Скачать 26.92 Kb.


Дата25.05.2017
Размер26.92 Kb.

Скачать 26.92 Kb.

Зелени решения в полза на устойчивото градско развитие Трета среща на Координационния съвет за подкрепа на зелени обществени поръчки в БългарияЗелени решения в полза на устойчивото градско развитие

Трета среща на Координационния съвет за подкрепа на зелени обществени поръчки в България

Срещата на Координационния съвет за подкрепа на зелените обществени поръчки се състоя на 26.04.2017г. в гр. Русе, в рамките на 6-та Национална среща на главните архитекти и специалистите по устройствено планиране от общините. При тази среща основна целева група, приобщена към дейността на Координационния съвет, бяха главните архитекти и експерти по устройствено планиране в общините. За целта беше подробно представено и дискутирано прилагането на зелените критерии в градоустройствените дейности на местно ниво. На срещата, с оглед на аудиторията, специално беше заложен ефект на синергия на проекта GreenS с Програмата на ЕС УРБАКТ III, за която НСОРБ е Информационно звено за България.

Целта на срещата бе преглед на прилагането на зелените критерии и зелените обществени поръчки в сферата на градоустройството и урбанистиката и дискусия по мерки за развитие на тези практики. Актуалността на темата предизвика подобаващ интерес, като над 60 общински архитекти, кметове и специалисти по устройствено планиране се присъединиха към членовете на координационния съвет и взеха активно участие в срещата.

Благой Станчев представи на аудиторията Европейските и национални политики и законова рамка във връзка с зелените обществени поръчки. Основен акцент беше поставен на мерките в проекта GreenS в подкрепа на общините за целенасоченото прилагане на зелените критерии на както в обществените поръчки в общините, така и в общите политики, включително и при градоустройствените решения.

Подробно бяха представени групите зелени критерии, като участниците в срещата бяха запознати с множеството примери на български общини, прилагащи тези критерии в конкретни дейности, свързани с проектиране, изграждане и управление на публични сгради, проектиране и поддръжка на пътища, въвеждане на зелени решения в градското планиране (управление на трафика, уличното осветление, енергийно управление на сгради и др.).

За експертите от общините особено полезен беше акцентът върху практическите ползи от прилагането на зелените решения - нещо, по което в българските общини се работи, но все още не се откроява и стимулира във връзка с осъществяването на национални или европейски приоритети.

Направените презентации и преведени примери, допълнени от участниците в Координационния съвет, предизвикаха оживена дискусия. Общинските архитекти и специалисти по устройствено планиране припознаха ползите от зелените решения, но посочиха редица примери как прилагането им на практика се затруднява от действащите норми (или по-скоро от тяхното тълкуване) в областта на устройственото планиране. Изведени бяха редица предложения за промяна на тези норми, в т.ч. на Закона за устройство на територията, с оглед прилагането на авангардни зелени решения (в т.ч. зелени покриви и фасади в жилищното и административно строителство).

При това разминаване между местни практики и нормативна уредба и авангардни архитектурни и зелени решения, усилията по линия на проекти като Greens имат голяма „добавена стойност“. Те допринасят и за успешното реализиране на проектите за международно сътрудничество в областта на зелените поръчкии и работата в европейски мрежи на българските общини.В тази връзка участниците на срещата бяха запознати от Симеон Петков, експерт на НСОРБ по проекта GreenS, и с възможностите за финансиране на европейски мрежи от градове по програма УРБАКТ на ЕС за обмен и прилагане на добри практики и зелени решения. Специално беше акцентирано върху възможностите за участие на общините в предстоящия прием през 2017 г. на проекти по изграждане на партньорски мрежи по УРБАКТ III „Мрежа за градско развитие.

В последвалата дискусия участниците на срещата споделиха още примери за зелени и устойчиви решения в областта на градското развитие и териториално устройство, по които работят с други европейски общини и се обединиха върху становището, че усилията по идентифициране и популяризиране на тези решения трябва да продължат.

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Зелени решения в полза на устойчивото градско развитие Трета среща на Координационния съвет за подкрепа на зелени обществени поръчки в България

Скачать 26.92 Kb.