• Компетентнісний підхід та базові компетентності в позашкільній освіті
 • Мета і завдання гуртка інформаційних технологій
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Скачать 116.46 Kb.


  Дата30.10.2017
  Размер116.46 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 116.46 Kb.

  Законі України «Про позашкільну освіту»  Компетентнісний підхід та базові компетентності в позашкільній освіті

  ВСТУП

  Кожен із нас, вчителів, певен: усі діти мають творчий потенціал. Звідси – головне завдання для вчителя, - створити умови для його розвитку. У Законі України «Про позашкільну освіту» відмічається, що «позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні» [1].

  Одним із основних напрямів позашкільної освіти є науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями [1].

  В основних орієнтирах виховання визначено мету сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

  На сучасному етапі пріоритетами розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують: подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

  Інформаційні технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій. Саме тому зростає попит на спеціалістів у галузі комп’ютерних технологій. Саме тому метою роботи гуртка інформаційних технологій є формування базових компетентностей особистості у процесі опанування основами інформатики та обчислювальної техніки.  1. Компетентнісний підхід та базові компетентності в позашкільній освіті

  Реалізація компетентнісного підходу в позашкільній освіті передбачає дотримання низки дидактичних умов. Перша з них полягає в чіткому усвідомленні учасниками навчального процесу дидактичної специфіки, закладеної в поняття «компетентність» як педагогічної категорії, яка може характеризувати як певний етап в освітньому процесі, так і його кінцевий результат – результат освіти.

  Компетентність – особистісна характеристика людини, яка повноцінно реалізує себе у житті, володіючи відповідними знаннями, вміннями, навичками, досвідом та культурою.

  Компетентнісний підхід у позашкільній освіті – це підхід, що базується на застосуванні в меті, завданнях, змісті, формах та методах позашкільної освіти компетентностей особистості.

  Актуальність застосування компетентнісного підходу в освіті, зокрема позашкільній, визначається необхідністю формування базових компетентностей особистості, її сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей, навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації. Також, як зазначають вчені, впровадження компетентнісного підходу обумовлено загальноєвропейською і світовою тенденцією інтеграції і глобалізації; необхідністю гармонізації європейської системи освіти; зміною освітньої парадигми, що відбувається в останні десятиліття.

  Компетентнісний підхід носить закономірний характер і виходить з узагальнення практики. Він виступає проти однобічного характеру і передбачає посилення практичної спрямованості освіти, засвоєння підростаючим поколінням компетентностей, що дозволить їм повноцінно реалізувати себе в сучасних умовах.

  Компетентнісний підхід в позашкільній освіті реалізує декілька функцій.

  По-перше, він забезпечує формування компетентної особистості, яка має знання, вміння, навички, досвід, культуру. При цьому компетентнісний підхід не лише поєднує декілька сторін, складових у досягненні результату, а забезпечує якісно новий, системний, цілісний результат. По-друге, компетентнісний підхід забезпечує якість позашкільної освіти, сам її результат, що є категорією і характеристикою якості. По-третє, компетентнісний підхід забезпечує підвищення ефективності процесу навчання, виховання, розвитку та соціалізації, їх результативність. Це зумовлено тим, що позитивний вплив на один процес позитивно позначиться на інших. Одночасне вирішення не одного завдання, а цілого комплексу сприятиме підвищенню ефективності роботи в цілому, її інтенсивності.

  З вищевказаного можна зробити висновок, що функції компетентнісного підходу в позашкільній освіті включають:

  • функцію формування компетентної особистості;

  • функцію забезпечення якості позашкільної освіти;

  • функцію підвищення ефективності процесу навчання, виховання, розвитку та соціалізації.

  У компетентнісному підході пріоритетом є мета освіти, вектори якої спрямовані на навчання, самовизначення, самоактуалізацію, соціалізацію і розвиток індивідуальності. 

  Враховуючи різноманітність підходів, доцільним у структурі компетентностей, що становлять основу реалізації компетентнісного підходу в позашкільній освіті, виділити такі: пізнавальна, практична, творча і соціальна.

   Пізнавальна компетентність є першою в основі реалізації компетентнісного підходу в позашкільній освіті. Вона забезпечує оволодіння поняттями, знаннями про культуру, природу, техніку, суспільство; сфери життєдіяльності людини; види, способи, засоби праці, матеріали та інструменти; морально-психологічні якості особистості; способи організації вільного часу тощо. Також ця компетентність сприяє засвоєнню учнями технічної, екологічної, економічної та іншої термінології.  Відзначу, що пізнавальна компетентність з урахуванням психофізичних особливостей дітей, передбачає їх ознайомлення зі світом сучасної техніки, технології, культури, довкілля. Водночас діти оволодівають системою знань про робочі інструменти та машини від найпростіших до найскладніших (лінійка, ножиці, верстати тощо); оброблювальні матеріали (папір, картон, тканина, деревина, метал, пластмаси тощо), їх фізико-механічні властивості, способи виготовлення виробів (моделювання, конструювання тощо).

