• Ј А В Н И К О Н К У Р С
 • Факултети 1.Машински факултет-смјер призводно машинство
 • 4 .Шумарски факултет-смјер прерада дрвета
 • III ИЗНОС СРЕДСТАВА
 • IV УСЛОВИ И КРИТРИЈИ
 • V ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 • VI ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
 • Општина Приједор, Административна служба, Одјељење за друштвене дјелатности, 79101 Приједор, Трг Ослобођења бр.1 или непосредно предајом на пријемном шалтеру Општине Приједор
 • VII РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

 • Скачать 36.24 Kb.


  Дата14.10.2017
  Размер36.24 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 36.24 Kb.

  Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник рс" број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 46. Статута општине Приједор
  Број: 02-67- 6 /12

  Датум:26.11.2012.године

  На основу члана 72.став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 46. Статута општине Приједор (“Службени гласник општине Приједор” број: 5/05 и 9/07) и члана 19. Правилника о спровођењу шеме стипендирања Општине Приједор број: 02-67-3/12 од 18.06.2012. године Начелник општине Приједор, р а с п и с у ј е:


  Ј А В Н И К О Н К У Р С

  за додјелу стипендија из шеме стипендирања Општине Приједор за школску

  2012/2013 годину

  I ПРЕДМЕТ
  Општина Приједор у партнерству са послодавцима:Предузеће за производне и услужне дјелатности „Метална индустрија“-А.д. Приједор, Предузеће за призводне и услужне дјелатности “Боснамонтажа“- А.д. Приједор, „Гроссист“- Д.о.о.- друштво за призводњу, унутрашњу и вањску трговину на велико и мало- Приједор и СЗР „Стопларија Вујчић“- Приједор , додјељује четири стипендије за редовне студенте додипломских студија и двије стипендије за ученике средње школе, који се школују на сљедећим факултетима и средњој школи:

  Факултети
  1.Машински факултет-смјер призводно машинство

  студент апсолвент ............................................................................... 1 стипендија


  2. Машински факултет.......................................................................................1стипендија

  3. Грађевински факултет.

  студент II године......... .......................................................................... 1 стипендија


  4 .Шумарски факултет-смјер прерада дрвета..............................................1 стипендија


  Средња школа
  1. Машинска школа-занимање техничар за финалну обраду дрвета.....2 стипендије

  .


  II НАМЈЕНА
  Стипендије из шеме стипендирања Општине Приједор додјељују се редовним студентима додипломског студија који се школују у земљи и иностранству и ученицима средње школе који се по завршетку школовања, желе запослити код послодаваца који су укључени у шему стипендирања Општине Приједор. ( видјети Поглавље I Јавног конкурса ).

  III ИЗНОС СРЕДСТАВА
  Средства намјењена за стипендирање студената и ученика средње школе из шеме стипендирања, обезбеђују се заједничким учешћем општине и послодаваца у омјеру 50% : 50 %.

  IV УСЛОВИ И КРИТРИЈИ
  Пријаву на Јавни конкурс за додјелу стипендије из шеме стипендирања , могу поднијети студенти и ученици средње школе, који испуњавају сљедеће услове:
  - да се образују по професионалном средњошколском и додипломском програму на Машинском , Грађевинском и Шумарском факултету и Машинској школи, који је акредитован у БиХ или иностранству ,

  - да нису у радном односу,

  - да не обављају дјелатност уписану у одговарајући регистар или другу прописану евиденцију на подручју Републике Српске као самозапослено лице,

  - да не примају другу стипендију и школарину,

  - да ће се по завршетку средње школе/студија запослити код послодавца који је укључен у шему стипендирања Општине Приједор.
  Коначну одлуку о избору кандидата за додјелу стипендије, доноси послодавац, након обављеног интервијуа са кандидатем.

  V ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  Кандидати који се пријављују на Јавни конкурс за додјелу стипендије из шеме стипендирања Општине Приједор, уз пријаву су дужни приложити сљедећу документацију:


  • Увјерење о држављанству БиХ ( овјерена фотокопија ),

  • Увјерење ЦИПС-а о пребивалишту ( оргинал) ,

  • Потврду ( оргинал ) о редовном упису кандидата за школску/студијску 2012/2013 годину,

  • Свједочанство ( овјерена фотокопија) која доказује школски успјех кандидата ( ученици) у протеклој школској години, а уколико је ученик уписао први разред средње школе фотокопију свједочанства о завршној основној школи,

  • Потврду о положеним испитима ( оргинал или овјерена фотокопија) . Уколико је је кандидат уписао прву годину додиплопског студија потребно је свједочанство о завршном испиту средње школе,односно диплому о положеном матурском испиту,

  • Фотокопију банковне картице, текућег рачуна одн. прве стране штедне књижице

  • Попуњена Изјава (Изјава je саставни дио Обрасца за пријављивањена Јавни конкурс) .


  VI ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

  Пријава се попуњава на Образцу за пријављивање на Јавни конкурс, који се може преузети у Општини Приједор, ИНФО пулт или директно на wеб страници Општине Приједор ( www.prijedorgrad.org ).

  Пријаву са документацијом из Поглавља V Јавног конкурса доставити путем поште на адресу: Општина Приједор, Административна служба, Одјељење за друштвене дјелатности, 79101 Приједор, Трг Ослобођења бр.1 или непосредно предајом на пријемном шалтеру Општине Приједор.

  VII РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА
  Рок за подношење пријава је 21 дана, почев од дана објављивања Јавног копнкурса у недељном листу „Козарски вјесник“ и веб сајту Општине Приједор.

  Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.


  Начелник Општине


  Марко Павић

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник рс" број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 46. Статута општине Приједор

  Скачать 36.24 Kb.