Скачать 433.16 Kb.


Дата19.01.2019
Размер433.16 Kb.
ТипЗаседание

Скачать 433.16 Kb.

Заседание на Обс трекляно Обл. Кюстендил
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

На основание чл. 21 ал.1и 6 и чл.27 ал.3 от ЗМСМА,и резултата от гласувалите 10 „ЗА” ,против – няма,въздържал се 1-г-жа Н.Стоичкова, ОбС взе


Р Е Ш Е Н И Е

113


1.Приема Плана за работата на ОбС през 2018г.

Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /

Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е

114Прието на заседание на Общински съвет Трекляно

Проведено на 13.12.2017год.

Протокол № 12

На основание чл.21,ал.3 и чл.24,ал.3 т.1 от ЗМСМА и чл.14,ал.1 т.1 от ПОДОбС ,и резултата от гласувалите 7 „ЗА”, против – няма, въздържали се 4-ма г-жа Г.Йосифова,г-н Зд.Евтимов,г-н И.Велинов,г-н М.Димов,Общинския съветР Е Ш И

1.ОбС Трекляно дава съгласието си да бъде освободен Председателя на ОбС –Трекляно – Ани Никифорова Симеонова от заеманата длъжност.

На основание чл.21 , ал. 3,чл.24,ал.3,т.1 ,ЗМСМА, във връзка с чл.72 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Трекляно ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил,Кмета на община Трекляно и на Районна прокуратура –Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седмодневен срок от приемането му.

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА,решението да се обяви на интернет страницата на община Трекляно в седмодневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет Трекляно по реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА в седмодневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Настоящето решение е прието на Общински съвет – Трекляно проведено на 13.12.2017год., Протокол № 12, т.2 от дневния ред по ДЗ 149/ 13.12.2017год.
РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1.Интернет страницата

2.Информационното табло на административната сграда.

Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /

Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е

115Прието на заседание на Общински съвет Трекляно

Проведено на 13.12.2017год.

Протокол № 12

Относно- Отмяна Решение № 112/ 20 .11.2017год

Мотиви- Получана заповед на Областния управител гр.Кюстендил изх.№ РД-30-332/ 04.12.2017год. с която връща за ново обсъждане и отмяна Решение № 112 / 20.11.2017год.

На основание чл.45, ал.9 във връзка с ал.12 от ЗМСМА и резултата от гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма ОбС


Р Е Ш И
1.ОбС – Трекляно отменя Решение № 112 / 20.11.2017год.
На основание чл.45 , ал. 9 ,ЗМСМА, във връзка с чл.72 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Трекляно ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил,Кмета на община Трекляно и на Районна прокуратура –Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седмодневен срок от приемането му.

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА,решението да се обяви на интернет страницата на община Трекляно в седмодневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет Трекляно по реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА в седмодневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Настоящето решение е прието на Общински съвет – Трекляно проведено на 13.12.2017год., Протокол № 11, т.2 от дневния ред по ДЗ 145/ 12.12.2017год.
РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1.Интернет страницата

2.Информационното табло на административната сграда.
Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /

Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е

116Прието на заседание на Общински съвет Трекляно

Проведено на 13.12.2017год.

Протокол № 12

Относно: Отчет за работата на ОбС и неговите комисии за работата през ІІ-то полугодие на 2017г.


Мотиви; Плана за работата на ОбС през 2017год. ,чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.52, ал.1 от ПОДОбС – председателя изготвя и внася два пъти годишно Отчет.

На основание чл. 27,ал.3 и ал. 6, от ЗМСМА, чл.52, ал.1 от ПОДОбС и резултата от гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма Общинския съвет


Р Е Ш И

1.ОбС приема Отчета за работата на Общинския съвет и работата на ПК и дава положителна оценка за работата им през второто полугодие на 2017г.


На основание чл.21 , ал. 1,ЗМСМА, във връзка с чл.72 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Трекляно ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил,Кмета на община Трекляно и на Районна прокуратура –Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седмодневен срок от приемането му.

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА,решението да се обяви на интернет страницата на община Трекляно в седмодневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет Трекляно по реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА в седмодневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Настоящето решение е прието на Общински съвет – Трекляно проведено на 13.12.2017год., Протокол № 11, т.2 от дневния ред по ДЗ 129/ 05.12.2017год.
РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1.Интернет страницата

2.Информационното табло на административната сграда.

Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /

Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е

117Прието на заседание на Общински съвет Трекляно

Проведено на 13.12.2017год.

Протокол № 12

Относно: Отчет за изпълнение решенията на ОбС през ІІ-то полугодие на 2017г.


Мотиви- Кмета на общината е внесъл Докладна записка № 128/05.12.2017год. за приемане Отчет за изпълнение решенията на ОбС за ІІ-то полугодие на 2017г.;залегнало в Плана за работата на ОбС –Трекляно 2017год.

На основание чл.87 от ПОДОбС и чл.27,ал.3 от ЗМСМА ,и резултата от проведеното гласуване 10 „ЗА”, против – няма ,въздържал се 1 –г-жа А.Симеонова Общинския съветР Е Ш И
1.ОбС приема Отчета за изпълнение на решенията на ОбС за ІІ-то шестмесечие на 2017г. и оценява за добра работата на общинската администрация по тяхното реализиране.