  Сукупність морально-психологічних, емоційно-вольових, трудових понять, знань, переконань, якими оволодівають діти в процесі розвитку пізнавальної компетентності, є основою для формування в них принципів, світогляду, особистісних якостей. При цьому знання видів та способів організації вільного часу сприяє оволодінню дітьми правильним його використанням.

  Отже, засвоєння пізнавальної компетентності в позашкільній освіті озброює особистість поняттями, знаннями. При цьому особливе значення має не лише засвоєння окремих знань, а оволодіння ними комплексно. Тому необхідним є не тільки відповідний рівень розвитку широкого кола знань, а й обов'язкове застосування їх у практичній діяльності, що здійснюється за допомогою другої компетентності – практичної.

   Практична компетентність спрямована на формування вмінь та навичок особистості застосовувати отримані поняття, знання на практиці. Серед них основні види пізнавальної, дозвільної діяльності, роботи з матеріалами та інструментами, виготовлення різноманітних виробів тощо. У сучасних умовах зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної діяльності. Причому знання, уміння і навички виконують функцію не стільки самостійних цілей, скільки засобів у процесі формування компетентної особистості.  Введення практичної компетентності в позашкільну освіту дозволить вирішити типову для освіти проблему, коли учні, оволодівши набором теоретичних знань, зазнають значних труднощів у їх реалізації при вирішенні конкретних завдань або проблемних ситуацій.

  Водночас засвоєння практичної компетентності забезпечує лише застосування знань на практиці, оволодіння трудовими вміннями та навичками. Подальше формування компетентної особистості, її розвиток обумовлює третя компетентність – творча.

   Творча компетентність також лежить в основі реалізації компетентнісного підходу в позашкільній освіті і забезпечує розвиток творчої діяльності, майстерності, здібностей, нахилів та уяви особистості.  Особливе значення творча компетентність має в сучасних умовах, коли творчий підхід до розв’язання будь-яких завдань, творча праця, постійне підвищення своєї майстерності, самоосвіта стали життєво необхідними кожному. Адже опанування знань та вмінь у готовому вигляді, за готовими зразками та шаблонами забезпечує лише репродуктивний, виконавський рівень.

  Необхідно відзначити, що творча компетентність в позашкільній освіті зумовлює навчання дітей творчості, формування у них з раннього віку досвіду творчої діяльності, майстерності, розвитку творчих здібностей, нахилів. Це здійснюється в процесі розв’язання учнями творчих завдань, пошуку раціональних шляхів і способів виконання роботи, внесення раціоналізаторських пропозицій, самостійного визначення технології виготовлення виробів тощо. При цьому необхідним постає розвиток творчої уяви, фантазії, креативного мислення, інтересу до видів творчості, а також формування естетичних смаків, художнього і технічного хисту.

  Отже, творча компетентність забезпечує творчу трудову, раціоналізаторську, винахідницьку діяльність, розвиток здібностей особистості. Водночас формування компетентної особистості неможливе без розвитку культури праці, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства.

   Соціальна компетентність – четверта компетентність, що забезпечує реалізацію компетентнісного підходу в позашкільній освіті, – спрямована на виховання та розвиток загальної культури особистості, здатності до співпраці, самореалізації та самовизначення. Також ця компетентність визначає сукупність якостей людини, що становлять її імідж, індивідуальний стиль діяльності.  Соціальна компетентність у позашкільній освіті забезпечує формування активної життєвої позиції, адаптацію, готовність до безперервної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потребу ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, підприємницьку діяльність, її засвоєння обумовлює прояв та розвиток важливих людських якостей і здібностей особистості, ставлення до праці; засвоєння соціального досвіду. Також соціальна компетентність характеризує взаємодію людини з суспільством, соціумом, іншими людьми. Ця компетентність як сукупна характеристика громадянської зрілості професіонала виступає одночасно як соціальна дієздатність, його уміння передбачати наслідки своїх дій, робити правильний вибір при їх виконанні, дотримуватися балансу загальних і особистих інтересів.

