• Інтерпретація результату
 • Рівні розвитку
 • Стимульний матеріал (зразок)

 • Скачать 34.87 Kb.


  Дата02.02.2018
  Размер34.87 Kb.

  Скачать 34.87 Kb.

  Зорово-графічний ґештальт-тест (Бендер) Мета  Зорово-графічний ґештальт-тест

  (Бендер)


  Мета : тест дає змогу надійно оцінити ступінь сформованості зорово-мотор­ної координації, а також виявити найпроблемніші її моменти.

  Вік : молодший шкільний вік.

  Обладнання: чистий аркуш паперу, зразок для копіювання (малюнок на­прикінці додатка), ручка.

  Інструкція: «На чистий аркуш па­перу постарайся змалювати ці картин­ки так, щоб вийшло дуже схоже».

  Змальовувати дитина повинна руч­кою. Важливо, щоб вона правильно відтворювала і загальний вигляд, і роз­ташування малюнків. По закінченні роботи запропонуйте їй перевірити, чи все вийшло схоже. Якщо дитина за­хоче, то може перемалювати чи ви­правити своє зображення. Позначте той малюнок, що дитина вибере як найбільш схожий.


  Інтерпретація результату:

  Результати виконання тесту оціню­ються за допомогою порівняння ро­боти дитини з графічним зразком, за­пропонованим їй для змальовування. Дитина має правильно відтворити п'ять малюнків зразка та їх розташу­вання відносно один одного. Рівень розвитку «Зорово-моторної коорди­нації» визначається за допомогою якісного аналізу з огляду на дані, от­римані й перевірені у дослідженнях Л. Ясюкової.  Рівні розвитку:

  Високий: усі малюнки виконані аб­солютно ідентично зразку: витримані загальні розміри і розміри деталей, на­хил, положення малюнків на аркуші відносно один одного, а також поло­ження деталей усередині кожного ма­люнка, лінії чіткі. Такий варіант ви­конання зустрічається дуже рідко.

  Добрий: усі малюнки виконані май­же ідентично зразку (допускаються не­значні відхилення). Допускається не­повний збіг просторового розташуван­ня малюнків відносно один одного. У першому малюнку розмір кружків може бути довільним, зокрема – не­постійним. Допускається зміна кута нахилу утвореної кружками фігури, яка, втім, повинна зберегти загальний вигляд паралелограма. У другому і тре­тьому малюнках допускається не­точність розмірів. У четвертому ма­люнку розмір кружків може бути до­вільним, зокрема – непостійним. До­пускається ущільнення всього малюн­ка, але при цьому загальна форма «стріли» має бути чіткою. У п'ятому малюнку допускаються незначні відхилення у пропорціях І загальних роз­мірах шестикутників.

  Середній: у всіх малюнків є загаль­на схожість зі зразками. Положення малюнків на аркуші відносно один од­ного та їх розміри не враховуються. У першому малюнку кількість кружків відповідає зразку; при цьому фігура може не мати форми паралелограма, вона нахилена, вигнута; розмір кружків довільний, вони зорово роз­ташовані у суворо горизонтальні й вертикальні лінії. У другому малюнку горизонтальні й вертикальні розміри рамки можуть бути не витримані, але кути близькі до прямих, крива лінія стосується її. У третьому малюнку коло може бути зображене у будь-якому кривому варіанті, його обов'язково торкається помірно кривий чотири­кутник кутом, а не гранню. У четвер­тому малюнку – точне передавання кількості кружків, допускається недо­тримання форми стріли. У п'ятому ма­люнку – будь-які шестикутники, що частково перетинаються, допускаєть­ся «закруглювання» гострих кугів, про­порції і розміри не враховуються.

  Слабкий: малюнки загалом схожі на зразки і хоча б один із них має знач­ний дефект зображення, який не може бути пояснений просто нерозвинені­стю графічних навичок у дитини. До таких дефектів належать: у першому рисунку кількість кружків не відпові­дає зразку на 1–5 кружків; у другому рисунку форма вигину кривої лінії не відповідає зразку: не збігаються опук­лості й западини, замість плавної лінії – гострий кут, крива лінії не торкаєть­ся кута рамки, хоча і розташована близько до неї, чи крива лінія прима­льована до правої грані рамки; у тре­тьому рисунку коло і чотирикутник зображені близько одне до одного, але торкання відсутнє; у четвертому рисунку кількість кружків не відповідає зразку, причому різниця може бути і невелика (на 1–3 кружки «стріла не проглядається»); у п'ятому рисунку відсутнє часткове накладання шести­кутників: вони або ледь торкаються одне одного, або намальовані окремо, хоча і близько одне до одного, шести­кутники розташовані під прямим ку­том одне до одного, перетинання в середній частині.
  Стимульний матеріал (зразок)  Примітка. Якщо малюнки не від­повідають зразкам, мають серйозні відхилення од зазначених вище допу­щень, то такій дитині обов'язково по­трібна консультація невропатолога.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Зорово-графічний ґештальт-тест (Бендер) Мета

  Скачать 34.87 Kb.