• Глава седма. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА ОБЩИНАТА
 • Глава осма. ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ПРЕДИШНА ГЛАВА ОСМА "ОКОЛИЯ" ОТМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 1995 Г., НОВА - ДВ, БР. 69 ОТ 2006 Г.)
 • Глава девета. ОБЛАСТ (ОТМ. - ДВ, БР. 130 ОТ 1998 Г.)
 • Глава десета. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ (ОТМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 1995 Г.)
 • Глава единадесета. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
 • Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
 • Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ
 • Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
 • Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
 • Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ИЗБОРЕН КОДЕКС
 • Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
 • Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
 • Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС • страница3/3
  Дата15.05.2017
  Размер0.53 Mb.
  ТипЗакон

  Закон за местното самоуправление и местната администрация в сила от 17. 09. 1991 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г


  1   2   3

  Глава шеста.
  КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2006 Г.)


  Чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48, изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии. Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.

  Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Постоянните и временните комисии имат за задача:

  1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

  2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

  3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

  (2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.

  Чл. 50. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.
  Глава седма.
  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА ОБЩИНАТА


  Чл. 51. (1) Общината има право на собственост, чийто обхват и начин на придобиване се определят със закон.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

  (3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

  (4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

  (5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

  Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинският съвет приема самостоятелен бюджет на общината, извън републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, разпределяни между общините по критерии, определени със закон.

  (2) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

  (3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

  (4) Общината има право да емитира облигации.

  (5) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.).

  (6) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.).

  Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

  Чл. 54. (1) Разходите на общината се правят за покриване на местни потребности, както и за нужди, възникнали в изпълнение на държавни функции.

  (2) Разходите за изпълнение на държавни функции се покриват от републиканския бюджет.

  (3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението.

  Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

  Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

  Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

  Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

  Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) (1) По решение на общинския съвет в общината може да се създаде общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

  (2) Средствата в общинските гаранционни фондове за малки и средни предприятия по § 3 от допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол се използват за покриване на част от кредитния риск в размер до 50 на сто от стойността на кредитите. Общинските съвети приемат и публикуват правилници за условията и реда за разходване на средствата във фондовете.

  Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) По решение на общинския съвет в общината може да се създаде общински фонд за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

  (2) С решението по ал. 1 се регламентират органите за управление и надзор на фонда, правилата за набиране на средства и за съфинансиране на обновителни дейности.
  Глава осма.
  ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ПРЕДИШНА ГЛАВА ОСМА "ОКОЛИЯ" ОТМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 1995 Г., НОВА - ДВ, БР. 69 ОТ 2006 Г.)


  Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., нов - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) (1) Общините могат да си сътрудничат помежду си, с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия.

  (2) Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството на административното обслужване, предоставянето на обществени услуги на населението и да допринесе за развитието на съответните области чрез ефективно използване на съществуващите ресурси.

  Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., нов - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Основните принципи за осъществяване на общинското сътрудничество са:

  1. доброволност;

  2. взаимен интерес;

  3. активен избор;

  4. гъвкавост и динамичност;

  5. прозрачност и отговорност.

  Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., нов - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) (1) Общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет.

  (2) В споразумението за сътрудничество се определят:

  1. страните по споразумението;

  2. обхватът и предметът на споразумението;

  3. целта на сътрудничеството;

  4. формите на сътрудничество и/или видът на юридическото лице:

  а) за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече общини;

  б) за създаване на юридическо лице с нестопанска цел между общини;

  в) за създаване юридическо лице със стопанска цел между две или повече общини;

  г) за изпълнение на конкретен проект или дейност или за създаване на юридическо лице със стопанска или с нестопанска цел между една или повече общини и юридически и/или физически лица;

  5. правата и задълженията на страните;

  6. делът на участие на всяка една от страните с финансови средства, собственост и/или други форми на участие за постигане на общата цел;

  7. правилата за конституиране, вземане на решения и прекратяване на междуобщинските съвети и/или комисии, както и техните компетенции, когато общините са постигнали съгласие за създаването на такива органи;

  8. други важни за страните по споразумението въпроси, включително и изискванията за всяка една от тях, произтичащи от нормативната уредба.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Сдруженията с нестопанска цел, в които участва общината, осъществяват дейност в обществена полза. За учредяването им не се прилагат ограниченията за броя на членовете, определени в чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

  Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

  Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

  Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

  Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

  Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)
  Глава девета.
  ОБЛАСТ (ОТМ. - ДВ, БР. 130 ОТ 1998 Г.)


  Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 130 от 1998 г.)

  Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 130 от 1998 г.)

  Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 1995 г.)

  Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 130 от 1998 г.)

  Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 130 от 1998 г.)

  Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)
  Глава десета.
  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ (ОТМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 1995 Г.)


  Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

  Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)
  Глава единадесета.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


  § 1. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  § 2. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

  § 3. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

  § 4. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

  § 5. Този закон отменя:

  1. Закона за народните съвети (обн., Изв., бр. 95 от 1951 г.; изм., бр. 60 и 68 от 1953 г., бр. 100 от 1955 г., бр. 3, 37 и 54 от 1956 г., бр. 30, 71 и 74 от 1957 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 22 от 1959 г.; ДВ, бр. 47 от 1964г., бр. 54 от 1969 г., бр. 35 от 1972 г., бр. 32 от 1977 г., бр. 97 от 1978 г., бр. 52 и 65 от 1980 г., бр. 97 от 1987 г., бр. 72 и 88 от 1990 г.).

  2. Правилника за наредбите по чл. 12а от Закона за народните съвети (обн., ДВ, бр. 3 от 1965 г.; изм., бр. 39 от 1978 г.)

  3. Наредбата за прилагане на чл. 41 от Закона за народните съвети относно заплащане трудово възнаграждение и командировъчни пари на съветниците и членовете на постоянните комисии (обн., ДВ, бр. 64 от 1966 г.; изм., бр. 60 от 1980 г.).

  4. Закона за създаване на административно-териториални единици - области (обн., ДВ, бр. 65 от 1987 г.; изм., бр. 45 от 1989 г.).

  5. Закона за народните представители и народните съветници относно правния статут на общинските съветници в частта му за общинските съветници (обн., ДВ, бр. 32 от 1977 г.; изм., бр. 72 от 1981 г., бр. 27 и 87 от 1986 г.)

  6. Указа за поръченията на избирателите (ДВ, бр. 12 от 1978 г.).

  7. Указ № 296 за правомощията на районните народни съвети по чл. 5, ал. 4 от Закона за народните съвети (ДВ, бр. 19 от 1979 г.).

  § 6. Изменения в други закони:

  1. В Закона за собствеността (обн., Изв., бр. 92 от 1951 г.; изм., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г. и бр. 31 от 1990 г.) чл. 6 се изменя, както следва:

  "6. Държавна собственост е имуществото, обявено от Конституцията и законите за изключителна нейна собственост, както и имуществото, което тя придобива.

  Общинска собственост е имуществото:

  1. предоставено със закон в собственост на общините или включено в уставния фонд на общинските фирми;

  2. придобито със средства от общинския бюджет или със средства по извънбюджетна сметка на общината;

  3. изградено с доброволен труд и парични средства на населението;

  4. придобито със заеми, получени и изплащани от общината;

  5. подарено или завещано на общинския съвет или отделните селища;

  6. възстановено чрез реституция;

  7. преотстъпено безвъзмездно от държавата;

  8. прехвърлено в собственост на общините съгласно преходните разпоредби на този закон."

  2. Към Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 57 от 1991 г.) се създава следният нов член 13а:

  "Чл. 13а. Взаимоотношенията на столичната и регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи и на районните полицейски управления с областните управители, околийските управители и кметовете се уреждат със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за полицията."

  § 7. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 1995 г.) (1) С влизане в сила на този закон преминават в собственост на общините и следните държавни имоти:

  1. водоизточниците, включително подземните и минералните води, които се ползват само от съответната община, заедно с водовземните съоръжения и довеждащите мрежи и съоръжения;

  2. язовири, езера и принадлежащите към тях плажове, кариери за инертни и други материали от местно значение;

  3. незастроени парцели и имоти в селищните територии, предназначени за жилищно строителство, обществени, благоустройствени и комунални мероприятия, придобити чрез отчуждително производство, с изключение на подлежащите на връщане на предишните им собственици;

  4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2000 г.) общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване;

  5. жилищните обекти, изградени по реда на чл. 117 от Закона за териториално и селищно устройство, за оборотни жилища или за социални мероприятия, включително за отдаване под наем на социално слаби семейства;

  6. обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване;

  7. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на транспортната, енергийната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и инженерно-защитната система, които обслужват само територията на съответната община и не са включени в уставния фонд на търговски дружества.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 1995 г.) Не преминава в собственост на общините имущество по ал. 1, което е включено в капитала, уставния фонд или се води по баланса на търговско дружество, фирма и предприятие с държавно имущество.

