• О Д Л У К У О СЕОСКИМ ВОДОВОДИМА Опште одредбе Члан 1
 • Члан 4 За послове изградње, одржавања, коришћења и управљања сеоским водоводима, Савет месне заједнице образује Одбор за сеоски водовод. Изградња сеоског водовода
 • Члан 5 Сеоски водовод се гради у складу са прописима о водама и прописима о грађењу. Члан 6
 • Одржавање сеоског водовода Члан 7
 • Прикључење на сеоски водовод Члан 13 Коришћење сеоског водовода дозвољено је само корисницима у смислу члана 3. ове одлуке. Члан 14
 • Члан 19 Самостални уређаји за снабдевање водом не смеју се спајати са водоводном мрежом сеоског водовода. Коришћење сеоског водовода Члан 20
 • Члан 22 Вода се испоручује после прикључења објеката потрошача на сеоски водовод. Члан 23
 • Управљање сеоским водоводом Члан 30
 • Надзор Члан 34 Надзор над применом ове Одлуке врши комунална инспекција Градске општине Пантелеј. Казнене одредбе Члан 35
 • Прелазне и завршне одредбе Члан 36
 • Члан 37 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша". СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

 • Скачать 106.82 Kb.


  Дата01.02.2019
  Размер106.82 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 106.82 Kb.

  Закона о водама ("Службени гласник рс" број 6/91, 53/93 и 54/96), члана 88 став тачка Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 88/08) и члана 26 Статута Градске општине Пантелеј  На основу члана 40 став 5 Закона о водама ("Службени гласник РС" број 46/91, 53/93 и 54/96), члана 88 став 1 тачка 7 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 88/08) и члана 26 Статута Градске општине Пантелеј ("Службени лист Града Ниша" број 123 /08),


  Скупштина Градске општине Пантелеј на седници одржаној 27.02. 2009. године, донела је

  О Д Л У К У

  О СЕОСКИМ ВОДОВОДИМА

  Опште одредбе
  Члан 1
  Овом одлуком се уређује изградња, одржавање, прикључење, коришћење и управљање сеоским водоводима.
  Члан 2
  Под сеоским водоводом, у смислу ове одлуке, подразумева се систем воде за пиће у сеоском насељу, које има уређено и заштићено извориште, каптажу, уређај за припрему воде, резервоар, разводну мрежу и остале уређаје изграђене на основу захтева из техничке документације, а којим не управља комунално предузеће за пречишћавање, дистрибуцију и испоруку воде на територији града Ниша.
  Члан 3
  Корисником водовода, у смислу ове одлуке, сматрају се сва физичка и правна лица прикључена на сеоски водовод, а која су то право стекла:

  • учешћем у изградњи водовода

  • уплатом накнаде за прикључење на водовод

  • наслеђем, односно поделом домаћинства које има статус корисника водовода.


  Члан 4
  За послове изградње, одржавања, коришћења и управљања сеоским водоводима, Савет месне заједнице образује Одбор за сеоски водовод.

  Изградња сеоског водовода
  Члан 5
  Сеоски водовод се гради у складу са прописима о водама и прописима о грађењу.
  Члан 6
  Изградња сеоског водовода врши се на основу програма рада и финансијског плана месне заједнице.

  Иницијативу за изградњу, реконструкцију или доградњу сеоског водовода покреће Одбор за сеоски водовод.

  Иницијатива из става 1. овог члана мора да садржи спецификацију радова, потребних средстава и изворе финансирања .
  Одржавање сеоског водовода
  Члан 7
  Сеоски водовод се користи и одржава у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима који се односе на ову врсту објекта, као и општим условима утврђеним овом одлуком.
  Члан 8
  Одржавање сеоског водовода обухвата нарочито:


  • одржавање свих објеката водовода у исправном стању

  • предузимање потребних мера на поправкама појединих делова или објеката

  • редован преглед и ремонт појединих делова или објеката (преглед резервоара и чишћење по потреби, прегледе заштите изворишта, испирање мреже водовода и друго)

  • одржавање и попуњавање резервних делова у потребној количини

  • заштиту водовода од оштећења и заштиту воде од загађивања и других штетних радњи

  • заштиту водомера од мраза, оштећења и загађења.


  Члан 9
  Одбор за сеоски водовод је дужан да редовно врши контролу и одржавање сеоског водовода, о чему води посебну евиденцију.

  Одбор може одржавање сеоског водовода да повери правном или физичком лицу.

  Поверавање послова из става 2. овог члана врши се на основу одлуке Одбора, а са лицем коме су поверени послови Савет месне заједнице закључује уговор, који одобрава Веће Градске општине Пантелеј.
  Члан 10
  Одбор за сеоски водовод је дужан да о намераваним поправкама и радовима обавести потрошаче воде најкасније 24 сата пре отпочињања радова.

  Изузетно, ако је потребно хитно интервенисати, поправци се може приступити одмах после обавештавања корисника воде.


