• Възложител : община НОВИ ПАЗАР
 • Пълен пощенски адрес : град
 • Задачи на ОУП на Община Нови пазар
 • Универсални задачи на ОУП са
 • Универсални задачи на ОУП по отношение на самия град са
 • 3. Характеристика на засегнатата територия
 • Карта на Община Нови пазар
 • Село Правенци
 • Село Жилино
 • Село Тръница
 • Село Беджене
 • Село Писарево
 • Село Преселка
 • Населено място КМ • страница1/4
  Дата14.09.2017
  Размер0.69 Mb.
  ТипЗакон

  Закон за биологичното разнообразие ззшос закон за защита от шума в околната среда


    1   2   3   4

  Задание за съдържание и обхват на Екологична оценка на ОУП на Община Нови пазар

  3 А Д А Н И Е

  ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

  свързано изображение  Съдържание
  Списък на съкращенията 3

  въведение 5

  1. Информация за възложителя на плана 5

  2. Основни цели и задачи на плана 5

  3. Характеристика на засегнатата територия 9

  3.1. Местоположение 9

  3.2. Селищна мрежа 12

  3.3. Релеф 12

  3.4. Геоложка характеристика 13

  3.5. Климат 14

  3.6. Качество на атмосферния въздух 14

  3.7. Води 15

  3.8. Минерални ресурси 16

  3.9. Почви 16

  3.10. Биологично разнообразие 17

  3.11. Историческо развитие на населените места 21

  3.12. Демографска характериситка 22

  4. Изисквания към обхвата и съдържанието на екологичната оценка 23

  5. Предложение за обхват и съдържание на ЕО 26

  Списък на съкращенията:
  АИС Автоматични измервателни станции

  БА Батерии и акумулатори

  ДМА Дълготрайни материални активи

  ЕЗФРСР Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕК Европейска комисия

  ЕС Европейски съюз

  ЕФРР Европейския фонд за регионално развитие

  ЗБР Закон за биологичното разнообразие

  ЗЗШОС Закон за защита от шума в околната среда

  ЗЗ Защитена зона

  ЗОЗЗ Закон за опазване на околната среда

  ЗТ Защитена територия

  ЗУТ Закон за устройство на територията

  ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда

  ИКТ Информационно-комуникационни технологии

  IPCC Междуправителственият комитет по изменение на климата

  ИУЕЕО Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

  ИУГ Излезли от употреба гуми

  ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства

  КАВ Качеството на атмосферния въздух

  МС Министерски съвет

  МОСВ Министерство на околната среда и водите

  МО Министерство на отбраната

  МВР Министерство на вътрешните работи

  МЗХ Министерство на земеделието и храните

  МЗ Министерство на здравеопазването

  МРР Министерство на регионалното развитие

  МПС Моторни превозни средства

  НИРД Научно изследователска и развойна дейност

  НСЗП Национална служба за защита на природата (към МОСВ)

  НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология

  НЕК Национална електрическа компания

  НАСККАВ Националната автоматизирана система за контрол качеството на

  атмосферния въздух

  НДМА Недълготрайни материални активи

  НПО Неправителствена организация

  НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори

  НСИ Национален статистически институт

  НСРР Национална стратегия за регионално развитие

  НПРД Национална приоритетна рамка за действие

  НЕМ Национална екологична мрежа

  ОУП Общ устройствен план

  ОУПО Общ устройствен план на община

  ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води

  ПСПВ Пречиствателна станция за производствени води

  ПВТ Подземно водно тяло

  ПУЗЗ План за управление на защитените зони

  ПУЗТ План за управление на защитени територии,

  ПС Природозащитен статус

  ПУРБ План за управление на речните басейни

  ПРЗ Препарати за растителна защита

  ПГЗ Потенциал за глобално затопляне

  ПГ Парникови газове

  ПУРН План за управление на риска от наводнения

  РДВ Рамкова директива за водите

  РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите

  РДВ Рамковата директива за водите

  РКОНИК Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата

  РОУКАВ Район за опазване и управление качествата на атмосферния въздух

  РПМ Републиканска пътна мрежа

  СОЗ Санитарно-охранителни зони.

