• Окончанията на глаголите от първо и второ спрежение в първо лице единствено число и трето лице множествено число сегашно време се произнасят [
 • Редукция Примери Проверка
 • Вмятането
 • Подвижно [ъ] Примери Проверка
 • Я [а] се променя в [ е ]
 • Променливо [ я ] Примери Проверка
 • Обеззвучаване Примери Проверка
 • Уподобяване Примери Проверка
 • Меки и твърди съгласни Примери Проверка
 • Изпадане на [ д ] и [ т ] Примери Проверка
 • Вмятане на [й] Примери Проверка

 • Скачать 422.77 Kb.


  страница1/4
  Дата14.01.2018
  Размер422.77 Kb.

  Скачать 422.77 Kb.

  Звукови промени при гласните


    1   2   3   4

  ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ ПРИ ГЛАСНИТЕ

  4.1. Редукция


  4.2. Вмятане и изпадане на [ъ]
  4.3. Подвижно [ъ]
  4.4. Променливо [я]

  РЕДУКЦИЯ


  - Гласните от двойките [а-ъ], [о-у], [е-и], когато не са под ударение, не се изговарят ясно и се приближават една към друга (редукция): кАбина - *кЪбина1пЪтека - *пАтека, бОт?ш - *бУт?ш, бУхалка - *бОхалка, зелЕ - *зелИ, пЕтел - *пИтел. Правоговорната норма не допуска редукция на [е] и [и], позволява известна редукция на [а] и [ъ] и значително по-слаба на [о] и [у]. Редукцията не се отразява в правописа. Наблюдават се някои случаи на несъответствие между правопис и правоговор. Окончанията на глаголите от първо и второ спрежение в първо лице единствено число и трето лице множествено число сегашно време се произнасят [ъ, ът], но се пишат [а, ат], а след меки съгласни - [я, ят]: чета [четъ]2 - четат [четът], спя [сп'ъ] - спят [сп'ът]. Когато гласната е под ударение, задължително се произнася [ъ], когато не е - се допуска изговор на неударено [а]: играя - [играйа], пиша - [пиша].
  При членуване на съществителните от мъжки род единствено число определителният член се изговаря [ъ], ако е под ударение, но се пише [а], а след меки съгласни се пише [я]: града [град'ъ], деня [ден'ъ], денят [ден'ът]. Когато определителният член не е под ударение, се допуска изговорът на неударения вариант на гласна [а]: пазара - [пазара].

  Редукция 

  Примери 

  Проверка

  Гласните от двойките [а-ъ], [о-у], [е-и] не се изговарят ясно, когато не са под ударение.

  барабан - *бЪрЪбан, бистър - *бистАр, долар - *долЪр, термос - *термУс, опустошавам - *УпОстУшавЪм, дете — *дИте, телефон - *тИлИфон, мириша -мЕриша

  Търси се форма на думата, в която гласната е под ударение: жад?вам - жаден, сън?вам - сън. Прави се проверка в правописния речник: пясък, куфар, надолу.

  В последната сричка на думата се пише [ъ], ако звукът изпада при промяна на формата, в противен случай се пише [а]: бистър - бистри, вятър - ветрове, казал - казала.


  Виж също 4.2. Вмятане и изпадане на [ъ] от раздел I Фонетика.

  ВМЯТАНЕ И ИЗПАДАНЕ НА [Ъ]

  Вмятането (съответно изпадането) на [ъ] се наблюдава в следните случаи:
  – Пред крайната сонорна съгласна в чужди съществителни имена от мъжки род се вмята гласна [ъ]. Тя изпада във формите за множествено число и звателната форма: семестЪр, семестЪра, семестЪрът, семестри - *семестЪри, семестрите, (два) семестЪра- *два семестра; спектакЪл, спектакЪла, спектакЪлът, спектакли, спектаклите, (два) спектакЪла; министЪр, министЪра, министЪрът, министри, министрите, министре.
  – В чужди съществителни от мъжки род, образувани с наставка -изъм, [ъ] изпада във всички форми: реализЪм, реализма, реализмът, капитализЪм, капитализма - *капитализЪма, капитализмът.
  – В последната сричка на съществителни от мъжки род гласната, която изпада в множествено число, е [ъ], а ако се запазва, може да бъде както [а], така и [ъ]: момЪк - момци, вихЪр - вихри, вятЪр - ветрове, потомЪк - потомци, нокЪт - нокти, недостатЪк - недостатЪци, провлАк - провлАци, удАр - удАри.
  – Гласна [ъ] се вмята в умалителни съществителни, образувани с наставка -це: петно - петЪнце, стъкло - стъкЪлце, влакно - влакЪнце, масло - масЪлце, ребро - ребЪрце, брашно - брашЪнце, писмо - писЪмце.
  – Вметната гласна [ъ] има при прилагателни, завършващи на -ъчен: маскировЪчен - маскировка, полировЪчен - полировка, порядЪчен - порядки, загадЪчен - загадка, клетЪчен - клетка.
  – В прилагателни имена от мъжки род гласната [ъ] от наставката изпада в останалите форми на думата: кръгЪл - кръгла, кръгло, кръгли, малЪк - малка, малко, малки, еднакЪв - еднаква, еднакво, еднакви.
  – В минало свършено деятелно причастие гласната [ъ] от наставката в мъжки род изпада в останалите форми на думата: изрекЪл - изрекла, изрекло, изрекли, текЪл - текла, текло, текли, излязЪл - излязла, излязло, излезли.