  Аналіз позашкільної освіти як невід’ємної складової системи освіти показав її істотний потенціал для становлення і розвитку компетентностей особистості. Цей потенціал полягає в змісті позашкільної освіти, її формах, методах, умовах. Так, зміст позашкільної освіти об’єктивно більше орієнтований на реальні інтереси, потреби дітей різного віку. Форми організації навчально-виховного процесу, як правило, орієнтовані на включення дітей в реальну діяльність, умови ж забезпечують ефективність організації процесу.

  Важливе місце в методиці здійснення компетентнісного підходу в позашкільній освіті належить змісту освіти. Це обумовлено тим, що досягнення основної мети та завдань позашкільної освіти забезпечується перш за все її змістом. І саме зміст освіти в процесі навчання, виховання, розвитку та соціалізації учнів в позашкільних навчальних закладах та інших соціальних інституціях має визначати її якість і доступність, забезпечити формування базових компетентностей вихованців.

  Зміст навчальних планів, програм, посібників і підручників поступово змінюється. Ці зміни викликані прогресивними тенденціями розвитку системи освіти, в тому числі позашкільної, новою освітньою парадигмою, пріоритетними навчальними та інформаційними технологіям. Основною умовою успішного функціонування як суспільства, так й індивіда, є їх готовність до змін, уміння адаптуватися до цих змін, програмувати і навіть визначати своєю діяльністю.

  1. Мета і завдання гуртка інформаційних технологій

  Головною тенденцією впровадження інформаційних освітніх технологій є переорієнтація навчально-виховного процесу на формування розвиненої особистості, створення максимально сприятливих умов для її розвитку і розкриття потенційних здібностей, формування в неї здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя.

  Працюючи над науково-методичною проблемою: «Формування в учнів базових компетентностей шляхом використання сучасних інформаційних технологій», роботу гуртка інформаційних технологій «ГігаБайт» спрямувала на формуванні таких базових компетентностей:  1. пізнавальної компетентності, яка полягає у засвоєнні знань про інформацію та її властивості; структуру обчислювальної системи; операційної системи Windows;

  2. практичної компетентності, яка полягає у використання прикладного програмного забезпечення для виконання практичних завдань, формуванні практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій, роботи з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального призначення; реалізація дій з використанням засобів операційної системи Windows ХP.

  3. творчої компетентності, яка забезпечує розвиток мислення, творчих здібностей учнів, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями, вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування в учнів здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, творчої ініціативи та самореалізації;

  4. соціальної компетентності, яка полягає у вихованні культури праці, творчої ініціативи, формуванні стійкого інтересу до технічної творчості, розвитку позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності [2, с.33].

  Розвиток людства істотно залежить від рівня освіти. Звідси випливає, що розвиток розумової й творчої активності школярів стає важливою умовою їхньої психологічної підготовки до розумової та фізичної праці. У зв’язку з цим:

  • залучаю учнів до самостійної пізнавальної діяльності, намагаюсь диференціювати процес навчання й зростання ролі самостійної роботи кожного;

  • намагаюсь забезпечити емоційну підтримку учнів, створити кожному учневі ситуацію успіху на основі індивідуалізації програм для гурткової роботи;

  - забезпечую переважно дослідницькі методи навчання.

  Навчання у гуртку сприяє поглибленню знань шкільної програми, кращому засвоєнню матеріалу, удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами і забезпечує професійну орієнтацію учнів.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Закон України «Про позашкільну освіту». (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001).

  2. Програми з позашкільної освіти: науково-технічний напрям /Биковський Т.В., Вихренко Т. О. та ін.. – К., 2012

  3. Бойко А.Е. Модернізація навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у контексті реалізації компетентнісного підходу / А.Е. Бойко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2010. - № 5(7).

  4. Борзенкова Т. Навчаючи інших, навчаюся сам / Т. Борзенкова // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2003. - № 3. - С. 80-84.

  5. Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. - Серія: Педагогічні науки. - 2008. - С. 63-68.

  6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [під заг. ред. О. В. Овчарук]. - К.: «К.І.С.», 2004. - 112с.

  7. Методичний порадник: форми і методи навчання / Автор-укладач Б. О. Житник. - X.: Вид. Група «Основа», 2005.

  8. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. - К.: Вид-во А.С.К., 2004. - 432 - К. : К.І.С., 2004. - 112 с.

  9. Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. Освітні технології. Навч.-метод. посіб.- К: А.С.К., 2002.

  10. Рудь М. Компетентнісний підхід в освіті / М. Рудь // Вісник Львів. ун-ту. - Серія: Педагогіка - 2006. - Вип. 21, ч. 1. - С. 73-82.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Законі України «Про позашкільну освіту»

  Скачать 116.46 Kb.