  Въведение

  Настоящото Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на Общ устройствен план /ОУП/ на община Нови пазар, област Шумен се разработва на основание Чл.19 а от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г.,бр.12 от 12.02.16.) и писмо на РИОСВ – Шумен с изх. № 5771/9.11.2016 г.


  1. Информация за възложителя на плана

  Възложител: община НОВИ ПАЗАР със седалище и адрес на управление гр. Нови Пазар ул.”Васил Левски” № 3 Кмет -.Ивайло Камаджиев  Пълен пощенски адрес: град Нови пазар ул.” Васил Левски ” № 3 област Шумен

  Телефон: 0537/23311, факс 0537/24010

  E-mail:npazar@icon.bg

  Web: www. nfvipdzar.bg

  Лице за контакти: Петя Такева 0889337550; tsu.npazar@gmail.com

  2. Основни цели и задачи на планА

  Общият устройствен план е на община Община Нови пазар. Разработката на Задание за изработване на общ устройствен план на община Нови пазар е възложена с. Договор №.337 от 01.06.2016 сключена между ЕСПИ Консулт град Шумен и Община Нови пазар на база на спечелена обществена поръчка.

  В съответствие с изискванията на чл. 125, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията Община Нови пазар е изготвила планово задание, одобрено от Общинският съвет, което е представено и в РИОСВ Шумен по реда на чл. 125 ал. 6 на ЗУТ за преценяване необходимостта от екологична оценка.

  С писмо с изх. № 5771/9.11.2016 г. РИОСВ Шумен информира Общината че Общите устройствени планове подлежат на задължителна екологична оценка, като процедурите по нея се съвместяват изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете и Компетентен орган е Директорът на РИОСВ-Шумен.

  Главната цел на Общия устройствен план е да създаде планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие на територията в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие и основните насоки и принципи на националната политика по устройство на територията.

  Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологическо равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните специфични цели:

  - Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на землището на общината в граници, които не накърняват целостта и стабилността на природната й среда.

  - Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на общинския план за развитие, както и на регионалните и национални инфраструктурни проекти, засягащи (отнасящи се до) разглежданата територия;

  - Прилагане на устройствени принципи за по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населеното място и останалите обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти.

  - Планиране на територията по начин, осигуряващ съхраняване и едновременно с това пълноценно социализиране на природното и културно наследство.
  Задачи на ОУП на Община Нови пазар
  За реализация на формулираните главна и конкретизиращите я специфични цели на ОУП произтичат два вида задачи на плана: универсални и специфични.

  Универсални са задачите, които всеки ОУП следва да решава и които не се обуславят от конкретните изводи и проблеми, разкрити с анализа, но естествено се съобразяват с тяхната специфика.

  Специфични са задачите на ОУП, които произтичат от конкретните изводи и проблеми, формулирани във всеки конкретен случай в зависимост от резултатите на аналитичните проучвания.
  Универсални задачи на ОУП са:

  - Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части – местоположението и границите на урбанизираните територии; земеделските територии; горските територии; защитените територии; нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение.

  - Регламентиране на общия режим на устройство по отношение на всяка от териториите, както и на извънселищните територии – изключителна държавна, публична, държавна и публична общинска собственост, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие.

  - Определяне на насоките и устройствените мерки за усъвършенстване на структурата на селищната мрежа, вкл. селищните елементи без собствен демографски ресурс за развитие.

  - Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура и определяне съответстващото усъвършенстване на транспортните мрежи.

  - Обосноваване развитието на системите на техническата инфраструктура на територията и определяне разположението на мрежите и съоръженията им, вкл. връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение.

  - Регулиране на взаимодействието между устройството на територията и природната й среда и регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, както и дефиниране на необходимите компенсационни мероприятия.

  - Създаване на условия за социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности.

  - Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита.

  - Определяне на териториите за активно прилагане на ландшафтно устройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ.

  - Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на общата последователност на реализиране на устройствените мероприятия, ангажиращи публични инвестиционни и други ресурси.
  Универсални задачи на ОУП по отношение на самия град са:

  - Определяне на потребността от териториално разширение на града център на общината и избор на най-подходящите за целта територии.

