• 11.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
 • Чл.12. Изпълнителят има право: 12.1.
 • Чл.13. Възложителят се задължава: 13.1
 • Изпълнителят
 • Възложителят има право: 14.1.
 • Изпълнителя
 • Чл. 17.
 • III. НЕУСТОЙКИ Чл. 18. (1)
 • IX . ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ Чл.19 (1)
 • Техническото предложение
 • - ..................................... месеца - за - ..................................... месеца
 • Чл. 20. (1)
 • Чл.22. (1)
 • Чл.23. (1)
 • Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА Чл. 24. (1)
 • X І . ДРУГИ УСЛОВИЯ Чл. 25
 • Техническо предложение Ценово предложение ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Подпис и печат:……………… Подпис и печат : …………….
 • Д-р Христо Добрев Управител на МБАЛ Дева Мария ЕООД • страница4/4
  Дата11.05.2018
  Размер0.59 Mb.
  ТипЗакон

  Закона за обществените поръчки с предмет


  1   2   3   4

  11.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване и предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми Възложителят незабавно в писмен вид относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или свързаност.

  11.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи във фактурата (фактурите) и другите придружаващи доставката документи марката и модела на обзавеждането, брой, единична стойност, обща стойност, предмета и номера на Договора за доставка. 11.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури възможност на Възложителя да проверява изпълнението на работата.

  11.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури пришиване на лого осигурено от МБАЛ Дева Мария ЕООД.  Чл.12. Изпълнителят има право:

  12.1. Да получи уговореното възнаграждение съгласно чл.3.

  12.2. да изисква от Възложителя необходимото съдействие и информация за изпълнение на работата по този договор;

  Чл.13. Възложителят се задължава:

  13.1. да изплаща уговореното възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията и сроковете на този договор;

  13.2. да съдейства на Изпълнителя за осигуряване на информацията, необходима му за качественото изпълнение на работата;

  13.3. Възложителят е длъжен да приеме доставеното, ако то съответства на уговореното в този договор.

  13.4. При приемането на доставката Възложителят трябва да направи всички възражения за неправилно изпълнение.

  13.5. Възраженията за недостатъци, които не могат да се открият при обикновения преглед или се проявяват по-късно, Възложителят трябва да направи веднага след откриването им, освен ако Изпълнителят'>Изпълнителят е знаел за недостатъците.

  13.6. Ако Възложителят не направи възражения, съгласно предходните алинеи, доставеното се счита за прието.

  Чл.14. Възложителят има право:

  14.1. да получи доставката, уговорена с този договор, в срока и при условията на същия.

  14.2. да проверява изпълнението на договора, като не нарушава оперативната самостоятелност на Изпълнителя и не пречи на работата му.

  VІ. ГАРАНЦИИ
  Чл. 15. (1) С подписването на настоящия договор Изпълнителят гарантира че, доставеното от него медицинско обзавеждането съответства на представените технически документи.

  (2) Изпълнителят преди подписване на договорът е внесъл гаранция за неговото изпълнение в размер на 1% (един процент) от стойността по чл. 3, ал. 1 без ДДС ............................ лева.

  (3) Гаранцията за изпълнение (в случай, че сумата е внесена по банков път), а именно 90% се освобождават в срок до 20 дни след подписване на последният приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация на медицинско обзавеждане. Останалите 10% се освобождават в срок до 20 дни след изтичането на гаранционния срок на доставеното медицинско обзавеждане, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период.

  (4) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, то нейният срок трябва да бъде до 20 дни след изтичане на оферираният срок за въвеждане в експлоатация на медицинското обзавеждане и да фигурира условието, че същата ще се освободи, след като Изпълнителят представи на Възложителя – нова банкова гаранция в размер на 10% от стойността на цялата банкова гаранция. Последната следва да е със срок до 20 дни след предвидения гаранционен срок изчислен и във зависимост от доставеното медицинско обзавеждане.

  (5) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, Възложителят може да задържи гаранцията за отстраняване на констатираните недостатъци.

