• Р Е Ш Е Њ Е
 • РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 • Скачать 28.75 Kb.


  Дата15.06.2017
  Размер28.75 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 28.75 Kb.

  Закона о избору председника Републике („Службени гласник рс", бр. 111/07 и 104/09 др закон) и сходно члану 96. став Закона о избору народних посланика
  На основу члана 8. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, бр. 111/07 и 104/09 – др. закон) и сходно члану 96. став 1. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11),

  Републичка изборна комисија, на седници одржаној 5. априла 2017. године, решавајући по приговору Р. Н. из Б због неправилности у поступку спровођења избора и утврђивања резултата избора на бирачком месту, донела је  Р Е Ш Е Њ Е

  Приговор се ОДБИЈА, КАО НЕОСНОВАН.  О б р а з л о ж е њ е

  Републичка изборна комисија је 3. априла 2017. године у 18,05 часова примила приговор бирача Р. Н. из Б. због неправилности у поступку спровођења избора и утврђивања резултата избора на гласању за председника Републике одржаним 2. априла 2017. године на бирачком месту број 85. у градској општини Земун у граду Београду.

  Подносилац приговора указује да је приликом утврђивања резултата гласања на бирачком месту број 85. у градској општини Земун утврђен већ број гласачких листића у гласачкој кутији од броја брирача који су потписали да су гласали у изводу из бирачког списка. Наиме, како наводи подносилац приговора, сабирањем броја гласова који је добио сваки од кандидата добије се број 956, што представља број важећих листића, а како је број неважећих листића 16, укупан број листића у кутији је већи од броја бирача који су изашли на изборе на овом бирачком месту. Такође, износи се да се подаци уписани у рубрике 12.5. и 12.7. записника о раду бирачког одбора не слажу са стварним пребројаним бројем гласова важећих листића и бројем листића који се су се налазили у кутији

  У складу са изнетим, подносилац приговора сматра да је поремећен резултат на бирачком месту и да је утврђен резултат супротан члану 74. Закона о избору народних посланика, те предлаже да се бирачки одбор распусти и да се гласање на бирачком месту број 85. у градској општини Земун у граду Београду понови.

  Републичка изборна комисија је, претходно испитујући приговор, у смислу одредби члана 224. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10), чије одредбе се сходно примењују у поступку по приговорима на основу члана 24. Пословника Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 5/12), утврдила да је приговор благовремен и изјављен од стране овлашћеног лица.

  Разматрајући наводе из приговора, Републичка изборна комисија је увидом у Записник о раду бирачког одбора утврдила:

  - да су резултати гласања на бирачком месту у тачкама 12.4. (број бирача изашлих на изборе), 12.5. (број бирача који су гласали) и 12.7. (број важећих гласачких листића) исправљени, са парафираном исправком;

  - да је збир бројева гласова које су добили кандидати за председника Републике једнаки исправљеном броју важећих гласачких листића;

  - да је збир броја неважећих гласачких листића и исправљеног броја важећих гласачких листића, једнак исправљеном броју бирача који су гласали и исправљеном броју бирача који су изашли на изборе;

  - да је збир броја неупотребљених гласачких листића и исправљеног броја бирача који су гласали једнак броју примљених гласачких листића;

  - да у Записнику о раду бирачког одбора нису наведене примедбе на поступак спровођења гласања.

  Републичка изборна комисија сматра да нема основа за закључак да је било вишка листића у кутији и да није прекршена одредба члана 74. Закона о избору народних посланика, имајући у виду да су исправке броја бирача изашлих на изборе, броја бирача који су гласали и броја важећих гласачких листића, парафиране од стране председника бирачког одбора.

  У складу са наведеним, Републичка изборна комисија је закључила да у раду бирачког одбора на бирачком месту број 85. у градској општини Земун у граду Београду нису констатоване неправилности које би довеле до поништавања гласања на том бирачком месту, тако да се приговор треба сматрати неоснованим, у складу с чим је одлучено како је наведено у изреци овог решења.

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од пријема решења, преко Републичке изборне комисије.

  02 Број: 013-700/17

  У Београду, 5. априла 2017. године  РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

  ПРЕДСЕДНИК  Владимир Димитријевић


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Закона о избору председника Републике („Службени гласник рс", бр. 111/07 и 104/09 др закон) и сходно члану 96. став Закона о избору народних посланика

  Скачать 28.75 Kb.