  ПОДВИЖНО [Ъ]  Вариантите [ръ, лъ, ър, ъл] зависят от броя на следващите ги съгласни. Пише се [ръ, лъ], ако след съчетанието има две или повече съгласни; пише се [ър, ъл], ако след съчетанието има само една съгласна: зЪРно - зРЪнце, вЪРжа - вРЪзка, дЪРво - дРЪвник, кЪЛвач - кЛЪвна, пЪЛня - пЛЪнка, гЪЛтам - гЛЪтка. От това правило съществуват изключения. При глаголите, образувани с някаква представка и с наставката -вам, изключението е прието: бЪРзам - избЪРзвам, вЪРжа - завЪРзвам, пЪРжа - допЪРжвам.

  Подвижно [ъ]

  Примери

  Проверка

  Пише се [ръ, лъ], ако следват две или повече съгласни; пише се [ър, ъл], ако следва само една съгласна.

  грък, гърци, връх, върхове, жълт, жлътвам, гръб, гърбав, гръд, гърди, вървя, връвчица, дължа, длъжник, Сърбия, сръбски

  Проверява се броят на съгласните след [ръ, лъ, ър, ъл]: държа, дръжка, гълтам, поглъщам. Прави се проверка в правописния речник: оскърбление, превързвам, развързвам.

  ПРОМЕНЛИВО [Я]

  Я ['а] се запазва, когато едновременно са изпълнени следните условия:
  – Гласната е в ударена сричка.
  – Не се намира пред сричка, съдържаща [ж, ч, ш, й].
  – Не се намира пред сричка, съдържаща [е] или [и].
  – Не се намира пред сричка, съдържаща мека съгласна, означена с ю, я, ьо. Например: пял [п'ал] - пяла [п'ала], цял [ц’ал] - цяла [ц'ала], оцелял [оцел'ал] - оцеляла [оцел'ала].
  Я ['а] се променя в [е], когато е налице поне едно от следните условия:
  – Гласната не е в ударена сричка: място [м'асто] - места, сняг [сн'аг] – снегът, смях [см'ах] - смехове, коляно [кол'ано] - колене.
  Намира се пред сричка, която съдържа [ж, ч, ш, й]: сняг [сн'аг] - снежна, мляко [мл'ако] - млечна, грях [гр'ах] - грешка, смях [см'ах] - смешка, пях [п’ах] - пея [пейъ].
  – Намира се пред сричка, съдържаща [е] или [и]: желязо [жел'азо] - железен, бял [б’ал] - бели, видяло [вид'ало] - видели, изпял [изп'ал] - изпели.
  – Намира се пред сричка, съдържаща мека съгласна, означена с ю, я, ьо: място [м'асто] - местя [мест'ъ], пяна [п’ана] - пеня се [пен’ъ се].
  От правилото съществуват изключения - това са думи, заети от руски (черковнославянски) или от западните български говори: зрял - зрелост, лято - дълголетна, гняв - гневна. Формите за първо и второ лице множествено число на минало свършено и минало несвършено време на глаголите от първо и второ спрежение също са изключения: четяхме, четяхте, плетяхме, плетяхте. Правилото за променливо [я] се нарушава при глаголите от свършен вид първо спрежение, образувани с наставка -на: блясвам - блесна, клякамклекна, плясвамплесна. Непоследователност се наблюдава при членуваната форма в единствено число на някои съществителни имена, завършващи на -ост: престарялост - престарЯлостта, застоялост -застоЯлостта. В подчинената основа на сложни думи се пише [е], ако върху него не пада главното ударение: неколкогодишен, неколкодневен, беломорски, железодобив.
  Съществува и непроменливо [я], което се запазва при всички условия: поляна, поляни, селянин, селяни, отряд, отряди. Променливото и непроменливото [я] са наследници на различни звукове от старобългарски.

