• изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 • Глава втора. ОБЩИНА
 • Глава трета. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 1995 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 1999 Г., В СИЛА ОТ 03.08.1999 Г.) • страница1/3
  Дата15.05.2017
  Размер0.53 Mb.
  ТипЗакон

  Закон за местното самоуправление и местната администрация в сила от 17. 09. 1991 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г


    1   2   3

  ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

  В сила от 17.09.1991 г.

  Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

  Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.24 от 14 Март 1995г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Май 1995г., изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 1995г., изм. ДВ. бр.90 от 24 Октомври 1996г., доп. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.33 от 24 Март 1998г., изм. ДВ. бр.130 от 5 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.154 от 28 Декември 1998г., доп. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.85 от 17 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2003г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.

  Глава първа.
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


  Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация.

  Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) В общините се избират общински съвети и кметове на общини.

  (4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) В кметствата се избират кметове на кметства.

  (5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

  Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

  Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) При създаване на нова община изборите за общински съвет и кмет на общината се произвеждат в тримесечен срок от обнародването на указа на Президента на Републиката за създаване на новата община.

  (2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В 7-дневен срок от обнародването на указа по ал. 1 областният управител назначава временен кмет на общината, чиито правомощия се прекратяват с полагането на клетва от новоизбрания кмет на общината.

  Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

  Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

  Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

  Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 и 65 от 1995 г.) Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

  (2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

  Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общините могат да се сдружават на доброволен принцип за решаване на общи въпроси и за постигане на цели от взаимен интерес.

  (2) За защитата на своите общи интереси и за поддържане и развитие на местното самоуправление общините могат да създават национално сдружение и регионални сдружения.

  (3) Националното сдружение на общините има право да:

  1. представлява своите членове пред държавните органи;

  2. разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление;

  3. подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната в частта му за общините;

  4. осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни, както и да членува в международни сдружения;

  5. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) осъществява и други функции, определени със закон и с учредителния акт.

  (4) Правата по ал. 3 се упражняват при условие, че в националното сдружение членуват над две трети от общините в страната.
  Глава втора.
  ОБЩИНА


  Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Територия на общината е територията на включените в нея населени места.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Спорове за землищните граници между населени места се решават от съда.

  Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

  Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Наименование на общината е наименованието на населеното място, което е неин административен център, с изключение на заварените от закона общини, на които административните центрове са населени места извън територията им, които са и административни центрове на други общини.

  Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Населението на общината се състои от всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й.

  Чл. 14. Общината е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет.

  Чл. 15. (1) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на района и на кмета на кметството се подпомага от общинска администрация.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или сектори. Отдели или сектори могат да се организират и като самостоятелни структурни звена, без да се включват в състава на дирекции или отдели.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинската администрация в кметствата може да осъществява дейността си, без да е организирана в структурни звена по ал. 2.

  (4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни райони, кметства, населени места или в части от тях и определя функциите им.

  Чл. 16. Общините могат да определят свои символи и почетни звания съобразно закона.

  Чл. 17. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) (1) Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

  2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

  3. образованието;

  4. здравеопазването;

  5. културата;

  6. благоустрояването и комуналните дейности;

  7. социалните услуги;

  8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

  9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

  10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

  (2) Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.

  (3) Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

  (4) Разходите за произвеждането на местен референдум и общо събрание на населението се поемат от общинския бюджет.

  (5) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.)
  Глава трета.
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 1995 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 1999 Г., В СИЛА ОТ 03.08.1999 Г.)


  Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Общинският съвет се състои от избраните общински съветници.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.)

  Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Броят на общинските съветници се определя, както следва:

  1. при население на общината до 5000 души - 11 съветници;

  2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) при население на общината до 10 000 души - 13 съветници;

  3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) при население на общината до 20 000 души - 17 съветници;

  4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) при население на общината до 30 000 души - 21 съветници;

  5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. от ДВ, бр. 9 от 2011 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 4 от 2011 г. - ДВ, бр. 36 от 2011 г.) при население на общината до 50 000 души - 29 съветници;

  6. (нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. от ДВ, бр. 9 от 2011 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 4 от 2011 г. - ДВ, бр. 36 от 2011 г.) при население на общината до 75 000 души - 33 съветници;

  7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. от ДВ, бр. 9 от 2011 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 4 от 2011 г. - ДВ, бр. 36 от 2011 г.) при население на общината до 100 000 души - 37 съветници;

  8. (нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. от ДВ, бр. 9 от 2011 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 4 от 2011 г. - ДВ, бр. 36 от 2011 г.) при население на общината до 160 000 души - 41 съветници;

  9. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. от ДВ, бр. 9 от 2011 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 4 от 2011 г. - ДВ, бр. 36 от 2011 г.) при население на общината над 160 000 души - 51 съветници;

  10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. от ДВ, бр. 9 от 2011 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 4 от 2011 г. - ДВ, бр. 36 от 2011 г.) за Столичната община - 61 съветници.

  (2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.)

  (3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Отнасянето на общините към съответните групи по ал. 1 се извършва в съответствие с броя на населението в тях, въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации.

  Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17, както и на други дейности, определени със закон.

  (Ал. 2 отм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.)

  Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет:

  1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

  2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;

  3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;

  4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.)

  5. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

  6. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

  7. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) определя размера на местните такси;

  8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;

  9. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;

  10. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г.) приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

  11. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

  12. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;

  13. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

  14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

  15. (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

  16. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;

  17. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

  18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

  19. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;

  20. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

  21. одобрява символ и печат на общината;

  22. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

  23. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

  24. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

  (3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

  Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник.

  (2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

  (3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

  (4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

  Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

  (4) (Отм., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) За нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

  (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.

  (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Административнонаказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.

  (4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

  1. по негова инициатива;

  2. по искане на една трета от общинските съветници;

  3. по искане на една пета от избирателите на общината;

  4. по искане на областния управител.

  (5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В случаите по ал. 4, т. 2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

  (Ал. 5 - Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.)

  (6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на решението на общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетва от новоизбрания общински съвет.

  Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет може да избере един или повече заместник-председатели на съвета. Условията и редът за избиране и правомощията на заместник-председателя се уреждат в правилника по чл. 21, ал. 3.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

  1. подаване на оставка;

  2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1;

  3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

  (4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник или от заместник-председател, ако има избран такъв.

  Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Председателят на съвета:

  1. свиква съвета на заседание;

  2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;

  3. ръководи заседанията на съвета;

  4. координира работата на постоянните комисии;

  5. подпомага съветниците в тяхната дейност;

  6. представлява съвета пред външни лица и организации.

  Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Председателят на общинския съвет има право на:

  1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;

  2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

  Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на три месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се произвеждат нови избори за общински съвет.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

  (3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

  (4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 и по чл. 21а, ал. 3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

  (5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

  (6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в правилника по чл. 21, ал. 3.

  Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) (1) Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

  (2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.

  (3) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3.

  Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) За всяко заседание на общинския съвет се води протокол. Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание.

  Чл. 29а. (1) (Нов - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишен текст на чл. 29а - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.
    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Закон за местното самоуправление и местната администрация в сила от 17. 09. 1991 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г