  - Разпределяне на територията на площи с различно функционално предназначение в зависимост от иманентните качества на отделните й части и от възможните насоки за перспективното й развитие

  - Установяване на рационална структурна организация на територията, респ. усъвършенстването й и съответстващо развитие на центрова система.

  - Териториална организация на мрежата от обслужващи учреждения и заведения, респ. създаване на градоустройствени условия за развитието й.

  - Определяне на начините, характера и степените на застрояване на отделните части на територията, регулиращи допустимото им строително натоварване.

  - Обосноваване и планиране на устройствени мерки за опазване на околната среда и съобразяване използването (предназначението) на територията с екологическите и санитарно хигиенните условия.

  - Интегриране на недвижимото културно-историческо наследство в градските структури, като средство за утвърждаване на индивидуалния им характер и собственото му съхранение.

  - Усъвършенстване на общинската комуникационна – транспортна система с оглед постигане оптимално средно времетраене на масовите пътувания при приоритетно развитие на масовия обществен пътнически транспорт.

  - Развитие на системите на техническата инфраструктура по начин, осигуряващ равностойно съоръжаване на всички части на територията.

  - Определяне на етапността на по-нататъшното усвояване и застрояване на територията от позицията на баланс между предприемаческите и общностните интереси.
  Специфични задачи

  Това са задачите на ОУП, които произтичат от конкретните изводи и проблеми: - Съобразяване с предвижданията на устройствените схеми от по-горна степен;

  - Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени планове за територията, нейни части или селищни елементи;

  - Съобразяване на устройствените мероприятия с териториалното проявление на различните видове собственост;

  - Създаване на условия за вариантност при инвестиционната реализация на устройствените решения;

  - Осигуряване на възможности за етапност в реализацията на устройствените мероприятия;

  - Доразвитие на проучвателната основа на плана;

  - Доразвитие на аналитичните проучвания;

  - Прогнозни и перспективни проучвания (очаквано развитие на природния комплекс, демография, икономическа база, жилищни потребности, социална инфраструктура, паметници на културата, техническа инфраструктура – национална, регионална и местна, транспортно-комуникационна система, очаквано развитие на екологичната обстановка, инвестиционна дейност;
  Отчитането на така формулираните цели и задачи на ОУП на община Нови пазар дава възможност в него да се обосноват и защитят устройствени решения за:

  Структурата на територията предвидена за функциите, свързани с: производството, обитаването, рекреацията, природозащитата, природовъзстановяването, комуникацията и инфраструктурата;

  Строителните граници в това число и терените предвидени за пространственото нарастване на града, при отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие;

  Строителните зони, границите и съответстващите им режими - начин на застрояване и основни параметри на застрояване (интензивност, плътност, височина и др.);

  Трасетата и обектите (точковите и линейни елементи) на отделните подсистеми на инженерната инфраструктура;

  Главната улична мрежа;

  Културно-историческото наследство - защитените архитектурни, културни и др. Зони (ансамблови и групови) и единични обекти - паметници на културата;

  Обектите на социалната инфраструктура (социалния сервиз) - системи "Образование", "Култура и духовно развитие", "Здравеопазване", "Спорт и младежки дейности" и др., които се изграждат със средствата на общината и държавата и са от особена важност за града;

  Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и качествата на околната среда;

  Ландшафтното и композиционно естетическо оформяне на града, прилежащите квартали и крайселищната територия.

  По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които произтичат определени изисквания за спешно решаване на възлови проблеми в настоящото развитие на селищата. Предварителния проект решава целите и задачите на ОУП.
  3. Характеристика на засегнатата територия

  3.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

  Община Нови пазар се намира в Шуменска област. Съседни общини са: на изток - Община Ветрино, Община Вълчи дол, част от област Варна; на запад — Хитринска и Шуменска общини; на юг - Община Каспичан, а на север граничи с Община Каолиново и Община Никола Козлево. Област Шумен е една от 28-те области на България, намира се в Североизточна България и заема площ от 3390,2 км2. Територията на Шуменска област обхваща части от Дунавската хълмиста равнина (на север), Лудогорието, Предбалкана и Източна Стара планина (на юг). Областта е сравнително бедна на водни ресурси, тук протичат реките Провадийска и Голяма Камчия, най-големият язовир е Тича. В състава на областта влизат 151 населени места и 10 общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово и Шумен. Разположена е в живописен район между Лудогорското и Провадийското плато.