  Променливо [я]

  Примери

  Проверка

  [Я] се запазва при следните условия: когато е в ударена сричка и не е пред сричка, съдържаща [ж, ч, ш, й], или пред сричка, съдържаща [е, и, ю, я, ьо].
  [Я] се променя в [е] при следните условия: когато не е в ударена сричка или се намира пред сричка, съдържаща [ж, ч, ш, й], или пред сричка, съдържаща [е, и, ю, я, ьо].

   

     пряк - пряка,
  голям - голяма,
  звяр - звяра,
  дял - дялове,
  голям - голяма,
  рязък - рязко,
  блясък - блясъка

  тяло - тела,
  сняг - Снежка,
  сянка - сенчест,
  смях - смешен,
  грях - грея,
  тясна - тесен,
  пряк - преки,
  смяна - сменям,
  дял - неделя,
  Делъо, Делю

  Проверява се дали [я] е в ударена сричка, дали е пред [ж, ч, ш, й] и дали е пред сричка, съдържаща [е, и, ю, я, ьо]:
  лято, летовище,
  дял, делба,
  цвят, цветове,
  вятър, ветрове,
  бряг, безбрежен,
  пряк, пречка,
  пях, пея,
  цял, цели,
  засял, засели,
  живял, живели,
  изгрял, изгрели,
  някой, нещо,
  тяло, телесен.

  ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ ПРИ СЪГЛАСНИТЕ

  5.1. Обеззвучаване


  5.2. Уподобяване (асимилация)
  5.3. Редуване на мека и твърда съгласна
  5.4. Изпадане на [д] и [т]
  5.5. Вмятане и изпадане на [й]
  5.6. Изпадане на [с]

  ОБЕЗЗВУЧАВАНЕ

  В края на думите звучните съгласни се изговарят като съответните беззвучни (обеззвучаване): кръГ [крък], леД [лет]. Редуването не се отразява в правописа, тъй като се спазва принципът думата да се пише еднакво във всичките си форми.


  Обеззвучаване

  Примери

  Проверка

  Звучните съгласни в края на думите при изговор се заменят със съответните беззвучни.

   

     град [грат],
  рог [рок],
  младеж [младеш],
  коз [кос],
  боб [боп],
  ориз [орис],
  клуб [кл?п],
  кръг [крък],
  лед [лет]

  Търси се форма на думата, в която звучната съгласна е пред гласна или сонорна съгласна: граДът, роГове, младеЖи, коЗове, боБа, ориЗов, клуБна, кръГове, леДа.

   


  УПОДОБЯВАНЕ (АСИМИЛАЦИЯ)

  Съчетанията от звучни и беззвучни съгласни се изговарят или само като звучни, или само като беззвучни (асимилация): председател [преТседател], дръжчица - [дръШчица], рядко - [ряТко], изток -[иСток], отбор - [оДбор], отглеждам - [оДглеждам].


  Уподобяването на съгласните по звучност не се отбелязва в правописа, тъй като се спазва принципът думата да се пише еднакво във всичките си форми. При съществителни, образувани с наставка -итба: вършиТба, гониТба, бериТба, проверка не може да се направи и правописът им трябва да се запомни.

  Уподобяване

  Примери

  Проверка

  Звучните съгласни пред беззвучна съгласна се изговарят като беззвучни.

   

  Беззвучните съгласни пред звучна съгласна се изговарят като звучни.   

  лъжкиня [лъшкиня],
  градски [гратски],
  бележка [белешка],
  кръгче [кръкче],
  врабче [врапче]

  сбор [збор],
  Великден [Велигден],
  сватба [свадба],
  Сграда [зграда],
  сгрявам [згр’авам]

  Търси се форма на думата, в която проверяваната съгласна е пред гласна или сонорна съгласна: лъЖец, граДове, белеЖник, кръГове, враБец, Събирам, велиКа, сваТове, Съградя, Съгрявам.