  (6) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

  VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Чл. 16. Договорът се прекратява

  16.1. при изпълнение на неговия предмет;

  16.2. при изтичане на уговорения срок;

  Чл. 17. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:

  17.1. по взаимно съгласие между страните, изразено с писмено споразумение, с което се уреждат и последиците от прекратяването;

  17.2. при обективна невъзможност за изпълнение, констатирана с протокол. В този случай Възложителят заплаща изпълнената доставка до настъпване на обективната невъзможност.

  VIII. НЕУСТОЙКИ

  Чл. 18. (1) При частично неизпълнение или забава на доставката, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% на ден от възнаграждението по договора, но не повече от 10% общо.

  (2) За пълно неизпълнение предмета на договора, следва да се прилагат общите условия за неизпълнение съгласно ЗЗД.

  (3) При забава за приемане на досавката или забава за плащане на уговореното възнаграждение, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва.

  (4) При забава на Изпълнителя относно срокът за реакция при повикване същият дължи неустойка на Възложителя в размер на 0.1% от стойността на договора за всеки час забава, но не повече от 10% от стойността на договорната стойност.

  (5) При забава на Изпълнителя относно времето за доставка на резервна част и отстраняване на повреда, същият дължи неустойка на Възложителя в размер на 0.5% от стойността на договора за всеки ден забава.

  IX. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ
  Чл.19 (1) Изпълнителят се задължава да осигури гаранционно обслужване на медицинското обзавеждане за сроковете, посочени в Техническото предложение за изпълнението на поръчката от сервизните инженери посочени в офертата му.

  (2) Гаранционният срок започва да тече от датата на съставяне на двустранен приемо-предавателен протокол за доставеното медицинско обзавеждане и е както следва:

  -за - ..................................... месеца  - за - ..................................... месеца

  - за - ..................................... месеца

  - за - ..................................... месеца

  (3) Гаранционният срок включва:  • Отстраняване на повреди

  • Подмяна

  • Труд


  Чл. 20. (1) Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на медицинското обзавеждане съгласно Техническото му приложение за изпълнение на поръчката.
  Чл.21. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на обзавеждането се прави писмено по факс/e-mail. Заявката трябва да съдържа информация относно: наличието на повреда, часа и датата, на която е констатирана.
  Чл.22. (1) Изпълнителят се задължава, при повреда да осигури сервиз на място, не по – късно от 8 часа, след заявяване на повредата.

  (2) При необходимост от продължителен ремонт (повече от 72 часа) Изпълнителят е длъжен да замени временно ремонтираното оборудване със свое от същия функционален тип, което да се използва от Възложителя за времето на ремонта.
  Чл.23. (1) В случай, че е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на Изпълнителя.

  (2) В случай, че са установени скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото оборудване, устройство или част с ново и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя

  Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

  Чл. 24. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

  (2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпването. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата Страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

  (3) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

  (4) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

  (5) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Възложителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и изпълнителят.

  (6) Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.

  (7) Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

  XІ.ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл. 25. Страните по договора не могат да го изменят. Изменението се допуска по изключение в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

  Чл. 26. Всички спорове породени по този договор или отнасящи се до него, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред съответния първоинстанционен съд.

  Неразделна част от настоящия Договор са следните Приложения:

  Техническо предложение

  Ценово предложение

  ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

  Подпис и печат:……………… Подпис и печат: …………….

  Д-р Христо Добрев

  Управител на МБАЛ Дева Мария ЕООД  1 Изискванията се прилагат, както следва:При събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

  При командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

  При дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

  При акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

  При командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

  При едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

  Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

  В случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.   1. 2 "Свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Закона за обществените поръчки са:роднини по права линия без ограничение;

   2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

   3. роднини по сватовство - до втора степен включително;

   4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

   5. съдружници;

   6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

   7. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.  3 За чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

  4 За чуждестранно лице - няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

  5 За чуждестранно лице - намира се в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

  1. 6 „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от Закона за обществените поръчки са:роднини по права линия без ограничение;

  2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

  3. роднини по сватовство - до втора степен включително;

  4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

  5. съдружници;

  6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

  7. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.  1. 7 „Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от Закона за обществените поръчки е предприятие:което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

  2. върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

  3. което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или

  4. което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.


  1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Закона за обществените поръчки с предмет