  § 8. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


  (ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 1995 Г.)
  § 56. Съществуващите при влизането в сила на този закон щатни бройки към общинските съвети се закриват с прекратяване мандата на общинските съвети, избрани на 13 октомври 1991 г.
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


  (ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 1999 Г., В СИЛА ОТ 03.08.1999 Г.)
  § 45. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон общинските съвети приемат решение за привеждане на административно-териториалното устройство на общините в съответствие със закона. До приемането на решението на общинския съвет в кметствата, които не отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България към момента на влизане в сила на този закон, не се произвеждат избори за кмет на кметство.

  § 46. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


  (ОБН. - ДВ, БР. 119 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)
  § 47. Таксата за битови отпадъци се събира от органите на данъчната администрация за срок две години от влизането в сила на този закон.

  § 48. (1) В срок до 30 ноември 2003 г. общинският съвет предоставя на съответните органи на данъчната администрация информация относно лицата, задължени да заплащат такса за битови отпадъци, и дължимите от тях суми. Информацията се предоставя във вид на електронен документ и при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис или в одобрен от министъра на финансите унифициран формат на електронен и хартиен носител.

  (2) Ако в срока по ал. 1 информацията не бъде предоставена, данъчната администрация събира таксата в определените от общинския съвет размери и основа, действаща към 31 декември на предходната година, от данъчно задължените лица по чл. 11.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  § 50. В Закона за местното самоуправление и местната администрация в чл. 21, ал. 1 т. 7 се изменя така:

  "7. определя размера на местните такси;".

  § 51. В срок до три месеца от влизането в сила на закона, но не по-късно от приемането на общинския бюджет, общинският съвет приема наредбата по чл. 9. До приемането на наредбата определянето и администрирането на таксите се извършва по досегашния ред.

  § 52. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г., с изключение на § 11, § 12, § 13, т. 1, § 14, § 15, § 16, § 17 и § 18, които влизат в сила от 1 януари 2004 г., и на § 13, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2005 г.
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


  (ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
  § 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

  1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

  2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

  3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


  (ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2006 Г.)
  § 39. Параграф 15, т. 1 влиза в сила от 1 януари 2008 г.
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ


  (ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2007 Г.)
  § 98. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ


  (ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г.)
  § 13. Законът влиза в сила от 1 май 2009 г.
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


  (ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2009 Г.)
  § 46. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


  (ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)
  § 44. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) навсякъде думите "Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси".

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  § 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

  1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;

  2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, които влизат в сила от 1 април 2011 г.
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ИЗБОРЕН КОДЕКС


  (ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2011 Г.)
  § 24. (*) До 31 декември 2011 г. право да бъдат избирани за кметове на райони от общинския съвет, съответно назначавани за кметски наместници, имат българските граждани, които съгласно чл. 4, ал. 5 са живели най-малко през последните 6 месеца към датата на избора, съответно назначаването, в съответното населено място.

  § 25. Параграф 19, т. 8, т. 9, буква "а", подбукви "аа" и "бб", букви "в", "г", "д", "е" и "ж", т. 10 и 11 и § 24 влизат в сила от деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.
  Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


  (ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.04.2011 Г.)
  § 3. В случаите, в които към датата на влизане в сила на този закон са настъпили обстоятелствата по чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 и за които не е налице влязло в сила решение на общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията, в едномесечен срок от влизането в сила на този закон общинската избирателна комисия приема решение по чл. 30, ал. 7.

  § 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ


  (ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)
  § 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":

  1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;

  2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

  § 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

  (2) С акта за назначаването на държавния служител се:

  1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;

  2. определя индивидуална основна месечна заплата.

  (3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

  (4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.

  (5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.

  (6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

  § 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

  (2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:

  1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;

  2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

  § 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


  (ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
  § 121. (В сила от 01.02.2013 г.) Разпоредбата на чл. 34, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се прилага само за възнаграждения за участие в специализирани органи на общинския съвет, създадени до деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  § 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.
  Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


  (ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
  § 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС


  (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2014 Г.)
  § 19. (1) Кметовете на райони, избрани от общинските съвети, продължават да изпълняват правомощията си до произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

  (2) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на район до произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове и полагане на клетва от новоизбрания кмет на район се прилагат разпоредбите на отменените чл. 39а и чл. 42а от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  § 30. Кодексът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Закон за местното самоуправление и местната администрация в сила от 17. 09. 1991 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г