ул.Манапо бр.7, засновано на извршната исправа Нотарски акт-Договор за залог-Хипотека врз недвижен имот ОДУ бр.486/13 од 27.08.2013 година на Нотар Светлана Лазаревиќ и Нотарски акт-Договор за залог-Хипотека врз недвижен имот ОДУ бр.795/14 од 19.11.2014 година на Нотар Светлана Лазаревиќ, против должникот/заложен должник Друштво за производство градежништво и трговија ЕН-ФА-ПЕН-ХИТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје од Скопје со ЕДБ 4030002450543 и седиште на ул.Качанички пат бб, заложниот должник Енвер Качар од Скопје со живеалиште на ул.Крсто Асенов бр.24/3-6, заложниот должник Кујтим Балажи од Скопје со живеалиште на ул. Христијан Тодоровски Карпош бр.32 и заложниот должник Ружди Балаш со живеалиште на ул.Христијан Тодоровски Карпош бр.32, за спроведување на извршување, на ден 18.05.2017 година го донесува следниот:  З А К Л У Ч О К

  ЗА ВТОРА УСНА ЈАВНА ПРОДАЖБА

  (врз основа на член 167 став 1, член 169 став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување)

  СЕ ОПРЕДЕЛУВА втора продажба со усно јавно наддавање на недвижноста означена како:
  1. Недвижен имот запишан во имотен лист бр.30719 за КО Чаир и имотен лист бр.32 за КО Чаир при АКН на РМ-Центар за катастар на недвижности-Скопје, со следниве ознаки:

  ЛИСТ В


  -КП 3798, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) Х.Т.КАРПОШ, број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат 01, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 83м2,

  -КП 3798, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) Х.Т.КАРПОШ, број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат 01, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 14м2,

  -КП 3798, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) Х.Т.КАРПОШ, број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат К 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 9м2,

  -КП 3798, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) Х.Т.КАРПОШ, број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат К 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 77м2,

  -КП 3798, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) Х.Т.КАРПОШ, број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 81м2,

  -КП 3798, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) Х.Т.КАРПОШ, број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 83м2,

  -КП 3798, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) Х.Т.КАРПОШ, број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 14м2, во сосопственост од по ½ идеален дел на заложниот должник Балажи Кујтим и заложниот должник Балаш Ружди, запишани на имотен лист бр.30719, КО Чаир при АКН на РМ-Центар за катастар на недвижности-Скопје, со сите припадоци и прирастоци, доградби и надградби; со утврдена вредност во износ од 157.500,00 ЕУР во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРМ на денот на продажбата како почетна цена за втората продажба на недвижноста.
  II. Недвижен имот запишан во:

  ЛИСТ Б


  -КП 3798, дел 1, Викано место/улица Х.Т.КАРПОШ, катастарска култура ГЗ ГИЗ, во површина од 146м2,

  -КП 3798, дел 1, Викано место/улица Х.Т.КАРПОШ, катастарска култура ГЗ ЗПЗ 1, во површина од 110м2, во заедничка сопственост на заложниот должник Балажи Кујтим и заложниот должник Балаш Ружди, запишана на имотен лист бр.32, КО Чаир при АКН на РМ-Центар за катастар на недвижности-Скопје, со сите припадоци и прирастоци, доградби и надградби; со утврдена вредност во износ од 7.500,00 ЕУР во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРМ на денот на продажбата како почетна цена за втората продажба на недвижноста.

  Недвижниот имот опишан под точка 1 и точка 2 се продава со вкупна утврдена вредност во износ од 165.000,00 ЕУР во денерска противвредност сметано по среден курс на НБРМ на денот на продажната како почетна цена на втората продажба на недвижноста.

  Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2017 година во 11:00 часот во просториите на Извршител Снежана Андреевска.

  Почетната вредност на недвижноста е утврдена со Заклучок за утврдување на вредност на недвижност (чл.165 од ЗИ), И.бр.11458/16 од 06.03.2017 година на Извршителот Снежана Андреевска, намалена по предлог на заложниот доверител, под која цена недвижноста не може да се продаде на второто јавно наддавање.

  Недвижноста е оптоварена со следните товари и службености: Хипотека во корист на заложниот доверител ПроКредит Банка АД Скопје, Налог за извршување на Извршител Снежана Андреевска.

  Должникот кој како сопственик домува во продадената семејна станбена зграда или стан не го задржува правото да домува тука и е должен зградата односно станот да ги испразни во рок од 60 дена од денот на донесувањето на Заклучокот за продажба, а ако тоа не го стори, извршителот на предлог од купувачот присилно ќе го изврши испразнувањето на зградата односно станот.

  На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на недвижноста.

  Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 210065586400209 која се води кај НЛБ Банка АД Скопје и даночен број МК5032010500238.

  На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

  Данокот на промет на недвижноста паѓа на товар на купувачот.

  Најповолниот понудувач-купувач на недвижноста е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок од 15 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба.

  Овој заклучок ќе се објави во следните средства за јавно информирање – дневен весник Нова Македонија.

  Заклучокот ќе се достави до странките, заложните доверители, до учесниците во постапката, до лицата кои имаат запишано или законско право на првенство на купување и до надлежниот орган на управата.

  И З В Р Ш И Т Е Л

  Снежана Андреевска  Д.-на:

  -заложен должник Балажи Кујтим

  -заложниот должник Балаш Ружди

  -заложен доверител ПроКредит Банка АД Скопје  -архива на Извршител

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на член 67 став 1, член 169 став и член 170 став од Законот за извршување)

  Скачать 52.03 Kb.