• ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
 • („Службени гласник РС –Просветни гласник”, број 10/17)
 • ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
 • Ред. број А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД
 • Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 1
 • Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ПРВИ РАЗРЕД
 • Ред. број ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПРВИ РАЗРЕД
 • ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
 • 2. ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ • страница1/12
  Дата06.03.2019
  Размер1.89 Mb.
  ТипЗакон

  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник рс, број 88/17), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Top of Form

  На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17),

  Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси


  ПРАВИЛНИК

  о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС –Просветни гласник”, број 10/17)

  Члан 1.

  Овим правилником утврђује се план наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програм наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

  Члан 2.

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењиваће се на ученике који уписују први разред основног образовања и васпитања почев од школске 2018/2019. године.

  Број 110-00-282/2017-04

  У Београду, 30. новембра 2017. године

  Министар,

  Младен Шарчевић, с.р.  ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА


  Ред. број

  А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

  ПРВИ РАЗРЕД

  ДРУГИ РАЗРЕД

  ТРЕЋИ РАЗРЕД

  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

  нед.

  год.

  нед.

  год.

  нед.

  год.

  нед.

  год.

  1.

  Српски језик

  ____________ језик1  5

  180

  5

  180

  5

  180

  5

  180

  2.

  Српски као нематерњи језик2

  2

  72

  2

  72

  3

  108

  3

  108

  3.

  Страни језик

  2

  72

  2

  72

  2

  72

  2

  72

  4.

  Математика

  5

  180

  5

  180

  5

  180

  5

  180

  5.

  Свет око нас

  2

  72

  2

  72

  6.

  Природа и друштво

  2

  72

  2

  72

  7.

  Ликовна култура

  1

  36

  2

  72

  2

  72

  2

  72

  8.

  Музичка култура

  1

  36

  1

  36

  1

  36

  1

  36

  9.

  Физичко и здравствено васпитање

  3

  108

  3

  108

  3

  108

  3

  108

  У К У П Н О: А

  19–21*

  684–756*

  20–22*

  720–792*

  20–23*

  720–828*

  20–23*

  720–828*

  Ред. број

  Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
  1

  Верска настава/ Грађанско васпитање3

  1

  36

  1

  36

  1

  36

  1

  36

  2.

  Матерњи језик/говор са елементима националне културе 4

  2

  72

  2

  72

  2

  72

  2

  72

  У К У П Н О: Б

  1–3*

  36–108*

  1–3*

  36–108*

  1–3*

  36–108*

  1–3*

  36–108*

  У К У П Н О: А + Б

  20–22*

  720–792*

  21–23*

  756–828*

  21–24*

  756–864*

  21–24*

  756–864*

  Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности


  Ред. број

  ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

  ПРВИ РАЗРЕД

  ДРУГИ РАЗРЕД

  ТРЕЋИ РАЗРЕД

  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

  нед.

  год.

  нед.

  год.

  нед.

  год.

  нед.

  год.

  1.

  Редовна настава

  20–22*

  720–792*

  21–23*

  756–828*

  21–24*

  756–864*

  21–24*

  756–864*

  2.

  Пројектна настава5

  1

  36

  1

  36

  1

  36

  1

  36

  3.

  Допунска настава

  1

  36

  1

  36

  1

  36

  1

  36

  4.

  Додатна настава

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  36

  5.

  Настава у природи**

  7–10 дана годишње

  7–10 дана годишње

  7–10 дана годишње

  7–10 дана годишње  Ред. број

  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

  ПРВИ РАЗРЕД

  ДРУГИ РАЗРЕД

  ТРЕЋИ РАЗРЕД

  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

  нед.

  год.

  нед.

  год.

  нед.

  год.

  нед.

  год.

  1.

  Час одељењског старешине

  1

  36

  1

  36

  1

  36

  1

  36

  2.

  Ваннаставне активности6

  1–2

  36–72

  1–2

  36–72

  1–2

  36–72

  1–2

  36–72

  3.

  Екскурзија

  1–3 дана годишње

  1–3 дана годишње

  1–3 дана годишње

  1–3 дана годишње


  1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

  2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

  3 Ученик бира један од понуђених изборних програма.

  4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у обавези.

  5 Пројектна настава је обавезна за све ученике.

  6 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.

  * Број часова за ученике припаднике националних мањина

  ** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником.
  ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

  1. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ:

  1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;

  2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;

  3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;

  4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;

  5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;

  6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;

  7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;

  8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;

  9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене науке и технологије;

  10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;

  11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;

  12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;

  13) развијање позитивних људских вредности;

  14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;

  15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, развој толеранције и уважавање различитости;

  16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;

  17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;

  18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању.  2. ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ

  Структура програма свих предмета је конципирана на исти начин. На почетку се налази циљ учења предмета за први циклус образовања и васпитања. У табели која следи, у првој колони, дефинисани су предметни исходи за крај првог разреда, у другој колони дате су области и/или теме, а у трећој се налазе предметни садржаји. Иза табеле налазе се препоруке за остваривања наставе и учења конкретног предмета под насловом Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма.

  Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и могућностима ученика првог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења конкретног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних.

  Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се видети како се постављају темељи развоја кључних и општих међупредметних компетенција које желимо да наши ученици имају на крају основног образовања. Та потреба да се образовање и васпитање усмере ка развијању компетенција један је од разлога увођења и пројектне наставе као облика образовно-васпитног рада. Пројектна настава се у данашње време све више фокусира на остваривање образовних стандарда и исхода и, како показују резултати најновијих истраживања, прати друштвене промене својом усмереношћу на развијање знања и способности ученика кроз активности планирања, истраживања и тимског рада у оквиру предметног и међупредметног повезивања садржаја. Поред тога, једна од битних особина савременог приступа пројектном раду у настави односи се на коришћење ИКТ у пројектним активностима што обезбеђује ефикасније учење и развијање знања, али и развијање понашања правилног и безбедног коришћења рачунара и интернета. Детаљније препоруке за планирање и остваривање пројектне наставе дате су у поглављу 7 – Упутство за реализацију пројектне наставе.

  На путу остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом.

  Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставницима који непосредно раде са ученицима, али и онима који на посредан начин узимају учешће у образовању и васпитању. Зато треба имати у виду да терминологија, која је коришћена у програмима наставе и учења, није намењена ученицима и треба је приликом дефинисања конкретних наставних јединица, било за непосредан рад са ученицима, било за потребе уџбеничких и дидактичких материјала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и учења су наставницима полазна основа и педагошко полазиште за развијање образовно-васпитне праксе: за планирање годишњих и оперативних планова, непосредну припрему за рад као и оквир за преиспитивање праксе развијања планова, остваривања и вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања и разговор са колегама.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник рс, број 88/17), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси