страница18/22
Дата29.01.2019
Размер4.49 Mb.

Зоната д-р Бари Сиърс анонс


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Седемнайсета глава

ОБОБЩЕНИЕ


Тази книга описва собствените ми търсения, породени от необходимостта да разбера какво бих могъл да на­правя, за да се избавя от надвисналата над главата ми заплаха от ранна смърт от сърдечна болест. През 1982 година вече бях разбрал, че решението на въпроса се криеше в откриване на начин да се контролират айказаноидите и чрез тях - съдбата, която ми бяха опреде­лили наследствените гени. Но как да стане това? По време на личната си одисея, насочена към разгадава­не на хранителния код на айказаноидите, аз непрекъс­нато се връщах към основата на здравия разум - всич­ко в умерени количества.

Отправната точка за разработването на моята ди­ета бе да мога да контролирам равновесието на айка­заноидите, като съчетая технологията за приема и ус­вояването на лекарствата със здравите хранителни при­нципи. Съществуват обаче и други доказателства, ко­ито поддържат множеството фундаментални ползи от храненето в Зоната. Те са обобщено представени на фиг. 17-1.На първо място, моята диета се основава върху за­ложения у хората генетичен материал. Нашите гени благоприятстват начин на хранене с относително пос­тоянно съотношение протеини-въглехидрати, като повечето въглехидрати са с ниска плътност и нисък гликемичен индекс. С други думи, човешките същества са „създадени и определени" от еволюцията да се хранят в Зоната. През последните 100 000 години тези гени не са се променили. Малка част от населението притежа­ва генетичнозаложена способност да не отвръща с ряз­ко покачване на инсулина в отговор на погълнатите въглехидрати. Те са генетични щастливци. Повечето хо­ра обаче просто не са създадени да консумират тесте­ни изделия.

Основи на диетата, която ще ни отведе в зоната

Второ, най-добрият начин да се забави стареенето е ка­то се ограничи приемът на калории, а не на основни хранителни съставки. Моята диета е бедна на калории и осигурява нужните количества протеини, незамени­ми мазнини и микроелементи - всички те са жизненоважни за поддържането на висок хранителен статус. Единствените две ограничения при храненето в Зоната са: 1.въглехидрати с висока плътност и висок гликемичен индекс като зърнени храни, хляб, тестени изделия, ориз и други нишестета; и 2. протеинови източници, бо­гати на арахидонова киселина - яйчни жълтъци, маз­но червено месо и дреболии. (Всъщност, нито една от споменатите храни не е напълно забранена - просто ги използвайте умерено. Но ако страдате от заболяване, свързано с нарушеното равновесие между айказаноиди-те - сърдечни болести, диабет, рак и т. н. - тогава тряб­ва да намалите консумацията им до минимум.)

Трето, храненето в Зоната се основава върху хор­моналната реакция на тялото и в частност върху раз­биране причината, поради която инсулинът и глюкагонът играят важна роля в контролирането на айказаноидите.

Най-накрая, моята диетата се основава върху Но­беловата награда за медицина за 1982 година, която де­монстрира значението на айказаноидите при контро­лиране функциите на човешкото тяло.

Четири различни групи доказателства, всички на­сочени към един факт: силата на храненето в Зоната произлиза от местонахождението му в сърцевината на човешката физиология.

Постарах се да подчертая, че това не е някоя ради­кална диета; това е еволюционна диета, опираща се върху генетичния ни код. Тя доставя необходимите ко­личества протеини, малко мазнини и умерено количес­тво въглехидрати с ниска плътност (и нисък гликемичен индекс), богати на микроелементи. Кой би оспо­рил това?

Очевидно почти всички. Както вече казах, хранене­то е като религията - и двете са изключително дълбо­ко залегнали в нас. Хората просто не обичат да бъдат обърквани от фактите. И, още по-важно, не обичат да им представят факти, които им се струват чужди. Айказаноидите например са един от тях. Признавам, че до­ри самата дума звучи странно.

„Зоната" всъщност не е диетично ръководство, а по-скоро свидетелство за силата на храната да въздейс­тва на хормоналната реакция. В този смисъл тя не е посветена на храненето, а на биотехнология на двайсет и първия век. Умишлено се опитах да начертая тънка разграничителна линия между подробните научни опи­сания и стремежа си да я направя достъпна за възмож­но най-широк кръг читатели. Направих го, защото вяр­вам, че разбирането на възможностите на Зоната води към сърцевината на онова, което желаят почти всички хора: да направят живота си възможно най-качествен.

В същото време „Зоната" е призив към американ­ците да се пробудят; препоръките на добронамерени експерти по въпросите на храненето и на правителст­вото водят до изключително сериозно последствия за здравето, особено за хора, неспособни генетично да се справят с въглехидрати с висока плътност (и висок гликемичен индекс) като тестените изделия и хляба. Те просто не са съществували пред 100 000 години.

За нещастие тези въглехидрати с висока плътност са основата на новите указания, проповядвани от спе­циалистите по храненето и правителството. Епиде­мичното увеличаване на затлъстяването в тази страна обаче ме убеждава, че без значителна промяна в пре­калено засилената консумация на въглехидрати с ви­сока плътност от населението, още в началото на двай­сет и първи век процентът на заболелите от сърце, рак и диабет ще става все по-голям и по-голям. Надявам се да греша, но съм убеден, че съм прав.

Ако опасенията ми се окажат верни, как ще се спра­вим с такава заболеваемост ние като общество, като нация? Засега реакцията ни е да опитваме да рефор­мираме нашата система на здравеопазване така, че ле­чението на всеки заболял да бъде гарантирано. Ако се замисли човек обаче, здравната реформа няма нищо общо с увеличаване броя на скенерите, така че те да бъдат достъпни за всички, или с постигане на по-ев­тини здравни застраховки. Истинската здравословна реформа започва тогава, когато всеки вземе в собст­вените си ръце отговорността за своето здраве и прес­тане да я прехвърля на други - независимо дали става дума за правителството, някоя застрахователна ком­пания или дори личния лекар. Надявам се, че тази книга осигурява на всички ни едно изключително модерно и лесно за изпълнение ръководство как да постигнем тази цел.

Очаквам също ключовите факти, представени в то­зи труд, да се превърнат в ябълка на раздора, най-мал­кото, защото не са разбрани правилно. Затова, позво­лете ми да ги повторя още веднъж.

• Въпреки, че консумират по-малко мазнини, амери­канците стават все по-дебели и по-дебели. Защо? За­щото не изядените мазнини ни правят дебели, а инсу­линът. Той може да бъде увеличен по два начина - ка­то изядем прекалено много храна на едно ядене или ка­то погълнем прекалено много въглехидрати. Амери­канците правят и двете едновременно.

• Няма да напълнеете ако консумирането на мазнини, стига те да са нужните видове. Мононенаситените маз­нини не влияят на инсулина. От друга страна насите­ните мазнини могат да го увеличат, като предизвикат състояние, известно като инсулинова съпротива. Моята диета е богата на мононенаситени мазнини и та­ка съобразена, че да предизвиква производството на добри айказаноиди и двете заедно регулират нивото на инсулина. Ако консумирате много въглехидрати обаче, добавката на какъвто и да е тип мазнини е обречена да се превърне бързо в телесни мазнини.

• Постиженията на спортистите са по-високи, когато консумират повече мазнини, а не повече въглехидрати. Придържането към богат на въглехидрати начин на хранене е сигурна гаранция, че атлетът няма да достигне генетично заложения си потенциал. Хормоналните последствия от повишеното ниво на инсулина и полу­ченото в резултат свръхпроизводство на лоши айказаноиди се отразяват отрицателно върху тренировките и постиженията на всеки спортист.

• Спортуването само по себе си рядко е способно да превъзмогне отрицателния ефект от консумирането на много въглехидрати. Храната, която поглъщаме, е ос­новният ни билет за достъп и престой в Зоната. С това не искам да кажа да не спортувате. Спортът е велико­лепен хормонален регулатор и може да ви помогне да си живеете в Зоната, но са нужни изключително много упражнения, за да се преодолеят отрицателните хор­монални резултати на богатата на въглехидрати диета. Коя е най-добрата форма спорт? Всяка, стига да я прак­тикувате с постоянство. За повечето хора това е ходе­нето пеша.

• Богатата на въглехидрати диета може да се окаже опасна за здравето на сърдечноболните. Те почти за­дължително страдат от повишено ниво на инсулина. Богатата на въглехидрати храна може само да го уве­личи още повече, особено при пациентите с генетично заложена бурна реакция на инсулина към въглехидра­тите, а повишеният инсулин е най-сигурният вестител за предстоящ инфаркт.

• Храната може да бъде най-мощното лекарство, ко­ето някога ще вземете. Хормоните са стотици пъти по-силни от медикаментите. Всеки път, когато слагате не­що в устата, предизвиквате изсипването на истински водопад от хормони. Имате избор или вие да ги кон­тролирате, или през следващите четири до шест часа те да ви контролират.

• Новите препоръки на американското правителство, специалистите-диетолози и медиците относно хране­нето са много погрешни. Новата хранителна пирамида, чиято основа е изградена от въглехидрати, за много хоpa ще означава със сигурност увеличаване на инсули­на (хиперинсулинемия) и следователно ще ги отдале­чава все повече и повече от Зоната. Ако основата на въпросната хранителна пирамида бъде просто изхвър­лена, онова, което остане, ще бъде моята диета.

• Качеството на живота ни се контролира от Зоната. По-малко телесни мазнини, увеличена умствена про­дуктивност, подобрена физическа кондиция и намале­на вероятност от хронични заболявания са основата на повишеното качество на живот. Това са резултатите, с които ще бъде възнаграден престоят ни в Зоната. Ако се отнасяме към консумирането на храната със съща­та точност както към вземането на лекарства, достъ­път ни в Зоната е гарантиран. В нея можем да регули­раме генетичния си потенциал и да достигнем неговия максимум.

Не позволявайте да ви заблуди простотата на диетич­ната програма, която ще ви отведе в Зоната. Храненето в Зоната, ако се изпълнява както трябва, предизвиква фундаментални промени в хормоналното ниво, които могат да бъдат достигнати от всеки. Целта на тази програма е да предизвика широк спектър хормонални реакции, еволюирали през последните четирийсет ми­лиона години. Много от древните стратегии (диети, упражнения, намаляване на стреса и др.), прокраднали се в съвременната медицина, вече могат да бъдат обяснени благодарение на разбирането как те се отра­зяват върху хормоналното ниво като цяло, и в частност как това се отразява върху айказаноидите. Всички тряб­ва да се храним. По-добре да го правим правилно, ка­то следваме вярна в хормонално отношение диета.

Разбира се, много хора не биха променили храни­телните си навици дори да знаят, че те ще подобрят живота им. Защо? Ами просто не желаят да се отка­жат от любимите си храни. Много е трудно да се за­помни какво трябва и какво не трябва да се консумира.

И на всичкото отгоре те са напълно объркани от про­тиворечивите съвети какво е полезно и какво - вредно да се яде.

Всички тези проблеми са ми известни отдавна и мисля, че съм намерил разрешение за всички тях -разрешения, които са представени в тази книга.

Проблем номер едно: можете да продължите да консумирате любимите си храни, когато спазвате мо­ята диета. Просто следвайте програмата с блоковете, като поддържате нужното равновесие между протеини и въглехидрати. Просто трябва да обръщате малко по-голямо внимание на количеството протеини и въгле­хидрати, които консумирате при всяко ядене.

Проблем номер две: при следването на моята ди­ета няма кой знае колко за помнене. Вероятно ще ви бъде по-трудно да запомните телефонния си номер.

Проблем номер три: съвременните изследвания върху храненето напомнят игра, при която дванайсет човека със завързани очи опитват да опишат докосва­ния от тях слон. Всеки допира една част и се мъчи да опише цялото животно единствено чрез нея. Овладеете ли веднъж езика на айказаноидите, все едно, че са ви свалили превръзката от очите и вече няма да се чуди­те и колебаете как да се храните.

Разбирането на това, как айказаноидите се контро­лират посредством начина на хранене, ще бъде осно­вата на медицината от двайсет и първи век. В крайна сметка, тъй като все повече и повече лекари ще науча­ват тази фундаментална истина (и се надявам, че тази книга ще положи началото на този процес), вярвам, че храненето в Зоната ще бъде възприето като основно ле­чение за всички хронични заболявания, а лекарствата ще се използват само като второстепенно, допълващо средство.

С други думи, когато най-сетне медицинските ин­ституции се убедят в способността на диетата да про­меня аиказаноидите, това ще бъде равносилно на ис­тинска революция в съвременната медицинска пра­ктика.

Очевидно тая работа няма да стане за една нощ. Ще бъде необходимо да се полагат значителни усилия в областта на образованието, за да се разработи общ език, основан върху айказаноидите; в момента този език е непознат. Веднъж развит обаче, той ще направи връз­ката между наблюденията от началото, в което се за­писва историята, и най-новите открития на съвремен­ната медицина. Без този общ език ние се озоваваме пред медицинска Вавилонска кула. Объркването, което ще последва, ще попречи на цялостния, съгласуван под­ход към оптималното здраве.

В основата на Зоната лежат няколко много слож­ни биохимични схващания. Нейната сила е в това, че всеки може да започне да черпи от тази технология за контрол върху хормоните като просто следва стъпките, очертани в тази книга. Това обаче означава, че трябва да вземете в свои ръце отговорността за живота си. Трябва да отделите време, за да осигурите престоя на тялото си в Зоната. Ако не го направите, тогава нико­га няма да постигнете оптимално здраве, нито да раз­берете какво означава да се чувствате наистина добре.

Оптималното здраве ще ви позволи да увеличите невероятно качеството на живота си. Целта ви може да не е да достигнете максималната продължителност на човешкия живот от 115 години, а да вземете всичко възможно от времето, отредено ви да изживеете на тази планета.

Опитах се да ви запозная с някои от правилата, да ви дам някои от средствата, които съм развил и с чи­ято помощ ще достигнете Зоната. Единствено от вас зависи обаче дали ще ги използвате. Както казвам на всички, не ме интересува дали става дума за лекарство, диета, витамин или минерал. Ако опитате да следвате някоя нова програма и не усетите значителна промя­на в начина, по който се чувствате, то тогава тази про­мяна най-вероятно никога няма да настъпи. Храненето в Зоната не е по-различно. От вас се иска единствено да отделите две седмици от времето си.

Като президент на преуспяваща биотехнологична компания, аз залагам научната си репутация всеки път, когато някой следва тази програма на хранене.

Тъй като става дума за моята репутация, ще ви нап­равя едно предложение. Ако срещнете проблеми при изпълнението на някои от указанията в тази книга, про­сто ми се обадете на свободния от такси телефонен номер, даден в Приложение I и екипът ми ще порабо­ти за вас. Ако сте лекар и искате да получите повече информация за айказаноидите, обадете ми се. Ще бъ­да повече от щастлив да ви помогна да ги разберете. Благодарение на разбирането на айказаноидите, сега държа своята генетична съдба в собствените си ръце.

Надявам се, че и вие ще направите същото.


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Зоната д-р Бари Сиърс анонс