  Члан 11
  Потрошачи воде су дужни да одржавају своје водоводне инсталације у исправном стању. У случају квара, дужни су да одмах обавесте Одбор за сеоски водовод и предузму мере у року од 24 сата.

  Трошкови одржавања водоводних инсталација од прикључка на водоводну мрежу падају на терет корисника прикључка.


  Члан 12
  Средства за изградњу и инвестиционо и текуће одржавање обезбеђују се на основу финансијског плана месне заједнице, накнаде за утрошену воду, накнаде за прикључење на водоводну мрежу и учешћа грађана.
  Прикључење на сеоски водовод
  Члан 13
  Коришћење сеоског водовода дозвољено је само корисницима у смислу члана 3. ове одлуке.
  Члан 14
  Прикључивање на сеоски водовод може се вршити по полагању и пуштању у рад уличне водоводне мреже.


  Члан 15
  Свака зграда или грађевинско земљиште мора имати сопствени водоводни прикључак.

  Кућна водоводна инсталација се поставља тако да се непосредно прикључује на водоводну мрежу.

  Изузетно, ако не постоји могућност да се кућне водоводне инсталације непосредно прикључе на уличну водоводну мрежу, цеви до доводног прикључка се могу поставити преко суседног земљишта.
  Члан 16
  На сеоски водовод се може прикључити грађанин или правно лице које има прописно изведену кућну водоводну инсталацију, изграђену шахту са прописаним поклопцем, уграђен водомер и вентиле за отварање и затварање воде, а ако је предвиђено, и положене цеви до места прикључка.

  Члан 17
  Услови за одобрење прикључивања новог корисника на изграђени сеоски водовод су:


  1. да исти, обзиром на количину воде, може да задовољи њихове потребе и

  2. да се њихово снабдевање водом не може решити другачије на економичан и рационалан начин.


  Члан 18
  Грађани и правна лица који се прикључују на сеоски водовод обавезни су:

  1. да надокнаде сразмерни део трошкова изградње

  2. да од дана прикључења сносе трошкове одржавања и искоришћавања

  3. да сносе трошкове прикључења.

  Лица из става 1. овог члана имају иста права и обавезе као и остали корисници водовода.

  Одбор за сеоски водовод утврђује висину накнаде за прикључење на водовод нових корисника.

  Одбор за сеоски водовод, уз сагласност Савета месне заједнице, може одлучити да новог корисника ослободи обавезе плаћања накнаде из става 3. овог члана.
  Члан 19
  Самостални уређаји за снабдевање водом не смеју се спајати са водоводном мрежом сеоског водовода.
  Коришћење сеоског водовода
  Члан 20
  Коришћење сеоског водовода обухвата:


  • редовно снабдевање хигијенском и квалитетном водом за пиће свих потрошача

  • редовну органолептичку контролу и организовање хемијске и бактериолошке контроле воде, у складу са посебним прописима

  • пуштање у рад нових или поправљених објеката водовода

  • прикључивање нових корисника

  • манипулисање затварачима, арматурама и другим уређајима у циљу расподеле и штедње воде.


  Члан 21
  Вода из сеоског водовода користи се првенствено за пиће и подмиривање потреба у домаћинству. За остале потребе вода се може користити само ако има довољне количине воде.

  Изузетно, вода се може користити и у друге сврхе ради отклањања последица више силе (пожар, земљотрес и слично).


  Члан 22
  Вода се испоручује после прикључења објеката потрошача на сеоски водовод.
  Члан 23
  За испоручену воду плаћа се накнада.

  Накнада се обрачунава по јединици утрошка воде (м3) очитавањем водомера или у паушалном износу, месечно уназад, по испостављеном рачуну.

  Начин утврђивања накнаде и цену воде утврђује Одбор за сеоски водовод.

  Средства која се наплате за утрошену воду користе се за одржавање сеоског водовода.


  Члан 24
  Ради рационалног коришћења воде Одбор може утврдити оптималне количине потрошње воде по кориснику, сразмерно његовим потребама.

  Утврђивање тих количина Одбор ће вршити на основу дотока воде у резервоар (издашност), тако да ниво воде у резервоару ни у једном моменту не буде мањи од 1/3 његове запремине.


  Члан 25
  Уколико дође до веће несташице воде, Одбор је дужан да прогласи општу штедњу воде и ограничи потрошњу по домаћинству, узимајући у обзир број чланова домаћинства и остале потребе у домаћинству.

  Ограничење потрошње воде ће се по правилу примењивати за једнодневну потрошњу.  Члан 26
  Потрошња воде се не плаћа:

  • за гашење пожара

  • ако је вода истекла због квара на водомеру или арматури до споја, осим ако је до квара дошло кривицом потрошача.

