• 2. Подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите.
 • 3. Оптимизиране дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 • Скачать 57.69 Kb.


  Дата30.12.2017
  Размер57.69 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 57.69 Kb.

  Закон за изменение и допълнение на закона за здравословни и безопасни условия на труд  МОТИВИ

  КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

   

  С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се правят промени, с които се цели по-добро регулиране на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в следните направления:


  1. Намаляване на административната тежест чрез отмяната на задължението на работодателя за подаване на уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ

  Отменя се изискването за представяне на писмено уведомление относно липсата на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 15 от ЗЗБУТ пред териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието.

  Подаването на писмени уведомления по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ създава административна тежест на юридическите и физическите лица, които са задължени ежегодно да удостоверяват липсата на промени през предходната година, относно: местонахождението; вида и характера на производствената дейност на предприятието; броя на работниците; условията на труд; рисковите фактори и мерките, които гарантират недопускането на аварии и злополуки. Уведомленията не съдържат данни, които биха могли да бъдат източник на информация при извършването на контролната дейност или при идентифицирането на обектите на контрол, а само потвърждават липсата на промяна по отношение на вече декларирана информация. В този смисъл, процесът на администриране ненужно се натоварва с обработка на документи, които не се използват. Източник на информация както за нуждите на контрола, така и за анализ на състоянието на условията на труд в предприятията е годишната декларация по чл. 15, ал.1 на ЗЗБУТ, която задължените лица подават първоначално и при промяна на декларираните обстоятелства.

  Като задължение за работодателите, подаването на уведомление е необоснована административна тежест от една страна, а от друга - ангажира ресурс на ИА ГИТ за приемането и обработката на документите, като натоварването на служителите, в т.ч. инспектори е особено интензивно към края на определения срок. Освен ангажирано време и ресурс, необходим за подаване на уведомлението, работодателите носят наказателна отговорност при неизпълнение на това задължение.

  Предполага се, че промяната ще даде отражение още през 2018 г., тъй като в срок до 30 април работодателите са длъжни да подадат уведомления, ако през 2017 г. не са настъпили промени по смисъла на закона и Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ. По данни от ИА ГИТ около 160 000 работодатели ще бъдат освободени от задължението да уведомяват инспекцията по труда за промените.

  2. Подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите.

  С измененията и допълненията на чл. 25а, ал. 3 от ЗЗБУТ е предвидено Службата по трудова медицина да извършва своята дейност в съответствие с утвърдени стандарти и изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Съгласно новата разпоредба на чл. 25а, ал.4 от ЗЗБУТ, стандартите за дейността на службите по трудова медицина се утвърждават от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

  ЗЗБУТ задължава всички работодатели да осигуряват обслужване на работещите от регистрирани СТМ. СТМ са юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи. Основните дейности/услуги, които осъществяват са свързани с консултации и помощ на работодателите при планирането и организирането на дейностите за: осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа; приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве и др. В законодателството липсват измерими критерии и изисквания за тяхната дейност, в т.ч. и за качество, което води до: смесване на дейностите по превенция на рисковете на работното място и медицински дейности; формални оценки на професионалните рискове; формално наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи; ниско професионално-квалификационното равнище на специалистите от СТМ; неефективен контрол върху дейността им; слаба мотивация от страна на работодателите за осигуряване на трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите. Все по-често се налага извода, че качеството на услугите, предоставяни от СТМ не отговаря на очакванията на потребителите, т.е. работодателите и работещите. Практиката показва, че при подобни проблеми, решение с доказана ефективност е прилагането на стандарти за качество на услугите. За да бъдат въведени стандарти относно дейността на СТМ е необходимо да се създаде законодателна основа за тяхното разработване и утвърждаване. В тази връзка, законопроектът предвижда нови разпоредби, съгласно които СТМ ще извършва своята дейност в съответствие с утвърдени стандарти и изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Стандартите за дейността на службите по трудова медицина ще се утвърждават от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

  С предлаганата промяна в чл. 25а, ал. 3 и 4 от ЗЗБУТ ще се осигурят условия за въвеждане на измерими изисквания и критерии за качеството на услугите, които службите по трудова медицина предоставят на работодателя при планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

  Действащата разпоредба на чл. 25б, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ изисква в минималния състав на СТМ да се включва лице с висше техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа. Текстът „висше техническо образование“ създава правна несигурност относно професионалните направления от висшето образование, които се изискват, и не съответства на законодателството в областта на висшето образование. Тъй като квалификацията и опита на лицата от минималния състав следва да се докажат със съответните документи, посочената неяснота затруднява процеса на регистрация на СТМ и води до забавяне на административно определените срокове. Освен това, се създава риск от включване в състава на СТМ лица, които не притежават необходимите образование и квалификация.

  В тази връзка, с промяната на чл. 25б, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ се предвижда прецизиране на изискванията за образование към лицето с техническо образование, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.  3. Оптимизиране дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

  С проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗЗБУТ се предлага Националния съвет по условия на труд (НСУТ) да изпълнява функциите на Националния съвет за инспектиране на труда (НСИТ).

  Сравнителен анализ на функциите и състава на Националния съвет по условия на труд (НСУТ) и Националния съвет за инспектиране на труда (НСИТ) показва, че те са консултативни съвети (към министъра на труда и социалната политика) на национално ниво в областта на една политика - за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. И двата съвета са изградени на трипартитен принцип. Като постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище, една от функциите на Националния съвет по условия на труд е да координира дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд. (чл. 39, ал. 1 и чл. 40, т. 5 от ЗЗБУТ). В този смисъл, е налице дублиране на функции, тъй като съгласно чл. 10, ал. 1 на Закона за инспектиране на труда, НСИТ е постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при инспектирането на труда.

  С оглед оптимизиране дейността на съветите и провеждане на ефективен социален диалог на национално равнище в областта на безопасните и здравословни условия на труд, законопроектът предвижда НСУТ да изпълнява функциите на НСИТ. В тази връзка се налага допълване на функциите на НСУТ и промяна в Закона за инспектиране на труда (§ 6 и § 7 на ЗИД на ЗЗБУТ). Промяната е в съответствие и с препоръките от Одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Контрол върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работещите“ за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2015 г. от Сметната палата.

  С материята, която регламентира законопроектът не се хармонизират актове на Европейския съюз, подари което не е възможно да се анализира съответствието с европейското право.

  Предложеният законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Закон за изменение и допълнение на закона за здравословни и безопасни условия на труд

  Скачать 57.69 Kb.