страница1/4
Дата11.05.2018
Размер0.59 Mb.
ТипЗакон

Закона за обществените поръчки с предмет


  1   2   3   4

ОДОБРЯВАМ

д-р Христо Добрев

Управител на МБАЛ Дева Мария ЕООД


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ГЛАВА 8 а

от

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за осигуряване на СМР на обществената поръчка с предмет: „Доставка на болничнно обзавеждане за нуждите на „МБАЛ Дева Мария" ЕООД по следните обособени позиции: обособена позиция №1-матраци за болнични легла; обособена позиция №2-олекотени завивки; обособена позиция №3-възглавници и обособена позиция №4-калъфи с цип за възглавници, съгласно приложена спецификация

Одобрена със Заповед № АД -6/17.03.2015 г.

гр. Бургас, 2015 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


1.

Публична покана- по образец на АОП

2.

Раздел І. Обща информация

Раздел II. Пълно описание на предмета

3.

Раздел ІІI. Общи изисквания към участниците. Критерии за подбор. Критерии за оценка.

4.

Раздел ІV. Съдържание на офертата

5.

6.


Раздел V. Техническа спецификация

Раздел VI. ОбразциРАЗДЕЛ I

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.Възложител

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е МБАЛ Дева Мария ЕООД с адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, тел.: 056896266, e-mail: eproekti@saintsofia.com, интернет адрес: http://www.devamaria.com.

МБАЛ Дева Мария ЕООД е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Правно основание за откриване на процедурата

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на глава 8 а във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.


3. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката

За осигуряване на изпълнител на доставка е одобрен бюджет в размер до 9 325 лв. без вкл. ДДС или сумата в размер на 11 190 лв. с начислен ДДС.

Предвид обстоятелство, че в рамките на настоящата календарна година планираните от възложителя обществени поръчки, които ще проведе за избор на изпълнител със същия или сходен предмет няма да надвишат стойностите посочени в чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и тъй като съобразно нормата на чл. 15, ал. 3-7 от ЗОП, сборът от разходите на всички тях попада в прага по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, то Възложителят, обявява настоящата процедура по реда на глава 8 а от ЗОП, чрез отправяне на публична покана.
РАЗДЕЛ II.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА
1. Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от МБАЛ Дева Мария ЕООД е:

Доставка на болничнно обзавеждане за нуждите на „МБАЛ Дева Мария" ЕООД по следните обособени позиции: обособена позиция №1-матраци за болнични легла; обособена позиция №2-олекотени завивки; обособена позиция №3-възглавници и обособена позиция №4-калъфи с цип за възглавници, съгласно приложена спецификация“.

2. Техническо задание

Болничното обзавеждане е необходимо за нуждите на МБАЛ Дева Мария ЕООД. Необходимия брой е съгласно спецификацията.
Технически характеристики:

І. Описание на матраци за болнични легла: • Размери 190 х 90 х 12 cm.;

 • Тегло – около 8 кг.;

 1. Изискване:

 • Сменяема калъфка с цип;

 • Антибактериално покритие;

 • Антидекубитален;

 • Водоустойчив;

 • Вентилиран;

 • Антистатичен;

 • Дунапрена да позволява свободна въздушна циркулация;

 • Калъфката да бъде лесна за почистване.

Необходимо количество 100 броя;


ІІ. Описание на олекотени завивки за болнични легла:

 • Размери 150 х 210 см.;

 1. Изискване:

 • Материя – микрофибър;

 • Мека силиконова вата за повече топлина – 300 гр.м2;

 • Подходящи за изпиране при 40 градуса;

 • противоалергични.

Необходимо количество 100 броя;


ІІІ. Описание на възглавници за болнични легла:

 • Размери 50 х 70 см.;

 1. Изискване:

 • Калъф: Материя – 100 % бял памучен плат;

 • Пълнеж от гранулиран пенополиуретан пяна – 700 гр.м2;

 • Подходящи за изпиране при 40 градуса;

 • противоалергични.

Необходимо количество 100 броя;


ІV. Описание на калъф с цип за възглавници за болнични легла:

 • Размери 50 х 70 см.;

 1. Изискване:

 • Непромокаеми калъфи за възглавници с цип с плат за медицински цели.