На основание чл.27 , ал. 3,ЗМСМА, във връзка с чл.72 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Трекляно ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил,Кмета на община Трекляно и на Районна прокуратура –Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седмодневен срок от приемането му.

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА,решението да се обяви на интернет страницата на община Трекляно в седмодневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет Трекляно по реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА в седмодневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Настоящето решение е прието на Общински съвет – Трекляно проведено на 13.12.2017год., Протокол № 11, т.2 от дневния ред по ДЗ 128/ 05.12.2017год.


РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1.Интернет страницата

2.Информационното табло на административната сграда.

Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /

Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е

118Прието на заседание на Общински съвет Трекляно

Проведено на .12.2017год.

Протокол № 12

Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите на територията на община Трекляно.

Мотиви ; Кмета на общината е внесъл д.з. Вх.№ 1069 / 23.10.2017год. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите на територията на община Трекляно ( съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА).

С Решение № 126 / 18.12.2013год. на Общински съвет – Трекляно по Протокол № 12 от заседание , проведено на 18.12.2013г. е приета Наредба за за определяне и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите на територията на община Трекляно .

Причини ,налагащи изменението и допълнението на Наредба за определяне и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите на територията на община Трекляно;

Причините за внасяне на изменения и допълнение в настоящата наредба е необходимостта от актуализирането и в съответствие с разпоредбата на чл.8,ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Цели, които се поставят с изменението и допълнението на наредбата в община Трекляно;

Важна цел за изменението и допълнението на наредбата е осигуряване на съответствие между народбата и Закона за местните данъци и такси към настоящия момент и синхронизиране на извършените административни услуги със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги.Освен това с промяната на наредбата ще се постигне повишаване приходите в бюджета на община Трекляно.

Финансови и други средства, необходими за изменението и допълнението на наредбата за определяне и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите на територията на община Трекляно;

Изменението и допълнението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на община Трекляно, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба за определяне и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите на територията на община Трекляно;
Очакваните резултати след изменение и допълнение на наредбата са;


  • актуална нормативна база, свързана с местните услуги

  • повишаване приходите в общинския бюджет ,вследствие на което откриване на по- широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието и в европейски програми.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз; Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по – висока степен и с тази цел на европейското законодателство.

Правни основания: чл.21,ал.2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 75-79 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове.Забележка: Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове ,във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 –дневен срок от публикуване на настоящето предложение на Интернет страницата на община Трекляно: www.trekliano.eu се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата определяне и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите на територията на община Трекляно на имейла на община Трекляно obshtina_treklqno@abv.bg .

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1 ,т.7 от ЗМСМА и чл.9 от Закона за местните данъци и такси и резултата от проведеното поименно гласуване; г-н И.Велинов „ЗА”, г-жа Г.Йосифова „ЗА”,г-н С.Петров „ЗА”,г-жа Я.Крумова „ЗА”,г-жа Н.Пенева „ЗА”, г-жа Зл.Балабанова „ЗА”, г-н Ст. Борисов „ЗА”, г-жа Н.Стоичкова „ЗА”, г-н Зд.Евтимов „ЗА”, г-жа А.Симеонова „ЗА”, г-н М.Димов „ЗА”, против и въздържали се - няма ,Общинския съветР Е Ш И;

1.ОбС Трекляно - приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услугите на територията на община Трекляно.

На основание чл.21 , ал. 1, т. 7 , във връзка с ал.2 , чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.72,ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Трекляно ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил,Кмета на община Трекляно и на Районна прокуратура –Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седмодневен срок от приемането му.

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА,решението да се обяви на интернет страницата на община Трекляно в седмодневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет Трекляно по реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА в седмодневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Настоящето решение е прието на Общински съвет – Трекляно проведено на 13.12.2017год., Протокол № 12, т.2 от дневния ред по преписка 1069/ 23.10.2017год.
РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1.Интернет страницата

2.Информационното табло на административната сграда.

Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /

Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е

119Прието на заседание на Общински съвет Трекляно

Проведено на 13.12.2017год.

Протокол № 12

Относно: Определяне представител от община Трекляно за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта


Мотиви; Председателя на ОбС е внесъл за разглеждане ДЗ№ 127/ 04.12.2017год. на основание писмо № 125/ 01.12.2017год. на Министъра на здравеопазването на Република България.

На основание чл. 21,ал.1,т.15, чл. 27,ал.3, от ЗМСМА и във връзка с писмо № 125/ 01.12.2017год. на Министъра на здравеопазването на Република България и резултата от поименното гласуване:г-н И.Велинов „ЗА”, г-жа Г.Йосифова „ЗА”,г-н С.Петров „ЗА”,г-жа Я.Крумова „ЗА”,г-жа Н.Пенева „ЗА”, г-жа Зл.Балабанова „ЗА”, г-жа Н.Стоичкова „ЗА”, г-н Зд.Евтимов „ЗА”, г-жа А.Симеонова „ЗА”, г-н М.Димов „ЗА”, против- няма, въздържал се – 1

г-н Ст. Борисов ,Общинския съвет
Р Е Ш И
1.ОбС – Трекляно дава съгласието си Димка Михайлова – зам.кмет да представлява Община Трекляно и участва в комисия за изработване на Областна здравна карта.
На основание чл.21 , ал. 1,т.15 ЗМСМА, във връзка с чл.72 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Трекляно ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил,Кмета на община Трекляно и на Районна прокуратура –Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седмодневен срок от приемането му.

