• III. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА
 • IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ • Дата29.08.2018
  Размер63.9 Kb.

  Запитване за оферта

  ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

  ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ВИСОКОПРОХОДИМ БОРДОВИ АВТОМОБИЛ ЗА МЕХАНИЗИРАНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАБИВКИ НА ВЗРИВНИ СОНДАЖИ

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  „АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД проучва възможността за доставка на високопроходим бордови товарен автомобил за механизирано изграждане на забивки на взривни сондажи за рудник „Асарел”, съгласно изискванията на настоящото запитване за оферта.
  ОФЕРТИТЕ ЗА БОРДОВИЯ АВТОМОБИЛ ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩЕТО ЗАДАНИЕ КАТО СЕ СЛЕДВА СЪОТВЕТНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗИСКВАНИЯТА. АКО КАНДИДАТЪТ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ ИЛИ ДА ОТГОВОРИ НА ОТДЕЛНА ТОЧКА, ТОЙ ТРЯБВА ДА ПОСОЧИ “БЕЗ ОТГОВОР” ЗА ТАЗИ ТОЧКА ИЛИ ДА ПОСОЧИ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
  І. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАБОТА:

  Товарният автомобил за механизирано изграждане на забивката на взривни сондажи ще се използва целогодишно на територията на рудник „Асарел” (при тежки климатични условия и руднични пътища с множество неравности и наклони до 12÷15% при изкачване и спускане) с цел оптимизация на дейностите при изграждане на взривните колонки в сондажи, съгласно утвърден паспорт пробивно-взривни работи. Към момента за автоматизирано изграждане на забивката на взривните сондажи в рудник “Асарел” се използва тежкотоварен автомобил „Камаз“, оборудван с приемен бункер - 8-10т. товароносимост и верижен питател за подаване на материала към метална фуния насочваща го в устието на сондажа.  ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

  1.Доставка на 1 /един/ брой високопроходим бордови автомобил за механизирано изграждане на забивка във взривни сондажи, отговарящ на следните изисквания:

  Нов съвременен високопроходим дизелов товарен бордови автомобил с товароносимост - 10÷15 тона полезен товар, оборудван с подгревен приемен бункер от изгорелите газове на ДВГ и верижен питател. Специализираният товарен автомобил, задължително трябва да бъде високопроходим, триосен, всички колела да са двигателни с блокиране на всяко колело, при нужда. Възможност за работа с едрина от 4÷65мм. – изключва се възможността за шнеково подаване, поради висока абразивност на материала (30-50% абразивни частици). Пластините и веригите на верижния питател, както и металната фуния или устройство за подаване към устието на сондажа, трябва да са съобразени с високата абразивност на транспортирания материал. Цялостното разтоварване на материала от приемния бункер да бъде посредством хидромотор. При възможност опция за разбиване на замръзнал материал. Автомобилът да отговаря на изискванията на Правилника – ПБТВР.

  2.Производителност на час – Машината ще бъде спомагателна и производителността й не се нормира.

  3.Предпочитан модел и мощност – Дизелов товарен бордови автомобил с полезна товароносимост не по-малко от 10÷15т с усилено покритие на приемния бункер и допълнителен подгрев, съгласно каталога на производителя.

  4. Задвижващи оси – 3 броя, колесна формула 6х6

  5. Кабина: 2+1 места, уплътнена срещу запрашаване

  6. Климатизация на кабината (охлаждане и затопляне);

  7. Ниво на шум и вибрации – съгласно нормите на ЕС;

  8. Оборудван с фарове за мъгла, звукова сигнализация за движение на заден ход, жълта сигнална лампа на кабината;

  9. Автоматизиран пожарогасител, задействан от оператора, за защита на двигателя.

  III. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА:


  1. Да потвърдят възможностите за доставка на високопроходим бордови товарен автомобил за механизирано изграждане на забивки във взривни сондажи, отговарящ на техническите изисквания и в съответствие с нормативната база, като предоставят:

  1.1. Пълно описание на базовия автомобил с технически данни (двигател, динамични характеристики, разход на гориво, емисии, трансмисия; тип на спирачки, гуми /размер и модел/, вместимост на резервоара, масло, габарити и т.н.).

  1.2. Допълнително оборудване – по спецификация на производителя.

