Скачать 49.78 Kb.


Дата30.08.2017
Размер49.78 Kb.
ТипЗакон

Скачать 49.78 Kb.

Закона за народните читалища. През 2016г. Общината е предоставила на нч „Петър Б. Бакшев-1909 субД О К Л А Д
за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Петър Богдан

Бакшев- 1909”- гр.Раковски, кв.Секирово, в изпълнение на Програмата за

развитие на читалищна дейност в Община Раковски за 2016г. и за израз-

ходваните от бюджета средства през 2016г.

Този доклад е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл.26а, ал.4 от

Закона за народните читалища.

През 2016г. Общината е предоставила на НЧ „Петър Б.Бакшев-1909” суб-

сидия „държавна отговорност”, на стойност- 14160 лв.

Преходен остатък: 967 лв, от които- 500 лв. преведохме през м.март,2016г. за доплащане изработката на носии за фолклорната група към читалището.

Предоставяме на Вашето внимание направените от читалището разходи по

отношение на предоставената субсидия:


 • за заплати на персонал, нает по трудови правоотношения- 12130 лв.

 • за осигуровки от работодател- 2217 лв.

 • за персонал извънтрудови правоотношения- 280 лв.

 • материали- 500 лв.

Всичко изразходени средства: 15127 лв.

.

През 2016г. в Народно читалище „Петър Богдан Бакшев-1909”-гр.Раков-ски, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищна дейност в Об-

щина Раковски за 2016г. се осъществиха следните читалищни дейности:


1.Поддържане и използване на читалищната библиотека:

През изминалата 2016г. библиотечният фонд се обогати със 37 нови библиотечни документа, заетите библиотечни материали по читателски картони са- 3952

Брой читатели за 2016г.- 281

Специализирани библиотечни услуги: • справки и библиографско-информационни начинания- 31

 • уроци по библиотечно-библиографски знания- 2

 • масови начинания- 15

Разходи за книги и материали за библиотеката: 354 лв.


2.Културно-масова дейност в читалището:

- възнаграждения по граждански договори /ръководител на детска вокална

група към читалището, ръководител на фолклорна вокална група към чи-

талището/: 1259лв.

- разходи за материали : 387 лв.

- разходи за книги за библиотеката: 68 лв.

- разходи за ел.енергия: 547 лв.

- разходи за храна: 258 лв.

- разходи за външни услуги /участие във фолклорни фестивали и изяви/:60 лв.

- разходи за данъци, мита: 21лв.

През 2016г.сме имали следните форми на участия и изяви в местни, реги-

онални, национални и международни фестивали и конкурси: • честване на „Бабинден”- Деня на родилната помощ

 • участие в традиционния за града Международен кукерски фективал

 • участие в Празника, посветен на 50- годишнината на град Раковски

 • честване на Деня на самодееца и „Баба Марта”

 • участие в майските културни празници на Общината

 • участие на самодейните групи във: Фестивала на Белия щъркел- с.Белозем, във Фестивала на селската кухня- гр.Раковски

 • участие на фолклорната вокална група в Националния фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд 2016”- с.Лозен, обл.Хасково

Отличени с II- ро място на фестивала- сребърен медал и грамота!

 • честване на Празника на народните будители с „Урок по родолюбие”

 • коледно-новогодишно тържество

Общият размер на изразходваните парични средства от предоставената субсидия „общинска отговорност” през 2016г.възлиза на 2600 лв.,показан по-горе детайлно, по дейности.


Настоящият доклад се изготви в 3 еднообразни екземпляра, по един :

за Кмета на Община Раковски, за Общински съвет- Раковски и за читалището.

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………../Ил.Гендова/

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за културните прояви на НЧ „Петър Богдан Бакшев- 1909”-

гр.Раковски, кв.Секирово за 2017г.Дата,

място


НАИМЕНОВАНИЕ

1.

21.01.2017г.,


Ден на родилната помощ-„Бабинден”

2.

01.03.2017г.,

читалищетоЧестване Деня на самодееца

3.

01.04.2017г.,

читалищетоДен на хумора и шегата

4.

м.май,2017г.

Участие в Майските културни дни на

общината


5.

24.05.2017г.

площад,кв.

Секирово


Празничен концерт,по случай 24 май-

Ден на славянската писменост и култура6.

м.юни,

2017г.,гр.

Свиленград


Международен фолклорен

фестивал-„Песни и танци без граници”-гр.Свиленград7.

м.юни,2017г

с.АрбанасиФестивал за автентичен фолклор,

с.Арбанаси8.

м.юли,2017г

с.ДорковоМеждународен фолклорен фестивал-

с.Дорково9.


м.юли,2017г

Араповски

манастир


Участие в храмовия празник на Ара-

повския манастир- общ.Асеновград10

м.август,2017


Участие конкурса на изкуствата

„Речни ноти”-Тутракан11

м.август,

2017г.


Участие в събор „Богородична стъп-

ка”-Старозагорски минерални бани12

м.септември,

2017г.


Уроци по ББЗ в библиотеката с учениците от ОУ „ Христо Ботев”-гр.Раковски

13

01.11.2017г.

Ден на народните будители

14

м.декември,

2017г.

Коледно-новогодишно тържество

Председател:………………………


/Илиана Гендова/

Читалищно настоятелство при НЧ „Петър Богдан Бакшев- 1909”:
1.Илиана Климентова Гендова- Председател

2.Иванка Бонева Говедарова- член

3.Албена Костадинова Жекова- член

4.Йовка Любомирова Ненкова- член

5.Веселина Милкова Гаджева- член


Проверителна комисия при НЧ „Петър Богдан Бакшев- 1909”
1.Ана Павлова Маджарска- Председател

2.Снежана Ангелова Царова- член3.Славка Кънчева Пеева- член
Коьрта
Контакты

    Главная страница


Закона за народните читалища. През 2016г. Общината е предоставила на нч „Петър Б. Бакшев-1909 суб

Скачать 49.78 Kb.