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА,решението да се обяви на интернет страницата на община Трекляно в седмодневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет Трекляно по реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА в седмодневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Настоящето решение е прието на Общински съвет – Трекляно проведено на 13.12.2017год., Протокол № 12, т.2 от дневния ред по ДЗ 145/ 12.12.2017год.


РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1.Интернет страницата

2.Информационното табло на административната сграда.

Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /

Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е

120Прието на заседание на Общински съвет Трекляно

Проведено на 13.12.2017год.

Протокол № 12


Относно: Отмяна на Наредба за правилата и нормите на пожарна безопастност на територията на община Трекляно.
Мотиви:Председател на ОбС е получил предложение с вх.№ 1971/2017год. на Районна прокуратура гр.Кюстендил, където се пише,че не са спазени разписаните в чл. 26-28 от Закона нормативни актове и предлага да се отмени Наредбата за правилата и нормите на пожарна безопастност на територията на Община Трекляно.
На основание чл.145, ал.1,т.6от ЗСВ, чл.27,ал.3 от ЗМСМА,и резултата от гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма ОбС Трекляно
Р Е Ш И
1.ОбС – Трекляно дава съгласието си да се отмени Наредбата за правилата и нормите на пожарна безопастност на територията на Община Трекляно
На основание чл.21 , ал. 1,ЗМСМА, във връзка с чл.72 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Трекляно ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил,Кмета на община Трекляно и на Районна прокуратура –Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седмодневен срок от приемането му.

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА,решението да се обяви на интернет страницата на община Трекляно в седмодневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет Трекляно по реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА в седмодневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Настоящето решение е прието на Общински съвет – Трекляно проведено на 13.12.2017год., Протокол № 12, т.2 от дневния ред по ДЗ 126 /04.12.2017год.

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1.Интернет страницата

2.Информационното табло на административната сграда.

Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /

Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е

121Прието на заседание на Общински съвет Трекляно

Проведено на 13.12.2017год.

Протокол № 12
Относно; : Отпускане еднократна финансова помощ на социално слаби лица и семейства от община Трекляно.
Мотиви: Председателя на ПК по соц.дейности... към ОбС Трекляно, г-н С.Петров е внесъл за разглеждане получени заявления до кмета на общината от граждани на общинаТрекляно за отпускане на еднократна финансова помощ,както следва;

1. Заявление вх.№ 924/ 23.08.2017год. Росица Атанасова Герасимова с.Средорек - за отглеждане на новородено дете.

2.Заявление Вх.№ 873/ 08.08.2017год. Ивета Иванова Колева с.Трекляно – финансова невъзможност за закупуване дрехи, на трите си деца –ученици.

3. Заявление Вх.№ 881/09.08.2017год. Лоза Драгомирова Минова с.Трекляно – за хранителни продукти от първа необходимост.

4. Заявление Вх.№ 818 /25.08.2017год. Даниела Симеонова Стоянова с.Добри дол – за отглеждане на новороденото дете.

5. Заявление Вх.№ 879 / 09.08.2017год. Добри Огнянов Андонов с.Добри дол – невъзможност за закупуване на лекарства и лечение на болни крака.

6.Заявление Вх.№ 878/ 09.08.2017г. Рилка Владимирова Янакиева с.Уши – за невъзможност заплащане на операция и престоя и в болница.

7.Заявление Вх.№894/ 14.08.2017год. Симеон Стаменков Божурин с.Трекляно - невъзможност за закупуване на лекарства и лечение ,поради тежко заболяване.

8.Заявление Вх. № 942 / 28.08.2017год. Боян Христов Христов с.Бъзовица – невъзможност да закупува лекарства – безработен с инвалидна пенсия.

9.Заявление Вх.№ 944 / 28.08.2017год.Рилка Стоичкова Костадинова с.Бъзовица невъзможност за закупуване на лекарства и храна.

10.Заявление Вх. № 937/ 28.08.2017год. Цветанка Стойова Господинова с.Средорек - невъзможноста и да се лекува след операция,скъпоструващи лекарства.

11.Заявление Вх.№ 940 / 28.08.2017год. Методи Христов Христов с.Трекляно – предстояща операция, храна и дрехи на децата си.

12.Заявление Вх.№ 941/ 28.08.2017год.Мирослава Руменова Александрова с.Трекляно – невъзможността за закупуване на памперси,храна,дрехи и др. на децата си.

13.Заявление Вх. № 936/ 28.08.2017год.Кремена Костова Стаменова с.Косово невъзможност за закупуване на лекарства.

14.Заявление Вх.№ 939 / 28.08.2017год. Лилия Асенова Найденова с.Средорек невъзможност за закупуване на лекарства.

15.Заявление Вх.№ 938/ 28.08.2017год.Тодорка Димитрова Бекярска с.Средорек невъзможност за закупуване на лекарства.

16.Заявление Вх.№ 945/ 30.08.2017год. Данка Стоянчова Димитрова с.Трекляно невъзможност за закупуване на лекарства.

17.Заявление Вх.№ 1057 / 20.09.2017год.Невена Стоянова Георгиева с.Злогош невъзможност за закупуване на лекарства и лечението и.

18.Заявление с Вх.№ 1058/ 20.09.2017год. Мартин Василев Аризанов с.Злогош невъзможност за закупуване на лекарства и прехрана.