  Одбор за сеоски водовод може одлучити да се вода из водовода без накнаде може користити за јавне чесме и сличне потребе села.
  Члан 27
  Испорука воде из сеоског водовода може се обуставити потрошачу ако:

  1. онемогући правилно регистровање утрошене воде

  2. троши воду супротно забранама и ограничењима

  3. својим објектима омета нормалну испоруку воде другим потрошачима

  4. преко својих инсталација без одобрења Одбора за сеоски водовод омогући потрошњу воде другом лицу

  5. ускрати или онемогући овлашћеним лицима приступ до мерних уређаја

  6. не плати искоришћену воду два месеца уназад.

  У случајевима из става 1. овог члана, Одбор за сеоски водовод кориснику доставља упозорење да ће му се због недостатака обуставити даља испорука воде ако недостатке не отклону у року од 7 дана.


  Уколико корисник не отклони недостатке у остављеном року, Одбор ће донети одлуку да се кориснику обустави даља испорука воде.
  Када корисник недостатке из става 1. овог члана отклони, у року од 48 сати ће му се омогућити несметано коришћење воде.
  Члан 28
  Одбор за сеоски водовод ће корисника искључити са мреже сеоског водовода у случају да:

  1. оштећује водоводне уређаје и водоводну мрежу

  2. прикључује кућне водоводне инсталације на водоводну мрежу и врши оправке и промене на водоводној мрежи без одобрења

  3. дотрајала кућна водоводна инсталација угрожава хигијенску исправност воде у сеоском водоводу

  4. спаја самосталне уређаје за снабдевање водом са водоводном мрежом сеоског водовода

  5. испушта отпадне воде из кућне водоводне инсталације на улицу, пут, другу јавну површину или водоток

  6. Користи водоводне инсталације за уземљење електричних инсталација и уређаја.


  Члан 29
  Корисник може отказати потрошњу воде из сеоског водовода.

  Отказ се даје писменим путем и може бити трајан или привремен.

  После датог отказа, у року од 48 сати Одбор за сеоски водовод искључује корисника са мреже сеоског водовода.

  Управљање сеоским водоводом
  Члан 30
  Сеоским водоводом управља Одбор за сеоски водовод.

  Одбор има председника и 7 чланова које бира Савет месне заједнице, на период од 4 године.

  У Одбору за сеоски водовод најмање један члан мора да буде стручно лице за руковање водоводом.

  Председник месне заједнице је по функцији члан Одбора. Из редова чланова одбора бира се благајник Одбора.


  Члан 31
  Седнице Одбора за сеоски водовод се сазивају по потреби, а најмање једном месечно.

  Седнице Одбора сазива председник по сопственој иницијативи или на захтев трећине чланова Одбора или Савета месне заједнице.


  Члан 32
  Одбор за сеоски водовод доноси одлуке из своје надлежности које се односе на:

  1. коришћење водовода

  2. одобравање нових прикључака

  3. рационално коришћење воде и прописивање мера штедње воде

  4. цену воде и новог прикључка

  5. одржавање водовода

  6. набавку потребног материјала за одржавање водовода

  7. спровођење осталих одредби ове одлуке.


  Члан 33
  Поред обавеза из члана 30 ове одлуке, Одбор за сеоски водовод је дужан:

  • да се стара о одржавању водовода од изворишта до крајњих потрошача, ангажујући по потреби овлашћена стручна лица (правна и физичка) за стручне и физичке послове

  • да контролише правилност употребе воде

  • да врши контролу и печаћење, скидање и намештање водомера

  • да организује редовно хлорисање воде

  • да од надлежног органа тражи мишљење по сваком захтеву за прикључење на водоводну мрежу нових корисника

  • да одређује место где ће се извршити прикључење на водовод

  • да спроводи поступак против лица која намерно оштећују водовод, који се бесправно прикључе на водовод или без одобрења дозволе другим лицима коришћење водовода

  • да подноси пријаве комуналној инспекцији против лица која поступају супротно овој одлуци.


  Надзор
  Члан 34
  Надзор над применом ове Одлуке врши комунална инспекција Градске општине Пантелеј.

  Казнене одредбе
  Члан 35
  Новчаном казном од 2.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај правно лице које:

  • неовлашћено самостални уређај за снабдевање водом споји са сеоским водоводом (члан 19 ове одлуке)

  • воду за пиће користи противно одредбама члана 21 ове одлуке

  • прекрши одредбу из члана 25 и 26 ове одлуке

  • прикључи потрошача на сеоски водовод противно одредбама члана 16, 17 и 18.

  За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице, као и физичко лице новчаном казном од 500 до 5.000 динара.

  За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара.

  Прелазне и завршне одредбе
  Члан 36
  Усклађивање искоришћавања, одржавања и управљања сеоским водоводима на подручју Градске општине Пантелеј, извршиће се у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
  Члан 37
  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша".
  СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ
  Број: 33/09-01

  Датум: 27.02.2009. године ПРЕДСЕДНИК


  ________________________

  Синиша Стојановић

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Закона о водама ("Службени гласник рс" број 6/91, 53/93 и 54/96), члана 88 став тачка Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 88/08) и члана 26 Статута Градске општине Пантелеј

  Скачать 106.82 Kb.