  Община Нови пазар отстои на 25 км. от областния център Шумен и на около 60 км. от град Варна. Разположена е на 317.65 площ. Тук преобладава равнинният терен на Добруджа и силно начупената повърхнина на Предбалкана. Най-високата точка е местността "Станата", намираща се на изток от общинския център. През община Нови пазар минава автомагистралата София-Варна, а северните Черноморски курорти са на 60 км. от града. Разстоянието до пристанище Русе е 140 км. Това благоприятно географско разположение, както и непосредствената близост на Плиска и Мадара, които отстоят само на 5км., е предпоставка за инвеститорски интерес. Общината включва селата Стоян Михайловски, Мировци, Зайчино Ореше, Енево, Сечище, Правенци, Жилино, Избул, Тръница, Стан, Беджене, Писарево, Преселка, Войвода, Памукчии.

  Общата територия на общината възлиза на 317 646 дка площ. По данни на „Служба по геодезия, картография и кадастър — гр. Шумен, площта на Нови пазар с неговото землище е 35795,48дка, като най-голям дял има земеделската земя — 28435,46дка. Земите са разпределени в следния вид:

  Земеделска 28435,46 дка

  Горска 1337,42

  Урбанизирана 4516,70

  Водни течения 833,64

  Транспорт и инфраструктура 672,26

  Основните селскостопански култури отглеждани в Общината са пшеница, ечемик, овес, царевица и др. Общият селскостопански фонд е 231 904,6 дка, от които: ниви - 163 135,8 дка; мери и пасища - 26 603,5 дка; трайни насаждения — 10 036,7дка; естествени ливади - 1 321 дка; необработваема земя - 19 903,4дка, по данни от „Общинска служба Земеделие — гр. Нови Пазар"
  Карта на Община Нови пазар

  3.2. Селищна мрежа  Административно устройство на общината

  Община Нови пазар се състои от 16 населени места — 15 села и 1 град. Територията на общината е 317 646 дка, която е 9,37% от територията на Шуменска област.  • Град Нови пазар ЕКАТТЕ 52009 се намира в област Шумен (н.м. височина 126 м), разположен е в котловината между Шуменското, Лудогорското и Провадийското плато, в Дунавската равнина. Съседни на Нови пазар градове са Каспичан и Плиска. Градът е административен център на Община Нови Пазар.

  • Село Стоян Михайловски ЕКАТТЕ 69506 се намира на н.м. височина 381 м., на 7,9км от общинския център. Селото се намира на 33 км от гр. Шумен. Старото име на селото е Кайкъ Кьой.

  • Село Мировци ЕКАТТЕ 48386 се намира на н.м. височина 384 м., на 15,5км от общинския център и землище с площ — 32,356 км2. Селото се намира на 40,8 км от гр. Шумен. Местността е леко хълмиста с недълбоки оврази, в които текат следните малки дерета: „Долап дере"- което в долния си край се нарича „Сюлейман дере" и започва от горната чешма в местността „Елте"; „Мировското дере"- започва от двете чешми под училището; „Толум дере" — тръгва от Димовото кладенче - събира водите се от извора Габара,от каптажа Толум дере, от Синия кладенец и от Гюнгермес. Общото трите дерета (малки рекички) се събират при с.Есеница и образуват „Караман дере",а в послествие при с.Медово се присъединяват водите на други дерета от изток и така образуват „Сухата река", която пресъхва край Карапелит. Най-високата триангулачна точка в Мировското землище е в местността „Бейалан"- 417 метра надморска височина.

  • Село Зайчино Ореше ЕКАТТЕ 30274 се намира на н.м. височина 161 м., на 9,2 км от общинския център. Селото се намира на 33,7 км от гр. Шумен. Преди селото се е казвало Таушан Козлуджа. Таушан се нарича и един хълм в околността на селото.

  • Село Енево ЕКАТТЕ 27471 се намира на н.м. височина 135 м, на 3,7 км от общинския център и землище с площ — 11,798 км2. Селото се намира на 28,8 км от гр. Шумен.