19.Заявление Вх.№ 1084 / 02.10.2017год.Кремена Христова Милушева с.Добри невъзможност за закупуване на лекарства и хранителни продукти.

20.Заявление Вх.№ 1066/ 26.09.2017год. Борислав Любомиров Джибилийски с.Злогош невъзможност да закупи дърва за огрев.

21.Заявление Вх.№ 1084 / 26.10.2017год. Надка Владимирова Зарева с.Злогош невъзможност за закупуване на лекарства.

22.Заявление Вх.№ 1079/ 25.10.2017год. Лазарина Янчова Андонова с.Средорек невъзможност за закупуване на дрехи,обувки и хранителни продукти.

23.Заявление Вх.№ 1103/ 31.10.2017год. Тодор Рангелов Рангелов с.Средорек невъзможност за закупуване на дрехи,обувки и хранителни продукти.

24.Заявление Вх.№ 1083/ 26.10.2017год. Росица Георгиева Христова с.Злогош покриване разходи за елементарни битови нужди, закупуване на лекарства.

25.Заявление Вх.№ 1106/ 31.10.2017год. Милка Димитрова Гергинова с.Злогош за отопление.

26.Заявление Вх.№ 1108/ 02.11.2017год. Павел Иванов Христов с.Трекляно отглеждане на детето,което е ученичка.

27.Заявление Вх.№ 1112/ 02.11.2017год. Стоян Орлинов Стоянов с.Горни Коритен невъзможноста за закупуване на дрехи и храна.

28.Заявление Вх.№ 1111/ 02.11.2017год. Станислав Ангелов Каменов с.Горни Коритен –невъзможноста за закупуване на храна и лекарства.

29.Заявление Вх.№ 1110/ 02.11.2017год. Славка Ангелова Йосифова с.Горни Коритен - невъзможноста за закупуване на храна и лекарства.

30.Заявление Вх.№ 1109/ 02.11.2017год. Малин Ангелов Борисов с.Трекляно невъзможността за закупуване на храна и дрехи.

31.Заявление Вх.№ 1115/ 03.11.2017год. Елеонора Рангелова Милева с.Габрешевци невъзможността за акупуване на лекарства и дрехи за децата си.

32.Заявление Вх.№ 1116 / 03.11.2017год. Данка Евтимова Георгиева с.Габрешевци невъзможността за закупуване на лекарства ,и лични нужди.

33.Заявление Вх.№ Райна Петрова Милева с.Сушица невъзможността за задоволяване на лични нужди в домакинството.

34.Заявление Вх.№ 1117/ 03.11.2017год.Милена Рангелова Юрукова с.Сушица невъзможността за покриване на лични нужди и отглеждането на малко дете.

35.Заявление с вх.№ 1123 / 06.11.2017год. на Венетка Стоичкова Станимирова с.Трекляно – финансова невъзможност за закупуване на дърва за огрев, храна и лекарства.

36.Заявление с вх.№ 1125/ 06.11.2017год. на Веска Милоева Ковачева с.Метохия – финансова невъзможност за закупуване на скъпоструващи лекарства.

37.Заявление Вх.№ 1126/ 06.11.2017год.Илия Любенов Иванов с.Габрешевци- финансова невъзможност за закупуване на лекарства и лечение.

38.Заявление Вх.№ 1134/ 07.11.2017год. Мица Давиткова Зарева с.Трекляно невъзможност за закупуване на лекарства.

39.Заявление Вх.№ 1133/ 07.11.2017год. Стаменка Гюрова Станчева с.Сушица –невъзможност за закупуване на лекарства и дърва за огрев.

40.Заявление Вх.№ 1132/ 07.11.2017год.Зонка Стоичкова Стоянова с.Сушица-невъзможност за закупуване на дърва за огрев.

41.Заявление Вх.№ 1131/ 07.11.2017год. Николайчо Марикин Асенов с.Габрешевци невъзможност за закупуване на лекарства и хранителни продукти.

42.Заявление Вх.№ 1130/ 07.11.2017год. Наталия Серафимова Тасева с.Габрешевци –невъзможност за закупуване на храна и лекарства.

43.Заявление Вх.№ 1129/ 07.11.2017год. Григор Георгиев Татарски с.Трекляно невъзможност за закупуване на храна и лекарства.

44.Заявление Вх.№ 1128/ 07.11.2017год. Живка Асенова Колева с.Злогош – невъзможност за закупуване на лекарства.

45.Заявление Вх.№ 1127/ 07.11.2017год. Дочка Милева Митева с.Габрешевци- невъзможност за закупуване на храна и лекарства.

46.Заявление Вх.№ № 1139/ 07.11.2017год. Елена Златкова Станкова с.Чешлянци –невъзможност за закупуване на лекарства.

47.Заявление Вх.№ 1138 / 07.11.2017год.Любен Владимиров Божилов с.Уши- невъзможност за плащане на лечение и закупуване на лекарства.

48.Заявление Вх.№ 1146/ 07.11.2017год. Ганка Серафимова Милева с.габрешевци –задоволяване на основни жизнени потребности и закупуване на лекарства.

49.Заявление Вх.№ 1150/ 08.11.2017год. Огнян Зиновиев Йорданов с.косово –невъзможност закупуване храна и лекарства.

50.Заявление Вх.№ 1151/ 08.11.2017год. Стефан Борисов Атанасов с.Косово –невъзможност закупуване на храна и лекарства.