Необходимо количество 100 броя;


Всеки участник трябва да представи каталог на предлаганото обзавеждане за болнични легла.
3. Прогнозна стойност за изпълнение предмета на поръчката.

Прогнозната стойност за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка е определена при спазване условията на чл. 15 от ЗОП и възлиза до 9325 лв. (девет хиляди триста двадесет и пет лева) без вкл. ДДС или сумата в размер до 11 190 лв. (единадесет хиляди сто и деветдесет лева), с начислен ДДС, от която:


4. Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка е както следва: до 30 работни дни.


5. Приемане на изпълнението.

Приемането на изпълнението на обществената поръчка се извършва с подписването на приемо-предавателни протоколи, между Възложителя и Изпълнителя, или между упълномощени от тях представители.6. Оферта и гаранции

6.1. Всеки участник има право да представи само една оферта.

Не се допуска представянето на варианти. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. Всеки участник има право да представи оферта за една, няколко или всички обособени позиции.


6.2. Гаранции

Гаранция за участие - Възложителят не поставя условие за представяне на гаранция за участие.

Гаранция за изпълнение- Възложителя поставя условие за представяне на гаранция за изпълнение.

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% (една на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN: BG28TTBB94001524213165, BIC: TTBBBG22 Банка: SG Експрес Банк, гр. Бургас

Ако участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В гаранцията за изпълнение следва да бъде посочен номера на решението, с което е открита процедурата.
РАЗДЕЛ III

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията, посочени в настоящата документация и в Глава осма „а“ от ЗОП.
Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на Възложителят: гр. Бургас, кв. Ветрен. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Лицата, които ще представляват участниците и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в офертата нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето/ата, оторизирано/и по закон да представлява участника. Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде представено и в официален превод на български език.

„Предложението за изпълнение на поръчката“ и “Предлаганата цена” трябва да бъдат подписани от оторизираното лице съгласно търговската регистрация на участника или от пълномощника по нотариално заверено пълномощно.

Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на възложителя.

Възложителят няма да приема и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата обществена поръчка, следва да бъдат обективирани в писмен вид.

Участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в публичната покана.

Обменът и съхраняването на информацията при възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.

Срокът за представяне на офертите е посочен в публичната покана.

Срокът на валидност на офертата е 60 шестдесет календарни дни.

Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя, в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, определен в публичната покана в сградата на МБАЛ Дева Мария ЕООД на адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен в 10:00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

3.1. Общи условия за допустимост

3.1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни Обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за обществените поръчки и одобрените от Възложителя изисквания в Обявлението за обществена поръчка, Указанията и документацията за участие в процедурата.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Свързани лица или свързани предприятия, по смисъла на §1, т.23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.


3.1.2. В случай, че Участникът в процедурата е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, партньорите/членовете в Обединението следва да са сключили Споразумение (или еквивалентен договор/документ). Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на Обединението за участие в процедурата (или допълнително споразумение към предходен договор, с който е учредено вече съществуващи неперсонифицирано обединение), следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на: (1) представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) процедурата, за участие в която се обединяват партньорите в него.

Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението, или анекс към подобен документ) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

а) всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

б) всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

в) е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на:

- обекта/ите и/или дейностите/или частта/частите от доставката, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка;

- съответните минимални изисквания за финансово – икономическо състояние, технически възможности и квалификация, като критерии подбор и допустимост в процедурата за възлагане на обществената поръчка, които ще бъдат доказвани от конкретен/ните партньор/и в Обединението.

Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да го представлява в процедурата и за целите на обществената поръчка.

Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата.