  • Село Сечище ЕКАТТЕ 66353 се намира на н.м. височина 394 м, на 12,3 км от общинския център и землище с площ — 10,941 км2. Селото се намира на 37,6 км от гр. Шумен

  • Село Правенци ЕКАТТЕ 58027 се намира на н.м. височина 313 м, на 15,8 км от общинския център и землище с площ — 19,306 км2. Селото се намира на 23,7 км от гр. Шумен.

  • Село Жилино ЕКАТТЕ 29391 се намира на н.м. височина 289 м, на 10,7 км от общинския център и землище с площ — 11,971 км2. Селото се намира на 35,8 км от гр. Шумен.

  • Село Избул ЕКАТТЕ 29391 се намира на н.м. височина 283 м, на 16,9 км от общинския център и землище с площ — 22,068 км2. Селото се намира на 24,8 км от гр. Шумен. Старото му име е Теке Козлуджа. Наречено е на името на кавхан Исбул държавник и пълководец с изключителни заслуги в развитието на държавата по време на хановете Маламир (831-836) и Пресиан (836-852).

  • Село Тръница ЕКАТТЕ 73300 се намира на н.м. височина 292 м, на 20,4 км от общинския център и землище с площ — 11,536 км2. Селото се намира на 45,4 км от гр. Шумен.

  • Село Стан ЕКАТТЕ 68744 се намира на н.м. височина 160 м, на 5,2 км от общинския център и землище с площ — 21,438 км2. Селото се намира на 29,5 км от гр. Шумен.

  • Село Беджене ЕКАТТЕ 03126 се намира на н.м. височина 371м, на 19,4 км от общинския център и землище с площ — 8,667 км2. Селото се намира на 44,5 км от гр. Шумен.

  • Село Писарево ЕКАТТЕ 56846 се намира на н.м. височина 338м, на 24,5 км от общинския център и землище с площ — 17,186 км2. Селото се намира на 49,5 км от гр. Шумен.

  • Село Преселка ЕКАТТЕ 58205 се намира на н.м. височина 312м, на 16,9 км от общинския център и землище с площ — 18,39 км2. Селото се намира на 41,9 км от гр. Шумен. Първоначално населението на село Преселка е било предимно от етнически турци. Старото име на селото е Гьочерикьой. С течение на времето там се заселват две семейства от Тракия, а след това и хора от Софийско, Пловдивско, Търновско и други райони на България. Постепенно селото се превръща в средище на десетте околни села, като там се е извършвала търговия на животни и земеделски култури.


  • Село Войвода ЕКАТТЕ 11819 се намира на н.м. височина 243м, на 16,6 км от общинския център и землище с площ — 25,625 км2. Селото се намира на 28,1 км от гр. Шумен.


  • c:\users\5f7b~1\appdata\local\temp\finereader10\media\image16.jpeg
   Село Памукчии ЕКАТТЕ 55292 се намира на 6,6 км от общинския център и землище с площ — 32,806 км2. Селото се намира на 31,6 км от гр. Шумен.

  Отдалечеността на град Нови пазар до останалите населени места в Общината е показана в следната таблица:


  Разстояние в километри:  с. Памукчии

  6,6

  с. Писарево

  24,5

  Населено място

  КМ  с. Правенци

  15,8

  с. Беджене

  19,4  с. Преселка

  16,9

  с. Войвода

  16,6  с. Сечище

  12,3

  с. Енево

  3,7  с. Стан

  5,2

  с. Жилино

  10,7
  с.

  Стоян Михайловски

  7,9

  с. Зайчино Ореше

  9,2  с. Тръница

  20,4

  с. Избул

  16,9

  с. Мировци

  15,5
  Междуселищна мрежа  Населено място


  КМ

  Нови пазар-

  - Стоян Михайловски

  - Жилино -

  Войвода -

  Избул - Правенци

  22,6

  Нови пазар-

  - Стоян Михайловски

  — Мировци

  - Беджене
  19,9

  Нови пазар-

  - Памукчи — Сечище -

  ■ Преселка -

  ■Тръница —

  Писарево

  23,7

  Нови пазар-

  -Стан — Зайчево Ореше  9,2

  Нови пазар-

  - Енево


  3,7
    1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Закон за биологичното разнообразие ззшос закон за защита от шума в околната среда