51. Заявление Вх.№ 1152/ 08.11.2017год. Стайко Станчев Милакиев с.Трекляно – невъзможност закупуване дърва за огрев и хранителни продукти.

52.Заявление Вх.№ 1153/ 08.11.2017год. Митко Радков Кирилов с.Метохия –невъзможност закупуване на дърва за огрев и хранителни продукти.

53.Заявление Вх.№ 1154/ 08.11.2017год. Мария Стойнева Иванова с.Трекляно – невъзможност закупуване лекарства и хранителни продукти.

54.Заявление Вх.№ 1155/ 08.11.2017год. Кирил Евтимов Гигов с.Трекляно – провеждане на лечение и лекарства.

55. Заявление Вх.№ 1156/ 08.11.2017год. Васил Григоров Аризанов с.Злогош – лечение и покриване на разходи за направена операция.

56.Заявление Вх.№ 1160/ 09.11.2017год. Станислав Христов Иванов с.Злогош – безработен,неполучава никакви доходи ,невъзможност за закупуване на елементарни битови нужди.

57.Заявление Вх.№ 1159/ 09.11.2017год. Костадинка Милева Янкова с.Брест – невъзможност за закупуване на лекарства и хранителни продукти.

58.Заявление Вх.№ 1158/ 09.11.2017год. Марияна Стоянова Величкова с.Злогош – невъзможност за заплащане на ток и закупуване на дърва.

59.Заявление Вх.№ 1161/ 09.11.2017год. Стоян Тодоров Величков с.Злогош – транспортни разходи до болнично завадение и закупуване на лекарства.

60.Заявление Вх.№ 1165/ 09.11.2017год. Маргарита Кр.Стоименова с.Злогош-невъзможност за закупуване на лекарства и дърва.

61.Заявление Вх.№ 1164/ 09.11.2017год. Лиляна Петкова Тасева с.Бъзовица-невъзможност за закупуване на храна и лекарства.

62.Заявление Вх.№ 1163/ 09.11.2017год. Борянка Алексова Монева с.Бъзовица- невъзможност закупуване на храна и лекарства.

63.Заявление Вх.№ 1162/ 09.11.2017год. Диан Петков Монев с.Бъзовица –невъзможност закупуване храна и лекарства.

64.Заявление Вх.№ 1182/ 13.11.2017год. Валентинка Благоева Зарева с.Добри дол –невъзможност закупуване храна и лекарства.

65.Заявление Вх.№ 1188/ 15.11.2017год. Даниел Крумов Кирилов с.Трекляно –невъзможност закупуване храна и лекарства.

66.Заявление Вх.№ 1183/ 14.11.2017год. Бистра Владимирова Спасова с.Уши –невъзможност закупуване храна и лекарства.

67. Заявление Вх.№ 1189/ 15.11.2017год. Данчо Асенов Василев с.Трекляно –невъзможност закупуване храна и лекарства

68. Заявление Вх.№ 1241/ 01.12.2017год. Венета Василева Андонова с.Трекляно – за закупуване на храна и лекарства.

69. Заявление Вх.№ 1215/ 22.11. 2017год. Асен Стойчов Наков с.Трекляно – за закупуване на храна.

70. Заявление Вх.№ 1223/ 23.11. 2017год. Росен Асенов Макариев с.Трекляно – за закупуване на храна.

71. Заявление Вх.№ 1250/ 04.12. 2017год. Никулинка Иванова Стоичкова с.Горни Коритен – за закупуване на лекарства и лечение.

72. Заявление Вх.№ 1264/ 06.12. 2017год. Димитринка Николова Дойчинова с.Уши – за закупуване на лекарства и лечение.

73. Заявление Вх.№ 1255/ 05.12. 2017год. –Здравчо Ников Дойчинов с.Уши за закупуване на лекарства.

74. Заявление Вх.№ 1265/ 06.12. 2017год. Здравчо Людмилов Здравчов с.Уши – за закупуване на лекарства и лечение.

75. Заявление Вх.№ 1297/ 12.12.2017год. –Евгения Емилова Димитрова с.Горни Коритен невъзможност закупуване храна.

76. Заявление Вх.№ 1293/ 11.12.2017год. –Елза Асенова Стоянова с.Трекляно – за коледни празници.

77. Заявление Вх.№ 1273/ 06.12.2017год. –Борис Светлов Цветков с.Уши - невъзможност закупуване храна.

78. Заявление Вх.№ 1280/ 07.12.2017год. – Христина Кирилова Петрова невъзможност закупуване на лекарства и лечение.

79. Заявление Вх.№ 1275/ 06.12.2017год. –Надя Фанчова Иванова с.Трекляно невъзможност закупуване храна.

80. Заявление Вх.№ 1278/ 06.12.2017год. –Надежда Славчова Качева невъзможност закупуване храна и лекарства.

81. Заявление Вх.№ 1248/ 04.12.2017год. –Станислав Валентинов Станоев с.Горни Коритен - невъзможност за лечение.

82. Заявление Вх.№ 1246/ 04.12.2017год. –Борис Боянов Младенов с.Долно Кобиле невъзможност за лечение и закупуване скъпоструващи лекарства.

83. Заявление Вх.№ 1249/ 04.12.2017год. –Валентин Борисов Станоев с.Горни Коритен- невъзможност закупуване храна и лекарства.

84. Заявление Вх.№ 1251/ 04.12.2017год. –Зоя Мирославово Йорданова с.Горни Коритен невъзможност за лечение и лекарства.

85. Заявление Вх.№ 1231/ 28.11.2017год. –Надежда Рангелова Алексиева с.Трекляно- невъзможност закупуване храна и лекарства.

86. Заявление Вх.№ 1236/ 30.11.2017год. –Виденка Илиева Виячева с.Трекляно - невъзможност за закупуване на лекарства.

87. Заявление Вх.№ 1235/ 30.11.2017год. –Теменужка Йорданова Благоева с.Трекляно- подпомогане отглеждането на три деца.

88. Заявление Вх.№ 1204 / 20.11.2017год. – Славейко Кирилов Иванчев с.Горни Коритен - невъзможност закупуване на лекарства и лечение.

89. Заявление Вх.№ 1201/ 17.11.2017год. – Митра Венева Костова с.Долни коритен - невъзможност за закупуване на лекарства.

90. Заявление Вх.№ 1175 / 13.11.2017год. – Георги Любомиров Славчов с.Трекляно- безработен, без доходи.

91. Заявление Вх.№ 1178/ 13.11.2017год. – Марияна Асенова Петрова с.Трекляно - невъзможност за закупуване на учебни помагала и дрехи на децата.

92. Заявление Вх.№ 1179/ 13.11.2017год. – Варда Христова Шаткова с.Трекляно - невъзможност за закупуване на лекарства.

93. Заявление Вх.№ 1184 / 14.11.2017год. – Стойчо Първанов с.Уши - невъзможност за лечение на детето си.

94. Заявление Вх.№ 1185/ 14.11.2017год. – Любомир Стефанов Сттанчев с.Долни Коритен - невъзможност за закупуване на лекарства и лечение.

95.Заявление Вх.№ 1187/ 14.11.2017год. – Ветринка Цветанова Милева с.Трекляно - невъзможност за закупуване на лекарства.

96.Заявление Вх.№ 1186/ 14.11.2017год. –Елеонора Владимирова Христова с.Долни Коритен - невъзможност за закупуване на лекарства.

На основание чл.27,ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл.63, ал.3 и 4 от ПОДОбС и резултата от поименното гласуване ; г-н И.Велинов „ЗА”, г-н С.Петров „ЗА”,г-жа Я.Крумова „ЗА”, г-жа Н.Стоичкова „ЗА”, г-н Зд.Евтимов „ЗА”, г-н М.Димов „ЗА”, против - няма, въздържали се - г-жа А.Симеонова, г-жа Г.Йосифова , г-жа Н.Пенева, г-жа Зл.Балабанова , г-н Ст. Борисов, Общинския съветР Е Ш И;
1.ОбС Трекляно дава съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ на следните лица от община Трекляно,както следва:

1.Росица Атанасова Герасимова с.Средорек - 300 лв.

2.Ивета Иванова Колева с.Трекляно - 90 лв.

3.Лоза Драгомирова Минова с.Трекляно -90 лв.

4.Даниела Симеонова Стоянова с.Добри дол - 300 лв.

5.Добри Огнянов Андонов с.Уши - 50 лв.

6.Рилка Владимирова Янакиева с.Уши – 50 лв.

7.Симеон Стаменков Божурин с.Трекляно – 150 лв.

8.Боян Христов Христов с.Бъзовица - 90 лв.

9.Рилка Стоичкова Костадинова с.Бъзовица – 50 лв.

10.Цветанка Стойова Господинова с.Средорек – 50 лв.

11.Методи Христов Христов с.Трекляно – 50 лв.

12.Мирослава Руменова Александрова с.Трекляно - 50 лв.

13.Кремена Костова Стаменова с.Косово - 50 лв.

14.Лилия Асенова Найденова с.Средорек - 50 лв.

15.Тодорка Димитрова Бекярска с.Средорек - 50 лв.

16.Данка Стоянчова Димитрова с.Трекляно - 50 лв.

17.Невена Стоянова Георгиева с.Злогош - 50 лв.

18.Мартин Василев Аризанов с.Злогош - 50лв.

19.Кремена Христова Милушева с.Добри дол - 80 лв.

20.Борислав Любомиров Джибилийски с.Злогош - 70 лв.

21.Надка Владимирова Зарева с.Злогош - 50 лв.

22.Лазарина Янчова Андонова с.Средорек – 90 лв.

23.Тодор Рангелов Рангелов с.Средорек – 50 лв.

24.Росица Георгиева Христова с.Злогош – 50 лв.

25.Милка Димитрова Гергинова с.Злогош - 50 лв.

26.Павел Иванов Христов с.Трекляно - 50 лв.

27.Стоян Орлинов Стоянов с.Горни Коритен - 50 лв.

28.Станислав Ангелов Каменов с.Горни Коритен – 50 лв.

29.Славка Ангелова Йосифова с.Горни Коритен – 50 лв.

30.Малин Ангелов Борисов с.Трекляно - 50 лв.

31.Елеонора Рангелова Милева с.Габрешевци - 50 лв.

32.Данка Евтимова Георгиева с.Габрешевци – 50 лв.

33.Райна Петрова Милева с.Сушица – 50 лв.

34.Милена Рангелова Юрукова с.Сушица – 90 лв.

35.Венетка Стоичкова Станимирова с.Трекляно – 90 лв.

36. Веска Милоева Ковачева с.Метохия – 50 лв.