  2. Да предложат твърда цена за изпълнение на предмета на процедурата, включваща горепосочените изисквания, в лева и в щатски долари едновременно, в опция на Купувача.

  3. Да посочат условия на плащане: след доставка

  4. Да предложат гаранции – минимум 36 месеца (или в моточасове), без ограничение на пробега.

  5. Да потвърдят предоставянето на необходимата документация за регистрация на автомобила в КАТ, сертификати за произход и качество и др. Оферираният автомобил да е сертифициран, съгласно Европейските норми и директиви за безопасност и екология. Екологична норма ( ЕВРО 6 или по-висока).

  6. Да посочат срок на доставка – в календарни дни от възлагане на поръчката.

  7. Валидност на офертата – 120 дни от крайния срок за представяне на оферти.

  IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:


  Доставчиците по настоящата процедура трябва да приложат към офертата следното:

  1. Да посочат периода за обслужване (километри пробег/моточасове) на оферирания товарен автомобил.

  2. Да предоставят спецификация на консумативите (масла, филтри и т.н.), които се влагат, при съответните обслужвания /съгласно т.1/, както и техните единични цени.

  3. Да посочат часова сервизна ставка за труд (лв./човекочас) при обслужване на автомобила гаранционно и извънгаранционно.

  4. Да предоставят списък на всички основни компоненти и резервни части/консумативи за автомобила /двигател, трансмисия, скоростна кутия, накладки, съединител, ремъци и т.н./ с очаквания им експлоатационен живот и цена.

  5. Да опишат своята възможност и ангажимент да осигурят гаранционно и извънгаранционно обслужване на автомобила, сервизни бази в България, складови бази, където се поддържат основни резервни части и консумативи.

  5.1 Да се посочи време за реакция при необходимост, наличие на мобилен сервиз за територията на „Асарел Медет” и т.н.

  5.2. Да се посочи технологичното време за ремонт по възли и агрегати: например: смяна на масла и филтри, смяна на накладки, смяна на съединител, ремонт скоростна кутия, смяна на ремъци, лагери, шарнири, маншони, ремонт по затапващата част на машината и т.н.

  6. В случай, че бъде избран за доставчик, съответният кандидат трябва да гарантира следното:

  6.1. Предоставяне на пълна ценова листа на всички резервни части, консумативи и основни възли на товарния автомобил, валидна за 2015 и 2016 година, като след това годишните увеличения ще бъдат лимитирани до максимум 1,5 % годишно, считано от 2017г.

  6.2. Ръководство за експлоатация на автомобила, сервизна книга, каталог на резервни части. Документацията да бъде на български език.

  V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:

  1.Качествени изисквания към товарния автомобил: Оферираният автомобил трябва да отговаря на съответните действащи стандарти, нормативни изисквания и на изискванията за съответствие. При доставката да се представят нужните документи – сертификати и декларации за съответствие, гаранционни карти, паспорти, указанията и инструкции за монтаж и експлоатация вкл. нужен инструментариум и материали – Доставчиците следва да потвърдят изискването.

  2. Референции: Доставчиците да изготвят списък /референции/ с клиенти, за които са доставяли подобен високопроходим товарен автомобили. Да се посочат задължително имената на лица за контакти и телефонни номера и e-mail за справки.

  3.Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

  4. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството:

  До Директор „Одит и контрол ” запечатана в плик, като търговските условия

  /начин на плащане, цена на автомобила, стойност на оперативните разходи и цени на основни възли/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик.

  На офертата, поставена в запечатан плик, молим да се поставя надпис:

  «Оферта за доставка на високопроходим бордови товарен автомобил за механизирано изграждане на забивки на взривни сондажи/ Да се отвори само от определената за целта комисия »

  5. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

  6. Краен срок за предоставяне на офертите: 27.04.2015 г.

  7. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.

  За технически въпроси:

  инж. Б. Гиздов – Началник Рудник „Асарел”, bgizdov@asarel.com, тел: 0357/60 452

  факс: 0357/60 250

  инж. Д. Щрангов - Гл. инженер Рудник „Асарел”, тел: 0357/60 453, факс:0357/60 250

  За търговски въпроси:

  инж. П. Кацарева, Специалист „Доставки”, телефон: 0357/60425, факс:0357/60260  Е-mail: pkacareva@asarel.com

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Запитване за оферта