   

     РЕДУВАНЕ НА МЕКА И ТВЪРДА СЪГЛАСНА

  Меките съгласни се срещат само пред задните гласни: дърварят, дървар, дървари, спя, спим, мисля, мислиш, ловя, ловиш, пиля, пилиш, зетят, зет.
  Грешки при изговора и правописа на меките съгласни се наблюдават в членуваните и бройните форми на съществителните от мъжки род, които завършват на -тел или -ар/-яр [-'ар] и означават лица: учитеЛЯ - *учитела1, учитеЛЯт - *учителът, градинаРЯ - *градинара, градинаРЯт - *градинарът, леяРЯ - *леяра, леяРЯт - *леярът, но сравни с: пазар, пазара, пазарът, буквар, буквара, букварът. Меките съгласни погрешно се заместват с твърди и в наставките -алня, -илня за съществителни от женски род: къпалНЯ, читалНЯ, люпилНЯ, *люпилна. При изговор грешна е замяната на меките съгласни с твърди в окончанията за първо лице единствено число и трето лице множествено число сегашно време при някои глаголи от второ спрежение мислЯ [мисл'Ъ] - *мислА [*мислЪ], ловЯт [лов'ът] - *ловАт [*ловът], къпя [къп'Ъ] - *къпА [*къпЪ], ходЯт [ход'Ът] - *ходАт [*ходЪт].

  Меки и твърди съгласни

  Примери

  Проверка

  Меките съгласни се срещат само пред [а, ъ, о, у]. В края на думата, пред съгласна или пред [е] и [и] те се заменят със съответната твърда съгласна.

   


  коняр [кон'ар],
  коньо [кон’о]
  конят [кон'ът],
  диня [дин’а],
  любов [л’убов],
  но кон, коне,
  конче, дини

  Проверка може да се направи в правописния речник: пералня, учителя, писателя, огняря, иманарят, конюшня, указателят, двигателят, лакътят, нокътят, огънят, сънят.

  ИЗПАДАНЕ НА [Д] И [Т]

  [Д] и [т] при небрежен изговор изпадат от определен тип съчетания съгласни в средата и в края на думите. Изпадането не се отразява при писане. Фонетичен правопис е възприет в следните случаи: лешник (лещак), овошка (овощен), плешка (плещест), пришка (изприщвам се), прошка (прощавам), расна (раста), израсна (израствам) и др.

  Изпадане на [д] и [т]

  Примери

  Проверка

  В средата на думите [д] и [т] при изговор изпадат от съчетанията:
  [здн],
  [ждн],
  [стк],
  [стя],
  [стм],
  [стн],
  [стч],
  [стт],
  [стц],
  [штн],
  [штт].

  безвъзмездно, звездна, надеждно, безнадеждна, телефонистка, щастлив, завистлив, шестместен, местност, вестник, мостче, храстче, младостта, възрастта, кръстци, мощно, нощна, площта

  Проверка се прави с форми, в които изпадащата съгласна е пред гласна: възмезДие, звезДи, (без)надежДен, телефонисТа, щасТие, зависТи, шесТи, месТа, ВесТи, мосТове, храсТи, младосТи, възрасТи, кръсТи, моЩен, ноЩен, плоЩи.

   

     В края на думите [д] и [т] при изговор изпадат след [з, ж, с, ш].

  турист, бъдещ,
  чужд, хокеист,
  шест, площ, грозд

  турисТи, бъдеЩи,
  чужДи, хокеисТи,
  шесТи, плоЩи, грозДове

  ВМЯТАНЕ И ИЗПАДАНЕ НА [Й]

  [Й] в краесловие изпада на морфемната граница между две гласни пред [е] или [и]: мой, мое - *мойе, свой, свое - *свойе, свои - *свойи, герой, герои, героите - *геройте, двубой, двубоите - *двубойте.

  В множествено число формите на думите никога не завършват на [й]: порой - порои, твой - твои, алея - алеи.


  В средата на чужди думи между две гласни, втората от които е [а], [й] не се вмята, освен ако такъв звук няма в чуждия език: италиански - *италиянски [*италийански], викториански - *викториянски [*викторийански], но пайети, фоайе, райе, папийонка, плеяда.

  Изключения са и думи като християнство, софиянец.

  Думи от чужд произход, които завършват на -ея и -ия, образуват прилагателни на -ален, а не на -ялен: идея - идеален, материя - материален.


  В края на чужди думи между две гласни, втората от които е [а], се вмята [й]: Италия [Италийа], Виктория [Викторийа]. Йотация се нарича вмятането на [й] между две гласни за по-плавното им изговаряне.


  Вмятане на [й]

  Примери

  Проверка

  В средата на чужди думи между две гласни [й] не се вмята пред [а].

   

  В края на чужди думи между две гласни [й] се вмята пред [а].   

  материал - *материял,
  идеал - *идеял
   

  материя - *материа,
  идея - *идеа,
  Корея - *Кореа

  Проверка може да се направи в правописния речник: маниак, официален, социален, пиано, инициатива, павилион, милион, пионка, Испания, Дания.

   

    1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Звукови промени при гласните

  Скачать 422.77 Kb.