37.Илия Любенов Иванов с.Габрешевци – 90 лв

38.Мица Давиткова Зарева с.Трекляно – 90 лв.

39.Стаменка Гюрова Станчева с.Сушица -50 лв.

40.Зонка Стоичкова Стоянова с.Сушица -50лв.

41.Николайчо Марикин Асенов с.Габрешевци -90 лв.

42.Наталия Серафимова Тасева с.Габрешевци -80 лв.

43.Григор Георгиев Гагарски с.Трекляно -50 лв.

44.Живка Асенова Колева с.Злогош – 50 лв.

45.Дочка Милева Митева с.Габрешевци – 50 лв.

46.Елена Златкова Станкова с.Чешлянци – 90 лв.

47.Любен Владимиров Божилов с.Уши – 50 лв.

48. Ганка Серафимова Милева с.Габрешевци - 50 лв.

49.Огнян Зиновиев Йорданов с.Косово – 90 лв.

50.Стефан Борисов Атанасов с.Косово -90 лв.

51Стайко Станчев Милакиев с.Трекляно -50 лв.

52. Митко Радков Кирилов с.Метохия -90 лв.

53. Мария Стойнева Иванова с.Трекляно - 90 лв.

54. Кирил Евтимов Гигов с.Трекляно - 90 лв.

55. Васил Григоров Аризанов с.Злогош -90 лв.

56.Станислав Христов Иванов с.Злогош - 50 лв.

57. Костадинка Милева Янкова с.Брест -50 лв.

58. Марияна Стоянова Величкова с.Злогош -50 лв.

59.Стоян Тодоров Величков с.Злогош -90 лв.

60.Маргарита Кр.Стоименова с.Злогош - 50 лв.

61. Лиляна Петкова Тасева с.Бъзовица – 70 лв.

62.Борянка Алексова Монева с.Бъзовица – 90 лв.

63.Диан Петков Монев с.Бъзовица -70 лв.

64.Георги Любомиров Славчов с.Трекляно – 90 лв.

65.Марияна Асенова Петрова с.Трекляно – 90 лв.

66.Варда Христова Шаткова с.Трекляно – 50 лв.

67. Стоичко Христов Стоичков с.Уши – 90 лв.

68.Любомир Стефанов Стоичков с.Долни Коритен – 90 лв.

69.Ветринка Цветанова Милева с.Трекляно – 90 лв.

70. Елеонора Владимирова Христова с.Долни Коритен – 50 лв.

71.Данчо Асенов Велинов с.Трекляно – 90 лв.

72.Даниел Крумов Кирилов с.Трекляно – 90 лв.

73.Валентина Благоева Зарева с.Добри дол – 80 лв.

74.Бистра Владимирова Спасова с.Уши – 90 лв.

75.Митра Венева Костова с.Долни Коритен – 90 лв.

76.Славейко Кирилов Иванчев с.Долни Коритен – 90 лв.

77.Евгения Емилова Димитрова с.Горни Коритен – 90 лв.

78.Елза Асенова Стоянова с.Трекляно – 50 лв.

79.Борис Светлов Цветков с.Уши – 50 лв.

80.Христина Кирилова Петрова с.Трекляно – 90 лв.

81.Надя Фанчова Иванова с.Трекляно – 90 лв.

82.Надежда Славчова Качева с.Трекляно – 50 лв.

83.Борис боянов Младенов с.Долно Кобиле – 150 лв.

84Станислав Валентинов Станоев с.Горни Коритен – 40 лв.

85.Валентин Борисов Станоев с.Горни Коритен – 40 лв.

86.Николинка Иванова Стоичкова с.Горни Коритен – 40 лв.

87.Зоя Мирославова Йорданова с.Горни Коритен – 90 лв.

88.Надежда Рангелова Алексиева с.Трекляно – 50 лв.

89.Виденка Илиева Виячева с.Трекляно – 90 лв.

90.Теменужка Йорданова Благоева с.Трекляно – 80 лв.

91.Венета Василева Андонова с.Трекляно – 50 лв.

92.Асен Стоичков Наков с.Трекляно – 90 лв.

93.Росен Асенов Макариев с.Трекляно – 50 лв.

94.Здравко Людмилов Здравчов с.Уши – 90 лв.

95.Димитрина Николова Дойчинова с.Уши – 300 лв.

96.Здравчо Ников Дойчинов с.Уши – 40 лв.

На основание чл.27 , ал. 4 и 5 ,ЗМСМА, във връзка с чл.72 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Трекляно ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил,Кмета на община Трекляно и на Районна прокуратура –Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седмодневен срок от приемането му.

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА,решението да се обяви на интернет страницата на община Трекляно в седмодневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет Трекляно по реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА в седмодневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Настоящето решение е прието на Общински съвет – Трекляно проведено на 13.12.2017год., Протокол № 12, т.2 от дневния ред по ДЗ 148 /12.12.2017год.РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1.Интернет страницата

2.Информационното табло на административната сграда.

Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /

Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е

122Прието на заседание на Общински съвет Трекляно

Проведено на 13.12.2017год.