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение при участието си в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

!!! Когато не е приложено Споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка (при спазване и след прилагане на процедурния ред по чл. 68, ал.7 – ал. 9 от ЗОП).
3.1.3. В съответствие с разпоредбата на чл.56, ал.2 от ЗОП, с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно Закона за обществените поръчки и са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
3.1.4. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки Участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

3.1.4.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

3.1.4.2. обявен е в несъстоятелност;

3.1.4.3. в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

3.1.4.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3.1.4.5. срещу него е открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че Участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

3.1.4.6. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност в областта на строителството, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3.1.4.7. виновен е за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение;

3.1.4.8. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците;

3.1.4.9. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3.1.4.10. чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б. “а” до б. “з” по-долу), е свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

*** "Свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: (1) роднините по права линия без ограничение; (2) роднините по съребрена линия до четвърта степен включително; (3) роднините по сватовство - до втора степен включително; (4) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; (5) съдружници; (6) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; (7) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

!!! Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 процента държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

3.1.4.11 при които лицата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

3.1.4.12. сключил е договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

3.1.4.13. представил е оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в Публичната покана.


*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 3.1.4.1., т. 3.1.4.6., т. 3.1.4.8. и т.3.1.4.9. се прилагат както следва:

а) при събирателно дружество – за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго (лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон),

б) при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници (лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници);

в) при дружество с ограничена отговорност – за Управителят/ите (лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон);

г) при акционерно дружество – за членовете на Съвета на директорите, съответно на Управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им, при спазване на процедурата по чл.235, ал.2 от Търговския закон (овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон);

д) при командитно дружество с акции – за един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду членовете на Съвета на директорите (лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон);

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

з) в случаите по б. “а” - б. “ж” – и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

!!! За обстоятелствата по т.3.1.4.2, т. 3.1.4.3, т. 3.1.4.4; т. 3.1.4.5; т. 3.1.4.7., 3.1.4.10. и 3.1.4.11., 3.1.4.12 когато участникът е юридическо лице, е достатъчно представяне на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


В хипотеза, че Участникът е декларирал ползването на подизпълнител/и, по отношение на същите са важими и се прилагат изискванията по т. 3.1.4.1., т. 3.1.4.2, т.3.1.4.3, т. 3.1.4.4; т. 3.1.4.10 и т. 3.1.4.11., респ. всеки от посочените подизпълнители представя декларация за липса на посочените в тях обстоятелства.

Посочените в т.3.1.4.1.- 3.1.4.11. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато участникът е Обединение - за всяко от лицата (физически и/или юридически), включени в Обединението.

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания (т.3.1.4.1.- 3.1.4.9.), в държавата, в която са установени.
При подаване на офертата за участие в процедурата, участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, визирани в т.3.1.4.1.- 3.1.4.12. с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника.

!!! В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в т.3.1.4.1.- 3.1.4.4., освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя, и Декларации за липса на обстоятелствата по т. 3.1.4.10 и 3.1.4.12.
3.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация и изискуеми документи за доказването им
1. Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва:

1.3. Всеки участник следва да притежава внедрени системи:

 • - ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001:2004

 • EN 60601-1, EN 60601-2-46, EN 60601-1-2

 • 93/42/EEC Class I (Annex IX)

Обстоятелството се удостоверява с представяне на заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008; Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат за внедрена система по стандарт ISO 13485 или еквивалент; Сертификат за внедрена система по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството, издадени в съответствие изискванията на чл. 53 от ЗОП.

Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

* В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, посоченото минимално изискване се прилага за обединението (консорциума и др.) като цяло.

Участникът може да докаже съответствието си за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
4. Подробно описание на критериите за оценка на офертите съгласно чл. 37 (1) от ЗОП:

Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1. К1 - Цена - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най - ниска цена от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент 60т.

К1 = Цена мин. /най - ниска предложена цена/ х 60

Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

2. К2 – Гаранционен Срок - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най - дългия срок от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент 20т..

К2 = Максим. гар. срок. /най - дългия предложен гар. срок/ х 20

Гар. Срок на предл. /гар. срок, предложен от съответния кандидат/
 1. К3 = Срок на доставка – изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най - краткия срок от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент 20 т.

К3 = Мин. Срок на доставка /най - краткия предложен срок/ х 20

Срок на доставка на предл. /срок на доставка, предложен от съответния кандидат/


Ккомпл.= К1 + К2 + К3

Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.Крайно класиране на Участниците

!!! При оценка на всеки един от показателите. Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания на предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата.
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
  1   2   3   4

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Закона за обществените поръчки с предмет