Протокол № 12


Относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество за съвместно възлагане на общесдтвена поръчка с Община Кюстендил и Община Невестино
Мотиви;

Във връзка с гореизложеното на основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл. 59,ал.1 и чл. 61, ал.1 от ЗМСМА, чл.6 ,ал.2 от ЗФУКПС и в съответствие с изискванията на чл.8 ,ал.1 и сл. от ЗОП, и резултата от гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма, Общински съвет Трекляно


Р Е Ш И
1.Общински съвет – Трекляно, одобрява Кмета на Община Трекляно да сключи споразумение за сътрудничество за съвместно възлагане на обществена поръчка с Община Кюстендил и Община Невестино с предмет:

„Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, включващи: предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване (рециклиране,термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на отпадъци,генерирани на територията на общините Кюстендил,Невестино и Трекляно” / Приложение № 1 към решението/.

2.Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, на основание чл.60, ал.1 от АПК.

На основание чл.21 , ал. 1,ЗМСМА, във връзка с чл.72 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Трекляно ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил,Кмета на община Трекляно и на Районна прокуратура –Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седмодневен срок от приемането му.

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА,решението да се обяви на интернет страницата на община Трекляно в седмодневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет Трекляно по реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА в седмодневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Настоящето решение е прието на Общински съвет – Трекляно проведено на 13.12.2017год., Протокол № 11, т.2 от дневния ред по ДЗ 135 / 05.12.2017год.РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1.Интернет страницата

2.Информационното табло на административната сграда.

Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /

Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е

123Прието на заседание на Общински съвет Трекляно

Проведено на 13.12.2017год.

Протокол № 12
Относно; Определянето и администрирането на данъците и таксите през 2018год. по ЗМДТ.
Мотиви - Липса на нормативна база за промени в НМДТ приета и действаща от 01.01.2014год.
На основание чл.9 от ЗМДТ, чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.27,ал.4 от ЗМСМА, и резултата от поименното гласуване г-н И.Велинов „ЗА”, г-жа Г.Йосифова „ЗА”,г-н С.Петров „ЗА”,г-жа Я.Крумова „ЗА”,г-жа Н. Пенева „ЗА”, г-жа Зл.Балабанова „ЗА”, г-н Ст. Борисов „ЗА”, г-жа Н. Стоичкова „ ЗА”, г-н Зд.Евтимов „ЗА”, г-жа А.Симеонова „ЗА”, г-н М.Димов „ЗА”, против и въздържали се - няма ,Общинския съвет
Р Е Ш И
1.ОбС – Трекляно дава съгласието си през 2018год. определянето и администрирането на местните данъци и такси да се извършва по Наредбата за МДТ, действаща от 01.01.2014год.
На основание чл. 9 от ЗМДТ , чл.21 , ал. 1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.72 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Трекляно ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил,Кмета на община Трекляно и на Районна прокуратура –Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седмодневен срок от приемането му.

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА,решението да се обяви на интернет страницата на община Трекляно в седмодневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет Трекляно по реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА в седмодневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Настоящето решение е прието на Общински съвет – Трекляно проведено на 13.12.2017год., Протокол № 12, т.2 от дневния ред по ДЗ 137/ 05.12.2017год.

Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /

Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12/13.12 .2017г.

От заседание на ОбС Трекляно

Обл.Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е

124Прието на заседание на Общински съвет Трекляно

Проведено на 13.12.2017год.

Протокол № 12

Относно: Отпускане на персонална пенсия на Мартина Павлова Христова – дъщеря на Павел Иванов Христов с.Трекляно.
Мотиви: В община Трекляно е постъпило заявление под № 1291/ 11.12.2017год. от лицето Павел Иванов Христов, за отпускане на персонална пенсия на дъщеря му Мартина Павлова Христова. Майката на детето е починала на 08.09.2017год.

Съгласно Закона за пенсиите на детето не може да бъде отпусната наследствена пенсия, тъй като майката Лидия Пламенова Гоцева няма 5 години трудов стаж и 3 години осигурителен стаж. От представените документи, предлагам детето да ползва правото си за получаване на персонална пенсия по предложение на Общинския съвет –Трекляно до Министерски съвет.

В предвид на гореизложеното предлагам следните документи;
1.Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.

2.Снимана лична карта на Павел Иванов Христо

3.Удостоверение за раждане на Мартина Павлова Христова

4.Разпореждане 1043083817/ 22.11.2017год. на НОИ –Териториално поделение – Кюстендил.

5.Удостоверение за декларирани данни от ДСлужба - Трекляно.

6.Препис – извлечение от акт за смърт на лицето Лидия Пламенова Гоцева.

На основание чл.92 от КСО и чл.7,ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, чл. 27 ,ал.3 от ЗМСМА, и резултата от гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма ОбС Трекляно


Р Е Ш И;
1.ОбС Трекляно възлага на кмета на Община Трекляно да окомплектова и изпрати получения набор от документи на Мартина Павлова Христова с.Трекляно за разглеждане в Министерски съвет.

На основание чл. 92 от КСО , чл.27 , ал. 3, от ЗМСМА, във връзка с чл.72 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Трекляно ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил,Кмета на община Трекляно и на Районна прокуратура –Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седмодневен срок от приемането му.

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА,решението да се обяви на интернет страницата на община Трекляно в седмодневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет Трекляно по реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА в седмодневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл.45,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Настоящето решение е прието на Общински съвет – Трекляно проведено на 13.12.2017год., Протокол № 11, т.2 от дневния ред по ДЗ 144/ 11.12.2017год.

Председател ОбС: /П/

/ г-н М.Димов /Протоколист: /П/

/г-жа М.Боянова/

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Заседание на Обс трекляно Обл. Кюстендил

Скачать 433.16 Kb.